Nghị định số 28/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
77
lượt xem
4
download

Nghị định số 28/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 28/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế trị giá gia tăng do Chính phủ ban han hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 28/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/1998/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 28/1998/N -CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Thu giá tr gia tăng là thu tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hóa, d ch v phát sinh trong quá trình t s n xu t, lưu thông n tiêu dùng. i u 2. i tư ng ch u thu giá tr gia tăng là hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam, tr các i tư ng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. i u 3. i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 3 c a Lu t thu giá tr gia tăng là các t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu Vi t Nam, không phân bi t ngành ngh , hình th c, t ch c kinh doanh (g i chung là cơ s kinh doanh) và các t ch c, cá nhân khác có nh p khNu hàng hóa ch u thu (g i chung là ngư i nh p khNu). i u 4. i tư ng không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 4 Lu t thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau : 1. S n phNm tr ng tr t (bao g m c s n phNm r ng tr ng), chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n chưa ch bi n thành các s n phNm khác ho c ch sơ ch thông thư ng c a các t ch c, cá nhân t s n xu t và bán ra. Sơ ch thông thư ng là vi c sơ ch g n v i quá trình s n xu t ra s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n mà các lo i s n phNm này qua sơ ch chưa tr thành lo i s n phNm, hàng hoá khác; 2. S n phNm mu i ư c s n xu t t nư c bi n, mu i m t nhiên, mu i tinh, mu i i- t;
 2. 3. Hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t không ph i n p thu giá tr gia tăng khâu s n xu t, nh p khNu, kinh doanh d ch v ã ch u thu tiêu th c bi t; 4. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c mà cơ s có d án u tư nh p khNu làm tài s n c nh theo d án ó. Trư ng h p cơ s nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu giá tr gia tăng cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b . Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan qu n lý chuyên ngành c p t nh xác nh n lo i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng trong nư c chưa s n xu t ư c do cơ s kinh doanh nh p khNu làm tài s n c nh. B Tài chính hư ng d n th t c, h sơ i v i cơ s kinh doanh nh p khNu thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n này. 5. Chuy n quy n s d ng t thu c di n ch u thu chuy n quy n s d ng t; 6. Nhà thu c s h u Nhà nư c do Nhà nư c bán cho ngư i ang thuê; 7. Ho t ng cho vay v n c a các t ch c tín d ng, ngân hàng, qu u tư và chuy n như ng v n theo pháp lu t; 8. B o hi m nhân th ; b o hi m h c sinh; b o hi m v t nuôi, cây tr ng và các lo i b o hi m không nh m m c ích kinh doanh; 9. D ch v khám b nh, ch a b nh, phòng d ch b nh, i u dư ng s c kh e cho ngư i và d ch v thú y; 10. Ho t ng văn hóa, tri n lãm và th d c th thao mang tính phong trào, qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh; Ho t ng bi u di n ngh thu t như : ca, múa, nh c, k ch, xi c; ho t ng bi u di n ngh thu t khác và d ch v t ch c bi u di n ngh thu t; S n xu t phim các lo i; Ho t ng phát hành và chi u phim : i v i phim nh a không phân bi t ch lo i phim, i v i phim vi- i-ô ch là phim tài li u, phóng s , khoa h c; 11. D y h c, d y ngh bao g m d y văn hóa, ngo i ng , tin h c và d y các ngh khác; 12. Phát sóng truy n thanh, truy n hình theo chương trình b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c;
 3. 13. In, xu t b n và phát hành : báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa, giáo trình, sách văn b n pháp lu t, sách in b ng ti ng dân t c thi u s ; tranh, nh, áp phích tuyên truy n, c ng; in ti n; 14. D ch v ph c v công c ng v v sinh, thoát nư c ư ng ph và khu dân cư; duy trì vư n thú, vư n hoa, công viên, cây xanh ư ng ph , chi u sáng công c ng; d ch v tang l ; 15. Duy tu, s a ch a, xây d ng các công trình văn hóa, ngh thu t, công trình ph c v công c ng, cơ s h t ng nhà tình nghĩa b ng ngu n v n óng góp c a nhân dân và v n vi n tr nhân o, k c trư ng h p ư c Nhà nư c c p h tr m t ph n v n không quá 30% t ng s v n th c chi cho công trình; 16. V n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt ph c v nhu c u i l i c a nhân dân trong n i thành, n i th , trong các khu công nghi p ho c gi a các thành th v i các khu công nghi p lân c n theo giá vé th ng nh t do cơ quan có thNm quy n quy nh. B Giao thông v n t i quy nh quy ch t ch c ho t ng c a xe buýt; 17. i u tra, thăm dò a ch t, o c, l p