Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 31/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 31/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2002/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 3 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 31/2002/N -CP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 V PHÊ CHU N ƠN VN B U C VÀ S LƯ NG I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH B U C B SUNG C A T NH YÊN BÁI NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10, i u 11 và i u 59 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái t i Văn b n s 202/UB ngày 19/3/2002 và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph t i T trình s 78/TTr-BTCCBCP ngày 22/3/2002, NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn b u c b sung 3 (ba) i bi u H i ng nhân dân t nh nhi m kỳ 1999-2004 ư c b u t i ơn v b u c s 2 thu c thành ph Yên Bái, ơn v b u c s 6 và ơn v b u c s 7 thu c huy n L c Yên, t nh Yên Bái. i u 2. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Yên Bái; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI S ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u th t m i ơn v 1 Thành ph Yên Bái ơn v b u c s 2 1 i bi u
  2. 2 Huy n L c Yên ơn v b u c s 6 1 i bi u ơn v b u c s 7 1 i bi u
Đồng bộ tài khoản