Nghị định số 33/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
61
lượt xem
1
download

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33/2005/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 33/2005/N -CP NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH THÚ Y CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; B trư ng B Th y s n, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y v : a) Phòng b nh, ch a b nh cho ng v t, phòng, ch ng d ch b nh ng v t; b) Ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y; c) Qu n lý thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y; d) Hành ngh thú y. 2. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng liên quan n thú y trên lãnh th Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. ng v t m c b nh là ng v t nhi m b nh và có tri u ch ng, b nh tích i n hình c a b nh ó ho c ã xác nh ư c m m b nh. 2. ng v t nghi m c b nh là ng v t có tri u ch ng, b nh tích c a b nh nhưng chưa rõ, chưa xác nh ư c m m b nh ho c ng v t trong vùng d ch và có bi u hi n không bình thư ng ho c b ăn, s t. 3. ng v t nhi m b nh là ng v t có bi u hi n khác thư ng nhưng chưa có tri u ch ng c a b nh. 4. ng v t nghi nhi m b nh là ng v t d nhi m b nh và ã ti p xúc ho c g n ng v t m c b nh ho c nghi m c b nh. 5. B nh d ch ng v t là m t b nh truy n nhi m c a ng v t có th lây lan thành d ch. 6. B nh phNm là m u ư c l y t ng v t s ng ho c ch t, có ch a ho c nghi ng ch a tác nhân gây b nh truy n nhi m ho c ký sinh trùng ư c g i t i các phòng thí nghi m chNn oán b nh. 7. ChNn oán b nh ng v t là vi c s d ng các k thu t xác nh b nh. 8. Cách ly ng v t là vi c nuôi ng v t cách ly hoàn toàn không cho ti p xúc tr c ti p ho c gián ti p v i ng v t cơ s trong m t th i gian nh t nh theo dõi s c kh e c a ng v t và khi c n thi t ph i xét nghi m xác nh b nh. 9. Giám sát d ch b nh là vi c theo dõi, ki m tra, ánh giá tính ch t, nguyên nhân xu t hi n, phương th c lây lan b nh trong su t quá trình chăn nuôi, v n chuy n, gi t m , sơ ch , kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t. 10. Kh ng ch d ch b nh là vi c áp d ng các bi n pháp nh m làm gi m s lây lan d ch b nh, gi m s d ch, s ng v t m i m c b nh trong d ch. 11. Thanh toán b nh ng v t là vi c áp d ng các bi n pháp k thu t v thú y và các bi n pháp khác nh m lo i tr b nh ng v t trong ph m vi nh t nh. 12. Chăn nuôi c a h gia ình, cá nhân là chăn nuôi quy mô chưa t tiêu chí c a kinh t trang tr i theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 13. Cơ s chăn nuôi ng v t t p trung là cơ s chăn nuôi c a các doanh nghi p ho c cơ s chăn nuôi t quy mô trang tr i tr lên. 14. Ki m d ch viên ng v t là cán b làm nhi m v ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra v sinh thú y ư c cơ quan thú y có thNm quy n c p th ki m d ch viên. 15. Cơ s gi t m , sơ ch ng v t, s n phNm ng v t là a i m c nh, ư c cơ quan có thNm quy n c p ăng ký kinh doanh gi t m , sơ ch ng v t, s n phNm ng v t.
 3. 16. Ch hàng là ch s h u ng v t, s n phNm ng v t ho c ngư i qu n lý, ngư i i di n, ngư i áp t i, ngư i v n chuy n, chăm sóc ng v t, s n phNm ng v t i di n cho ch s h u. 17. Ch cơ s là ch s h u cơ s chăn nuôi, gi t m , sơ ch , b o qu n ng v t, s n phNm ng v t. 18. Nguyên li u dùng làm thu c thú y là nh ng ch t tham gia vào thành ph n c u t o c a thu c. 19. Thu c thú y thành phNm là d ng thu c ã qua t t c các công o n trong quá trình s n xu t, k c óng gói trong bao bì cu i cùng, dán nhãn, ã qua ki m tra ch t lư ng cơ s và t các ch tiêu ch t lư ng theo h sơ ăng ký. 20. Thu c m i là thu c có công th c bào ch ch a ho t ch t m i, thu c có s k t h p m i c a các ho t ch t, thu c có d ng bào ch m i, thu c có ch nh m i ho c thu c có ư ng dùng m i. 21. V c-xin là s n phNm ch a kháng nguyên khi ư c ưa vào cơ th ng v t s t o cho cơ th ng v t kh năng áp ng mi n d ch, ư c dùng v i m c ích phòng b nh. 22. Dư lư ng thu c thú y là lư ng ho t ch t ho c các s n phNm chuy n hoá c a nó còn l i trong mô bào ng v t, s n phNm ng v t sau khi ã ng ng dùng thu c, có th gây h i cho s c kh e ngư i tiêu dùng. 23. Th i gian ng ng thu c c n thi t là kho ng th i gian t khi ng ng dùng thu c n khi gi t m ng v t, khai thác s n phNm ng v t b o m dư lư ng thu c trong s n phNm ng v t không vư t quá gi i h n cho phép. 24. n nh c a thu c là kh năng duy trì ư c nh ng c tính v n có v v t lý, hoá h c, sinh h c, dư c tính, c tính c a thu c trong ph m vi gi i h n quy nh khi ư c b o qu n trong nh ng i u ki n xác nh. 25. Th c hành t t s n xu t thu c (GMP) là vi c áp d ng nh ng nguyên t c, tiêu chuNn trong s n xu t nh m b o m ch t lư ng thu c theo úng tiêu chuNn ch t lư ng ã công b . 26. Tiêu chuNn ch t lư ng thu c là các ch tiêu v k thu t, phương pháp ki m nghi m, yêu c u v bao gói, ghi nhãn, v n chuy n, b o qu n và các yêu c u khác có liên quan n ch t lư ng thu c. 27. Thu c kém ch t lư ng là thu c không t tiêu chuNn ch t lư ng mà cơ s ã công b và ư c cơ quan có thNm quy n ch p nh n. 28. Thu c thú y gi là s n phNm thu c thú y chưa ư c cơ quan có thNm quy n c p ăng ký s n xu t ho c là nh ng s n phNm ư c s n xu t dư i d ng thu c thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Không có ho c không lo i dư c ch t như ã ăng ký;
 4. b) Có dư c ch t khác v i dư c ch t ghi trên nhãn; c) M o tên, m u, mã s ăng ký lưu hành s n phNm c a cơ s khác; d) M o tên, ki u dáng công nghi p c a s n phNm ã ăng ký b o h s h u công nghi p c a cơ s khác. i u 3. H th ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y 1. Trung ương: a) C c Thú y tr c thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n tr c thu c B Th y s n. b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Thú y; B Th y s n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n. 2. a phương: a) Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) có cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh; b) Các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) có cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p huy n; c) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n ph i h p v i B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y các c p. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y các c p. i u 4. M ng lư i thú y xã, phư ng, th tr n 1. xã, phư ng, th tr n (sau ây g i là c p xã) có nhân viên thú y. Ph c p cho nhân viên thú y c p xã do U ban nhân dân c p t nh quy nh, kinh phí này ư c l y t ngu n ngân sách c a a phương. 2. T ch c, cá nhân hành ngh thú y các thôn, b n, p ư c Nhà nư c khuy n khích, h tr vi c ào t o chuyên môn nghi p v và ư c hư ng thù lao khi th c hi n nhi m v theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y. i u 5. Thú y t i các cơ s Các cơ s chăn nuôi ng v t t p trung ph i có cán b chuyên môn v thú y th c hi n công tác thú y c a cơ s và ch u s hư ng d n v chuyên môn c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n.
 5. Chương 2: PHÒNG B NH, CH A B NH, CH NG DNCH B NH NG V T i u 6. i u ki n v sinh thú y i v i chăn nuôi c a h gia ình, cá nhân 1. H gia ình, cá nhân chăn nuôi ng v t trên c n ph i có các i u ki n v sinh thú y quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Pháp l nh Thú y và các i u ki n v chu ng nuôi như sau: a) ư c xây d ng phù h p v i loài v t nuôi, d v sinh, kh trùng tiêu c; b) B o m v sinh, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông; c) Có chu ng cách ly ng v t m c b nh, nghi m c b nh, nhi m b nh, nghi nhi m b nh; d) Có nơi x lý ch t th i ng v t b o m v sinh thú y, v sinh môi trư ng; ) Có bi n pháp di t loài g m nh m và côn trùng gây h i. 2. H gia ình, cá nhân chăn nuôi ng v t dư i nư c, lư ng cư ph i có các i u ki n v sinh thú y quy nh t i các i m a, b, c, d, kho n 1 i u 12 c a Pháp l nh Thú y và các i u ki n i v i nơi chăn nuôi như sau: a) Ao, m nuôi ng v t dư i nư c, lư ng cư ph i b o m các i u ki n quy nh t i các i m d và i m g kho n 2 i u 7 c a Ngh nh này; b) L ng, bè, ăng qu ng nuôi ng v t dư i nư c và lư ng cư ph i b o m các i u ki n quy nh t i i m b và i m e kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này. 3. nh kỳ và trư c, sau m i t nuôi ph i v sinh, kh trùng tiêu c toàn b khu chu ng nuôi, nơi nuôi, phương ti n, d ng c dùng trong chăn nuôi. i u 7. i u ki n v sinh thú y i v i cơ s chăn nuôi t p trung 1. Cơ s chăn nuôi t p trung ng v t trên c n ph i có các i u ki n v sinh thú y quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Pháp l nh Thú y và các i u ki n i v i a i m, môi trư ng, chu ng tr i chăn nuôi như sau: a) a i m cơ s ph i theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; ưb) Có hàng rào ho c tư ng bao quanh b o m ngăn ch n ư c ngư i, ng v t t bên ngoài xâm nh p vào cơ s ; c) Có khu hành chính riêng bi t; d) Có nơi v sinh, thay qu n áo cho cán b , công nhân, khách tham quan;
 6. ) Có h sát trùng cho ngư i, phương ti n v n chuy n trư c khi vào cơ s và khu chăn nuôi; e) Chu ng nuôi ư c xây d ng phù h p v i loài v t nuôi, thoáng mát v mùa hè, m áp v mùa ông, d th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c; f) Kho ng cách gi a các khu chu ng nuôi ph i b o m thông thoáng; g) Môi trư ng c a khu chăn nuôi ph i t tiêu chuNn v sinh thú y theo quy nh; h) Có kho riêng bi t b o qu n th c ăn chăn nuôi, nguyên li u dùng s n xu t th c ăn chăn nuôi; d ng c chăn nuôi; hóa ch t sát trùng c h i; i) Th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nh kỳ, khi có d ch b nh và sau m i t nuôi, xu t bán ng v t; k) B o m th i gian tr ng chu ng sau m i t nuôi, xu t bán ng v t; l) Có bi n pháp di t tr loài g m nh m và côn trùng gây h i. 2. Cơ s chăn nuôi t p trung ng v t dư i nư c, lư ng cư trong ao, m ph i có các i u ki n v sinh thú y quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Pháp l nh Thú y và các i u ki n i v i a i m, môi trư ng, khu chăn nuôi như sau: a) a i m cơ s ph i theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Có kênh c p nư c nuôi và kênh thoát nư c th i riêng bi t; c) Có ao x lý nư c trư c khi ưa vào ao, m nuôi; d) X lý nư c th i, ch t th i r n t tiêu chuNn v sinh thú y trư c khi th i ra ngoài cơ s chăn nuôi; ) Có khu v c v sinh cá nhân cách bi t v i ao, m nuôi cho cán b , công nhân, khách tham quan; e) Có kho riêng bi t b o qu n th c ăn chăn nuôi, nguyên li u dùng s n xu t th c ăn t ch ; d ng c chăn nuôi; thu c, hóa ch t, ch phNm sinh h c dùng trong quá trình nuôi; f) Th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nh kỳ, khi có d ch b nh và sau m i t nuôi, xu t bán ng v t; g) B o m th i gian gián o n sau m i t nuôi; h) Có bi n pháp ngăn ch n ngư i, ng v t t bên ngoài xâm nh p vào cơ s . 3. Cơ s chăn nuôi t p trung ng v t dư i nư c, lư ng cư trong l ng bè, ăng qu ng ph i các i u ki n v sinh thú y quy nh t i kho n 2 i u 12 c a Pháp l nh Thú y và các i u ki n i v i a i m, môi trư ng, khu chăn nuôi như sau:
 7. a) a i m cơ s ph i theo quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t; b) Ch t th i r n ph i ư c x lý trư c khi th i ra môi trư ng; c) Nhà v sinh cá nhân t i khu chăn nuôi ph i ư c thi t k ch ng thNm l u ra môi trư ng nuôi; d) Có kho riêng bi t b o qu n th c ăn chăn nuôi, nguyên li u dùng s n xu t th c ăn t ch ; d ng c chăn nuôi; thu c, hóa ch t, ch phNm sinh h c dùng trong quá trình nuôi; ) Th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nh kỳ, khi có d ch b nh và sau m i t nuôi, xu t bán ng v t; e) B o m th i gian gián o n sau m i t nuôi. 4. Cơ s chăn nuôi, khu chăn nuôi; trang thi t b , d ng c , phương ti n v n chuy n, nư c dùng trong chăn nuôi; ch t th i ng v t sau khi ư c x lý ph i t tiêu chuNn v sinh thú y theo quy nh t i các i m a, b, c, d kho n 3 i u 7 c a Pháp l nh Thú y. i u 8. V sinh thú y i v i th c ăn, nư c dùng trong chăn nuôi, bãi chăn th , ch t th i ng v t 1. Th c ăn chăn nuôi ph i tiêu chuNn v sinh thú y, không gây h i cho ng v t và ngư i s d ng s n phNm ng v t. Th c ăn dùng cho ng v t trong cơ s chăn nuôi ng v t t p trung ph i ư c ki m tra, ánh giá theo tiêu chuNn v sinh thú y. 2. ng v t, s n phNm ng v t không tiêu chuNn làm th c phNm, ng v t ch t n u ư c dùng làm th c ăn chăn nuôi thì trư c khi dùng ph i ư c x lý b o m v sinh thú y. N u sau x lý v n không tiêu chuNn v sinh thú y làm th c ăn chăn nuôi thì ph i tiêu h y. 3. Th c ăn t ch , t n d ng ph i ư c x lý b o m v sinh thú y trư c khi cho ng v t ăn. 4. Nư c s d ng trong chăn nuôi, ch bi n th c ăn chăn nuôi ph i b o m v sinh thú y. Không ư c dùng nư c th i công nghi p chưa qua x lý chăn nuôi ng v t. 5. Xác ng v t, ch t th i ng v t ph i ư c x lý t tiêu chuNn v sinh thú y trư c khi bón cho cây tr ng. 6. Bãi chăn th có phun thu c tr sâu, thu c sát trùng ph i b o m th i gian quy nh thu c phân hu h t m i ư c ưa ng v t ra bãi chăn. i u 9. Cách ly ng v t trư c khi ưa vào nuôi t i cơ s 1. ng v t trư c khi ưa vào nuôi t i cơ s chăn nuôi ph i ư c nuôi cách ly. Th i gian nuôi cách ly tùy theo t ng b nh, t ng loài ng v t ư c quy nh như sau: a) T 15 n 30 ngày iv i ng v t trên c n;
 8. b) T 3 n 30 ngày iv iv i ng v t dư i nư c, lư ng cư nh p khNu. 2. Trong th i gian nuôi cách ly ph i b trí ngư i theo dõi, ngư i chăn nuôi, d ng c chăn nuôi riêng cho ng v t cách ly. 3. Sau th i gian nuôi cách ly, ng v t trên c n kh e m nh thì ư c nh p àn; ng v t dư i nư c, lư ng cư kho m nh ư c ưa vào nuôi t i ao, m, l ng, bè, ăng qu ng. 4. ng v t m c b nh truy n nhi m ph i ư c x lý k thu t theo quy nh iv i t ng b nh. i u 10. Phòng b nh b t bu c cho ng v t 1. Ch v t nuôi ng v t trên c n ph i th c hi n vi c phòng b nh b t bu c cho ng v t như sau: a) Phòng b nh b t bu c b ng thu c thú y, ch phNm sinh h c phòng các b nh thu c Danh m c các b nh ph i áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c; b) Ch p hành Ch th tiêm phòng c a U ban nhân dân c p t nh, k ho ch tiêm phòng c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh và tr chi phí cho vi c tiêm phòng. Ch v t nuôi có ng v t ã ư c tiêm phòng b t bu c ư c c p gi y ch ng nh n tiêm phòng làm căn c cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ki m d ch khi có nhu c u v n chuy n ng v t; c) nh kỳ ph i dùng thu c phòng các b nh ký sinh trùng ư ng máu, tNy giun sán cho ng v t; d) Ch p hành vi c b t bu c áp d ng các bi n pháp v sinh thú y trong chăn nuôi ng v t; di t chu t, ru i, mu i và các ng v t trung gian truy n b nh khác trong khu v c chăn nuôi. 2. Ch v t nuôi ph i th c hi n vi c phòng b nh b t bu c iv i ng v t dư i nư c, lư ng cư như sau: a) Ch p hành các quy nh c a B Th y s n v vi c phòng b nh b t bu c b ng v c xin, thu c thú y, ch phNm sinh h c, hoá ch t x lý m m b nh i v i nơi nuôi (ao, l ng, bè); b) Th c hi n các quy nh v v sinh, kh trùng i v i thi t b , d ng c trong quá trình nuôi, thu ho ch; c) Th c hi n các bi n pháp v sinh thú y i v i nư c th i, ch t th i ng v t trư c khi th i ra môi trư ng; d) Áp d ng các bi n pháp tăng cư ng s c kháng cho ng v t nuôi thông qua t m, tiêm, cho ăn và các bi n pháp phòng b nh theo khuy n cáo c a cơ quan thú y.
 9. 3. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o vi c phòng b nh b t bu c cho ng v t trong ph m vi a phương. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình t ch c, ch o nhân viên thú y c p xã, t ch c, cá nhân hành ngh thú y th c hi n vi c tiêm phòng b t bu c cho ng v t, hư ng d n ch v t nuôi th c hi n các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác. i u 11. Trách nhi m c a ch v t nuôi trong vi c phòng b nh cho ng v t 1. Th c hi n các quy nh v i u ki n v sinh thú y trong chăn nuôi, quy nh i v i th c ăn, nư c dùng cho ng v t, bãi chăn th , nơi chăn nuôi ng v t, vi c nuôi cách ly ng v t ư c quy nh t i các i u 6, 7, 8, 9 c a Ngh nh này và các bi n pháp phòng b nh b t bu c cho ng v t ư c quy nh t i các kho n 1, 2 i u 10 c a Ngh nh này. 2. Th c hi n vi c khai báo àn v t nuôi như sau: a) Ch cơ s chăn nuôi t p trung ph i khai báo v i cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n v ch ng lo i, s lư ng, cơ c u, ngu n g c àn v t nuôi; xu t bán ng v t ho c nh p àn m i; tình hình d ch b nh, vi c phòng b nh, ch a b nh cho ng v t c a cơ s theo quy nh c a C c Thú y, C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n và khi có d ch b nh; b) H gia ình, cá nhân chăn nuôi ng v t ph i có s theo dõi vi c xu t, nh p ng v t, phòng b nh, ch a b nh cho ng v t; báo cáo v i nhân viên thú y c p xã ho c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p huy n v àn v t nuôi khi có d ch b nh. 3. Th c hi n quy nh v : a) Nuôi cách ly ng v t trư c khi nh p àn; b) V sinh thú y i v i th c ăn, nư c dùng cho ng v t; c) Vi c nuôi chung nhi u loài ng v t khác nhau trong m t cơ s gi ng. i u 12. Xây d ng, qu n lý vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t 1. Xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t ph i theo quy nh t i i u 14 c a Pháp l nh Thú y. 2. Vùng, cơ s chăn nuôi ư c xây d ng an toàn d ch b nh cho m t ho c nhi u loài ng v t i v i m t ho c nhi u b nh. 3. Qu n lý vùng, cơ s ã ư c công nh n an toàn d ch b nh ng v t bao g m các ho t ng sau: a) Giám sát d ch b nh: nh kỳ báo cáo v tình hình chăn nuôi, d ch b nh, gi t m ng v t; nh kỳ ki m tra huy t thanh, b nh phNm k p th i phát hi n b nh;
 10. b) Ki m soát ch t ch vi c v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t vào vùng, cơ s an toàn d ch b nh; c) T ch c, cá nhân khi phát hi n có b nh truy n nhi m nguy hi m c a ng v t trong vùng, cơ s an toàn d ch b nh thì ph i báo ngay cho nhân viên thú y c p xã ho c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y nơi g n nh t chNn oán xác nh b nh; áp d ng các bi n pháp d p d ch. i u 13. Chương trình kh ng ch , thanh toán d ch b nh ng v t Vi c kh ng ch , thanh toán m t s b nh truy n nhi m nguy hi m c a ng v t ph i ư c xây d ng thành chương trình qu c gia trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Vi c xây d ng Chương trình kh ng ch , thanh toán d ch b nh ng v t ph i b o m các nguyên t c quy nh t i kho n 1 i u 15 c a Pháp l nh Thú y. i u 14. Ch a b nh cho ng v t 1. Vi c ch a b nh cho ng v t (tr nh ng b nh c m ch a theo quy nh) ph i ư c th c hi n như sau: a) ng v t m c b nh ph i ư c ch a tr k p th i; b) Ch v t nuôi, nhân viên thú y c p xã, t ch c, cá nhân hành ngh thú y khi ch a b nh cho ng v t trong vùng có d ch ph i theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y, b o m không làm lây lan d ch b nh, ô nhi m môi trư ng; c) Thu c dùng ch a b nh ph i b o m ch t lư ng, có trong Danh m c thu c thú y ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; d) Ch ư c s d ng nguyên li u làm thu c thú y theo quy nh phòng, ch a b nh cho ng v t; ) S d ng thu c ch a b nh cho ng v t ph i b o m th i gian ng ng s d ng thu c c n thi t trư c khi thu ho ch, gi t m ng v t theo hư ng d n c a nhà s n xu t ho c c a ngư i hành ngh thú y; e) Nhân viên thú y c p xã, t ch c, cá nhân hành ngh thú y ph i s d ng trang ph c b o h , phòng h theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y khi ch a b nh cho ng v t trong vùng có d ch. 2. Ch v t nuôi khi phát hi n ng v t m c b nh có trách nhi m ch a tr theo quy nh t i kho n 1 i u này và báo ngay cho nhân viên thú y c p xã ho c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y a phương. i u 15. Xét nghi m, chNn oán b nh ng v t 1. Ch v t nuôi, t ch c, cá nhân khi nghi ng ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m ho c th y ng v t ch t nhi u mà chưa rõ nguyên nhân ph i báo ngay cho nhân viên thú y c p xã ho c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y nơi g n nh t.
 11. Trong trư ng h p c n thi t l y m u g i xét nghi m, chNn oán b nh t i cơ s chNn oán xét nghi m b nh ng v t tr c thu c h th ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y ho c cơ s ư c phép hành ngh xét nghi m chNn oán b nh ng v t. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y, nhân viên thú y c p xã khi phát hi n ho c nh n ư c thông báo có ng v t nghi m c b nh truy n nhi m nguy hi m ho c ng v t ch t nhi u mà chưa rõ nguyên nhân ph i ti n hành chNn oán xác nh b nh và báo ngay cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p trên. Trong trư ng h p c n thi t, l y m u g i xét nghi m, chNn oán b nh. 3. ng v t t i các cơ s s n xu t gi ng, nh kỳ 6 tháng m t l n ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n l y m u xét nghi m các b nh theo quy nh. 4. Vùng, cơ s ã ư c công nh n an toàn d ch b nh ng v t, nh kỳ hàng năm ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n l y m u xét nghi m b nh ã ăng ký an toàn. Vi c l y m u ki m tra các b nh khác ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u này. i u 16. i u ki n v sinh thú y i v i cơ s xét nghi m, cơ s xét nghi m chNn oán b nh ng v t, cơ s ph u thu t ng v t 1. Cơ s xét nghi m, cơ s xét nghi m chNn oán b nh ng v t ph i b o m các i u ki n v sinh thú y sau ây: a) a i m cơ s ph i cách xa khu dân cư, công trình công c ng; b) Có di n tích, cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u áp ng ư c yêu c u xét nghi m, chNn oán b nh ng v t; c) Có nơi riêng bi t nuôi ng v t thí nghi m, có h th ng x lý ch t th i, xác ng v t, b nh phNm b o m v sinh thú y, v sinh môi trư ng; d) Có nư c dùng, t tiêu chuNn v sinh thú y. 2. Cơ s ph u thu t ng v t ph i b o m các i u ki n sau ây: a) Có di n tích, cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u áp ng yêu c u ph u thu t ng v t; b) Có chu ng nuôi gi , chăm sóc ng v t trư c và sau ph u thu t; c) Có nơi x lý ch t th i b o m v sinh thú y, v sinh môi trư ng; d) Có nư c dùng, t tiêu chuNn v sinh thú y. i u 17. Bi n pháp thú y i v i vùng có d ch cũ, vùng ã b d ch uy hi p 1. Các bi n pháp thú y iv i ng v t trên c n:
 12. a) i v i các d ch cũ ph i thư ng xuyên giám sát d ch b nh ng v t; nh kỳ l y m u ki m tra huy t thanh nh m s m phát hi n b nh; th c hi n tiêm phòng b t bu c v c-xin t t l 100% so v i di n ph i tiêm phòng; áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác cho ng v t; b) i v i vùng ã b d ch uy hi p, tuỳ t ng vùng, tính ch t t ng b nh, t ng loài ng v t ph i th c hi n tiêm phòng b t bu c v c-xin trong th i h n theo quy nh. 2. Các bi n pháp thú y iv i ng v t dư i nư c, lư ng cư: a) i v i các d ch cũ ph i áp d ng các bi n pháp kh trùng tiêu c, ph c h i môi trư ng sau khi d p d ch; thư ng xuyên giám sát d ch b nh ng v t ã x y ra trư c ó; nh kỳ l y m u b nh phNm ki m tra nh m s m phát hi n b nh; th c hi n các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác; b) i v i vùng ã b d ch uy hi p, tuỳ t ng vùng, tính ch t t ng b nh, t ng loài ng v t ph i áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh. i u 18. ThNm quy n và trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c khi công b d ch b nh ng v t 1. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh công b d ch b nh ng v t trong ph m vi a phương khi có các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 17 c a Pháp l nh Thú y và có trách nhi m: a) Quy t nh thành l p Ban Ch o phòng, ch ng d ch b nh ng v t c a t nh do m t lãnh o U ban nhân dân c p t nh làm Trư ng ban, lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Thu s n làm Phó Trư ng ban, Th trư ng các ban, ngành có liên quan làm u viên; b) Ban Ch o phòng, ch ng d ch b nh ng v t có trách nhi m giúp Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ch c ch o ngành nông nghi p, ngành thu s n ph i h p v i các ngành, các c p, các t ch c, cá nhân có liên quan trong a phương; huy ng nhân l c, v t l c theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch theo quy nh t i các i u 19, 20, 21, 22, 23 c a Ngh nh này. 2. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Thu s n công b d ch b nh ng v t trong ph m vi t hai t nh tr lên khi có các i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 17 c a Pháp l nh Thú y và có trách nhi m: a) Thành l p Ban Ch o phòng, ch ng d ch b nh ng v t c a B do m t lãnh o B làm Trư ng ban, lãnh o C c Thú y, lãnh o C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n làm Phó Trư ng ban và lãnh o các C c, V , Vi n có liên quan làm y viên; b) Ban Ch o phòng, ch ng d ch b nh ng v t có trách nhi m giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Thu s n ch o ngành nông nghi p, ngành th y s n ph i h p v i các Ban, ngành h u quan, t ch c, cá nhân t i a phương có d ch th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo quy nh t i các i u 19, 20, 21, 22, 23 c a Ngh nh này.
 13. 3. Th tư ng Chính ph công b d ch khi có d ch b nh truy n nhi m nguy hi m c a ng v t có kh năng lây sang ngư i theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Th y s n và th c hi n các quy nh t i kho n 3 i u 18 c a Pháp l nh Thú y. 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n trong phòng, ch ng d ch b nh ng v t. i u 19. Qu n lý vùng có d ch 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Th y s n ph i h p v i C c Thú y, C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y thu s n ch o cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y các c p a phương xác nh vùng có d ch, vùng b d ch uy hi p, vùng m; th ng kê, ánh d u ng v t m c b nh, ng v t d nhi m v i b nh d ch ã công b t ch c th c hi n vi c cách ly ng v t và áp d ng các bi n pháp thú y khác. 2. U ban nhân dân c p t nh ch o U ban nhân dân c p dư i và cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y các c p a phương l p các ch t ki m d ch có l c lư ng thú y, công an, qu n lý th trư ng hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t; t bi n báo nơi có d ch; h n ch vi c lưu thông ng v t, s n phNm ng v t; hư ng d n vi c i l i, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t tránh vùng có d ch. 3. C m ngư i không có nhi m v vào nơi có ng v t m c b nh ho c ch t; h n ch ngư i ra, vào vùng có d ch. 4. T ch c, cá nhân không ư c t ch c tham quan, tri n lãm trong vùng có d ch. i u 20. Cách ly ng v t trong vùng có d ch 1. ng v t m c b nh, nghi m c b nh, nhi m b nh, nghi nhi m b nh ph i ư c nuôi cách ly trong su t th i gian có d ch theo dõi, ch a b nh ho c x lý thích h p i v i t ng b nh; không ư c chăn th trên các bãi chăn, nơi nuôi chung. 2. B trí ngư i chăm sóc, d ng c chăn nuôi riêng cho ng v t nuôi cách ly. Các d ng c , v t li u dùng cho ng v t nuôi cách ly, th c ăn th a, ch t th i ng v t ph i ư c x lý, kh trùng tiêu c cho n khi h t d ch. i u 21. Lưu thông ng v t, s n phNm ng v t trong vùng có d ch 1. C m ưa vào ho c mang ra kh i vùng có d ch các lo i ng v t, s n phNm ng v t d nhi m b nh d ch ã công b . C m mang ra kh i vùng có d ch các lo i th c ăn chăn nuôi, d ng c chăn nuôi, ch t th i ng v t có kh năng làm lây lan d ch b nh. Khi v n chuy n ng v t t i nơi gi t m , sơ ch b t bu c ph i theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y. 2. Trong trư ng h p b t bu c ph i v n chuy n ng v t d nhi m b nh d ch, s n phNm ng v t, th c ăn, ch t th i qua vùng có d ch thì ph i ư c phép c a U ban
 14. nhân dân c p t nh và ph i i theo tuy n ư ng do Ban Ch o phòng, ch ng d ch b nh ng v t c a t nh quy nh và không ư c d ng l i. Sau khi i qua vùng có d ch, phương ti n v n chuy n ph i ư c kh trùng tiêu c ngay. 3. C m gi t m , lưu thông, mua bán, trao i ng v t, s n phNm ng v t trên c n d nhi m b nh d ch ã công b . i u 22. Phòng b nh b t bu c cho ng v t trong vùng có d ch 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh ch nh lo i ng v t ph i tiêm phòng b t bu c và khNn c p t ch c, ch o cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p huy n, nhân viên thú y c p xã, t ch c, cá nhân hành ngh thú y th c hi n vi c tiêm phòng b t bu c v c-xin và các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác cho ng v t d nhi m b nh d ch ã công b trong vùng có d ch; giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu c. 2. Ch v t nuôi có trách nhi m tuân theo m i hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y a phương trong vi c tiêm phòng b t bu c v c-xin ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác cho ng v t; th c hi n vi c v sinh, kh trùng tiêu c t i vùng có d ch b ng ch t sát trùng thích h p, n ng , úng k thu t theo quy nh i v i: a) Nơi chăn nuôi, chăn th , tiêu h y, gi t m ng v t; b) D ng c chăn nuôi, gi t m , phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t; c) Ch t th i ng v t. 3. Vi c kh trùng tiêu c ph i tránh gây h i cho ngư i, ng v t và môi trư ng. i u 23. Bi n pháp i v i vùng b d ch uy hi p, vùng m 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh ph i h p v i chính quy n a phương, các cơ quan h u quan th c hi n các bi n pháp i v i vùng b d ch uy hi p như sau: a) L p các ch t ki m d ch t m th i trên nh ng tr c ư ng chính ki m soát ng v t, s n phNm ng v t ra, vào vùng b d ch uy hi p; b) Xác nh loài ng v t d nhi m b nh d ch; c) Ki m soát ch t ch vi c ưa vào, mang ra kh i vùng b d ch uy hi p nh ng ng v t d nhi m v i b nh d ch ã công b và s n phNm c a chúng; d) T ch c tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác theo quy nh i v i t ng b nh; ) Tăng cư ng giám sát d ch b nh, thư ng xuyên ki m tra, phát hi n d ch m i phát sinh k p th i x lý.
 15. 2. i v i nh ng d ch b nh lây lan nhanh thì C c Thú y, C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n hư ng d n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh xác nh vùng m và th c hi n các bi n pháp thú y i v i vùng m như sau: a) Tăng cư ng giám sát d ch b nh, thư ng xuyên theo dõi ng v t m c b nh, ch t chưa rõ nguyên nhân; b) Tăng cư ng ki m soát ng v t, s n phNm ng v t, con gi ng thu s n xu t phát t vùng m, b o m ng v t, s n phNm ng v t xu t ra kh i vùng m ph i ư c ki m d ch và không nhi m m m b nh c a b nh d ch ang xNy ra; c) Ki m tra huy t thanh, b nh phNm phát hi n s lưu hành c a b nh. i u 24. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y trong phòng, ch ng d ch b nh ng v t 1. Khi có d ch b nh ng v t, cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y trung ương ph i k p th i hư ng d n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y a phương các bi n pháp k thu t nhanh chóng d p t t d ch; tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c th c hi n các bi n pháp thú y quy nh t i các i u 19, 20, 21, 22, 23 c a Ngh nh này. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: a) T ch c, ch o cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p huy n, nhân viên thú y c p xã hư ng d n t ch c, cá nhân chăn nuôi ng v t th c hi n các quy nh v phòng b nh b t bu c cho ng v t, cách ly ng v t, mua bán ng v t, s n phNm ng v t, v sinh, kh trùng tiêu c; b) Ki m tra, theo dõi nơi cách ly ng v t m c b nh; c) Hư ng d n vi c ch a tr cho ng v t m c b nh; d) Thông báo cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh nơi ã ti p nh n ng v t d nhi m v i b nh d ch ang xNy ra, có ngu n g c t vùng có d ch theo dõi ng v t trong th i gian t i thi u b ng th i gian b nh; ) Hư ng d n ch ng v t th c hi n bi n pháp x lý theo quy nh iv i ng v t m c b nh không th ch a kh i ư c ho c b ch t. i u 25. X lý ng v t m c b nh, nghi m c b nh truy n nhi m nguy hi m 1. Vi c x lý i v i ng v t trên c n m c b nh, nghi m c b nh truy n nhi m nguy hi m ư c quy nh như sau: a) Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn S ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh tiêu hu , gi t m b t bu c i v i nh ng ng v t m c b nh, nghi m c b nh ph i
 16. tiêu hu , gi t m b t bu c theo quy nh. Vi c tiêu hu ng v t ph i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh này; b) Vi c gi t m b t bu c ng v t ph i ư c th c hi n t i cơ s gi t m do cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh ch nh và t i ó ph i th c hi n y các bi n pháp v sinh thú y theo quy nh; c) Phương ti n v n chuy n ng v t gi t m b t bu c ph i có sàn kín không rơi vãi các ch t th i trên ư ng i và ph i ư c kh trùng tiêu c ngay sau v n chuy n; d) Nơi gi t m , d ng c gi t m , ch t th i c a ng v t b gi t m b t bu c ph i ư c x lý, kh trùng tiêu c sau gi t m ; ) Thân th t c a ng v t b gi t m b t bu c không ư c s d ng d ng tươi s ng, mà ph i ư c x lý b o m v sinh thú y theo quy nh. Nh ng ph phNm, s n phNm khác c a ng v t b gi t m b t bu c không s d ng ư c làm th c phNm, th c ăn chăn nuôi, ch bi n công nghi p thì ph i tiêu h y theo quy nh t i i u 26 c a Ngh nh này. 2. Vi c x lý i v i ng v t dư i nư c, lư ng cư m c b nh, nghi m c b nh truy n nhi m nguy hi m ph i b o m các tiêu chuNn v sinh thú y theo quy nh c a B Th y s n. i u 26. Tiêu hu ng v t và s n phNm c a ng v t m c b nh truy n nhi m nguy hi m 1. ng v t m c b nh, xác ng v t m c b nh, nghi m c b nh thu c danh m c các b nh ph i công b d ch mà theo quy nh ph i tiêu h y; s n phNm c a ng v t b gi t m b t bu c mà không s d ng ư c và các ch t n chu ng, ch t th i c a ng v t ph i ư c t ho c chôn sâu dư i t theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y và ph i b o m quy trình k thu t c a cơ quan tài nguyên và môi trư ng. 2. Xác ng v t m c b nh nhi t thán và ch t n chu ng, ch t th i c a chúng ph i ư c t, chôn và bê tông các h chôn ng v t dư i s giám sát, ch ng nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p có thNm quy n, theo ch o c a U ban nhân dân các c p. Trong trư ng h p b t bu c ph i xây d ng các công trình trên h chôn ng v t thì ch công trình ph i tuân theo m i hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh trong vi c ào, tiêu hu toàn b các ch t trong h chôn, v sinh, tiêu c môi trư ng t i nơi ó. Ch công trình ph i tr m i chi phí cho vi c này. i u 27. i u ki n và thNm quy n công b h t d ch 1. i u ki n công b h t d ch: a) ng v t d nhi m b nh d ch ã công b trong vùng có d ch và vùng b d ch uy hi p ã ư c tiêm phòng 100% ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c khác. i v i ng v t trên c n ph i th i gian có mi n d ch i v i b nh ó;
 17. b) Trong ph m vi 30 ngày tuỳ theo t ng b nh k t ngày con v t ho c àn thu s n m c b nh cu i cùng b ch t, b gi t m , sơ ch b t bu c, b tiêu hu ho c lành b nh mà không có con v t ho c àn thu s n nào b m c b nh ho c ch t vì b nh d ch ã công b ; c) ã th c hi n các bi n pháp v sinh, kh trùng tiêu c vùng có d ch, vùng b d ch uy hi p b o m yêu c u v sinh thú y. 2. ThNm quy n công b h t d ch: a) Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y c p t nh sau khi ki m tra i u ki n công b h t d ch thì báo cáo Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v thú y trung ương, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Th y s n b ng văn b n. Sau khi ư c Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y trung ương ng ý thì ngh Ch t ch U ban nhân dân c p t nh công b h t d ch trong ph m vi a phương; b) Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y trung ương sau khi ki m tra i u ki n công b h t d ch thì ngh B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Thu s n công b h t d ch trong ph m vi t hai t nh tr lên; báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Thu s n B ngh Th tư ng Chính ph công b h t d ch b nh truy n nhi m nguy hi m c a ng v t có kh năng lây sang ngư i. i u 28. Qu phòng, ch ng d ch b nh ng v t 1. Qu phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t ư c l p theo quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh Thú y. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n, các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c l p, ch qu n lý, s d ng Qu phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t trung ương và c p t nh. Chương 3 : KI M DNCH NG V T, S N PH M NG V T; KI M SOÁT GI T M ; KI M TRA V SINH THÚ Y M C 1 : KI M DNCH NG V T, S N PH M NG V T i u 29. Nguyên t c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t 1. Vi c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t ph i ư c th c hi n theo các nguyên t c quy nh t i i u 23 c a Pháp l nh Thú y. 2. ng v t, s n phNm ng v t trên c n có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch khi v n chuy n v i s lư ng, kh i lư ng l n ra kh i huy n ph i ư c ki m d ch m t l n t i nơi xu t phát.
 18. 3. ng v t, s n phNm ng v t dư i nư c, lư ng cư có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch khi lưu thông trong nư c ph i ư c ki m d ch m t l n t i nơi xu t phát i v i các trư ng h p sau: a) ng v t thương phNm, s n phNm ng v t trư c khi ưa ra kh i huy n trong trư ng h p ang x y ra d ch b nh t i huy n ó; b) ng v t làm gi ng trư c khi ưa ra kh i cơ s s n xu t gi ng. i u 30. Khai báo ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t trên c n 1. Khi v n chuy n, lưu thông trong nư c ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch, ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u quy nh n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n. Vi c khai báo ki m d ch quy nh như sau: a) Khai báo trư c ít nh t 05 (năm) ngày n u ng v t ã ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh và còn mi n d ch; t 15 (mư i lăm) n 30 (ba mươi) ngày n u ng v t chưa ư c áp d ng các bi n pháp phòng b nh b t bu c theo quy nh ho c không có mi n d ch; b) Khai báo trư c ít nh t 03 (ba) ngày n u s n phNm ng v t ã ư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y ho c g i qua ư ng bưu i n; 10 (mư i) ngày n u s n phNm ng v t chưa ư c xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y. Trong ph m vi 02 (hai) ngày k t ngày nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xác nh n ăng ký ki m d ch và thông báo a di m, th i gian ti n hành ki m d ch. 2. Khi nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch ho c ng v t, s n phNm ng v t l chưa có Vi t Nam, ph i ăng ký ki m d ch v i C c Thú y. Trong th i h n t i a là 07 (b y) ngày, C c Thú y có trách nhi m tr l i k t qu . Sau khi ư c C c Thú y ch p thu n, t ch c, cá nhân th c hi n khai báo ki m d ch v i cơ quan ki m d ch ng v t xu t, nh p khNu có thNm quy n. 3. Khi xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u quy nh n cơ quan ki m d ch ng v t xu t, nh p khNu có thNm quy n. Vi c khai báo ki m d ch quy nh như sau: a) Khai báo xu t khNu trư c khi xu t hàng: ít nh t t 15 (mư i lăm) n 30 (ba mươi) ngày i v i ng v t; 10 (mư i) ngày i v i s n phNm ng v t; 05 (năm) ngày trư c khi g i hàng qua ư ng bưu i n; b) Khai báo nh p khNu: ít nh t 15 (mư i lăm) ngày trư c khi hàng n c a khNu; 05 (năm) ngày trư c khi hàng n bưu i n;
 19. c) Khai báo t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam: ít nh t 07 (b y) ngày trư c khi hàng n c a khNu; Trong ph m vi 05 (năm) ngày i v i trư ng h p xu t khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t; 10 (mư i) ngày i v i trư ng h p nh p khNu ng v t, s n phNm ng v t, k t ngày nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thông báo cho ch hàng a i m, th i gian ti n hành ki m d ch và c a khNu nh p, c a khNu xu t, l trình i, phương th c v n chuy n, các quy nh khác có liên quan i v i trư ng h p quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t. i u 31. Khai báo ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t dư i nư c và lư ng cư 1. Khi v n chuy n, lưu thông trong nư c ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch, ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u quy nh n cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v thú y có thNm quy n. Vi c khai báo ki m d ch quy nh như sau: a) i v i thu s n b m và con gi ng ph i khai báo ít nh t 03 (ba) ngày trư c khi v n chuy n; b) i v i ng v t thương phNm, s n phNm ng v t ph i khai báo ít nh t 02 (hai) ngày trư c khi v n chuy n; Trong ph m vi 02 (hai) ngày k t ngày nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m xác nh n ăng ký ki m d ch và thông báo a i m, th i gian ti n hành ki m d ch. 2. Khi nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch ho c ng v t, s n phNm ng v t l chưa có Vi t Nam, ph i ăng ký ki m d ch v i C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n. Trong th i h n t i a là 07 (b y) ngày, C c Qu n lý ch t lư ng, An toàn v sinh và thú y th y s n có trách nhi m tr l i k t qu . Sau khi ư c ch p thu n, t ch c, cá nhân th c hi n khai báo ki m d ch v i cơ quan ki m d ch thú y th y s n có thNm quy n. 3. Khi xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam ng v t, s n phNm ng v t dư i nư c và lư ng cư có trong Danh m c ng v t, s n phNm ng v t thu c di n ph i ki m d ch, ph i khai báo và g i h sơ ki m d ch theo m u quy nh n cơ quan ki m d ch thú y th y s n có thNm quy n. Vi c khai báo ki m d ch quy nh như sau: a) Khai báo xu t khNu trư c khi xu t hàng: ít nh t 15 (mư i lăm) ngày iv i ng v t; 10 (mư i) ngày i v i s n phNm ng v t; b) Khai báo nh p khNu trư c khi hàng n c a khNu: ít nh t 10 (mư i) ngày iv i ng v t; 07 (b y) ngày i v i s n phNm ng v t;
 20. c) Khai báo t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam: ít nh t 07 (b y) ngày trư c khi hàng n c a khNu; Trong ph m vi 05 (năm) ngày k t ngày nh n ư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m thông báo cho ch hàng a i m, th i gian ti n hành ki m d ch. i u 32. Ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t lưu thông trong nư c t i nơi xu t phát 1. Trình t ki m d ch iv i ng v t, s n phNm ng v t trên c n quy nh như sau: a) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v i u ki n v sinh thú y i v i a i m t p trung, phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng, bao gói, các v t d ng khác có liên quan theo quy nh t i các i u 44, 45 c a Ngh nh này; b) Ti n hành ki m d ch theo quy trình, tiêu chuNn v sinh thú y ư c quy nh iv i ng v t, s n phNm ng v t lưu thông trong nư c; c) ánh d u i v i ng v t, óng d u, dán tem v sinh thú y i v i s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y; d) Hư ng d n ch hàng th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nơi t p trung, b c x p ng v t, s n phNm ng v t, phương ti n v n chuy n, các v t d ng khác có liên quan trong quá trình v n chuy n; ) C p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i ng v t, s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y; niêm phong phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng ng v t, s n phNm ng v t; e) Yêu c u ch hàng th c hi n các bi n pháp x lý k thu t theo quy nh i v i ng v t, s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y. Sau khi x lý, n u ng v t, s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y thì ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch; n u ng v t, s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y thì tuỳ theo m c mà cho phép chuy n m c ích s d ng ho c bu c ph i tiêu hu . 2. Trình t ki m d ch ng v t dư i nư c, lư ng cư quy nh như sau: a) Ki m tra vi c th c hi n các quy nh v i u ki n v sinh thú y i v i nơi t p trung, phương ti n v n chuy n, d ng c ch a ng, bao gói, các v t d ng khác có liên quan theo quy nh t i các i u 44, 45 c a Ngh nh này; b) Ti n hành ki m d ch theo quy trình, tiêu chuNn v sinh thú y ư c quy nh iv i ng v t, s n phNm ng v t lưu thông trong nư c; c) Hư ng d n ch hàng th c hi n v sinh, kh trùng tiêu c nơi t p trung, phương ti n v n chuy n, các v t d ng khác có liên quan trong quá trình v n chuy n; d) Dán tem v sinh thú y i v i lô hàng ng v t, s n phNm ng v t tiêu chuNn v sinh thú y;
Đồng bộ tài khoản