intTypePromotion=3

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
83
lượt xem
4
download

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 29/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 29/2008/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 03 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH V KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T VÀ KHU KINH T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh v thành l p, ho t ng, chính sách và qu n lý nhà nư c i v i khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu kinh t c a khNu. 2. i tư ng áp d ng c a Ngh nh này bao g m: cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu kinh t c a khNu. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Khu công nghi p là khu chuyên s n xu t hàng công nghi p và th c hi n các d ch v cho s n xu t công nghi p, có ranh gi i a lý xác nh, ư c thành l p theo i u ki n, trình t và th t c quy nh t i Ngh nh này. 2. Khu ch xu t là khu công nghi p chuyên s n xu t hàng xu t khNu, th c hi n d ch v cho s n xu t hàng xu t khNu và ho t ng xu t khNu, có ranh gi i a lý xác nh, ư c thành l p theo i u ki n, trình t và th t c áp d ng i v i khu công nghi p quy nh t i Ngh nh này.
 2. Khu công nghi p, khu ch xu t ư c g i chung là khu công nghi p, tr trư ng h p quy nh c th . 3. Khu kinh t là khu v c có không gian kinh t riêng bi t v i môi trư ng u tư và kinh doanh c bi t thu n l i cho các nhà u tư, có ranh gi i a lý xác nh, ư c thành l p theo i u ki n, trình t và th t c quy nh t i Ngh nh này. Khu kinh t ư c t ch c thành các khu ch c năng g m: khu phi thu quan, khu b o thu , khu ch xu t, khu công nghi p, khu gi i trí, khu du l ch, khu ô th , khu dân cư, khu hành chính và các khu ch c năng khác phù h p v i c i m c a t ng khu kinh t . 4. Khu kinh t c a kh u là khu kinh t hình thành khu v c biên gi i t li n có c a khNu qu c t ho c c a khNu chính và ư c thành l p theo các i u ki n, trình t và th t c quy nh t i Ngh nh này. Khu kinh t , khu kinh t c a khNu ư c g i chung là khu kinh t , tr trư ng h p quy nh c th . 5. Di n tích t công nghi p là di n tích t c a khu công nghi p ã xây d ng k t c u h t ng cho nhà u tư thuê, thuê l i th c hi n d án u tư s n xu t, kinh doanh trong khu công nghi p. 6. Doanh nghi p ch xu t là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng trong khu ch xu t ho c doanh nghi p xu t khNu toàn b s n phNm ho t ng trong khu công nghi p, khu kinh t . 7. Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, khu kinh t trên ph m vi c nư c là quy ho ch ư c l p và phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i và quy nh t i Ngh nh này. i u 3. Áp d ng pháp lu t chuyên ngành và i u ư c qu c t 1. Ho t ng u tư c thù trong khu công nghi p, khu kinh t ư c quy nh trong pháp lu t chuyên ngành thì th c hi n theo quy nh c a pháp lu t chuyên ngành ó. 2. Trư ng h p các i u ư c qu c t liên quan n u tư mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương 2: TRÌNH T VÀ TH T C THÀNH L P KHU CÔNG NGHI P VÀ KHU KINH T i u 4. Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, khu kinh t 1. Căn c chi n lư c và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i; quy ho ch s d ng t c a c nư c và c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c
 3. Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có liên quan xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . 2. Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, khu kinh t ã ư c phê duy t là căn c xem xét vi c thành l p khu công nghi p, khu kinh t ; xây d ng quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ph c v s phát tri n c a khu công nghi p, khu kinh t . i u 5. i u ki n thành l p, m r ng khu công nghi p 1. i u ki n thành l p khu công nghi p: a) Phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ã ư c phê duy t; b) T ng di n tích t công nghi p c a các khu công nghi p ã ư c thành l p trên a bàn lãnh th t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã cho các d án ăng ký u tư, c p Gi y ch ng nh n u tư thuê t, thuê l i t ít nh t là 60%. 2. i u ki n m r ng khu công nghi p: a) Phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ã ư c phê duy t; b) T ng di n tích t công nghi p c a khu công nghi p này ã cho các d án ăng ký u tư, c p Gi y ch ng nh n u tư thuê t, thuê l i t ít nh t là 60%; c) Khu công nghi p ã xây d ng và ưa vào s d ng công trình x lý nư c th i t p trung. 3. i v i khu công nghi p có quy mô di n tích t 500 ha tr lên và có nhi u nhà u tư tham gia u tư xây d ng - kinh doanh k t c u h t ng theo t ng khu riêng bi t ho c khu công nghi p g n li n v i khu ô th , khu kinh doanh t p trung khác trong m t án t ng th ph i l p quy ho ch chung xây d ng theo hư ng d n c a B Xây d ng trư c khi l p quy ho ch chi ti t. 4. i v i khu công nghi p có quy mô di n tích t 500 ha tr lên ho c có v trí c nh các tuy n qu c l , g n các khu v c qu c phòng, khu b o t n di tích l ch s , khu danh lam th ng c nh, khu b o t n sinh thái c a vùng và qu c gia, n m trong các ô th lo i II, lo i I và lo i c bi t ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Xây d ng và các B , ngành có liên quan v quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p trư c khi y ban nhân dân c p t nh phê duy t. i u 6. i u ki n b sung khu công nghi p vào Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p 1. T ng di n tích t công nghi p c a các khu công nghi p ã ư c thành l p trên a bàn lãnh th t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã cho các d án ăng ký u tư, c p Gi y ch ng nh n u tư thuê t, thuê l i t ít nh t là 60%.
 4. 2. Phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i; quy ho ch s d ng t c a t ng a phương, quy ho ch xây d ng vùng và ô th ; quy ho ch k t c u h t ng - k thu t; quy ho ch s d ng khoáng s n và các ngu n tài nguyên khác. 3. Có các i u ki n thu n l i ho c có kh năng xây d ng h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i, tri n khai ng b và k t h p ch t ch gi a quy ho ch phát tri n khu công nghi p v i quy ho ch phát tri n ô th , phân b dân cư, nhà và các công trình xã h i ph c v công nhân làm vi c trong khu công nghi p. 4. Có i u ki n phát tri n khu công nghi p g m: a) Có qu t d tr phát tri n và có i u ki n liên k t thành c m các khu công nghi p; b) Có kh năng thu hút v n u tư c a các nhà u tư trong nư c và nhà u tư nư c ngoài; c) Có kh năng cung c p và áp ng nhu c u v lao ng. 5. m b o phù h p v i b trí qu c phòng và các yêu c u v qu c phòng, an ninh. i u 7. i u ki n thành l p, m r ng khu kinh t 1. i u ki n thành l p khu kinh t : a) Phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t ã ư c phê duy t; b) Có v trí a lý thu n l i cho phát tri n kinh t khu v c (có c ng bi n nư c sâu ho c g n sân bay), k t n i thu n l i v i các tr c giao thông huy t m ch c a qu c gia và qu c t ; d ki m soát và giao lưu thu n ti n v i trong nư c và nư c ngoài; có i u ki n thu n l i và ngu n l c u tư và phát tri n k t c u h t ng k thu t; c) Có quy mô di n tích t 10.000 ha tr lên và áp ng yêu c u phát tri n t ng h p c a khu kinh t ; d) Có kh năng thu hút d án, công trình u tư v i quy mô l n, quan tr ng và có tác ng t i s phát tri n kinh t - xã h i c a c khu v c; ) Có kh năng phát huy ti m năng t i ch và t o nh hư ng phát tri n lan t a n các khu v c xung quanh; e) Không tác ng tiêu c c n các khu b o t n thiên nhiên; không gây nh hư ng x u và làm t n h i n các di s n văn hóa v t th , danh lam th ng c nh, các qu n th ki n trúc có giá tr l ch s , thNm m , khoa h c; phù h p v i b trí qu c phòng và m b o qu c phòng, an ninh; có i u ki n m b o yêu c u v môi trư ng, môi sinh và phát tri n b n v ng. 2. i u ki n thành l p khu kinh t c a khNu: a) Phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t ã ư c phê duy t;
 5. b) Có c a khNu qu c t ho c c a khNu chính quy nh t i Ngh nh s 32/2005/N - CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v Quy ch c a khNu biên gi i t li n; bao g m các ơn v hành chính li n k , không tách bi t v không gian; c) K t n i thu n l i v i các tr c giao thông huy t m ch c a qu c gia; giao lưu thu n ti n v i các nư c láng gi ng qua c a khNu biên gi i t li n c a nư c b n; có i u ki n thu n l i và ngu n l c u tư k t c u h t ng k thu t; d) áp ng yêu c u phát tri n t ng h p c a khu kinh t c a khNu bao g m các ho t ng thương m i, xu t nh p khNu, t m nh p tái xu t, v n chuy n hàng hóa quá c nh, s n xu t công nghi p, du l ch, d ch v ; có i u ki n phát huy ti m năng t i ch và các vùng xung quanh; có kh năng phát tri n thương m i và thu hút u tư; ) G n k t gi a phát tri n kinh t v i vi c gi v ng an ninh, chính tr , tr t t , an toàn xã h i, b o v ch quy n qu c gia t i khu v c biên gi i; e) Không tác ng tiêu c c n các khu b o t n thiên nhiên; không gây nh hư ng x u và làm t n h i n các di s n văn hóa v t th , danh lam th ng c nh, các qu n th ki n trúc có giá tr l ch s , thNm m , khoa h c; có i u ki n m b o yêu c u v môi trư ng, môi sinh và phát tri n b n v ng. 3. i u ki n m r ng khu kinh t : a) Toàn b h th ng k t c u h t ng khu kinh t ã ư c u tư hoàn ch nh theo Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t ; b) Có ít nh t 70% di n tính t c a các khu ch c năng trong khu kinh t ã ư c giao ho c cho các t ch c, cá nhân thuê th c hi n d án. 4. Khu kinh t ư c t ch c thành các khu ch c năng theo quy nh t i kho n 3 i u 2 Ngh nh này. Quy mô di n tích, v trí c a t ng khu ch c năng ư c xác nh trong Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t do Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 8. Trình t thành l p, m r ng khu công nghi p 1. Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư u tư i v i d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u tư: Trư ng h p khu công nghi p ho c m r ng khu công nghi p có trong Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c có trong Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t ã ư c phê duy t thì Cơ quan c p Gi y ch ng nh n u tư th c hi n th t c u tư i v i d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng mà không ph i trình Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương u tư, cho phép thành l p khu công nghi p; Trư ng h p khu công nghi p ho c m r ng khu công nghi p chưa có trong Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ã ư c phê duy t thì y ban nhân dân c p t nh th c hi n th t c b sung ho c m r ng khu công nghi p vào Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p theo quy nh t i i u 6 và i u 12 Ngh nh này.
 6. 2. Quy t nh thành l p, m r ng khu công nghi p: a) H sơ thành l p, m r ng khu công nghi p ư c l p theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này, b) Quy t nh thành l p, m r ng khu công nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh này. i u 9. Trình t thành l p, m r ng khu kinh t 1. Trư ng h p thành l p, m r ng khu kinh t có trong Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t ã ư c phê duy t thì B K ho ch và u tư th c hi n th t c thNm nh vi c thành l p, m r ng khu kinh t theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này. Trư ng h p thành l p, m r ng khu kinh t chưa có trong Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t ã ư c phê duy t ph i th c hi n th t c b sung ho c m r ng khu kinh t vào Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. 2. Quy t nh thành l p, m r ng khu kinh t a) H sơ thành l p, m r ng khu kinh t ư c l p theo quy nh t i i u 11 Ngh nh này; b) Quy t nh thành l p, m r ng khu kinh t theo quy nh t i kho n 1 i u 15 Ngh nh này. i u 10. H sơ thành l p, m r ng khu công nghi p 1. Văn b n ngh c a nhà u tư v vi c thành l p, m r ng khu công nghi p. 2. Quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p c a y ban nhân dân c p t nh. 3. Gi y ch ng nh n u tư c p cho nhà u tư th c hi n d án u tư phát tri n k t c u h t ng khu công nghi p. 4. H sơ ư c l p thành 04 b , trong ó có 01 b h sơ g c, n p cho Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t (sau ây ư c g i chung là Ban Qu n lý, tr trư ng h p quy nh c th ) ho c S K ho ch và u tư ( i v i nh ng a phương chưa thành l p Ban Qu n lý). 5. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , Ban Qu n lý ho c S K ho ch và u tư ( i v i nh ng a phương chưa thành l p Ban Qu n lý) trình y ban nhân dân c p t nh vi c thành l p, m r ng khu công nghi p. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, m r ng khu công nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh này. i u 11. H sơ thành l p, m r ng khu kinh t
 7. 1. án thành l p, m r ng khu kinh t bao g m các n i dung ch y u: a) S c n thi t và căn c pháp lý c a vi c xây d ng khu kinh t ; b) ánh giá các y u t và i u ki n v v trí a lý, t nhiên, tài nguyên, kinh t - xã h i, nh ng l i th và h n ch c a khu v c d ki n xây d ng khu kinh t ; c) ánh giá và gi i trình v kh năng áp ng các i u ki n nêu t i i u 7 Ngh nh này; d) D ki n phương hư ng phát tri n g m: m c tiêu phát tri n, tính ch t, ch c năng c a khu kinh t ; phương hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c; nh hư ng phát tri n các khu ch c năng; nh hư ng quy ho ch s d ng t trong khu kinh t ; ) D ki n t ng m c u tư, các phương th c huy ng v n u tư h th ng k t c u h t ng khu kinh t ; th i i m thành l p khu kinh t ; k ho ch và l trình u tư xây d ng và phát tri n khu kinh t ; e) ánh giá tác ng môi trư ng; g) Ki n ngh các gi i pháp và t ch c th c hi n; h) Th hi n phương án quy ho ch khu kinh t trên b n quy ho ch. 2. T trình Th tư ng Chính ph c a y ban nhân dân c p t nh ngh thành l p, m r ng khu kinh t . 3. H sơ ư c l p thành 10 b , trong ó có ít nh t 02 b h sơ g c (01 b h sơ g c trình Th tư ng Chính ph và 09 b h sơ n p cho B K ho ch và u tư thNm nh theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này). i u 12. H sơ b sung khu công nghi p vào Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p 1. án quy ho ch phát tri n khu công nghi p trên a bàn lãnh th t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v i m t s n i dung chính như sau: a) S c n thi t và căn c pháp lý c a vi c b sung quy ho ch; b) ánh giá tình hình th c hi n và d ki n phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i, phát tri n công nghi p trên a bàn lãnh th t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; c) ánh giá hi n tr ng xây d ng và phát tri n các khu công nghi p ã thành l p và quy ho ch trên a bàn lãnh th t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d) Tên, v trí, quy mô di n tích, hi n tr ng và i u ki n phát tri n c th c a t ng khu công nghi p d ki n quy ho ch; ) ánh giá và gi i trình v kh năng áp ng các i u ki n nêu t i i u 6 c a Ngh nh này;
 8. e) Kh năng huy ng các ngu n v n u tư xây d ng và phát tri n khu công nghi p; g) Th hi n phương án quy ho ch phát tri n khu công nghi p trên b n quy ho ch. 2. T trình Th tư ng Chính ph c a y ban nhân dân c p t nh ngh b sung khu công nghi p vào Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p. 3. H sơ ư c l p thành 10 b , trong ó có ít nh t 02 b h sơ g c (01 b h sơ g c trình Th tư ng Chính ph và 09 b h sơ n p cho B K ho ch và u tư thNm nh theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này). i u 13. Th m nh b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p và thành l p khu kinh t 1. N i dung thNm nh: a) Cơ s pháp lý và s c n thi t c a vi c b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c thành l p khu kinh t ; b) S phù h p c a vi c b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c thành l p khu kinh t v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch s d ng t c a a phương; quy ho ch xây d ng vùng và ô th ; quy ho ch k t c u h t ng - k thu t; quy ho ch s d ng khoáng s n và các ngu n tài nguyên khác; c) Các m c tiêu, ch tiêu c a vi c b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c thành l p khu kinh t và b trí các ngu n l c; d) M c áp ng các i u ki n tương ng c a vi c b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c thành l p khu kinh t ; ) Các gi i pháp th c hi n và tính kh thi c a vi c b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c thành l p khu kinh t . 2. Trình t , th t c thNm nh: a) Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ b sung quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c thành l p khu kinh t , B K ho ch và u tư l y ý ki n c a các B , ngành liên quan. Trư ng h p h sơ không áp ng ư c quy nh nêu t i i u 10 ho c i u 11 Ngh nh này, B K ho ch và u tư có văn b n yêu c u y ban nhân dân c p t nh b sung, s a i h sơ. Th i gian b sung, s a i h sơ không tính vào th i gian thNm nh. b) Trong th i h n 10 ngày làm vi c i v i khu công nghi p và 20 ngày làm vi c i v i khu kinh t k t ngày nh n ư c h sơ h p l , các B , ngành có ý ki n g i t i B K ho ch và u tư.
 9. Trong trư ng h p c n thi t, B K ho ch và u tư t ch c cu c h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân c p t nh làm rõ nh ng v n liên quan. c) Trong th i h n 30 ngày làm vi c i v i khu công nghi p và 45 ngày làm vi c i v i khu kinh t k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 14. M r ng l n u và i u ch nh di n tích khu công nghi p 1. Trư ng h p m r ng l n u khu công nghi p có quy mô di n tích m r ng dư i 10% so v i di n tích quy ho ch ã ư c phê duy t nhưng không quá 30 ha và không nh hư ng t i các quy ho ch khác, trên cơ s ý ki n c a các B , ngành có liên quan, y ban nhân dân c p t nh quy t nh v vi c m r ng khu công nghi p này mà không ph i trình Th tư ng Chính ph ch p thu n ch trương b sung Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p. 2. Trư ng h p di n tích th c t c a khu công nghi p sau khi o c chênh l ch dư i 10% so v i di n tích quy ho ch ã ư c phê duy t nhưng không quá 20 ha, y ban nhân dân c p t nh quy t nh i u ch nh di n tích quy ho ch phù h p v i di n tích th c t mà không ph i trình Th tư ng Chính ph . 3. Các trư ng h p m r ng và i u ch nh quy mô di n tích khu công nghi p còn l i ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 15. Th m quy n thành l p, m r ng khu công nghi p, khu kinh t 1. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, m r ng khu kinh t phù h p v i Quy ho ch t ng th phát tri n khu kinh t ã ư c phê duy t. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p, m r ng khu công nghi p ã có trong Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p ho c có trong Quy ho ch chung xây d ng khu kinh t ã ư c phê duy t. Chương 3: CƠ CH CHÍNH SÁCH I V I KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T VÀ KHU KINH T i u 16. Ưu ãi u tư i v i khu công nghi p, khu kinh t 1. Khu công nghi p là a bàn ưu ãi u tư, ư c hư ng chính sách ưu ãi áp d ng i v i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn. Khu công nghi p ư c thành l p t i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c hư ng chính sách ưu ãi áp d ng i v i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 2. Nhà u tư có d án u tư vào khu công nghi p, k c d án u tư m r ng, ư c hư ng ưu ãi như sau:
 10. a) D án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư ư c áp d ng ưu ãi i v i d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư và th c hi n t i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; b) D án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư và d án u tư s n xu t trong khu công nghi p ư c áp d ng ưu ãi i v i d án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c Danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư và th c hi n t i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; c) D án u tư không thu c quy nh t i m c a và m c b kho n 2 i u này ư c áp d ng ưu ãi theo quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Nhà u tư có d án u tư vào khu kinh t , k c d án u tư m r ng, ư c hư ng chính sách ưu ãi áp d ng i v i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và các chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a Ngh nh này. 4. Các d án u tư sau ây ư c hư ng ưu ãi cao nh t theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p: a) D án u tư vào ngành ngh , lĩnh v c thu c Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư và th c hi n t i khu kinh t ho c t i khu công nghi p ư c thành l p t i a bàn thu c Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; b) D án u tư xây d ng và kinh doanh h t ng khu phi thu quan trong khu kinh t ; c) D án u tư thu c lĩnh v c công ngh cao t i khu công nghi p, khu kinh t ; d) D án u tư có quy mô l n và có ý nghĩa quan tr ng i v i phát tri n ngành, lĩnh v c ho c phát tri n kinh t - xã h i c a khu v c t i khu công nghi p, khu kinh t sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n. 5. Gi m 50% thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p thu c di n ch u thu thu nh p, k c ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c t i khu kinh t . 6. Chi phí u tư xây d ng, v n hành ho c thuê nhà chung cư và các công trình k t c u h t ng xã h i ph c v cho công nhân làm vi c t i khu công nghi p, khu kinh t là chi phí h p lý ư c kh u tr tính thu nh p ch u thu c a doanh nghi p có d án u tư trong khu công nghi p, khu kinh t . i u 17. Phương th c huy ng các ngu n v n u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i khu kinh t 1. D án u tư k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i quan tr ng c a khu kinh t ư c b trí v n t ngu n v n u tư phát tri n c a ngân sách a phương và ngu n v n h tr có m c tiêu c a ngân sách trung ương. i u ki n, nguyên t c và lo i công
 11. trình ư c h tr t ngân sách trung ương th c hi n theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 2. D án u tư xây d ng h t ng quy mô l n, có vai trò then ch t i v i s phát tri n khu kinh t ư c phát hành trái phi u công trình. 3. Công trình k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i, công trình d ch v , ti n ích công c ng c n thi t c a khu kinh t ư c s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA), v n tín d ng ưu ãi và các tr giúp k thu t khác. 4. Thu hút v n u tư theo các hình th c BOT, BT, BTO và các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng các khu ch c năng trong khu kinh t ư c huy ng v n thông qua vi c cho nhà u tư (tr i tư ng ư c quy nh t i i m d kho n 4 i u 3 Lu t u tư) có kh năng v tài chính và kinh nghi m thu hút v n u tư thuê l i m t ph n ho c toàn b di n tích t chưa cho thuê u tư và cho thuê l i t. 6. D án u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ph c v chung trong khu kinh t ư c huy ng v n t qu t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. i u 18. Xu t c nh, nh p c nh, i l i và cư trú, t m trú khu kinh t 1. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài làm vi c, ho t ng u tư, kinh doanh t i khu kinh t và các thành viên gia ình c a h ư c c p th th c xu t, nh p c nh có giá tr nhi u l n và có th i h n phù h p v i th i h n làm vi c t i khu kinh t ; ư c cư trú, t m trú có th i h n trong khu kinh t và Vi t Nam. 2. i v i khu kinh t c a khNu, vi c xu t c nh, nh p c nh và cư trú ư c th c hi n theo quy nh sau: a) Công dân c a huy n nư c láng gi ng có biên gi i i di n v i khu kinh t c a khNu ư c qua l i khu kinh t c a khNu b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c láng gi ng c p; trư ng h p mu n vào các a i m khác c a t nh có khu kinh t c a khNu thì cơ quan công an t i t nh c p gi y phép m t l n, có giá tr trong m t th i gian nh t nh; b) Ngư i mang h chi u không thu c di n mi n th th c (là công dân c a nư c láng gi ng hay nư c th ba), ư c mi n th th c nh p c nh và ư c lưu trú t i khu kinh t c a khNu, th i gian lưu trú không quá 15 ngày; n u i du l ch ra khu v c khác c a Vi t Nam theo chương trình do các doanh nghi p l hành qu c t c a Vi t Nam t ch c thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh có thNm quy n xét c p th th c nh p c nh t i khu kinh t c a khNu; c) Phương ti n v n t i hàng hoá c a nư c láng gi ng và nư c th ba ư c vào khu kinh t c a khNu theo các h p ng kinh doanh c a i tác nư c ngoài v i doanh nghi p Vi t Nam. Trư ng h p phương ti n v n t i này có nhu c u giao nh n hàng hoá
 12. t i các a i m khác ngoài a ph n khu kinh t c a khNu thì ph i th c hi n theo quy nh hi n hành. Ngư i i u hành phương ti n (thuy n viên trên các tàu, lái xe, ph xe) ư c ra vào khu kinh t c a khNu b ng h chi u, s thuy n viên, ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p; d) Cho phép m r ng vi c ón khách du l ch c a nư c láng gi ng i du l ch b ng h chi u, th ho c các gi y t tương ương khác t i khu kinh t c a khNu i n các t nh, thành ph trong c nư c theo quy nh t i m c b kho n 2 i u này; ) Ch hàng, ch phương ti n c a Vi t Nam, có quan h kinh doanh v i i tác nư c láng gi ng ư c phép theo hàng hóa và phương ti n sang nư c láng gi ng giao nh n hàng hoá b ng ch ng minh thư ho c gi y thông hành biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p; e) Công dân Vi t Nam làm ăn, sinh s ng trên a bàn huy n, th xã có khu kinh t c a khNu ư c sang nư c láng gi ng b ng ch ng minh thư biên gi i ho c gi y thông hành biên gi i phù h p v i i u ư c qu c t gi a Vi t Nam và nư c láng gi ng h u quan ho c n u ư c nư c này ng ý. i u 19. Quy nh v tài chính và tín d ng i v i khu kinh t 1. Vi c mua bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác gi a các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh t i khu kinh t c a khNu có th th c hi n b ng ng Vi t Nam, ng Nhân dân T Trung Qu c, Kíp Lào, Riên Campuchia và các ngo i t t do chuy n i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Các t ch c tín d ng ư c phép thành l p và ho t ng t i khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v t ch c tín d ng. 3. Khách tham quan du l ch trong nư c và ngoài nư c vào khu phi thu quan trong khu kinh t c a khNu ư c phép mua các lo i hàng hóa nh p khNu và mang v n i a, ư c mi n thu nh p khNu, thu giá tr gia tăng, thu tiêu th c bi t (n u có) theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . 4. T ch c, cá nhân có thành tích v n ng v n h tr phát tri n chính th c và v n ng d án u tư vào khu kinh t ư c khen, thư ng theo Quy ch do y ban nhân dân c p t nh ban hành sau khi có ý ki n ch p thu n c a B Tài chính. i u 20. Lưu trú, t m trú trong khu công nghi p, khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t 1. Trong khu công nghi p, khu ch xu t không có dân cư sinh s ng. 2. Ch nh ng nhà u tư, ngư i làm vi c trong khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t và nh ng ngư i có quan h công tác v i cơ quan, t ch c, doanh nghi p trong khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t ư c ra vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t. Các i tư ng nêu trên không ư c lưu trú trong khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t tr trư ng h p ư c phép c a Ban Qu n lý.
 13. 3. Trư ng h p c n thi t, chuyên gia nư c ngoài ư c phép t m trú t i doanh nghi p trong khu công nghi p, khu ch xu t theo quy nh c a y ban nhân dân c p t nh. Vi c t m trú c a chuyên gia nư c ngoài ph i áp ng i u ki n sau: a) ph c v ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p; b) Không kèm theo gia ình và ngư i thân; c) Ph i tuân th th t c ăng ký và khai báo t m trú theo quy nh hi n hành v nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; d) Doanh nghi p ph i t ch c nơi riêng bi t và ph i cam k t vi c t m trú c a chuyên gia nư c ngoài m b o an ninh, tr t t và không nh hư ng n ho t ng c a khu công nghi p, khu ch xu t. i u 21. Quy nh riêng áp d ng i v i khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t 1. Khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t ư c áp d ng quy nh i v i khu phi thu quan theo quy nh c a pháp lu t. Quy nh là doanh nghi p ch xu t ư c ghi trong Gi y ch ng nh n u tư. 2. Khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t ư c ngăn cách v i lãnh th bên ngoài b ng h th ng tư ng rào, có c ng và c a ra, vào, b o m i u ki n cho s ki m soát c a H i quan và các cơ quan ch c năng có liên quan. 3. Doanh nghi p ch xu t ư c mua văn phòng phNm, lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng t n i a Vi t Nam ph c v cho i u hành b máy văn phòng và sinh ho t c a cán b , công nhân làm vi c t i doanh nghi p. Doanh nghi p ch xu t ư c l a ch n th c hi n ho c không th c hi n th t c xu t khNu, nh p khNu và h i quan i v i nh ng lo i hàng hóa này. 4. Th t c h i quan, ki m tra và giám sát h i quan i v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu c a khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t th c hi n theo pháp lu t v h i quan. 5. Quan h trao i hàng hóa gi a các khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t v i các khu v c khác trên lãnh th Vi t Nam, tr khu phi thu quan, là quan h xu t, nh p khNu. 6. Cán b , công nhân viên làm vi c trong khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t khi mang ngo i h i t n i a Vi t Nam vào khu ch xu t, doanh nghi p ch xu t và ngư c l i không ph i khai báo h i quan. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NU C I V I KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T VÀ KHU KINH T i u 22. N i dung qu n lý nhà nư c i v i khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t
 14. 1. Xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch, k ho ch và chính sách v phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . 2. Ban hành, hư ng d n, ph bi n và t ch c th c hi n chính sách, pháp lu t và tiêu chuNn quy ph m k thu t có liên quan n vi c thành l p, u tư, xây d ng, phát tri n và qu n lý ho t ng c a khu công nghi p, khu kinh t ; xây d ng và qu n lý h th ng thông tin v khu công nghi p, khu kinh t ; t ch c th c hi n ho t ng xúc ti n u tư vào khu công nghi p, khu kinh t . 3. C p, i u ch nh, thu h i Gi y ch ng nh n u tư, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các lo i gi y phép, ch ng ch , ch ng nh n, t ch c th c hi n các th t c hành chính nhà nư c và d ch và h tr có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh c a các t ch c, cá nhân trong khu công nghi p, khu kinh t . 4. T ch c b máy, ào t o và b i dư ng nghi p v cho cơ quan qu n lý nhà nư c v khu công nghi p, khu kinh t . 5. Hư ng d n, h tr , ánh giá hi u qu u tư, ki m tra, giám sát, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, khen thư ng, x lý vi ph m và gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình hình thành và phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . i u 23. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v khu công nghi p, khu kinh t trong ph m vi c nư c trên cơ s phân công nhi m v , quy n h n c th c a t ng B , ngành, y ban nhân dân c p t nh và Ban Qu n lý theo quy nh t i Ngh nh này; ch o vi c xây d ng và th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n và ban hành chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t v khu công nghi p, khu kinh t . 2. Th tư ng Chính ph có quy n h n và trách nhi m: a) Ch o các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh và Ban Qu n lý th c hi n lu t pháp, chính sách v khu công nghi p, khu kinh t ; b) Phê duy t và i u ch nh Quy ho ch t ng th v phát tri n khu công nghi p, khu kinh t ; c) Quy t nh ch trương u tư i v i nh ng d án u tư thu c thNm quy n; d) Quy t nh thành l p khu kinh t , phê duy t Quy h ch chung xây dưng khu kinh t ; cho phép m r ng và i u ch nh gi m quy mô di n tích, chuy n i m c ích s d ng t ã ư c phê duy t trong khu công nghi p, các khu ch c năng trong khu kinh t ; ) Ch o x lý và gi i quy t nh ng v n vư ng m c trong quá trình thành l p, i u hành, qu n lý ho t ng c a khu công nghi p, khu kinh t vư t thNm quy n c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh và Ban qu n lý. 3. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c
 15. và hành chính lãnh th i v i khu công nghi p, khu kinh t ; hư ng d n ho c y quy n cho Ban Qu n lý th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c thu c thNm quy n theo quy nh c a Ngh nh này và c a pháp lu t liên quan. i u 24. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B K ho ch và u tư 1. Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Qu c phòng, B Công Thương và các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh liên quan xây d ng Quy ho ch t ng th phát tri n khu công nghi p, khu kinh t , trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng các văn b n pháp lu t, chính sách v phát tri n khu công nghi p, khu kinh t trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành; rà soát và trình Th tư ng Chính ph bãi b nh ng quy nh t i Quy ch ho t ng c a các khu kinh t ã ư c phê duy t cho phù h p v i quy nh c a Ngh nh này. 3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n, ào t o, b i dư ng nghi p v có liên quan cho Ban Qu n lý. 4. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành có liên quan d ki n phương án h tr t ngân sách trung ương i v i các d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p t i các a phương có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và c bi t khó khăn theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; phương án h tr t ngân sách trung ương u tư phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t khu kinh t theo quy nh c a Ngh nh này. 5. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh và Ban Qu n lý có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch qu c gia v xúc ti n u tư vào khu công nghi p, khu kinh t . 6. Xây d ng và qu n lý h th ng thông tin toàn qu c v khu công nghi p, khu kinh t ; ban hành m u bi u báo cáo nh kỳ và cung c p thông tin v khu công nghi p, khu kinh t cho các cơ quan có liên quan c a Chính ph . 7. T ng k t ánh giá k t qu , hi u qu kinh t - xã h i c a khu công nghi p, khu kinh t báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 25. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B N i v 1. Ban hành quy nh v xây d ng án thành l p, phân lo i, x p h ng và t ch c l i Ban Qu n lý. 2. Quy nh v cơ c u t ch c b máy, biên ch và ti n lương i v i công ch c, viên ch c c a Ban Qu n lý. 3. ThNm nh án thành l p, t ch c l i Ban Qu n lý và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 26. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Tài chính
 16. 1. Hư ng d n ch tài chính và th t c h i quan áp d ng t i khu công nghi p, khu kinh t , doanh nghi p ch xu t. 2. Quy nh cơ ch , chính sách tài chính i v i Ban Qu n lý, ơn v s nghi p kinh t có thu làm ch d án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p và t ch c kinh t c thù có liên quan n khu công nghi p, khu kinh t phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 3. Hư ng d n vi c th c hi n quy nh t i kho n 6 i u 16 Ngh nh này. i u 27. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Xây d ng 1. Ban hành quy nh hư ng d n v vi c l p, thNm nh, phê duy t và i u ch nh quy ho ch chung xây d ng khu kinh t , quy ho ch chung xây d ng khu công nghi p ư c quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này, quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, các khu ch c năng trong khu kinh t . 2. Ban hành quy nh hư ng d n Ban Qu n lý th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v xây d ng i v i công trình h t ng k thu t, công trình xây d ng trong khu công nghi p, khu kinh t và công tác qu n lý và phát tri n ô th trong khu kinh t . i u 28. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Công Thương 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v công nghi p, ho t ng xu t nh p khNu và ho t ng thương m i trong khu công nghi p, khu kinh t ; ch o phát tri n các ngành công nghi p trong khu công nghi p, khu kinh t theo chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p vùng và lãnh th ã ư c phê duy t. 2. y quy n cho Ban Qu n lý c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá s n xu t trong khu công nghi p, khu kinh t ; c p, c p l i, s a i, b sung và gia h n Gi y phép thành l p văn phòng i di n thương m i c a t ch c và thương nhân nư c ngoài t tr s t i khu công nghi p, khu kinh t . 3. Hư ng d n Ban Qu n lý c p Gi y phép kinh doanh i v i ho t ng mua bán hàng hóa và các ho t ng liên quan tr c ti p n mua bán hàng hóa cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và nhà u tư nư c ngoài l n u u tư vào khu công nghi p, khu kinh t . 4. Xây d ng Quy ch ho t ng c a khu phi thu quan trong khu kinh t trình Th tư ng Chính ph ban hành i u 29. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ban hành Quy ch qu n lý và b o v môi trư ng trong khu công nghi p, khu kinh t . 2. Hư ng d n vi c thu phí b o v môi trư ng trong khu công nghi p, khu kinh t .
 17. 3. Hư ng d n Ban Qu n lý th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng trong khu công nghi p, khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. i u 30. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Khoa h c và Công ngh 1. Ban hành quy nh v tiêu chuNn xác nh d án thu c lĩnh v c công ngh cao u tư vào khu công nghi p, khu kinh t . 2. Hư ng d n Ban Qu n lý th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh i v i t ch c ho t ng trong khu công nghi p, khu kinh t . i u 31. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i Hư ng d n Ban Qu n lý th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v lao ng t i khu công nghi p, khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. i u 32. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Công an 1. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v an ninh, tr t t , phòng cháy và ch a cháy trong khu công nghi p, khu kinh t . 2. Ban hành quy nh hư ng d n v xu t, nh p c nh, cư trú, t m trú i v i khu kinh t , khu kinh t c a khNu. i u 33. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch 1. Hư ng d n Ban Qu n lý th c hi n công tác qu n lý nhà nư c v ho t ng du l ch trong khu kinh t . 2. y quy n cho Ban Qu n lý c p, c p l i, s a i, b sung và gia h n Gi y phép thành l p văn phòng i di n, chi nhánh trong khu kinh t i v i doanh nghi p du l ch nư c ngoài. i u 34. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B qu n lý ngành Các B , cơ quan ngang B ngoài ph m vi nhi m v , quy n h n nêu t i các i u 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 và 33 Ngh nh này còn có quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c i v i khu công nghi p, khu kinh t , c th như sau: 1. ThNm tra và có ý ki n b ng văn b n v kh năng áp ng i u ki n mà d án u tư ph i áp ng i v i các d án u tư thu c thNm quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph và d án thu c lĩnh v c u tư có i u ki n th c hi n trong khu công nghi p, khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v u tư.
 18. 2. Ban hành i u ki n, trình t , th t c qu n lý và t ch c th c hi n vi c cung ng d ch v hành chính công c a Ban Qu n lý. 3. Hư ng d n, ki m tra, giám sát, thanh tra và x ph t vi ph m hành chính theo thNm quy n. i u 35. Quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ch trì xây d ng quy ho ch phát tri n khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn lãnh th ; quy t nh thành l p, m r ng khu công nghi p. 2. T ch c l p quy ho ch chung xây d ng i v i khu công nghi p ư c quy nh t i kho n 3 i u 5 Ngh nh này và i v i khu kinh t . 3. Ch o l p và phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng khu công nghi p, các khu ch c năng trong khu kinh t ; ch o thNm nh và phê duy t thi t k cơ s c a d án u tư phát tri n k t c u h t ng khu công nghi p, các khu ch c năng trong khu kinh t ; quy t nh s d ng v n ngân sách nhà nư c h tr nhà u tư u tư h th ng k t c u h t ng k thu t trong hàng rào khu công nghi p. 4. Th c hi n th t c u tư i v i d án u tư phát tri n k t c u h t ng khu công nghi p, các khu ch c năng trong khu kinh t trong th i gian chưa thành l p Ban Qu n lý. 5. Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư trong khu kinh t theo quy ho ch ư c duy t; trình phê duy t ho c phê duy t theo thNm quy n danh m c d án u tư phát tri n và k ho ch v n u tư phát tri n hàng năm và 5 năm t i khu kinh t . 6. Ban hành các chính sách ưu ãi và khuy n khích c th phù h p v i các quy nh c a pháp lu t i v i vi c ưu tiên tuy n d ng và s d ng lao ng t i ch , lao ng có chuyên môn cao, tay ngh gi i; h tr ào t o ngh i v i lao ng làm vi c trong khu công nghi p, khu kinh t . 7. Quy ho ch t xây d ng khu tái nh cư, khu nhà cho công nhân và các công trình d ch v và ti n ích công c ng; h tr u tư xây d ng nhà cho công nhân, khu tái nh cư, công trình k t c u h t ng k thu t - xã h i theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c; h tr xúc ti n u tư, thương m i, du l ch; h tr b i thư ng, gi i phóng m t b ng Ny nhanh quá trình u tư và phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . 8. Ch o th c hi n vi c thu h i di n tích t, m t nư c, b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh canh, tái nh cư và th c hi n các th t c cho thuê ho c giao t trong khu công nghi p, khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v t ai và pháp lu t có liên quan. 9. Ch o các t ch c có liên quan l p k ho ch u tư và t ch c xây d ng h th ng k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i ngoài hàng rào khu công nghi p, khu kinh t như: ư ng giao thông, h th ng cung c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, các i m u n i k thu t v i các công trình k t c u h t ng trong hàng rào khu công
 19. nghi p, khu kinh t , cơ s ào t o ngh , nhà , cơ s khám ch a b nh, trư ng h c và các công trình công c ng khác áp ng nhu c u phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . 10. Ch trì xây d ng k ho ch và cân i v n h tr u tư h th ng k t c u h t ng k thu t trong hàng rào khu công nghi p, h th ng k t c u h t ng k thu t - xã h i c a khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t v u tư, ngân sách nhà nư c và quy nh t i Ngh nh này. 11. Ban hành và giám sát th c hi n Quy ch ph i h p gi a Ban Qu n lý v i các cơ quan thu c y ban nhân dân c p t nh; hư ng d n, giao nhi m v ho c y quy n cho Ban Qu n lý th c hi n m t s nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c xây d ng, b o v môi trư ng theo quy nh t i m c d và m c h kho n 2 i u 37 Ngh nh này. 12. Ch o vi c th c hi n quy ho ch, quy nh v xây d ng, lao ng, b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n , an ninh tr t t trong khu công nghi p, khu kinh t 13. T ch c và ph i h p t ch c các cơ s ào t o ngh t i a phương áp ng nhu c u lao ng cho khu công nghi p, khu kinh t . 14. T ch c, ki m tra, thanh tra và giám sát vi c gi i quy t các v n phát sinh trong quá trình hình thành và phát tri n khu công nghi p, khu kinh t , i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n thì ph i h p v i các B , cơ quan ngang B gi i quy t ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 15. Xây d ng án thành l p, t ch c l i các Ban Qu n lý m b o nguyên t c m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có m t Ban Qu n lý; quy t nh vi c b nhi m nhân s gi ch c danh Trư ng ban và Phó trư ng ban Ban Qu n lý. 16. C p kinh phí ho t ng hành chính, s nghi p và v n u tư phát tri n cho Ban Qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c; phê duy t k ho ch, c p kinh phí và t ch c v n ng xúc ti n u tư, thương m i, du l ch phát tri n khu công nghi p, khu kinh t . 17. Ch o các cơ quan chuyên môn, chuyên ngành a phương v thương m i, tài chính, h i quan, ngân hàng, công an và các cơ quan liên quan khác b trí i di n thNm quy n gi i quy t công vi c liên quan t i t ng khu khi c n thi t. 18. Th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c khác v khu công nghi p, khu kinh t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN QUAN LÝ KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T VÀ KHU KINH T i u 36. Ch c năng c a Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t 1. Ban Qu n lý là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c tr c ti p i v i khu công nghi p, khu kinh t trên a bàn t nh ho c
 20. thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh t i Ngh nh này và pháp lu t có liên quan; qu n lý và t ch c th c hi n ch c năng cung ng d ch v hành chính công và ch v h tr khác có liên quan n ho t ng u tư và s n xu t kinh doanh cho nhà u tư trong khu công nghi p, khu kinh t . 2. Ban Qu n lý do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p và ch u s ch o và qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a y ban nhân dân c p t nh (tr trư ng h p Th tư ng Chính ph có quy nh khác); ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra v chuyên môn nghi p v c a các B , ngành qu n lý v ngành, lĩnh v c có liên quan; có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh trong công tác qu n lý khu công nghi p, khu kinh t . 3. Ban Qu n lý có tư cách pháp nhân; tài kho n và con d u mang hình qu c huy; kinh phí qu n lý hành chính nhà nư c, kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n do ngân sách nhà nư c c p theo k ho ch hàng năm. i u 37. Nhi m v và quy n h n c a Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t 1. Tham gia ý ki n, xây d ng và trình các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh phê duy t và t ch c th c hi n các công vi c sau ây: a) Tham gia ý ki n v i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh trong vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch có liên quan n ho t ng u tư, phát tri n khu công nghi p, khu kinh t ; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng Quy ch ph i h p làm vi c v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh ho c các cơ quan có liên quan th c hi n các nhi m v và quy n h n ư c giao theo cơ ch m t c a và m t c a liên thông, trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t và t ch c th c hi n; c) Xây d ng chương trình, k ho ch v xúc ti n u tư phát tri n khu công nghi p, khu kinh t trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t và t ch c th c hi n; d) Xây d ng k ho ch hàng năm và 5 năm v phát tri n ngu n nhân l c, áp ng nhu c u khu công nghi p, khu kinh t trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t và t ch c th c hi n, ) D toán ngân sách, kinh phí ho t ng s nghi p và v n u tư phát tri n hàng năm c a Ban Qu n lý trình cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và pháp lu t có liên quan. 2. Ban Qu n lý th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n ho c y quy n c a các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh các nhi m v : a) Qu n lý, ph bi n, hư ng d n, ki m tra, giám sát, thanh tra và x ph t vi ph m hành chính vi c th c hi n quy nh, quy ho ch, k ho ch có liên quan t i khu công nghi p, khu kinh t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t;

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản