Nghị định số 34/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
4
download

Nghị định số 34/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 34/2009/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 34/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 34/2009/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2009 NGHN NNH I U CH NH LƯƠNG HƯU, TR C P B O HI M XÃ H I VÀ TR C P HÀNG THÁNG I V I CÁN B XÃ Ã NGH VI C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994;Lu t s a i, b sung m t s i uc a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Lu t s a i, b sung m t s i uc a B lu t Lao ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Lu t B o hi m xã h i ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng B N i v ,B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh m c lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i các i tư ng sau ây: 1. Cán b , công ch c, công nhân, viên ch c và ngư i lao ng; quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương hưu hàng tháng. 2. Cán b xã, phư ng, th tr n quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 và Ngh nh 09/1998/N -CP ngày 23/1/1998 c a Chính ph hư ng lương hưu và tr c p hàng tháng. 3. Ngư i hư ng tr c p m t s c lao ng hàng tháng; ngư i hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 91/2000/Q -TTg ngày 4/8/2000 c a Th tư ng Chính ph ; công nhân cao su ang hư ng tr c p hàng tháng. 4. Cán b xã, phư ng, th tr n hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 130-CP ngày 20/6/1975 c a H i ng Chính ph và Quy t nh s 111-H BT ngày 13/10/1981 c a H i ng B trư ng. 5. Quân nhân ã ph c viên, xu t ngũ ang hư ng ch tr c p hàng tháng quy nh t i Quy t nh s 142/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph .
  2. i u 2. T ngày 01 tháng 5 năm 2009, tăng thêm 5% m c lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i các i tư ng hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng quy nh t i i u 1 Ngh nh này. i u 3. Kinh phí i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng áp d ng i v i các i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này ư c quy nh như sau: 1. Ngân sách nhà nư c b o m i v i các i tư ng hư ng ch b o hi m xã h i trư c ngày 01 tháng 10 năm 1995, hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 91/2000/Q -TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph , hư ng lương hưu theo Ngh nh s 159/2006/N -CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph và hư ng tr c p hàng tháng quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh này. 2. Qu b o hi m xã h i b o m i v i các i tư ng hư ng ch b o hi m xã h i t ngày 01 tháng 10 năm 1995 tr i k c i tư ng ang hư ng lương hưu, tr c p b o hi m xã h i hàng tháng theo Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph . i u 4. 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n th c hi n vi c i u ch nh lương hưu và tr c p b o hi m xã h i quy nh t i các kho n 1 , 2 và 3 i u 1 Ngh nh này. 2. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c i u ch nh tr c p hàng tháng i v i i tư ng quy nh t i kho n 4 i u 1 Ngh nh này. 3. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n vi c i u ch nh tr c p hàng tháng i v i i tư ng quy nh t i kho n 5 i u 1 Ngh nh này. 4. B Tài chính có trách nhi m b o m kinh phí i u ch nh lương hưu, tr c p b o hi m xã h i, tr c p hàng tháng i v i các i tư ng do ngân sách nhà nư c b o m. 5. B o hi m Xã h i Vi t Nam có trách nhi m th c hi n vi c i u ch nh, chi tr lương hưu, tr c p b o hi m xã h i và tr c p hàng tháng i v i các i tư ng quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u 1 Ngh nh này. i u 5. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH
  3. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t NN, T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b)
Đồng bộ tài khoản