Nghị định số 31/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Nghị định số 31/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 31/1999/NĐ-CP về việc thành lập các phường, xã thuộc thị xã Tuy Hoà và huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 31/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/1999/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 31/1999/N -CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ TUY HOÀ VÀ HUY N SƠN HOÀ, T NH PHÚ YÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên và B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Thành l p các phư ng, xã thu c th xã Tuy Hoà và huy n Sơn Hoà, t nh Phú Yên như sau: 1. Thành l p phư ng 8 th xã Tuy Hoà trên cơ s 140 ha di n tích t nhiên và 7.073 nhân khNu c a phư ng 2. a gi i hành chính phư ng 8: ông giáp phư ng 2 và phư ng 5; Tây giáp xã Hoà Tr và xã Bình Ki n; Nam giáp phư ng 2 và xã Hoà Tr ; B c giáp xã Bình Ki n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính phư ng 2 có 64 ha di n tích t nhiên và 8.865 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng 7 th xã Tuy Hoà trên cơ s 150,8 ha di n tích t nhiên và 5.938 nhân khNu c a phư ng 5. a gi i hành chính phư ng 7: ông giáp bi n ông; Tây giáp phư ng 5; Nam giáp phư ng 6; B c giáp xã Bình Ki n. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính phư ng 5 có 139,2 ha di n tích t nhiên và 9.444 nhân khNu. 3. Thành l p xã Su i B c thu c huy n Sơn Hoà trên cơ s i u ch nh 2.528 ha di n tích t nhiên và 3.184 nhân khNu c a xã Sơn Phư c; 1.036 ha di n tích t nhiên và 828 nhân khNu c a thôn Trung Hoà, th tr n C ng Sơn. Xã Su i B c có 3.564 ha di n tích t nhiên và 4.012 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Su i B c: ông giáp xã Sơn Hà và xã Sơn Nguyên; Tây giáp xã Eachà Rang và th tr n C ng Sơn; Nam giáp th tr n C ng Sơn; B c giáp xã Sơn Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Sơn Phư c có 9.195 ha di n tích t nhiên và 2.766 nhân khNu. Th tr n C ng Sơn có 2.221 ha di n tích t nhiên và 8.524 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản