Nghị định số 30/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
73
lượt xem
4
download

Nghị định số 30/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 30/2005/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Đo đạc và Bản đồ do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 30/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2005/NĐ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 3 năm 2005 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 30/2005/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2005 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Ngh đ nh s 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 v ho t đ ng đo đ c và b n đ ; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGH Đ NH: Chưương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh 1. Ngh đ nh này quy đ nh hình th c x ph t, m c x ph t, th m quy n x ph t, th t c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu đ i v i các hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ . 2. Vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ là nh ng hành vi vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t v ho t đ ng đo đ c và b n đ do t ch c, cá nhân c ý ho c vô ý vi ph m mà không ph i là t i ph m nhưng theo quy đ nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh đ nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính. 3. Các hành vi vi ph m hành chính thu c ph m vi đi u ch nh c a các văn b n pháp lu t khác, không quy đ nh t i Ngh đ nh này mà có liên quan đ n lĩnh v c xu t b n và phát hành các s n ph m b n đ thì th c hi n x ph t hành chính theo quy đ nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t đó. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng
 2. 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b nđ . 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ trên lãnh th Vi t Nam đ u b x ph t như t ch c, cá nhân Vi t Nam, tr trư ng h p các Đi u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác thì áp d ng theo quy đ nh c a các Đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Nguyên t c và th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 3 c a Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 2. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ là m t năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính đưư c th c hi n; n u quá th i h n trên thì không x ph t, nhưng b áp d ng các bi n pháp quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này đ kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra. Đi u 4. Th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ , n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t đ nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t quy đ nh t i Đi u 69 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính mà không tái ph m thì đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính v hành vi đó. Đi u 5. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành chính đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 6 Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. Đi u 6. Các hình th c x ph t hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. M i hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ , t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau đây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n.
 3. 2. M c quy đ nh ph t ti n t i đa đ i v i m t hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ là 100.000.000 đ ng. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau đây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ; b) T ch thu trang thi t b , phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ . 4. Ngoài các hình th c x ph t quy đ nh t i kho n 1 và kho n 3 Đi u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau đây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra; b) Bu c tháo d m t ph n ho c toàn b công trình xây d ng vi ph m quy đ nh v qu n lý s d ng công trình đo đ c và b n đ ; c) Bu c đưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c h y b s n ph m đo đ c và b n đ mà pháp lu t Vi t Nam c m; d) Bu c h y b s n ph m, thông tin, tư li u đo đ c và b n đ do hành vi vi ph m hành chính gây ra; đ) Bu c cung c p thông tin, tư li u đo đ c và b n đ đúng quy đ nh; e) Bu c th c hi n đúng quy đ nh v ki m tra k thu t, nghi m thu ch t lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ ; v trao đ i qu c t , kinh doanh xu t nh p kh u s n ph m, thông tin, tư li u đo đ c và b n đ . Đi u 7. Nguyên t c xác đ nh m c ph t ti n Khi x ph t b ng hình th c ph t ti n, m c ph t c th đ i v i m t hành vi vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ là m c trung bình c a khung ti n ph t quy đ nh t i Ngh đ nh này đ i v i hành vi đó; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ph t có th gi m th p hơn nhưng không đư c th p hơn m c t i thi u c a khung ti n ph t; đ i v i vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng cao hơn nhưng không đư c cao hơn m c t i đa c a khung ti n ph t. Chưương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ , HÌNH TH C VÀ M C X PH T
 4. Đi u 8. Vi ph m các quy đ nh v thi công các công trình đo đ c và b n đ 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không th c hi n vi c ki m đ nh, ki m nghi m thi t b máy móc thu c di n ph i ki m đ nh, ki m nghi m trư c khi đưa vào s d ng; b) S d ng thi t b , máy móc không đ tiêu chu n k thu t đ thi công công trình, s n ph m đo đ c và b n đ . 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Thi công công trình đo đ c và b n đ khi chưa có văn b n cho phép c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; b) Thi công không đúng thi t k k thu t đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Hu b s n ph m đã thi công đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 9. Vi ph m các quy đ nh v đăng ký, c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ đã h t th i h n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi th c hi n các ho t đ ng đo đ c và b n đ không có đăng ký theo quy đ nh ho c gi m o, gian d i trong vi c đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ . 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi gi m o, gian d i trong h sơ đ ngh c p gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i ho t đ ng đo đ c và b n đ không có gi y phép theo quy đ nh ho c không đúng v i n i dung c a gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ . 5. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi s a đ i gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ c a t ch c đư c c p. 6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu :
 5. a) Thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ trong th i h n m t năm đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 5 Đi u này; c) Hu b s n ph m đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1, 2 và 4 Đi u này. Đi u 10. Vi ph m các quy đ nh v qu n lý, b o v và s d ng các công trình đo đ c 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Không báo cáo v i cán b đ a chính xã, phư ng, th tr n khi s d ng đi m đo đ c cơ s ho c đi m g c đo đ c qu c gia; b) Ch s d ng đ t, ch s h u công trình ho c ch qu n lý công trình nơi có d u m c đo đ c (đi m đo đ c cơ s ho c đi m g c đo đ c qu c gia) không báo cáo v i cán b đ a chính xã, phư ng, th tr n khi xây d ng ho c c i t o các công trình mà có nh hư ng đ n đi m m c đo đ c nói trên; c) Không khôi ph c l i tình tr ng ban đ u sau khi s d ng đi m đo đ c cơ s ho c đi m g c đo đ c qu c gia. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi d ch chuy n, xâm h i đi m đo đ c cơ s ho c đi m đo đ c qu c gia. 3. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) D ch chuy n, xâm h i đi m g c đo đ c qu c gia; b) Làm hư h ng các thi t b c a tr m ki m nghi m thi t b đo đ c. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m c kho n 1, kho n 2 và kho n 3 Đi u này. Đi u 11. C n tr nhân viên đo đ c và b n đ th c hi n công v Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi c n tr nhân viên đo đ c và b n đ th c hi n công v . Đi u 12. Gi m o s li u đo đ c và b n đ
 6. 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi gi m o giá tr đo c a các tham s không ph i là đ i lư ng đo chính. 2. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i hành vi gi m o giá tr đo c a các đ i lư ng đo chính làm sai l ch k t qu đo đ c và b n đ . 3. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ trong th i h n m t năm ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này; b) Bu c h y b s n ph m đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 13. Vi ph m các quy đ nh v qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi không th c hi n đúng các quy đ nh v vi c xác nh n ch t lư ng trên s n ph m đã hoàn thành. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Ki m tra k thu t, nghi m thu ch t lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ không b o đ m đ y đ các h ng m c theo quy đ nh; b) Giao vi c ki m tra ch t lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ cho cán b không đ t các yêu c u v trình đ chuyên môn; c) S d ng phương ti n thi t b ki m tra ch t lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ không đ t yêu c u v ch tiêu k thu t theo quy đ nh. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n đúng quy đ nh v ki m tra k thu t, nghi m thu ch t lư ng công trình, s n ph m đo đ c và b n đ đ i v i các hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này; b) Bu c h y k t qu ki m tra đ i v i hành vi vi ph m đi m b và c kho n 2 Đi u này. Đi u 14. Vi ph m quy đ nh v ch đ báo cáo trong quá trình thi công công trình, s n ph m đo đ c và b n đ 1. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi không báo cáo trong quá trình thi công công trình, s n ph m đo đ c và b n đ theo quy đ nh.
 7. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi không báo cáo k p th i nh ng phát sinh trong quá trình thi công. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : H y b s n ph m phát sinh đã thi công đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 15. Vi ph m các quy đ nh thanh tra, ki m tra ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi t ch i cung c p thông tin liên quan đ n vi c thanh tra, ki m tra ho t đ ng đo đ c và b n đ . 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi c n tr thanh tra, ki m tra ho t đ ng đo đ c và b n đ . 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ trong th i h n m t năm ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 16. Vi ph m các quy đ nh v cung c p và khai thác s d ng thông tin tư li u đo đ c và b n đ 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi vi ph m sau đây: a) Cung c p thông tin tư li u đo đ c và b n đ không đúng th m quy n; b) S d ng thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ không rõ ngu n g c. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi cung c p sai thông tin tư li u đo đ c và b n đ . 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c cung c p thông tin, tư li u đúng quy đ nh và chính xác đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. Đi u 17. Vi ph m quy n s h u thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi vi ph m quy n s h u thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ .
 8. 2. Hình th c x ph t b sung: T ch thu toàn b thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 18. Vi ph m các quy đ nh v trao đ i qu c t thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b nđ 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i các hành vi vi ph m sau đây: a) Trao đ i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ ghi không đúng v đ a gi i hành chính các c p và đ a danh c a Vi t Nam; b) Mang vào Vi t Nam các thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ ghi không đúng ch quy n c a Vi t Nam đ i v i đ o, qu n đ o trên các vùng bi n thu c ch quy n c a Vi t Nam và đ i v i các đ a danh khác trên lãnh th Vi t Nam nh m m c đích tuyên truy n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh xu t, nh p kh u thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ ghi không đúng v đ a gi i hành chính các c p và đ a danh. 3. Ph t ti n t 20.000.000 đ ng đ n 30.000.000 đ ng đ i v i hành vi trao đ i qu c t các thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ ghi không đúng ch quy n c a Vi t Nam đ i v i đ o, qu n đ o trên các vùng bi n thu c ch quy n c a Vi t Nam và đ i v i các đ a danh khác trên lãnh th Vi t Nam. 4. Ph t ti n t 70.000.000 đ ng đ n 100.000.000 đ ng đ i v i hành vi kinh doanh xu t, nh p kh u thông tin, tư li u, s n ph m đo đ c và b n đ ghi không đúng ch quy n c a Vi t Nam đ i v i đ o, qu n đ o trên các vùng bi n thu c ch quy n c a Vi t Nam và đ i v i các đ a danh khác trên lãnh th Vi t Nam. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n đúng quy đ nh v trao đ i qu c t , kinh doanh xu t, nh p kh u s n ph m, thông tin, tư li u đo đ c và b n đ đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i đi m a kho n 1, kho n 2, 3 và 4 Đi u này; b) Bu c tiêu h y s n ph m, thông tin, tư li u đo đ c và b n đ đ i v i hành vi vi ph m quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 Đi u này. Chưương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T Đ NG ĐO Đ C VÀ B N Đ
 9. Đi u 19. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ c a U ban nhân dân các c p 1. Ch t ch U ban nhân dân c p xã có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 500.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, trang thi t b , phương ti n đã s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 500.000 đ ng; d) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy đ nh t i đi m a và d kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ; d) T ch thu tang v t, trang thi t b , phương ti n đã s d ng đ vi ph m hành chính; đ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy đ nh t i đi m a, b và d kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này. 3. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 100.000.000 đ ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ; d) T ch thu tang v t, trang thi t b , phương ti n đã s d ng đ vi ph m hành chính; đ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy đ nh t i kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này. Đi u 20. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ c a Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trư ng
 10. 1. Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trư ng đang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 200.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, trang thi t b , phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính có giá tr đ n 2.000.000 đ ng; d) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy đ nh t i đi m a, b và d kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này. 2. Chánh Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 20.000.000 đ ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ; d) T ch thu tang v t, trang thi t b , phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; đ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy đ nh t i đi m a, b và d kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này. 3. Chánh Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 100.000.000 đ ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép ho t đ ng đo đ c và b n đ ho c thu h i gi y xác nh n đăng ký ho t đ ng đo đ c và b n đ ; d) T ch thu tang v t, trang thi t b , phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; đ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy đ nh t i đi m a, b và d kho n 4 Đi u 6 c a Ngh đ nh này. Đi u 21. y quy n và nguyên t c xác đ nh th m quy n x lý vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Vi c y quy n x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 41 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 14 Ngh đ nh
 11. s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Nguyên t c xác đ nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 42 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 13 Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 22. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. Th t c, trình t x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ th c hi n theo quy đ nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh đ nh s 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Các vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ b x ph t đ u ph i l p thành h sơ và lưu gi đ y đ t i cơ quan x ph t. 3. T ch c, cá nhân b x ph t ti n ph i n p ti n theo quy đ nh t i Đi u 54 và Đi u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Khi áp d ng hình th c t ch thu tài li u đo đ c b n đ , tang v t, phương ti n vi ph m, ngư i có th m quy n ph i th c hi n đúng quy đ nh t i Đi u 60 và kho n 1 Đi u 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 23. Thi hành quy t đ nh x ph t và cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính theo Ngh đ nh này ph i nghiêm ch nh thi hành quy t đ nh x ph t c a cơ quan, ngư i có th m quy n x ph t trong th i h n quy đ nh. N u t ch c, cá nhân b x ph t không thi hành quy t đ nh x ph t ho c tr n tránh thi hành quy t đ nh x ph t thì s b cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t theo Đi u 66 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n pháp lu t có liên quan. 2. Khi áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ , cơ quan, ngư i có th m quy n ph i tuân th trình t , th t c cư ng ch theo quy đ nh c a pháp lu t. Chưương 4: KHI U N I, T CÁO, X LÝ VI PH M Đi u 24. Khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i đ i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i v quy t đ nh x ph t c a cơ quan, ngư i có th m quy n.
 12. 2. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có th m quy n v nh ng quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ trái v i pháp lu t. 3. Th t c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 118 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Đi u 25. X lý đ i v i ngưư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính v ho t đ ng đo đ c và b n đ Ngưư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ mà sách nhi u, dung túng, bao che cho ngư i vi ph m, không x ph t ho c x ph t không đúng m c, x ph t vư t th m quy n, thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 26. X lý vi ph m đ i v i ngư i b x ph t vi ph m hành chính Ngưư i b x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng đo đ c và b n đ n u có hành vi ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chưương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 27. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 28. T ch c th c hi n B trưư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình, có trách nhi m hưư ng d n và t ch c th c hi n Ngh đ nh này. Các B trưư ng, Th trưư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản