Nghị định số 33-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
52
lượt xem
11
download

Nghị định số 33-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33-CP về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33-CP Hà N i, ngày 27 tháng 5 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 33-CP NGÀY 27 THÁNG 5 NĂM 1996 PHÊ CHU N I U L V T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU THU VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam, NGHN NNH: i u 1.- Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam kèm theo Ngh nh này. i u 2.- B trư ng B Tài chính, B trư ng B Giao thông v n t i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan hư ng d n thì hành Ngh nh này. i u 3.- Ngh nh này có hi u l c t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn ki t ( ã ký) I U L V T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P TÀU THU VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh nh s 33/CP ngày 27 tháng 5 năm 1996) Chương 1:
 2. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- T ng công ty Công nghi p tàu thu Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng Công ty) là doanh nghi p Nhà nư c có quy mô l n, do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, bao g m các thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p, doanh nghi p h ch toán ph thu c và ơn v s nghi p, có quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , cung ng, tiêu th , d ch v , thông tin, ào t o, nghiên c u, ti p th trong ngành công nghi p tàu thu , công trình bi n nh m tăng cư ng tích t , t p trung, phân công chuyên môn hoá, h p tác s n xu t nâng cao kh năng và hi u qu kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a toàn T ng công ty th c hi n nhi m v Nhà nư c giao, áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2.- T ng công ty có nhi m v kinh doanh óng m i, s a ch a tàu thu , thi t b và phương ti n n i, ch t o k t c u thép, dàn khoan t khâu ti p th , nghiên c u, kh o sát, thi t k , l p d án, ch th , s n xu t và tiêu th s n phNm; kinh doanh xu t nh p khNu v t tư, thi t b , ph tùng, ph ki n tàu thu và các lo i hàng hoá khác có liên quan n ngành công nghi p tàu thu ; th c hi n h p tác, liên doanh, liên k t v i các t ch c kinh t trong và ngoài nư c; kinh doanh các ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3.- T ng công ty có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Tên giao d ch qu c t là VIET NAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION vi t t t là VINASHIN. 3. Tr s chính c a T ng công ty t t i thành ph Hà N i. 4. i u l t ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 5. V n và tài s n; ch u trách nhi m i v i các kho n n trong ph m vi s v n do T ng công ty qu n lý. 6. Con d u; ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các Ngân hàng trong nư c, ngoài nư c. 7. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a B Tài chính. i u 4.- T ng công ty ch u s qu n lý Nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương; ng th i ch u s qu n lý c a cơ quan ư c giao th c hi n quy n c a ch s h u i v i doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 5.- T ng công ty ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng giám c.
 3. i u 6.- T ch c ng c ng s n Vi t Nam trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các quy nh c a ng c ng s n Vi t Nam. T ch c công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY M c 1. QUY N C A T NG CÔNG TY i u 7.- 1. T ng công ty ư c giao và có quy n qu n lý, s d ng v n, t ai, vùng nư c, tài nguyên và các ngu n l c khác theo quy nh c a pháp lu t th c hi n m c tiêu, nhi m v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Nhà nư c giao cho T ng công ty trong t ng th i kỳ. 2. T ng công ty có quy n giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà T ng công ty ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i k ho ch phát tri n chung c a toàn T ng công ty. 3. T ng công ty có quy n u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, mua m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ng công ty có quy n chuy n như ng, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty, tr nh ng thi t b , nhà xư ng quan tr ng theo quy nh c a Chính ph ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai, tài nguyên thu c quy n qu n lý và s d ng c a T ng công ty ph i th c hi n theo pháp lu t v t ai. i u 8.- T ng công ty có quy n t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao. 2. i m i công ngh , trang thi t b . 3. t chi nhánh, văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. Kinh doanh nh ng ngành ngh phù h p v i m c tiêu và nhi m v Nhà nư c giao; m r ng quy mô kinh doanh theo kh năng c a T ng công ty và nhu c u c a th trư ng; kinh doanh nh ng ngành ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. 5. L a ch n th trư ng và phân công chuyên môn hoá, h p tác s n xu t gi a các ơn v thành viên; tr c ti p xu t khNu, nh p khNu theo quy nh c a Nhà nư c.
 4. 6. Quy t nh khung giá ho c giá mua, bán v t tư, nguyên li u, s n phNm và d ch v ch y u; th ng nh t giá xu t khNu t i thi u, giá nh p khNu t i a, tr nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá. Trư ng h p các ơn v thành viên ph i áp d ng m c giá ngoài khung giá do T ng công ty quy nh thì ph i ư c s ng ý c a T ng giám c. T ng công ty quy t nh giá bán nh ng s n phNm g m nhi u ơn v thành viên cùng s n xu t và phân b ơn giá cho t ng công o n s n xu t s n phNm này. 7. Xây d ng và áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm, trên t ng doanh thu ho c trên l i nhu n trong khuôn kh các nh m c, ơn giá c a Nhà nư c. 8. Phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, ào t o lao ng, l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và có các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm, chi phí d ch v và hi u qu ho t ng c a T ng công ty. 9. ư c m i và ti p i tác kinh doanh nư c ngoài c a T ng công ty Vi t Nam; quy t nh c i di n T ng công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; i v i Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó T ng giám c, giám c các ơn v thành viên và các ch c danh khác trong toàn T ng công ty ra nư c ngoài do T ng giám c quy t nh. i u 9.- T ng công ty có nhi m v kinh doanh ch y u sau ây: 1. Xây d ng và tri n khai các d án u tư phát tri n công nghi p óng tàu; các d án nghiên c u, thi t k óng m i và s a ch a tàu, các phương ti n v n t i và phương ti n thi công công trình thu . 2. T ch c nghiên c u ng d ng và tri n khai các tài, các d án ng d ng ti n b khoa h c k thu t thu c các lĩnh v c công nghi p tàu thu và cơ khí giao thông v n t i có liên quan. 3. Ch t o các trang b cơ khí, ph ki n, thi t b i n và i n t tàu thu ; các lo i d m thép và k t c u thép. 4. Kh o sát, thi t k , xây d ng các nhà máy óng tàu, s a ch a tàu; các công trình bi n, các công trình xây d ng giao thông và dân d ng có liên quan trong và ngoài nư c. 5. Phá d tàu cũ và s n xu t ph li u; s n xu t, cung ng các lo i nguyên v t li u và s n phNm kim lo i, phi kim lo i ph c v cho công nghi p óng tàu và công nghi p giao thông v n t i. 6. T ch c, khai thác th c nghi m năng l c các phương ti n v n t i thu m i s n xu t và v n t i bi n.
 5. 7. Xu t nh p khNu tr c ti p v t tư, ph ki n, trang thi t b phương ti n v n t i thu và các d ch v cho thuy n viên. 8. Tư v n u tư phát tri n công nghi p óng và s a ch a tàu. 9. T ch c ào t o i ngũ cán b công nhân viên ch c trong và ngoài nư c, áp ng nhu c u kinh doanh c a T ng công ty và các i tác trong và ngoài nư c. 10. T ng công ty là i tác chính c a phía Vi t Nam th c hi n các d án liên doanh, liên k t trong công nghi p óng và s a ch a tàu, th c hi n các d án h p tác khoa h c k thu t, các d ch v tư v n, thi t k k thu t v i các i tác nư c ngoài. 11. Nghiên c u, xu t, ki n ngh v i Nhà nư c v quy ho ch, k ho ch, d án u tư, các cơ ch và chính sách ph c v cho s nghi p phát tri n công nghi p tàu thu trong c nư c. i u 10.- T ng công ty có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. ư c s d ng v n và các qu c a T ng công ty ph c v k p th i các nhu c u kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu . Trư ng h p c n s d ng các ngu n v n, qu khác trái m c ích s d ng thì ph i hoàn tr . 2. T huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u; ư c phát hành trái phi u theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 3. ư c thành l p, qu n lý và s d ng các qu t p trung, qu kh u hao cơ b n; t l trích, ch qu n lý và s d ng các qu này quy nh trong Quy ch tài chính c a T ng công ty. 4. T ng công ty ư c s d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi ã làm nghĩa v i v i Nhà nư c, l p qu u tư phát tri n và các qu khác theo quy nh và chia cho ngư i lao ng theo c ng hi n c a m i ngư i vào k t qu kinh doanh trong năm và theo c ph n (n u có). 5. ư c hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t ho c cung ng d ch v ph c v qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích ho c cung c p s n phNm, d ch v theo chính sách giá c a Nhà nư c không bù p chi phí s n xu t s n phNm, d ch v này c a T ng công ty. 6. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. i u 11.- T ng công ty có quy n t ch i và t cáo m i yêu c u cung c p các ngu n l c không ư c pháp lu t quy nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n óng góp vì m c ích nhân o và công ích. M c 2. NGHĨA V C A T NG CÔNG TY
 6. i u 12.- 1. T ng công ty có nghĩa v nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n Nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; nh n, s d ng có hi u qu tài nguyên t ai, vùng nư c và các ngu n l c khác Nhà nư c giao th c hi n m c tiêu kinh doanh, s n xu t, phát tri n công nghi p tàu thu Vi t Nam và nh ng nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2. T ng công ty có nghĩa v th c hi n: a. Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a T ng công ty t i th i i m thành l p T ng công ty; b. Tr các kho n tín d ng qu c t mà T ng công ty s d ng theo quy t nh c a Chính ph ; c. Tr các kho n tín d ng do T ng công ty tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng ã ư c T ng công ty b o lãnh cho các ơn v thành viên vay theo h p ng b o lãnh, n u các ơn v này không có kh năng tr . i u 13.- T ng công ty có nghĩa v qu n lý ho t ng kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do T ng công ty th c hi n. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm, các phương án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty theo nh hư ng phát tri n công nghi p tàu thu c a Nhà nư c và nhu c u c a th trư ng. 3. T ng công ty có trách nhi m xu t v i Nhà nư c hư ng d n s n xu t, phát tri n ngành óng tàu thu , tiêu th s n phNm, xu t nh p khNu tàu thu trong ph m vi c nư c. 4. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t ã ký v i các i tác; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v vi c hoàn thành k ho ch ho c ơn t hàng c a Nhà nư c. 5. áp ng nhu c u th trư ng và th c hi n vi c bình n giá i v i óng m i, s a ch a k c xu t nh p khNu tàu thu và các phương ti n n i theo quy nh c a Nhà nư c. 6. i m i, hi n i hoá công ngh và phương th c qu n lý; thu nh p t chuy n như ng tài s n ph i ư c s d ng tái u tư, i m i thi t b , công ngh c a T ng công ty. 7. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng, b o m cho ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. 8. T ng công ty cùng các ơn v thành viên chăm lo phát tri n kinh t - xã h i t i các a bàn có ơn v thành viên c a T ng công ty; xây d ng m i quan h h p tác kinh t
 7. trong u tư, k thu t và phát tri n công nghi p tàu thu i v i các doanh nghi p khác ngoài T ng công ty. 9. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 10. Th c hi n ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a i di n ch s h u; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 11. Ch u s ki m tra c a i di n ch s h u; tuân th các quy nh v thanh tra c a cơ quan tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 14.- 1. T ng công ty có nghĩa v th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, h ch toán, ch ki m toán và các ch khác Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a T ng công ty. 2. T ng công ty công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a T ng công ty theo quy nh c a Chính ph . 3. T ng công ty th c hi n các nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p tài s n do T ng công ty i u ng gi a các ơn v thành viên theo hình th c ghi tăng, ghi gi m v n thì không ph i n p l phí trư c b ; các bán thành phNm luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ti p t c hoàn ch nh, các nguyên v t li u và d ch v luân chuy n n i b gi a các ơn v thành viên ph c v s n xu t không ph i n p thu doanh thu. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 15.- 1. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a T ng công ty, ch u trách nhi m v s phát tri n c a T ng công ty theo nhi m v Nhà nư c giao. 2. H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: a. Nh n v n (k c n ), t ai, vùng nư c, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty; b. Xem xét, phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c giao v n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hoà v n, các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó;
 8. c. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong T ng công ty; vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao; vi c th c hi n các Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a lu t pháp; vi c th c hi n nghĩa v iv i Nhà nư c; d. Thông qua ngh c a T ng giám c trình Th tư ng Chính ph phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 5 năm c a T ng công ty; quy t nh k ho ch hàng năm c a T ng công ty T ng giám c giao cho các ơn v thành viên; . T ch c xét duy t, thNm nh trình cơ quan có thNm quy n phê duy t k ho ch u tư, d án u tư m i, d án h p tác u tư v i bên nư c ngoài b ng v n do T ng công ty qu n lý; e. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t ho c n u ư c Th tư ng Chính ph u quy n thì quy t nh các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph ; quy t nh các d án liên doanh trong nư c. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh các d án u tư nhóm A; quy t nh các d án u tư nhóm C; ư c u quy n quy t nh m t s d án u tư nhóm B; u quy n cho T ng giám c ho c giám c ơn v thành viên quy t nh các d án u tư nh . Phê chuNn phương án t ch c qu n lý, t ch c kinh doanh c a T ng công ty do T ng giám c trình. ngh thành l p, tách, nh p, gi i th các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t. g. Ban hành và giám sát th c hi n các nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t, k c ơn giá ti n lương, tiêu chuNn s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, khung giá mua nguyên li u, giá bán s n phNm và d ch v ch y u trong T ng công ty theo ngh c a T ng giám c trên cơ s quy nh chung c a ngành và qu c gia; h. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê chuNn i u l và n i dung s a i, b sung i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty. Phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên và nh ng n i dung s a i, b sung i u l ho c Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên theo ngh c a T ng giám c. Quy t nh m chi nhành, văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; i. Căn c Quy ch tài chính m u do B Tài chính ban hành xây d ng và trình B Tài chính thông qua trư c khi Ch t ch H i ng qu n tr ký ban hành Quy ch tài chính c th c a T ng công ty; k. ngh B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t T ng giám c. Thông qua ngh c a T ng giám c trình B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t phó T ng giám c, k toán trư ng T ng công ty.
 9. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c các ơn v thành viên T ng công ty theo ngh c a T ng giám c. Quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành T ng công ty và i u ch nh khi c n thi t, theo ngh c a T ng giám c; l. Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung tương ng v i k ho ch kinh doanh, k ho ch tài chính c a T ng công ty; m. Xem xét k ho ch huy ng v n (dư i m i hình th c), b o lãnh các kho n vay; thanh lý tài s n c a các ơn v thành viên quy t nh ho c trình Th trư ng cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh; n. Thông qua báo cáo ho t ng hàng quý, 6 tháng và hàng năm c a T ng công ty, báo cáo tài chính t ng h p (trong ó có b ng cân i tài s n) hàng năm c a T ng công ty và c a các ơn v thành viên, do T ng giám c trình, và ch o T ng giám c công b báo cáo tài chính hàng năm theo quy nh c a B Tài chính; o. Ban hành n i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t, do T ng giám c trình, áp d ng th ng nh t trong toàn T ng công ty. 3. H i ng qu n tr có 5 thành viên do Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i. Tiêu chuNn c a thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i i u 32 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 4. H i ng qu n tr g m m t s thành viên ho t ng chuyên trách, trong ó có Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Trư ng ban Ban ki m soát và m t s thành viên kiêm nhi m là chuyên gia v kinh t , tài chính, qu n tr kinh doanh, pháp lu t. 5. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm T ng giám c T ng công ty. 6. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a. Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l T ng công ty; b. Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên H i ng qu n tr ương nhi m; c. Xin t nhi m, n u có lý do chính áng; d. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 7. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i Kho n 2 c a i u này. 8. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr :
 10. a. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ hàng quý xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a T ng công ty, do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c T ng giám c, ho c Trư ng Ban ki m soát, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh ; b. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng; trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch u nhi m cho m t thành viên H i ng qu n tr ch trì cu c h p; c. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c thành viên H i ng qu n tr d h p ký tên. Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình; d. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n v chi n lư c phát tri n, quy ho ch và k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a T ng công ty thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n U ban nhân dân c p t nh d h p; trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong T ng công ty thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a các cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u nhưng không tham gia bi u quy t; khi phát hi n Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng qu n tr , ng th i báo cáo th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph ; . Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i toàn T ng công ty. Trong trư ng h p ý ki n c a T ng giám c khác v i Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, T ng giám c v n ph i ch p hành Ngh quy t, Quy t nh c a H i ng qu n tr ; e. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và chuyên viên giúp vi c, ư c tính vào qu n lý phí c a T ng công ty. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n c n thi t cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát làm vi c. i u 16.- Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c Nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p Nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a T ng công ty.
 11. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph . 2. Thành viên H i ng qu n tr : a. Không ư c t mình vào v th làm h ch c tính lương thi n, chí công vô tư ho c gây mâu thu n gi a l i ích T ng công ty và l i ích cá nhân; b. Không ư c l i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh c a T ng công ty, làm thi t h i l i ích T ng công ty; c. Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. 3. Thành viên H i ng qu n tr là Ch t ch, T ng giám c T ng công ty không ư c nhân danh cá nhân mình thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty không ư c gi ch c v k toán trư ng, th qu t i T ng công ty và các ơn v thành viên. 5. Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l T ng công ty, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho T ng công ty và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và b i thư ng v t ch t i v i các thi t h i do mình gây ra theo quy nh c a pháp lu t. i u 17.- Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a T ng công ty th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có 5 chuyên viên giúp vi c, ho t ng chuyên trách. 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l T ng công ty, Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 18.- Ban ki m soát: 1. Ban ki m soát có 5 thành viên; trong ó m t thành viên H i ng qu n tr làm Trư ng ban theo s phân công c a H i ng qu n tr và 4 thành viên khác do H i
 12. ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t; g m m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i i bi u công nhân viên ch c T ng công ty gi i thi u, m t thành viên do B trư ng B Giao thông v n t i gi i thi u và m t thành viên do T ng c c trư ng T ng c c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p gi i thi u. 2. Thành viên Ban ki m soát là ngư i không ph i v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng giám c, Phó T ng giám c, k toán trư ng T ng công ty và không ư c kiêm nhi m b t c nhi m v nào trong b máy i u hành c a T ng công ty ho c b t c ch c v nào trong các doanh nghi p khác cùng ngành kinh t - k thu t v i T ng công ty. 3. Thành viên Ban ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau: a. Là chuyên gia, có trình i h c v k toán, ki m toán, kinh t , am hi u sâu v ngành công nghi p tàu thu , hi u bi t pháp lu t; b. Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 5 năm; c. Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t . 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban ki m soát là 5 năm. Thành viên Ban ki m soát có th ư c b nhi m l i; trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th . 5. Thành viên Ban ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch c a Nhà nư c. i u 19.- Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l T ng công ty, các Ngh quy t và Quy t nh c a H i ng qu n tr . 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong T ng công ty. 3. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi ph m pháp. Chương 4: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 20.- 1. T ng giám c do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t do H i ng qu n tr ngh B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng,
 13. Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph trình. T ng giám c là i di n pháp nhân c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a T ng công ty. T ng giám c là ngư i có quy n i u hành cao nh t trong T ng công ty. 2. Phó giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a T ng công ty theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công th c hi n. 3. K toán trư ng T ng công ty giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác k toán, th ng kê c a T ng công ty, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng T ng công ty, các ban chuyên môn nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý, i u hành công vi c. i u 21.- T ng giám c có nhi m v và quy n h n sau: 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n (k c n ), t ai, vùng nư c, tài nguyên và các ngu n l c khác c a nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v nhà nư c giao cho T ng công ty. Giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên T ng công ty theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr phương án i u ch nh v n và ngu n l c khác khi giao l i cho các ơn v thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng gi m v n. 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n, trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó. Th c hi n và ch o công ty Tài chính c a T ng công ty th c hi n vi c huy ng v n, cho vay v n ph c v yêu c u v n c a T ng công ty và c a các ơn v thành viên. 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm, chương trình ho t ng, các phương án b o v và khai thác tài nguyên c a T ng công ty, d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o, dào t o l i cán b trong T ng công ty, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét quy t nh ho c trình ti p các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t. 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a T ng công ty; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a T ng công ty, th c hi n các nhi m v Nhà nư c giao cho T ng công ty; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph , trư c pháp lu t v vi c th c hi n bình n giá c i v i s n phNm công nghi p tàu thu theo quy nh c a Nhà nư c. 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các nh m c kinh t - k thu t, phí lưu thông trong xu t nh p khNu, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương, ơn giá và
 14. nh m c trong xây d ng chuyên ngành phù h p v i các quy nh chung c a ngành và c a Nhà nư c. T ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá này trong toàn T ng công ty. 6. ngh H i ng qu n tr trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t phó T ng giám c, k toán trư ng T ng công ty; ngh H i ng qu n tr quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c ơn v thành viên; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t phó giám c, k toán trư ng ơn v thành viên, giám c ơn v tr c thu c ơn v thành viên và các ch c danh tương ương theo ngh c a giám c ơn v thành viên; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t trư ng, phó ban, chánh, phó, văn phòng c a T ng công ty. 7. Xây d ng trình H i ng qu n tr duy t t ng biên ch b máy qu n lý T ng công ty, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý c a T ng công ty và các ơn v thành viên; thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c; ki m tra vi c th c hi n biên ch b máy qu n lý c a các ơn v thành viên; trình H i ng qu n tr phê chuNn i u l , Quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do giám c ơn v thành viên xây d ng; duy t phương án thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v ph thu c ơn v thành viên do giám c ơn v thành viên trình. 8. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các Quy ch lao ng, Quy ch v ti n lương, khen thư ng, k lu t áp d ng trong T ng công ty. 9. T ch c i u hành ho t ng c a T ng công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; báo cáo H i ng qu n tr và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng công ty, bao g m báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p, b ng cân i tài s n c a T ng công ty. Báo cáo tài chính t ng h p ph i phân nh rõ ph n h ch toán t p trung c a T ng công ty và ph n c a các ơn v thành viên h ch toán c l p, trình H i ng qu n tr thông qua. B n báo cáo tài chính t ng h p ph i d a trên cơ s các tài li u ã ư c cơ quan ki m toán h p pháp xác nh n. 10. Th c hi n và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t và c a Nhà nư c. L p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a T ng công ty trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 11. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát. ChuNn b các tài li u cho các cu c h p H i ng qu n tr ; 12. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 13. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n c a mình trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó; ng th i ph i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr và các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p.
 15. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG T NG CÔNG TY i u 22.- i h i i bi u công nhân viên ch c c a T ng công ty là hình th c tr c ti p ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. i h i i bi u công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c. 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong T ng công ty. 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu kinh doanh, xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t và tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng c a T ng công ty. 4. Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban ki m soát. i u 23.- i h i i bi u công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN T NG CÔNG TY i u 24.- 1. T ng công ty có các ơn v thành viên là nh ng doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, nh ng ơn v h ch toán ph thu c và nh ng ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên t i th i i m thành l p T ng công ty ư c ghi thành Ph l c kèm theo i u l này. 2. Các ơn v thành viên T ng công ty có con d u, ư c m tài kho n t i kho b c nhà nư c, ngân hàng phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3. ơn v thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p và ơn v h ch toán ph thu c có i u l t ch c và ho t ng riêng. ơn v s nghi p c a T ng công ty có Quy ch t ch c và ho t ng riêng. Các i u l và Quy ch này u do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i pháp lu t và i u l c th c a T ng công ty. i u 25.- Thành viên là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p: 1. Doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p là thành viên T ng công ty có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v i v i T ng công ty theo quy nh t i i u l này. 2. H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty có các quy n i v i thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p như sau:
 16. a. U nhi m cho giám c doanh nghi p thành viên qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i i u l c a doanh nghi p ã ư c H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. Giám c doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty, trư c pháp lu t v ho t ng c a doanh nghi p. b. B nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t giám c, phó giám c và k toán trư ng; c. Phê duy t k ho ch, ki m tra th c hi n k ho ch và quy t toán tài chính, thanh lý tài s n; quy nh m c trích l p qu khen thư ng, phúc l i doanh nghi p theo Quy ch tài chính c a T ng công ty; d. Trích m t ph n qu kh u hao cơ b n và l i nhu n sau thu theo Quy ch tài chính c a T ng công ty thành l p các qu t p trung nh m tái u tư và th c hi n các d án u tư cho các ơn v thành viên; . Phê duy t các phương án, k ho ch u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh, b sung, thu h i m t ph n v n, chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty ang do các doanh nghi p thành viên n m gi ; e. i u hoà các ngu n tài chính, k c ngo i t , gi a các ơn v thành viên nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong T ng công ty trên nguyên t c ph i b o m cho t ng tài s n c a doanh nghi p b rút b t v n không ư c th p hơn t ng s n c ng v i m c v n i u l ã ư c i u ch nh tương ng v i nhi m v ho c quy mô doanh nghi p ó; g. Phê duy t các hình th c tr lương, ơn giá ti n lương và các bi n pháp b o m i s ng, i u ki n lao ng cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p; h. Quy t nh m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p thành viên theo chi n lư c phát tri n chung c a T ng công ty; i. Phê chuNn i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó quy nh s phân c p cho giám c doanh nghi p v : t ch c b máy qu n lý doanh nghi p; tuy n d ng, khen thư ng, b t, k lu t công nhân viên ch c; h n m c tín d ng (vay, cho vay và mua, bán ch m tr ); mua bán tài s n c nh, mua bán c ph n c a các công ty c ph n; mua bán b n quy n phát minh, sáng ch , chuy n giao công ngh ; tham gia các ơn v liên doanh, các hi p h i kinh t ; nh ng v n khác có liên quan n quy n t ch c a m t doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Lu t doanh nghi p nhà nư c; k. Ki m tra ho t ng c a doanh nghi p và yêu c u doanh nghi p báo cáo v tình hình tài chính và k t qu ho t ng kinh doanh. i u 26.- Thành viên T ng công ty là doanh nghi p h ch toán c l p ch u trách nhi m v các kho n n , v cam k t c a mình trong ph m vi s v n do doanh nghi p qu n lý, s d ng, c th là: 1. Trong chi n lư c và u tư phát tri n:
 17. a. Doanh nghi p ư c giao ho c ư c u quy n t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n theo k ho ch c a T ng công ty. Doanh nghi p ư c T ng công ty giao các ngu n l c th c hi n d án ó; b. Doanh nghi p t u tư nh ng công trình, d án phát tri n không n m trong các d án do T ng công ty tr c ti p i u hành. Trư ng h p này doanh nghi p ph i t huy ng, t ch u trách nhi m v tài chính. 2. Trong ho t ng kinh doanh, doanh nghi p xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c a mình trên cơ s : a. B o m các m c tiêu, ch tiêu, các cân i l n v nguyên li u, v t tư trong nư c và nh p khNu; các nh m c kinh t - k thu t ch y u, ơn giá và giá phù h p v i k ho ch chung c a T ng công ty; doanh nghi p ph i t ch c ki m nghi m các lo i nguyên li u, v t tư mua v úng s lư ng, quy cách, ch t lư ng trư c khi nh p kho và qu n lý ch t ch vi c s d ng v t tư theo nh m c ã quy nh. Vi c s d ng nguyên li u, v t tư ph i ư c ghi chép rõ ràng và ki m tra ch t ch ; b. K ho ch m r ng kinh doanh trên cơ s s d ng t i ưu m i ngu n l c mà doanh nghi p có và t huy ng phù h p v i nhu c u c a th trư ng; 3. Trong ho t ng tài chính và h ch toán kinh t : a. Doanh nghi p ư c nh n v n và ngu n l c khác c a Nhà nư c do T ng công ty giao l i cho doanh nghi p. Doanh nghi p có nhi m v b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c này; b. Doanh nghi p ư c quy n huy ng v n, các ngu n tín d ng khác theo pháp lu t th c hi n k ho ch kinh doanh và u tư phát tri n c a mình; c. Doanh nghi p ư c hình thành qu u tư xây d ng cơ b n, qu phát tri n s n xu t, qu khen thư ng, qu phúc l i, qu d tr tài chính theo Quy ch tài chính c a T ng công ty. Doanh nghi p có nghĩa v trích n p và ư c s d ng các qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a i u l T ng công ty và theo các quy t nh c a H i ng qu n tr ; d. Doanh nghi p ch u trách nhi m n p thu và các nghĩa v tài chính khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t; . Doanh nghi p có th ư c T ng công ty u quy n th c hi n các h p ng v i khách hàng trong nư c và nư c ngoài nhân danh T ng công ty. 4. Trong lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng: a. Doanh nghi p có quy n ngh T ng công ty xem xét, quy t nh ho c ư c T ng công ty u quy n quy t nh vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c và vi c t ch c b máy qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a i u l T ng công ty và i u l riêng c a doanh nghi p;
 18. b. Trong khuôn kh biên ch ư c T ng công ty cho phép, doanh nghi p ư c quy n tuy n ch n, b trí s d ng ho c cho thôi vi c i v i công nhân viên ch c công tác trong b máy qu n lý và kinh doanh c a mình. Vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh trong b máy qu n lý doanh nghi p và các ơn v tr c thu c doanh nghi p, vi c s p x p, áp d ng ch ti n lương ph i theo s phân c p c a T ng công ty quy nh trong i u l này; c. Doanh nghi p có trách nhi m chăm lo phát tri n ngu n nhân l c b o m th c hi n chi n lư c phát tri n và nhi m v kinh doanh c a doanh nghi p; chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c, i u ki n s ng c a ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và Lu t Công oàn; i u 27.- Thành viên là các ơn v h ch toán ph thu c: 1. Có quy n t ch kinh doanh theo phân c p c a T ng công ty, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i i v i T ng công ty. T ng công ty ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v tài chính phát sinh do s cam k t c a các ơn v này. 2. ư c ký k t các h p ng kinh t , ư c ch ng th c hi n các ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính, t ch c và nhân s theo phân c p c a T ng công ty. Quy n h n, nhi m v c a các ơn v h ch toán ph thu c ư c c th hoá trong i u l t ch c và ho t ng c a ơn v này do H i ng qu n tr phê chuNn. i u 28.- Các ơn v s nghi p có Quy ch t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr phê chuNn; th c hi n ch l y thu bù chi, ư c h tr m t ph n t ngân sách Nhà nư c, ư c t o ngu n thu do th c hi n các d ch v , h p ng nghiên c u thi t k và ào t o cho các ơn v trong nư c và ngoài nư c; ư c s d ng qu khen thư ng và qu phúc l i theo ch , trư ng h p th p hơn m c bình quân c a T ng công ty thì có th ư c h tr t qu khen thư ng và phúc l i c a T ng công ty. i u 29.- 1. Công ty tài chính là doanh nghi p thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty, ho t ng theo pháp lu t và hư ng d n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, theo i u l t ch c và ho t ng do H i ng qu n tr phê chuNn và theo s i u hành c a T ng giám c T ng công ty. 2. Công ty tài chính th c hi n nhi m v huy ng v n cho vay ph c v nhu c u v n c a T ng công ty và các ơn v thành viên, thông qua hình th c vay tín d ng ưu ãi c a Chính ph , tín d ng thương m i c a Ngân hàng và các t ch c tài chính trong nư c và ngoài nư c; phát hành c phi u, trái phi u doanh nghi p, trái phi u công trình, mua bán gi y t và ch ng t có giá theo quy nh c a pháp lu t; huy ng v n nhàn r i c a công nhân viên ch c trong n i b T ng công ty và các ơn v cùng ngành ngoài T ng công ty. 3. Công ty tài chính th c hi n vi c huy ng v n cho các d án u tư c a T ng công ty, th c hi n các d ch v khác theo quy nh c a i u l công ty và Quy ch công ty tài chính trong T ng công ty do Ngân hàng Nhà nư c ban hành. i v i các d án l n thì ch u tư tr c ti p ký h p ng, Công ty tài chính làm ch c năng d ch v .
 19. 4. Các ơn v s d ng v n c a Công ty tài chính theo nguyên t c có vay có tr , th c hi n ch lãi su t n i b do Công ty tài chính ngh , T ng giám c T ng công ty phê duy t theo u quy n c a H i ng qu n tr . Chương 7: QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY VÀ C A CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN CÁC DOANH NGHI P KHÁC M c 1. QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 30.- i v i ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác, H i ng qu n tr T ng công ty có quy n và nghĩa v sau: 1. Thông qua phương án góp v n do T ng giám c xây d ng quy t nh ho c trình Th trư ng các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 2. Theo ngh c a T ng giám c, c , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n ã góp và thu l i nhu n t ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p khác. i u 31.- Quy n và nghĩa v c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty theo i u l c a Doanh nghi p này. 2. Theo dõi và giám sát tình hình ho t ng c a doanh nghi p này. 3. Th c hi n ch báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr T ng công ty v hi u qu s d ng ph n v n c a T ng công ty góp vào doanh nghi p này. M c 2. QU N LÝ PH N V N GÓP C A DOANH NGHI P THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P GÓP VÀO CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 32.- Doanh nghi p thành viên h ch toán c l p ư c góp v n vào các doanh nghi p khác theo phân c p c a T ng công ty. i v i ph n v n c a doanh nghi p góp vào các doanh nghi p khác, giám c có quy n và nghĩa v qu n lý ph n v n góp ó như sau: 1. Xây d ng phương án góp v n T ng giám c trình H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t. 2. C , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a doanh nghi p góp vào các doanh nghi p khác.
 20. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n góp c a doanh nghi p; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n s v n ã góp; thu l i nhu n t ph n v n c a doanh nghi p góp vào doanh nghi p khác. i u 33.- Quy n và nghĩa v c a ngư i qu n lý tr c ti p ph n v n c a doanh nghi p góp vào doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a doanh nghi p mình theo i u l c a doanh nghi p này. 2. Theo dõi, giám sát tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p có v n góp c a doanh nghi p mình. 3. Th c hi n ch báo cáo do giám c quy nh; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty và giám c v hi u qu s d ng ph n v n c a doanh nghi p mình t i doanh nghi p mà mình ư c c vào tham gia qu n lý, i u hành. M c 3. CÁC ƠN VN LIÊN DOANH i u 34.- Các ơn v liên doanh mà T ng công ty ho c doanh nghi p thành viên c a T ng công ty tham gia, ư c qu n lý, i u hành và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, Lu t Công ty và các Lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. T ng công ty ho c các doanh nghi p thành viên T ng công ty th c hi n quy n, nghĩa v và trách nhi m i v i ph n v n c a mình trong các liên doanh này theo quy nh c a pháp lu t và theo h p ng ã ký k t. Chương 8: TÀI CHÍNH C A T NG CÔNG TY i u 35.- T ng công ty th c hi n ch h ch toán t ng h p, t ch tài chính trong kinh doanh phù h p v i Lu t Doanh nghi p nhà nư c, các quy nh khác c a pháp lu t và i u l c a T ng công ty. i u 36.- 1. V n i u l c a T ng công ty g m có: a. V n ư c Nhà nư c giao t i th i i m thành l p T ng công ty; b. V n nhà nư c u tư b sung cho T ng công ty (n u có); c. Ph n l i nhu n sau thu ư c trích b sung v n theo quy nh hi n hành; d. Các ngu n v n khác (n u có). 2. Khi có s tăng, gi m v n i u l , T ng công ty ph i i u ch nh k p th i trong b ng cân i tài s n và công b v n i u l c a T ng công ty ã ư c i u ch nh.
Đồng bộ tài khoản