b n thu c lo i i u tra cơ b n c a Nhà nư c, do ngân sách nhà nư c c p phát kinh phí th c hi n; 18. Tư i, tiêu nư c ph c v s n xu t nông nghi p; nư c s ch do t ch c, cá nhân t khai thác ph c v cho sinh ho t nông thôn, mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa; 19. Vũ khí, khí tài chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh do B Tài chính cùng B Qu c phòng, B N i v xác nh c th . i v i vũ khí, khí tài ư c mua, s n xu t b ng ngu n v n ngân sách, vi c không tính thu ph i ư c xác nh c th trong d toán ngân sách; 20. Hàng nh p khNu trong các trư ng h p sau : hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân; dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu ; dùng c a ngư i Vi t Nam s ng nư c ngoài khi v nư c mang theo. Hàng nh p khNu trong các trư ng h p trên ây ư c xác nh theo ch Nhà nư c quy nh; 21. Hàng hóa chuy n khNu, quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam; hàng t m nh p khNu, tái xu t khNu, hàng t m xu t khNu, tái nh p khNu, nguyên v t li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu theo h p ng s n xu t, gia công v i nư c ngoài; 22. Hàng hóa, d ch v cung ng tr c ti p cho t u bi n, máy bay, t u h a ho c phương ti n v n t i khác t Vi t Nam i nư c ngoài và hàng hóa bán mi n thu các c a hàng bán mi n thu t i các sân bay, b n c ng, nhà ga qu c t và c a khNu biên gi i; 23. Chuy n giao công ngh theo quy nh t i chương III c a B lu t dân s nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i v i nh ng h p ng chuy n giao công ngh có kèm theo máy móc, thi t b thì vi c không tính thu ch th c hi n i v i ph n giá tr công ngh chuy n giao;
 4. 24. Vàng nh p khNu d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ư c ch tác thành các s n phNm m ngh , trang s c hay s n phNm khác. Vàng d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác ư c xác nh phù h p v i các quy nh qu c t ; 25. S n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa ch bi n thành s n phNm khác quy nh c th dư i ây : D u thô; Than á; á phi n, cát, t hi m; á quý; Qu ng măng-gan, qu ng thi c, qu ng s t, qu ng crôm-mít, qu ng êmênhít, qu ng a- pa-tít. B Tài chính căn c vào yêu c u qu n lý tài nguyên, khoáng s n c a Nhà nư c t ng th i kỳ trình Chính ph i u ch nh s a i, b sung lo i tài nguyên khoáng s n quy nh t i kho n này; 26. Hàng hóa, d ch v c a nh ng cá nhân kinh doanh có m c thu nh p bình quân tháng th p hơn m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c. Thu nh p ư c xác nh b ng doanh thu t ho t ng kinh doanh tr chi phí h p lý c a ho t ng kinh doanh ó; T ch c, cá nhân mua, bán, nh p khNu hàng hóa, cung ng d ch v không thu c di n ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i i u này không ư c kh u tr và hoàn thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hóa, d ch v khâu không ch u thu giá tr gia tăng. Chương 2: CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU i u 5. Căn c tính thu giá tr gia tăng là giá tính thu và thu su t. i u 6. Giá tính thu giá tr gia tăng i v i hàng hóa, d ch v theo quy nh t i i u 7 c a Lu t thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau : 1. i v i hàng hóa, d ch v do cơ s s n xu t, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thu giá tr gia tăng. 2. i v i hàng hóa nh p khNu là giá nh p t i c a khNu c ng v i thu nh p khNu. Giá nh p t i c a khNu ư c xác nh theo các quy nh v giá tính thu nh p khNu. 3. i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, s d ng n i b , bi u, t ng là giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này.
 5. 4. i v i ho t ng cho thuê tài s n không phân bi t lo i tài s n và hình th c cho thuê là giá cho thuê chưa có thu . Trư ng h p cho thuê theo hình th c tr ti n thuê t ng kỳ ho c tr trư c ti n thuê cho m t th i h n thuê thì thu giá tr gia tăng tính trên s ti n thuê tr t ng kỳ ho c tr trư c. 5. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp tính theo giá bán chưa có thu c a hàng hóa ó bán tr m t l n (không bao g m kho n lãi tr góp), không tính theo s ti n tr góp t ng kỳ. 6. i v i gia công hàng hóa là giá gia công chưa có thu (bao g m ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác gia công). 7. i v i ho t ng xây d ng, l p t là giá xây d ng, l p t chưa có thu c a công trình, h ng m c công trình hay ph n công vi c th c hi n; trư ng h p xây d ng, l p t công trình th c hi n thanh toán theo ti n h ng m c công trình, ph n công vi c hoàn thành bàn giao thì thu giá tr gia tăng tính trên ph n giá tr hoàn thành bàn giao. 8. i v i hàng hóa, d ch v có tính c thù ư c dùng lo i ch ng t thanh toán ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng, thì giá chưa có thu làm căn c tính thu ư c xác nh b ng giá có thu chia cho (1 + (%) thu su t c a hàng hóa, d ch v ó). 9. i v i các ho t ng i lý, môi gi i mua, bán hàng hóa và d ch v hư ng hoa h ng, giá chưa có thu làm căn c tính thu là ti n hoa h ng thu t các ho t ng này. Giá tính thu i v i các lo i hàng hóa, d ch v quy nh t i i u này bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm mà cơ s kinh doanh ư c hư ng. Căn c vào quy nh t i i u này, B Tài chính hư ng d n c th giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v . i u 7. Thu su t thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 8 Lu t thu giá tr gia tăng ư c xác nh c th như sau : 1. M c thu su t 0% i v i hàng hóa xu t khNu, hàng gia công xu t khNu. Xu t khNu bao g m xu t ra nư c ngoài và các trư ng h p ư c coi là xu t khNu theo quy nh c a Chính ph . 2. M c thu su t 5% i v i hàng hoá, d ch v : a) Nư c s ch ph c v s n xu t và sinh ho t do các cơ s kinh doanh khai thác t ngu n nư c t nhiên bán cho các i tư ng khác, tr nư c s ch không thu c di n ch u thu nêu t i kho n 18 i u 4 Ngh nh này và các lo i nư c m c thu su t 10%; b) Phân bón, qu ng s n xu t phân bón; thu c tr sâu b nh và ch t kích thích tăng trư ng v t nuôi, cây tr ng; c) Thi t b , máy móc và d ng c chuyên dùng cho y t ; bông và băng v sinh y t ;
 6. d) Thu c ch a b nh, phòng b nh cho ngư i và v t nuôi; ) Giáo c dùng gi ng d y và h c t p : mô hình, hình v , b ng, ph n, thư c k , compa dùng gi ng d y h c t p và các lo i thi t b , d ng c chuyên dùng cho gi ng d y, nghiên c u, thí nghi m; e) chơi cho tr em; sách khoa h c - k thu t, sách văn h c ngh thu t, sách ph c v thi u nhi, sách pháp lu t, tr sách văn b n pháp lu t quy nh t i kho n 13 i u 4 Ngh nh này; g) S n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n chưa qua ch bi n bao g m c con gi ng, cây gi ng, h t gi ng, tr các s n phNm không thu c di n ch u thu theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này; h) Lâm s n (tr g , măng) chưa qua ch bi n; th c phNm tươi s ng và lương th c. Lâm s n chưa qua ch bi n là lo i lâm s n khai thác t r ng t nhiên như song, mây, tre, n a, n m, m c nhĩ; r , lá, hoa, cây làm thu c và các lo i lâm s n khác; Th c phNm tươi s ng là lo i th c phNm chưa qua ch bi n ho c ch sơ ch thông thư ng; Lương th c bao g m thóc, g o, ngô, khoai, s n; Các s n phNm th c phNm tươi s ng, lương th c n u là s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n chưa qua ch bi n do t ch c, cá nhân tr c ti p s n xu t, bán ra không ph i n p thu giá tr gia tăng theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này; i) S n phNm b ng ay, cói, tre, n a, lá là các lo i s n phNm ư c s n xu t, ch bi n t nguyên li u chính là ay, cói, tre, n a, lá; k) Bông sơ ch t bông tr ng trong nư c là bông ã ư c b v , h t và phân lo i; l) Th c ăn gia súc, gia c m và th c ăn cho v t nuôi khác; m) D ch v khoa h c, k thu t bao g m các ho t ng nghiên c u, ng d ng, hư ng d n v khoa h c, k thu t; n) D ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p bao g m các ho t ng cày, b a t s n xu t nông nghi p; ào, p, n o, vét kênh, mương, ao, h ph c v s n xu t nông nghi p; phòng tr sâu, b nh; nuôi, tr ng, chăm sóc, thu, hái s n phNm nông nghi p; 3. M c thu su t 10% i v i hàng hoá, d ch v : a) D u m , khí t, than á, qu ng và s n phNm khai khoáng khác; b) i n thương phNm do các cơ s s n xu t, kinh doanh i n bán ra; c) S n phNm i n t , cơ khí, i n;
 7. d) S n phNm hóa ch t, m phNm; ) S i, v i, s n phNm may m c, thêu ren; e) Gi y và s n phNm b ng gi y; g) ư ng, s a, bánh, k o, nư c gi i khát và các lo i th c phNm ch bi n khác; h) S n phNm g m, s , th y tinh, cao su, nh a, g và s n phNm b ng g ; xi măng, g ch, ngói và v t li u xây d ng khác; i) Xây d ng, l p t; k) V n t i, b c x p; l) D ch v bưu i n, bưu chính, vi n thông; m) Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, b n bãi, nhà xư ng, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i; n) D ch v tư v n pháp lu t; o) Ch p, in, phóng nh; in băng, sang băng, cho thuê băng; sao ch p; quay vi- i-ô, chi u vi- i-ô; p) U n tóc, may o qu n áo, nhu m, gi t là, tNy h p; q) Các lo i hàng hóa, d ch v khác không quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 4 i u này và các m t hàng ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu giá tr gia tăng khâu kinh doanh thương nghi p. 4. M c thu su t 20% i v i hàng hoá, d ch v : a) Vàng, b c, á quý do cơ s kinh doanh mua vào, bán ra; b) Khách s n, du l ch, ăn u ng; c) X s ki n thi t và các lo i hình x s khác; d) i lý t u bi n; ) D ch v môi gi i. Căn c vào m c thu su t quy nh t i i u này, B Tài chính hư ng d n c th vi c áp d ng thu su t i v i các lo i hàng hóa, d ch v . i u 8. Phương pháp tính thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 9 c a Lu t thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau : 1. Phương pháp kh u tr thu .
 8. S thu ph i n p b ng thu giá tr gia tăng u ra tr thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr . a) Thu giá tr gia tăng u ra b ng giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu bán ra nhân v i thu su t thu giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v ó. b) Thu giá tr gia tăng u vào b ng t ng s thu giá tr gia tăng ghi trên hóa ơn giá tr gia tăng mua hàng hóa, d ch v ho c ch ng t n p thu giá tr gia tăng hàng hóa nh p khNu dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng. i v i hàng hoá mua vào là nông s n, lâm s n, th y s n chưa qua ch bi n c a ngư i s n xu t bán ra và lo i hàng hóa, d ch v dùng lo i ch ng t ghi giá thanh toán ã có thu thì thu u vào ư c tính kh u tr theo quy nh t i i u 9 c a Ngh nh này. Phương pháp kh u tr thu ư c áp d ng chung cho các cơ s kinh doanh, tr các i tư ng áp d ng phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng S thu ph i n p b ng giá tr gia tăng c a hàng hóa, d ch v ch u thu nhân v i thu su t thu giá tr gia tăng c a lo i hàng hóa, d ch v ó. a) Giá tr gia tăng b ng giá thanh toán c a hàng hóa, d ch v bán ra tr giá thanh toán c a hàng hóa, d ch v mua vào tương ng. Giá thanh toán c a hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra là giá th c t mua, bán ghi trên hóa ơn mua, bán hàng hóa, d ch v , bao g m c thu giá tr gia tăng và các kho n ph thu, phí thu thêm mà bên bán ư c hư ng, bên mua ph i tr . Giá thanh toán c a hàng hóa, d ch v mua vào tương ng c a hàng hóa, d ch v bán ra ư c xác nh b ng giá tr hàng hóa, d ch v mua vào mà cơ s kinh doanh ã dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng bán ra. Trư ng h p cơ s kinh doanh chưa th c hi n y vi c mua, bán hàng hóa, d ch v có hoá ơn, ch ng t làm căn c xác nh giá tr gia tăng theo quy nh trên ây thì giá tr gia tăng ư c xác nh như sau: - i v i cơ s kinh doanh ã th c hi n bán hàng hoá, d ch v có y hoá ơn, ch ng t theo ch , xác nh ư c úng doanh thu bán hàng hoá, d ch v nhưng không có hoá ơn mua hàng hóa, d ch v thì giá tr gia tăng ư c xác nh b ng doanh thu nhân v i t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu. - i v i cá nhân kinh doanh chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh c a t ng cá nhân n nh m c doanh thu tính thu ; giá tr gia tăng ư c xác nh b ng doanh thu n nh nhân v i t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu. T l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu làm căn c xác nh giá tr gia tăng do cơ quan thu n nh phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh.
 9. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá tr gia tăng c th i v i t ng ngành ngh kinh doanh. b) Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng ch áp d ng i v i các i tư ng sau : Cá nhân s n xu t, kinh doanh và t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam chưa th c hi n y các i u ki n v k toán, hoá ơn, ch ng t làm căn c tính thu theo phương pháp kh u tr thu ; Cơ s kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý, ngo i t ; i u 9. Kh u tr thu giá tr gia tăng u vào. 1.Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu ư c tính kh u tr thu giá tr gia tăng u vào (g i là thu u vào) như sau : a) Thu u vào c a hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng thì ư c kh u tr toàn b . b) Thu u vào c a hàng hóa, d ch v dùng ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng và không ch u thu giá tr gia tăng thì ch ư c kh u tr s thu u vào c a hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng. Cơ s kinh doanh ph i h ch toán riêng thu u vào ư c kh u tr và không ư c kh u tr ; trư ng h p không h ch toán riêng ư c thì ư c kh u tr theo t l (%) gi a doanh s ch u thu giá tr gia tăng so v i t ng doanh s bán ra. c) Thu u vào ư c kh u tr phát sinh trong tháng nào ư c kê khai, kh u tr khi xác nh s thu ph i n p c a tháng ó. Riêng thu u vào c a tài s n c nh ư c kh u tr l n thì th c hi n kh u tr d n ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. d) Trư ng h p cơ s s n xu t, ch bi n mua nông s n, lâm s n, th y s n chưa qua ch bi n c a ngư i s n xu t mà không có hóa ơn giá tr gia tăng thì ư c tính kh u tr thu u vào theo m t t l (%) tính trên giá tr hàng hóa mua vào như sau : T l 5% i v i các s n phNm tr ng tr t thu c các lo i cây l y nh a, l y m , l y d u, mía cây, chè búp tươi, lúa, ngô, khoai, s n; s n phNm chăn nuôi là gia súc, gia c m; cá, tôm và các lo i th y s n khác; T l 3% i v i các lo i s n phNm là nông s n, lâm s n không quy nh trong nhóm ư c kh u tr 5% trên ây.
 10. B Tài chính căn c vào tình hình giá c và ho t ng s n xu t, kinh doanh t ng m t hàng, trình Chính ph i u ch nh danh m c s n phNm và m c kh u tr thu u vào quy nh t i i u này. Vi c tính kh u tr thu ho c hoàn thu u vào i v i nông s n, lâm s n, th y s n mua vào quy nh trên ây không áp d ng i v i trư ng h p các s n phNm này ư c làm nguyên li u s n xu t, ch bi n hàng xu t khNu. ) Trư ng h p cơ s kinh doanh mua hàng hóa, d ch v có tính c thù ư c dùng lo i ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng thì căn c vào giá ã có thu và cách xác nh giá không có thu nêu t i kho n 8 i u 6 Ngh nh này xác nh thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr . 2. Căn c xác nh s thu u vào ư c kh u tr quy nh trên ây là : a) i v i hàng hóa, d ch v mua vào là s ti n thu giá tr gia tăng ghi trên hóa ơn giá tr gia tăng mua hàng hóa, d ch v . b) i v i hàng hóa nh p khNu là s ti n thu giá tr gia tăng ã n p ghi trên ch ng t n p thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu. c) i v i hàng hóa là nông s n, lâm s n, th y s n chưa qua ch bi n mua c a ngư i s n xu t ư c tính kh u tr theo i m d kho n 1 i u này là giá th c t mua vào ư c kê vào b n kê hàng hóa mua vào do cơ quan thu hư ng d n. d) i v i hàng hóa, d ch v mua vào là lo i có tính c thù ư c dùng lo i ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng thì ư c căn c vào ch ng t ó tính s thu u vào ư c kh u tr theo quy nh t i i m kho n 1 i u này; i u 10. Các cơ s kinh doanh ph i th c hi n y vi c mua, bán hàng hóa, d ch v có hóa ơn, ch ng t theo úng quy nh c a pháp lu t. Hóa ơn mua, bán hàng hóa, d ch v quy nh i v i các cơ s kinh doanh như sau : 1.Các cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu ph i s d ng hóa ơn giá tr gia tăng. Khi l p hóa ơn bán hàng hóa, d ch v , cơ s kinh doanh ph i ghi y , úng các y u t : giá bán chưa có thu , ph thu và phí tính ngoài giá bán (n u có), thu giá tr gia tăng, giá thanh toán ã có thu . Trong trư ng h p hóa ơn không ghi kho n thu giá tr gia tăng thì thu giá tr gia tăng ư c xác nh b ng giá thanh toán theo hóa ơn nhân v i thu su t thu giá tr gia tăng 2. Các cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu tr c ti p trên giá tr gia tăng s d ng hóa ơn thông thư ng. Giá bán hàng hóa, d ch v ghi trên hoá ơn là giá thanh toán ã có thu giá tr gia tăng. 3.Các cơ s kinh doanh mu n s d ng lo i hóa ơn, ch ng t khác v i m u quy nh chung ph i ăng ký m u hóa ơn, ch ng t ó v i B Tài chính (T ng c c Thu ) và ch ư c s d ng khi ư c thông báo b ng văn b n.
 11. Trư ng h p cơ s kinh doanh tr c ti p bán l hàng hóa cho ngư i tiêu dùng, i v i hàng hóa có giá bán dư i m c quy nh ph i l p hóa ơn bán hàng, n u cơ s không l p hóa ơn bán hàng thì ph i l p b n kê hàng bán l theo m u b n kê c a cơ quan thu làm căn c tính thu giá tr gia tăng; trư ng h p ngư i mua yêu c u l p hoá ơn bán hàng thì ph i l p hoá ơn theo úng quy nh. B Tài chính quy nh ch qu n lý, s d ng hóa ơn, ch ng t ; phát hành và ki m tra vi c s d ng hóa ơn, ch ng t quy nh t i i u này. Chương 3: ĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU , QUY T TOÁN THU i u 11.Các cơ s kinh doanh ph i ăng ký n p thu như sau : 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 3 Ngh nh này, k c các ơn v , chi nhánh tr c thu c cơ s kinh doanh chính u ph i ăng ký v i cơ quan thu nơi cơ s kinh doanh v a i m kinh doanh, ngành ngh kinh doanh, lao ng, ti n v n, nơi n p thu và các ch tiêu liên quan khác theo hư ng d n c a cơ quan thu . i v i cơ s m i thành l p, th i gian ăng ký n p thu ch m nh t là mư i ngày, k t ngày cơ s ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; trư ng h p cơ s chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh nhưng có ho t ng kinh doanh ph i ăng ký n p thu trư c khi kinh doanh. Các cơ s kinh doanh ã ăng ký n p thu , n u có thay i do sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n ho c thay i ngành ngh , nơi kinh doanh, cơ s kinh doanh cũng ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là năm ngày trư c khi có s thay i ó. 2. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng áp d ng phương pháp tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng n u th c hi n y các i u ki n : ch hóa ơn, ch ng t , s k toán, kê khai, n p thu úng ch và t nguy n ăng ký áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu , ư c cơ quan thu ki m tra xác nh ã th c hi n úng, các i u ki n trên ây thì cơ quan thu thông báo cho cơ s th c hi n; n u trong quá trình th c hi n mà cơ s không th c hi n úng các i u ki n quy nh thì cơ quan thu ra thông báo ình ch vi c áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu . B Tài chính hư ng d n th t c ăng ký n p thu và thNm quy n xem xét cho cơ s kinh doanh thu c i tư ng áp d ng phương pháp tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng ư c áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu theo quy nh t i i u này. i u 12. Cơ s kinh doanh và ngư i nh p khNu ph i kê khai thu giá tr gia tăng theo quy nh như sau : 1.Cơ s kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng ph i kê khai thu giá tr gia tăng t ng tháng và n p t kê khai thu kèm theo b n kê hàng hóa, d ch v mua vào, bán ra làm căn c xác nh s thu ph i n p c a tháng cho cơ quan thu trong mư i ngày u tháng ti p theo. Trong trư ng h p không phát sinh doanh s bán hàng hóa, d ch v , thu u vào, thu u ra, cơ s kinh doanh v n ph i kê khai và n p t
 12. khai cho cơ quan thu . Cơ s ph i kê khai y , úng m u t khai thu và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai. T ch c, cá nhân nư c ngoài không có văn phòng hay tr s i u hành Vi t Nam có cung ng hàng hóa, d ch v ch u thu giá tr gia tăng cho các i tư ng Vi t Nam thì t ch c, cá nhân Vi t Nam tiêu th hàng hóa, d ch v này là i tư ng ch u thu ph i kê khai n p thu giá tr gia tăng thay cho phía nư c ngoài. Thu giá tr gia tăng ph i n p tính trên giá hàng hóa, d ch v ph i tr cho phía nư c ngoài. 2. Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu có nh p khNu hàng hóa ch u thu giá tr gia tăng ph i kê khai và n p t khai thu giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu cùng v i vi c kê khai thu nh p khNu v i cơ quan thu thu nh p khNu hàng hóa. 3.Cơ s kinh doanh buôn chuy n ph i kê khai và n p thu theo t ng chuy n hàng v i cơ quan thu nơi mua hàng, trư c khi v n chuy n hàng i. 4.Cơ s kinh doanh nhi u lo i hàng hóa, d ch v có m c thu su t thu giá tr gia tăng khác nhau ph i kê khai thu giá tr gia tăng theo t ng m c thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u cơ s kinh doanh không xác nh ư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. Cơ s kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý có ho t ng gia công, ch tác các s n phNm này, n u không h ch toán ư c riêng doanh thu, thu c a ho t ng này thì áp d ng chung m c thu su t 20% i v i c gia công, ch tác và tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng. i u 13. Thu giá tr gia tăng ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh sau : 1.Cơ s kinh doanh có trách nhi m tr c ti p n p thu giá tr gia tăng y úng h n vào ngân sách nhà nư c theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng ư c ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. i v i nh ng h , cá nhân kinh doanh nh ng a bàn xa Kho b c Nhà nư c ho c kinh doanh lưu ng, không thư ng xuyên thì cơ quan thu t ch c thu thu và n p vào ngân sách nhà nư c. Th i h n cơ quan thu ph i n p ti n thu ã thu vào ngân sách nhà nư c ch m nh t không quá 3 ngày, riêng i v i vùng núi, h i o, vùng i l i khó khăn ch m nh t không quá 6 ngày, k t ngày thu ư c ti n thu . 2. Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu hàng hóa ph i n p thu giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu. Th i h n thông báo và th i h n n p thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu th c hi n theo th i h n thông báo n p thu nh p khNu. i v i lo i hàng hóa không ph i n p thu nh p khNu thì th i h n ph i kê khai và n p thu giá tr gia tăng th c hi n như th i h n quy nh i v i hàng hoá ph i n p thu nh p khNu.
 13. i v i hàng hóa (bao g m c v t tư, máy móc, thi t b , ...) nh p khNu thu c di n không ph i n p thu giá tr gia tăng khi nh p khNu, n u bán ra ho c dùng vào m c ích khác thì cơ s ph i kê khai và n p thu giá tr gia tăng như quy nh i v i hàng hóa khác. 3. Trong m t kỳ tính thu , n u cơ s kinh doanh có s thu n p th a kỳ trư c ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo, n u kỳ trư c n p thi u thì ph i n p s kỳ trư c còn thi u. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr n u trong kỳ tính thu có s thu u vào l n hơn s thu ph i n p u ra thì ư c tính kh u tr s thu l n hơn ó vào kỳ tính thu ti p theo.Trong các trư ng h p cơ s kinh doanh u tư m i tài s n c nh có s thu u vào ư c kh u tr l n thì ư c th c hi n kh u tr d n ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. 4. Thu giá tr gia tăng n p vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s kinh doanh có doanh thu, thu u ra, thu u vào b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m phát sinh ngo i t xác nh thu ph i n p. B Tài chính hư ng d n c th th t c n p thu phù h p i v i t ng phương th c n p thu và i tư ng n p thu theo quy nh t i i u này. i u 14. Cơ s kinh doanh ph i th c hi n quy t toán thu hàng năm v i cơ quan thu . Năm quy t toán thu ơc tính theo năm dương l ch. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày k t thúc năm, cơ s kinh doanh ph i g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu và ph i n p s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày, k t ngày n p báo cáo quy t toán, n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p kỳ ti p theo. Trong các trư ng h p cơ s kinh doanh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, cơ s kinh doanh cũng ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n b n mươi lăm ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n. Cơ s kinh doanh có trách nhi m kê khai toàn b s thu ph i n p, s ã n p, s còn thi u hay n p th a tính n th i i m quy nh ph i quy t toán thu . Cơ s ph i kê khai y , úng các ch tiêu s li u theo m u quy t toán thu và g i b n quy t toán thu n cơ quan thu a phương nơi cơ s ăng ký n p thu trong th i gian quy nh trên ây. B Tài chính quy nh bi u m u và hư ng d n vi c th c hi n quy t toán thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này. i u 15. Vi c hoàn thu giá tr gia tăng ã n p theo quy nh t i i u 16 Lu t thu giá tr gia tăng ch th c hi n trong các trư ng h p sau : 1.Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c xét hoàn thu hàng quý n u s thu u vào ư c kh u tr c a các tháng trong quý thư ng xuyên l n hơn s thu u ra phát sinh các tháng trong quý. Nh ng cơ s kinh
 14. doanh xu t khNu m t hàng theo th i v ho c theo t ng kỳ v i s lư ng hàng l n, n u phát sinh s thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hóa xu t khNu l n thì ư c xét hoàn thu giá tr gia tăng t ng kỳ. 2. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu , có u tư, mua s m tài s n c nh, n u s thu giá tr gia tăng u vào c a tài s n c nh ư c kh u tr l n ư c xét gi i quy t hoàn thu u vào c a tài s n c nh như sau : a) i v i cơ s kinh doanh u tư m i, ã ăng ký n p thu v i cơ quan thu nhưng chưa phát sinh thu u ra, n u th i gian u tư t m t năm tr lên ư c xét hoàn thu u vào theo t ng năm. Trư ng h p cơ s có s thu giá tr gia tăng u vào c a tài s n u tư ư c hoàn l n thì ư c xét hoàn thu t ng quý. b) i v i cơ s kinh doanh u tư m r ng, u tư chi u sâu, n u s thu u vào c a tài s n u tư ã tính kh u tr sau 3 tháng mà s thu chưa ư c kh u tr v n còn l n hơn s thu ã ư c kh u tr thì ư c xét hoàn l i s thu chưa ư c kh u tr . 3. Cơ s kinh doanh quy t toán thu khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n có s thu n p th a. 4. Cơ s kinh doanh có quy t nh x lý hoàn thu c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. gi i quy t hoàn thu , cơ s kinh doanh ph i g i ơn ngh kèm theo h sơ xin hoàn thu t i cơ quan qu n lý thu thu cơ s . Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra xác nh s thu hoàn tr và th c hi n hoàn tr thu ho c ngh cơ quan có thNm quy n hoàn tr thu cho cơ s theo thNm quy n quy nh. B Tài chính quy nh c th th t c h sơ, thNm quy n gi i quy t hoàn thu theo quy nh t i i u này. i u 16. Cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n các cơ s kinh doanh ã ăng ký kinh doanh th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p thu giá tr gia tăng theo úng quy nh c a Lu t thu giá tr gia tăng. Nh ng cơ s kinh doanh không th c hi n úng các quy nh v ăng ký, kê khai, n p thu thì ti p t c ra thông báo, n u ã thông báo mà cơ s v n không th c hi n thì có quy n x lý vi ph m hành chính v thu . i v i cơ s có ho t ng kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, n u ki m tra phát hi n ư c thì yêu c u cơ s ph i ăng ký, kê khai, n p thu theo quy nh c a pháp lu t và x lý vi ph m hành chính v thu i v i nh ng cơ s này. 2. Thông báo n p thu cho cơ s kinh doanh v s thu ph i n p và th i h n n p thu úng th i gian quy nh. Thông báo n p thu ph i g i t i i tư ng n p thu trư c ngày ph i n p thu ghi trên thông báo ch m nh t là ba ngày, th i h n n p thu c a tháng ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p sau. N u quá th i h n n p thu theo quy nh c a pháp lu t mà cơ s kinh doanh chưa n p thì ti p t c ra thông báo v s ti n thu và s ti n ph t ch m n p theo quy nh t i
 15. kho n 2 i u 19 c a Lu t thu giá tr gia tăng. Th i h n tính ph t ch m n p thu hàng tháng k t ngày 26 c a tháng ti p theo; th i h n tính ph t ch m n p i v i hàng hóa nh p khNu và các trư ng h p khác là sau ngày quy nh ph i n p theo Lu t nh ư c ghi trên thông báo thu . N u cơ s v n không ch p hành n p ti n thu , ti n ph t theo thông báo thì cơ quan thu có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý quy nh t i kho n 4 i u 19 c a Lu t thu giá tr gia tăng b o m thu s thu , s ti n ph t. N u th c hi n các bi n pháp x lý trên mà cơ s kinh doanh v n không n p s ti n thu , s ti n ph t thì cơ quan thu chuy n h sơ sang các cơ quan pháp lu t x lý theo pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s kinh doanh m b o th c hi n úng quy nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu theo quy nh c a pháp lu t. 5.Yêu c u các i tư ng n p thu cung c p s k toán, hóa ơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u có liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s kinh doanh và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. i u 17. Cơ quan thu có quy n n nh thu giá tr gia tăng ph i n p i v i các i tư ng n p thu trong các trư ng h p sau : 1. Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t . i v i nh ng cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng và cơ s kinh doanh buôn chuy n chưa th c hi n ho c th c hi n không y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh xác nh giá tr gia tăng và thu ph i n p theo phương pháp tính thu quy nh t i kho n 2 i u 8 Ngh nh này. i v i cá nhân kinh doanh v a và nh , s thu n nh ph i n p t ng l n có th ư c xác nh làm căn c thu thu trong th i gian là 6 tháng ho c 12 tháng, tùy theo ngành ngh và m c bi n ng v giá c , tình hình kinh doanh c a i tư ng n p thu . Cơ quan thu có trách nhi m thông báo công khai v m c thu n nh i v i các i tư ng này. Cá nhân kinh doanh v a và nh n p thu theo m c n nh, n u có thay i kinh doanh ho c ngh kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu xem xét, i u ch nh m c thu ã n nh; nh ng cá nhân ngh kinh doanh trong tháng t 15 ngày tr lên ư c xét gi m 50% s thu ph i n p c a tháng, n u ngh c tháng thì ư c mi n n p thu c a tháng ó.
 16. B Tài chính quy nh căn c xác nh cá nhân kinh doanh v a và nh ; th t c khai báo ngh kinh doanh và vi c gi m thu i v i h ngh kinh doanh theo quy nh t i i u này. 2. Không kê khai ho c quá th i gian quy nh g i t khai mà ã ư c thông báo nh c nh nhưng v n không th c hi n úng, ã n p t khai thu nhưng kê khai không úng các căn c xác nh s thu giá tr gia tăng; 3. T ch i vi c xu t trình s k toán, hóa ơn, ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan t i vi c tính thu giá tr gia tăng; 4. Kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, không ăng ký, kê khai n p thu mà b ki m tra, phát hi n. Cơ quan thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng kinh doanh c a cơ s ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương ương n nh s thu ph i n p i v i t ng cơ s kinh doanh trong các trư ng h p nêu trên ây. Trong trư ng h p cơ s kinh doanh không ng ý v i s thu ph i n p ư c n nh thì có quy n khi u n i t i cơ quan thu n nh thu ho c cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan thu n nh thu . Trong khi ch gi i quy t, cơ s kinh doanh hay ngư i khi u n i v n ph i n p theo m c thu ã ư c cơ quan thu n nh. Chương 4: X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG i u 18. i tư ng n p thu và cán b thu vi ph m Lu t thu giá tr gia tăng thì tùy theo hành vi và m c vi ph m mà b x lý theo quy nh t i i u 19 và i u 21 c a Lu t thu giá tr gia tăng và các văn b n pháp lu t khác v x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu . i u 19. Cơ quan thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng, i tư ng n p thu th c hi n t t nghĩa v n p thu ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Nh ng trư ng h p ư c xét gi m thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 28 Lu t thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau : 1. i v i nh ng cơ s s n xu t, xây d ng, v n t i trong nh ng năm u áp d ng thu giá tr gia tăng mà b l do s thu giá tr gia tăng ph i n p l n hơn s thu tính theo m c thu doanh thu trư c ây thì ư c xét gi m thu giá tr gia tăng ph i n p.
 17. 2. M c ư c xét gi m thu giá tr gia tăng i v i t ng cơ s tương ng v i s l do nguyên nhân nêu trên, nhưng t i a không vư t quá 50% s thu ph i n p c a ho t ng s n xu t, xây d ng, v n t i c a năm ư c xét gi m thu . Nh ng cơ s ho t ng s n xu t, xây d ng, v n t i thu c i tư ng ư c xét gi m thu giá tr gia tăng n u có ho t ng kinh doanh ngành ngh khác thì vi c xét gi m thu giá tr gia tăng ch th c hi n i v i các ho t ng s n xu t, xây d ng, v n t i. 3. Th i gian gi m thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này ư c xét t ng năm tính theo năm dương l ch và ch th c hi n trong th i gian ba năm u, k t năm 1999 là năm Lu t thu giá tr gia tăng có hi u l c thi hành. Vi c xét gi m thu ư c căn c vào k t qu kinh doanh và quy t toán thu c a cơ s kinh doanh; i v i nh ng cơ s chưa có quy t toán mà d toán năm phát sinh l , gi m b t khó khăn v tài chính cho cơ s , cơ quan thu xem xét, gi i quy t cho t m gi m thu . M c cho t m gi m ư c căn c vào d toán năm và tình hình th c t kinh doanh năm trư c c a cơ s , nhưng t i a không quá 70% s d tính ư c gi m theo Lu t nh. B Tài chính hư ng d n th t c và quy nh thNm quy n xét gi m thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này. i u 21. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999, bãi b các Ngh nh c a Chính ph và các văn b n khác quy nh, hư ng d n v thu doanh thu k t ngày thi hành Ngh nh này. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v thu , quy t toán thu , mi n gi m thu và x lý các vi ph m v thu doanh thu trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 v n th c hi n theo nh ng quy nh tương ng c a Lu t thu doanh thu, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu doanh thu và các quy nh v thu doanh thu trong các văn b n quy ph m pháp lu t khác. Nh ng trư ng h p ư c mi n, gi m thu doanh thu theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t tham gia ho c các cam k t c a Chính ph thì ư c th c hi n mi n, gi m thu giá tr gia tăng tương ng theo các i u ư c qu c t ho c cam k t ó. i u 22. Vi c t ch c thu thu giá tr gia tăng quy nh như sau : 1. T ng c c Thu ch u trách nhi m t ch c thu thu giá tr gia tăng và gi i quy t hoàn thu giá tr gia tăng i v i hàng hóa, d ch v c a các cơ s s n xu t, kinh doanh trong nư c. 2. T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c thu thu giá tr gia tăng i v i hàng hóa nh p khNu. 3. T ng c c Thu và T ng c c H i quan có trách nhi m ph i h p trong vi c qu n lý thu thu giá tr gia tăng trong c nư c. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c thu thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này.
 18. i u 23. S thu giá tr gia tăng hoàn tr cho i tư ng n p thu ư c trích t s thu giá tr gia tăng ã thu. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c hoàn thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này. i u 24. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản