Nghị định số 32/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Nghị định số 32/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 32/2000/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vạn Lương, Vạn Hưng và thị trấn Vạn Giá, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 32/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2000/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 32/2000/N -CP NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH CÁC XÃ V N LƯƠNG, V N HƯNG VÀ THN TR N V N GIÃ, HUY N V N NINH, T NH KHÁNH HOÀ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Khánh Hoà và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính các xã và th tr n V n Giã, huy n V n Ninh, t nh Khánh Hoà như sau: 1. Sáp nh p vào th tr n V n Giã 82 ha di n tích t nhiên và 4.150 nhân khNu c a thôn Lương H i thu c xã V n Lương. 2. Sáp nh p vào xã V n Lương 272 ha di n tích t nhiên và 5.031 nhân khNu c a thôn Tân c thu c xã V n Hưng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Th tr n V n Giã có 285 ha di n tích t nhiên và 19.985 nhân khNu. Xã V n Lương có 6.115 ha di n tích t nhiên và 9.602 nhân khNu. Xã V n Hưng có 4.823 ha di n tích t nhiên và 8.894 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Khánh Hoà, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản