Nghị định số 28/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Nghị định số 28/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 28/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 28/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2006/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 03 năm 2006 NGHN NNH V VI C I U CH NH NHÂN KH U M T S XÃ THU C CÁC HUY N SA TH Y, K HÀ VÀ THN XÃ KON TUM; I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ SA NHƠN, THÀNH L P XÃ HƠ MOONG THU C HUY N SA TH Y, T NH KON TUM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Kon Tum, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh nhân khNu m t s xã thu c các huy n Sa Th y, k Hà và th xã Kon Tum; i u ch nh a gi i hành chính xã Sa Nhơn, thành l p xã Hơ Moong thu c huy n Sa Th y, t nh Kon Tum như sau: 1. i u ch nh nhân khNu m t s xã thu c các huy n Sa Th y, k Hà và th xã Kon Tum - i u ch nh 324 nhân khNu c a xã Sa Nghĩa thu c huy n Sa Th y v xã Sa Nhơn thu c huy n Sa Th y qu n lý. - i u ch nh 2.635 nhân khNu c a xã Hà Mòn thu c huy n k Hà v xã Sa Nhơn thu c huy n Sa Th y qu n lý. - i u ch nh 573 nhân khNu c a xã Kroong thu c th xã Kon Tum v xã Sa Nhơn thu c huy n Sa Th y qu n lý. 2. i u ch nh a gi i hành chính xã Sa Nhơn thành l p xã Hơ Moong thu c huy n Sa Th y, t nh Kon Tum i u ch nh 6.523 ha di n tích t nhiên và 3.532 nhân khNu c a xã Sa Nhơn thành l p xã Hơ Moong. - Xã Hơ Moong có 6.523 ha di n tích t nhiên và 3.532 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hơ Moong: ông giáp huy n c Hà; Tây giáp xã Sa Nhơn, huy n Sa Th y; Nam giáp xã Sa Nghĩa, huy n Sa Th y; B c giáp huy n k Tô.
  2. Xã Sa Nhơn còn l i 5.177 ha di n tích t nhiên và 2.461 nhân khNu. a gi i hành chính xã Sa Nhơn: ông giáp xã Hơ Moong, huy n Sa Th y; Tây giáp xã Sa Sơn, huy n Sa Th y; Nam giáp xã Sa Nghĩa và th tr n Sa Th y; B c giáp xã R Kơi. Sau khi i u ch nh nhân khNu m t s xã thu c các huy n Sa Th y, k Hà, th xã Kon Tum và i u ch nh a gi i hành chính xã Sa Nhơn thành l p xã Hơ Moong thu c huy n Sa Th y: - Huy n Sa Th y có 241.200 ha di n tích t nhiên và 35.741 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các xã: Mô Rai, R Kơi, Sa Nhơn, Sa Sơn, Sa Nghĩa, Sa Bình, Ya Xier, Ya Ly, Ya Tăng, Hơ Moong và th tr n Sa Th y. Xã Sa Nghĩa thu c huy n Sa Th y có 3.750 ha di n tích t nhiên và 1.856 nhân khNu. - Huy n k Hà có 84.360 ha di n tích t nhiên và 54.349 nhân khNu. Xã Hà Mòn thu c huy n k Hà có 3.565 ha di n tích t nhiên và 3.648 nhân khNu. Th xã Kon Tum có 41.989 ha di n tích t nhiên và 131.759 nhân khNu. Xã Kroong thu c th xã Kon Tum có 3.280 ha di n tích t nhiên và 4.397 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. y ban nhân dân t nh Kon Tum, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Kon Tum; Phan Văn Kh i - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). Trang
Đồng bộ tài khoản