Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
106
lượt xem
4
download

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2002/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 3 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S S 35/2002/N -CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG DANH M C A, B VÀ C BAN HÀNH T I PH L C KÈM THEO NGHN NNH S 51/1999/N -CP NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung (Ph L c) Danh m c ngành, ngh thu c các lĩnh v c ư c hư ng ưu ãi u tư (Danh M c A), Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn (Danh m c B), Danh m c a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (Danh m c C) thay th Danh m c A, Danh m c B và Danh m c C t i Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8-7-1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) dư i ây vi t t t là Ngh nh s 51/1999/N -CP. i u 2. Quy nh i v i các d án ưu ãi u tư như sau: 1- D án u tư thu c Danh m c quy nh t i i u 1 Ngh nh này ư c hư ng các ưu ãi u tư theo quy nh t i Ngh nh s 51/1999/N -CP k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 2- i v i các d án u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c mà nay không thu c Danh m c quy nh t i i u 1 Ngh nh này, v n ư c ti p t c hư ng các ưu ãi u tư theo Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã c p. 3- i v i các d án u tư ã ư c c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư, n u áp ng thêm i u ki n theo quy nh t i i u 1 Ngh nh này, mà nhà u tư có h sơ ăng ký i u ch nh, b sung ưu ãi u tư thì cơ quan c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư i u ch nh, b sung ưu ãi cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành.
 2. 4- i v i các d án u tư ã tri n khai th c hi n trư c ây chưa ăng ký hư ng ưu ãi u tư theo quy nh c a Ngh nh s 51/1999/N -CP, n u áp ng i u ki n theo quy nh t i i u 1 Ngh nh này, mà nhà u tư có h sơ ăng ký ưu ãi u tư thì ư c cơ quan có thNm quy n c p Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư cho th i gian ưu ãi còn l i c a d án (n u còn), tính t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. 5- Nhà nư c không hoàn tr các kho n th và các nghĩa v tài chính mà nhà u tư ã th c hi n trong th i gian trư c khi Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 3. Trong t ng th i kỳ, Th tư ng Chính ph quy t nh vi c s a i, b sung c th ngành, ngh và a bàn ư c hư ng ưu ãi u tư theo Danh m c A, B, C. i u 4. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 5. B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi, ôn c th c hi n Ngh nh này, nh kỳ 6 tháng m t l n có sơ k t và báo cáo Chính ph tình hình th c hi n và nh ng v n m i n y sinh c n x lý. i u 6. Các B trư ng, th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t có liên qu n phù h p v i các quy nh c a Ngh nh và ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29-3-2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08-7-1999 quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) DANH M C A Ngành, ngh thu c các lĩnh v c đư c hư ng ưu đãi đ u tư: Các d án u tư vào các ngành, ngh trong t ng lĩnh v c sau ây ư c hư ng ưu ãi: I-Tr ng r ng, khoanh nuôi tái sinh r ng; tr ng cây lâu năm trên t hoang hoá, i, núi tr c; khai hoang; làm mu i; nuôi tr ng thu s n vùng nư c chưa ư c khai thác: 1- Tr ng, chăm sóc r ng. 2- Tr ng cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu trên t hoang hoá, i, núi tr c. 3- Khai hoang ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p.
 3. 4- S n xu t, khai thác, tinh ch mu i. 5- Nuôi, tr ng các lo i thu s n vùng nư c chưa ư c khai thác. II- Xây d ng k t c u h t ng, phát tri n v n t i công c ng; phát tri n s nghi p giáo d c, ào t o, y t , văn hoá dân t c: 1- u tư xây d ng m i nhà máy i n, phân ph i i n, truy n t i i n, xây d ng cơ s s d ng nănglư ng m t tr i, năng lư ng gió, khí sinh v t. 2- u tư xây d ng nhà máy nư c, h th ng c p nư c ph c v sinh ho t, ph c v công nghi p; u tư xây d ng h th ng thoát nư c. 3- u tư xây d ng m i, hi n i hoá: c u ư ng b , sân bay, b n c ng, nhà ga, b n xe, nơi xe; m thêm các tuy n ư ng s t. 4- Xây d ng h t ng k thu t khu dân cư t p trung a bàn thu c Danh m c B ho c C ban hành kèm theo Ngh nh này. 5- Phát tri n v n t i công c ng: u tư phương ti n v n t i ư ng s t, v n t i hành khách ư ng b b ng xe ô tô t 17 ch ng i tr lên, v n t i hành khách ư ng thu b ng phương ti n cơ gi i. 6- u tư cung c p d ch v k t n i Intemet, cung c p d ch v truy nh p Intemet, cung c p d ch v ng d ng Intemet t i a bàn thu c Danh m c B, C ban hành kèm theo Ngh nh này; d ch v bưu phNm, d ch v bưu ki n. 7- M trư ng h c bán công, dân l p, tư th c các b c h c: giáo d c m m non; giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, ào t o trình cao ng và trình i h c. 8- Thành l p cơ s d y ngh , nâng cao tay ngh cho công nhân. 9- Thành l p nhà văn hoá dân t c, oàn ca, múa, nh c dân t c; s n xu t, ch t o, s a ch a nh c c dân t c; duy tu b o t n, b o tàng, nhà văn hoá dân t c. 10- Thành l p b nh vi n dân l p, b nh vi n tư nhân khám, ch a b nh, thành l p cơ s th c hi n v sinh phòng ch ng d ch b nh; thành l p trung tâm ho t ng c u tr t p trung chăm sóc ngư i tàn t t, tr m côi, trung tâm lão khoa. III- S n xu t, kinh doanh hàng xu t khNu: D án s n xu t, kinh doanh hàng hoá có m c xu t khNu t giá tr trên 30% t ng giá tr hàng hoá s n xu t, kinh doanh c a d án trong năm tài chính. IV- ánh b t h i s n vùng bi n xa b ; ch bi n nông s n, lâm s n, thu s n; d ch v k thu t tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p: 1- ánh b t h i s n vùng bi n xa b .
 4. 2- Ch bi n nông s n t ngu n nguyên li u trong nư c: ch bi n gia súc, gia c m; ch bi n và b o qu n rau qu ; s n xu t d u, tinh d u, ch t béo t th c v t; s n xu t s a l ng và các s n phNm chi t xu t t s a; s n xu t b t thô; s n xu t th c ăn gia súc, gia c m, thu s n; s n xu t nư c u ng óng chai, óng h p t hoa qu . 3- S n xu t b t gi y, gi y, bìa, ván nhân t o tr c ti p t ngu n nguyên li u nông, lâm s n trong nư c. 4- Ch bi n, b o qu n thu s n t ngu n nguyên li u trong nư c. 5- D ch v h tr tr ng cây nông nghi p, cây công nghi p và cây lâm nghi p; ho t ng h tr chăn nuôi; ho t ng h tr lâm nghi p; d ch v thu s n; d ch v b o v v t nuôi; nhân và lai t o gi ng; d ch v b o qu n nông s n, lâm s n, thu s n; xây d ng kho b o qu n nông, lâm, thu s n. V- Nghiên c u, phát tri n khoa h c, công ngh d ch v khoa h c, công ngh ; tư v n v pháp lý, u tư, kinh doanh, qu n tr doanh nghi p, b o h quy n s h u trí tu và chuy n giao công ngh : 1- u tư xây d ng cơ s , công trình k thu t: phòng thí nghi m, tr m thí nghi m nh m ng d ng công ngh m i vào s n xu t; s n xu t v t li u m i, v t li u quý hi m. 2- u tư s n xu t máy tính, s n phNm ph n m m. 3- Cung c p các d ch v : nghiên c u công ngh thông tin, ào t o ngu n nhân l c công ngh thông tin. 4- u tư s n xu t ch t bán d n và các linh ki n i n t ; s n xu t thi t b vi n thông, Intenet; ng c ng công ngh m i s n xu t thi t b thông tin, vi n thông. 5- ng d ng công nghi p k thu t cao; ng d ng công ngh m i v sinh h c trong: ph c v y t , s n xu t cây gi ng, con gi ng, phân bón sinh h c, thu c tr sâu sinh h c, v c xin thú y; x lý ch t th i, x lý ô nhi m môi trư ng, tái ch ph li u, ph th i. 6- ng d ng công ngh s d ng ho c s n xu t ra máy móc, thi t b s d ng ngu n năng lư ng sinh h c, năng lư ng t gió, m t tr i, a nhi t, thu tri u. 7- Tư v n pháp lu t, tư v n u tư, qu n lý kinh doanh, d ch v tư v n v khoa h c k thu t; chuy n giao quy n s h u trí tu , chuy n giao công ngh . VI- u tư xây d ng dây chuy n s n xu t, m r ng quy mô, i m i công ngh ; c i thi n sinh thái và môi trư ng, v sinh ô th ; di chuy n cơ s s n xu t ra kh i ô th ; a d ng hoá ngành, ngh , s n phNm; 1- u tư thêm dây chuy n s n xu t m i, u tư m r ng quy mô, u tư im i công ngh vào ngành, ngh thu c lĩnh v c quy nh t i Danh m c này. 2- u tư công trình x lý ch t th i b o v môi trư ng; thu gom rác th i.
 5. 3- u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i n i th ho c vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, c m công nghi p. VII- Nh ng ngành, ngh khác: 1- Tr ng mía, tr ng bông, tr ng chè ph c v công nghi p ch bi n; tr ng cây dư c li u; s n xu t gi ng cây tr ng, v t nuôi. 2- S n xu t chơi cho tr em; d t v i, hoàn thi n các s n phNm d t; s n xu t tơ, s i các lo i; thu c, sơ ch da. 3- Chăn nuôi gia súc, gia c m, nuôi tr ng thu s n theo chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p có quy mô trang tr i tr lên. 4- S n xu t hoá ch t cơ b n, hoá ch t tinh khi t, hoá ch t chuyên d ng, thu c nhu m. 5- u tư s n xu t: thu c tân dư c ch a b nh cho ngư i; thi t b y t , d ng c ch nh hình, xe, d ng c chuyên dùng cho ngư i tàn t t; xây d ng kho b o qu n dư c phNm; d tr thu c ch a b nh cho ngư i phòng ch ng l t bão, th m ho thiên tai, d ch b nh nguy hi m; thu c b o v th c v t; thu c phòng, ch a b nh cho ng v t và cho thu s n. 6- u tư s n xu t: khí c i n trung, cao th ; ng cơ diezen; thi t b , ph tùng cho các tàu v n t i, tàu dánh cá; máy công c , máy móc, thi t b , ph tùng, máy ph c v cho s n xu t nông, lâm nghi p; máy ch bi n th c phNm; máy cho ngành d t, may; máy cho ngành da; máy khai thác m ; máy xây d ng.; rô b t công nghi p; u máy xe l a, toa xe; xe ô tô các lo i, ph tùng xe ô tô; máy phát i n; thi t b cơ khí chính xác; thi t b , máy móc ki m tra, ki m soát an toàn quá trình s n xu t công nghi p; s n xu t khuôn m u cho các s n phNm kim lo i và phi kim lo i; óng, s a ch a tàu, thuy n; s n xu t thi t b x lý ch t th i. 7- S n xu t thép cao c p, h p kim, kim lo i màu, kim lo i quý hi m, sát x p dùng trong công nghi p; s n xu t xi măng c ch ng, v t li u cách âm, cách i n, cách nhi t cao, v t li u t ng h p thay g , ch t d o xây d ng, s i thu tinh, v t li u ch u l a; than c c, than ho t tính; s n xu t phân bón. 8- Các ngành ngh s n xu t hàng thu công m ngh truy n th ng: ch m tr ; kh m trai; sơn mài; kh c á; làm hàng mây tre, trúc; d t th m, d t l a tơ t m, d t th cNm, thêu ren; s n xu t hàng g m s , s n xu t ng m ngh , s n xu t gi y dó. 9- u tư xây d ng ch lo i 1, khu tri n lãm; xúc ti n thương m i, ho t ng huy ng v n và cho vay v n c a Qu tín d ng nhân dân. 10- D ch v hoa tiêu và c u h trên bi n. 11- u tư xây d ng khu du l ch qu c gia, khu du l ch sinh thái; vư n qu c gia; u tư xây d ng khu công viên văn hoá, bao g m có các ho t ng th thao, vui chơi, gi i trí.
 6. 12- u tư xây d ng, kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. u tư s n xu t, ch bi n trong khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu công nghi p nh và v a, c m công nghi p. DANH M C B NA BÀN CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I KHÓ KHĂN I- Các huy n thu c t nh vùng núi cao: 1- T nh B c K n: 1- Th xã B c K n 2- T nh Cao B ng: 1- Th xã Cao B ng 3- T nh Hà Giang 1- Huy n B c Quang 2- Th xã Hà Giang 4- T nh Lai Châu 1- Th xã i n Biên Ph 2- Huy n i n Biên 3- Th xã Lai Châu 5- T nh Lào Cai 1- Huy n B o Th ng 2- Th xã Cam ư ng 3- Th xã Lào Cai 6- T nh Sơn La 1- Huy n Mai Sơn 2- Th xã Sơn La 3- Huy n Yên Châu II- Các huy n thu c t nh mi n núi, vùng ng b ng:
 7. 7- T nh B c Giang 1- Huy n L c Ng n 2- Huy n L c Nam 3- Huy n Yên Th . 8- T nh Hoà Bình 1- Huy n Kim Bôi 2- Huy n Kỳ Sơn 3- Huy n L c Sơn 4- Huy n Lương Sơn 5- Huy n L c Thu 6- Huy n Tân L c 7- Huy n Yên Thu 8- Huy n Cao Phong. 9- T nh L ng Sơn 1- Huy n B c Sơn 2- Huy n Cao L c 3- Huy n Chi Lăng 4- Huy n H u Lũng 5- Huy n L c Bình 6- Huy n Tràng nh 7- Huy n Văn Lãng 8- Huy n Văn Quan. 10- T nh Phú Th 1-Huy n oan Hùng 2- Huy n H Hoà
 8. 3- Huy n Sông Thao 4- Huy n Thanh Ba 5- Huy n Tam Thanh 6- Huy n Phù Ninh. 11- T nh Qu ng Ninh 1- Huy n Hoành B 2- Huy n H i Ninh 3- Huy n Tiên Yên 4- Huy n Vân n 5- Huy n H i Hà 6- Huy n m Hà. 12- T nh Tuyên Quang 1- Huy n Hàm Yên 2- Huy n Sơn Dương 3- Huy n Yên Sơn 4- Th xã Tuyên Quang. 13- T nh Thái Nguyên 1- Huy n ng H 2- Huy n iT 3- Huy n nh Hoá 4- Huy n Phú Lương. 14- T nh Yên Bái 1- Huy n Tr n Yên 2- Huy n Văn Yên 3- Huy n Văn Ch n
 9. 4- Huy n Yên Bình 5- Th xã Nghĩa L . 15- T nh Bình Phư c 1- Huy n ng Phú 2- Huy n Phư c Long 3- Huy n Bình Long. 16- T nh ăk Lăk 1- Huy n Cư Jút 2- Huy n Cư M'gar 3- Huy n k RL p 4- Huy n k Mil 5- Huy n Ea H'Leo 6- Huy n Ea Kar 7- Huy n Krông P c 8- Huy n Krông Buk 9- Huy n Krông A Na 10- Huy n Krông Năng. 17- T nh Gia Lai 1- Huy n An Khê 2- Huy n Ayun Pa 3- Huy n Chư Sê. 18- T nh Kon Tum 1- Th xã Kon Tum. 19- T nh Lâm ng 1- Huy n B o Lâm
 10. 2- Huy n Cát Tiên 3- Huy n Di Linh 4- Huy n T h 5- Huy n ơn Dương 6- Huy n c Tr ng 7- Huy n Huoai 8- Huy n Lâm Hà. 20- T nh Bình Thu n 1- Huy n B c Bình 2- Huy n c Linh 3- Huy n Hàm Thu n B c 4- Huy n Tánh Linh 5- Huy n Hàm Thu n Nam. 21- T nh Bình nh 1- Huy n Hoài Ân 2- Huy n Phù M 3- Huy n Phù Cát 4- Huy n Tây Sơn. 22- T nh H i Dương 1- Huy n Chí Linh 2- Huy n Kinh Môn. 23- T nh Hà Tĩnh 1- Huy n Hương Khê 2- Huy n Hương Sơn 3- Huy n Kỳ Anh
 11. 4- Huy n Nghi Xuân. 24- T nh Ninh Bình 1- Th xã Tam i p 2- Huy n Nho Quan 3- Huy n Yên Mô . 25- T nh Ngh An 1- Huy n Anh Sơn 2- Huy n Nghĩa àn 3- Huy n Tân Kỳ 4- Huy n Thanh Chương. 26- T nh Ninh Thu n 1- Huy n Ninh H i 2- Huy n Ninh Phư c 27- T nh Phú Yên 1- Huy n Sông C u 2- Huy n Tuy Hoà 3- Huy n Tuy An 28- T nh Qu ng Tr 1- Huy n k Rông 2- Huy n Vĩnh Linh 3- Huy n Gio Linh 4- Huy n Cam L 5- Huy n Tri u Phong 6- Huy n H i Lăng. 29- T nh Qu ng Nam
 12. 1- Huy n iL c 2- Huy n Qu Sơn 30. T nh Qu ng Ngãi 1- Huy n Nghĩa Hành 2- Huy n Sơn T nh. 31- T nh Thanh Hoá 1- Huy n Th ch Thành 32- T nh Th a Thiên Hu 1- Huy n Nam ông 2- Huy n Qu ng i n 3- Huy n Phong i n 4- Huy n Hương Trà 5- Huy n Phú L c 6- Huy n Phú Vang. 33- T nh An Giang 1- Huy n An Phú 2- Huy n Tri Tôn 3- Huy n T nh Biên 4- Huy n Tho i Sơn. 34- T nh B c Liêu 1- Th xã B c Liêu 2- Huy n Vĩnh L i. 35- T nh Cà Mau 1- Huy n Th i Bình 2- Huy n Tr n Văn Th i
 13. 3- Huy n Cái Nư c 4- Huy n m Dơi 5- Huy n Ng c Hi n. 36- T nh ng Nai 1- Huy n nh Quán 2- Huy n Tân Phú 3- Huy n Xuân L c 4- Huy n Long Khánh. 37- T nh Kiên Giang 1- Huy n Châu Thành 2- Huy n Hòn t 3- Huy n Gi ng Ri ng 4- Huy n An Minh 5- Huy n Tân Hi p 6- Th xã Hà Tiên 7- Huy n Kiên Lương. 38- T nh Khánh Hoà 1- Huy n V n Ninh 2- Huy n Cam Ranh 3- Huy n Diên Khánh. 39- T nh Sóc Trăng 1- Huy n Long Phú 2- Huy n M Xuyên 3- Th xã Sóc Trăng. 40- T nh TràVinh
 14. 1- Huy n C u Ngang 2- Huy n C u Kè 3- Huy n Ti u C n. 41- T nh Vĩnh Phúc 1- Huy n L p Th ch 2- Huy n Tam Dương 3- Huy n Bình Xuyên. 42- T nh C n Thơ 1- Huy n Long M 2- Huy n V Thu 3- Huy n Ô Môn. 43- T nh Tây Ninh 1- Huy n Tân Biên 2- Huy n Tân Châu 3- Huy n Châu Thành 4- Huy n B n C u. 44- T nh Thái Bình 1- Huy n Thái Thu . 45- T nh Long An 1- Huy n c Hu 2- Huy n Tân Hưng 3- Huy n Vĩnh Hưng 4- Huy n M c Hoá 5- Huy n Tân Th nh 6- Huy n c Hoà.
 15. 46- T nh ng Tháp 1- Huy n H ng Ng 2- Huy n Tân H ng 3- Huy n Tam Nông 4- Huy n Tháp Mư i. 47- T nh Ti n Giang 1- Huy n Tân Phư c. 48- T nh Qu ng Bình 1- Huy n Qu ng Ninh 2- Huy n L Thu 3- Huy n B Tr ch 4- Huy n Qu ng Tr ch. 49- T nh Bà R a - Vũng Tàu 1- Huy n Châu c 2- Huy n Xuyên M c. 50 T nh Vĩnh Long 1- Huy n Trà Ôn 2- Huy n Tam Bình 3- Huy n Bình Minh. 51- Thành ph Hà N i 1- Huy n Sóc Sơn. 52- Thành ph H Chí Minh 1- Huy n C n Gi 2- Huy n Nhà Bè. 53- T nh B n Tre
 16. 1- Huy n Th nh Phú 2- Huy n Ba Tri 3- Huy n Bình i. 54- T nh B c Ninh 1- Huy n Gia Bình 2- Huy n Qu Võ. 55- T nh Hà Tây 1- Huy n Ba Vì. 56- Thành ph à N ng 1- Huy n Hoà Vang. 57- T nh Hà Nam 1- Huy n Thanh Liêm. 58- T nh Hưng Yên 1- Huy n Ân Thi 2- Huy n Ph C 3- Huy n Tiên L . 59- T nh Bình Dương 1- Huy n Phú Giáo. DANH M C C I BÀN CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I C BI T KHÓ KHĂN I- Các huy n thu c t nh vùng núi cao, h i o: 1- T nh B c K n 1- Huy n Ba B 2- Huy n B ch Thông
 17. 3- Huy n Ch M i 4- Huy n Ch n 5- Huy n Ngân Sơn 6- Huy n Na Rì. 2- T nh Cao B ng 1- Huy n B o L c 2- Huy n H Lang 3- Huy n Hà Qu ng 4- Huy n Hoà An 5- Huy n Nguyên Bình 6- Huy n Qu ng Uyên 7- Huy n Thông Nông 8- Huy n Trà Lĩnh 9- Huy n Th ch An 10- Huy n Trùng Khánh 11- Huy n Ph c Hoà. 3- T nh Hà Giang 1- Huy n B c Mê 2- Huy n ng Văn 3- Huy n Hoàng Su Phì 4- Huy n Mèo V c 5- Huy n Qu n B 6- Huy n V Xuyên 7- Huy n Xín M n 8- Huy n Yên Minh.
 18. 4- T nh Lai Châu 1- Huy n Mư ng Lay 2- Huy nMư ng Tè 3- Huy n Phong Th 4- Huy n T a Chùa 5- Huy n Tu n Giáo 6- Huy n Sìn H 7- Huy n i n Biên ông 8- Huy n Mư ng Nhé 9- Huy n Tam ư ng. 5- T nh Lào Cai 1- Huy n B c Hà 2- Huy n Bát Sát 3- Huy n Mư ng Khương 4- Huy n Than Uyên 5- Huy n Văn Bàn 6- Huy n Sa Pa 7- Huy n B o Yên. 6- T nh Sơn La 1- Huy n B c Yên 2- Huy n M c Châu 3- Huy n Mư ng La 4- Huy n Quỳnh Nhai 5- Huy n Thu n Châu 6- Huy n Sông Mã
 19. 7- Huy n Phù Yên. 7- T nh Bình Thu n 1- Huy n Phú Quý. 8- T nh Bà R a - Vũng Tàu 1- Huy n Côn o. 9- Thành ph à N ng 1- Huy n o Hoàng Sa. 10- Thành ph H i Phòng 1- Huy n B ch Long Vĩ 2- Huy n Cát H i. 11- T nh Khánh Hoà 1- Huy n Trư ng Sa. 12- T nh Kiên Giang 1- Huy n Kiên H i 2- Huy n Phú Qu c. 13- T nh Qu ng Ninh 1- Huy n Cô Tô. 14- T nhQu ng Ngãi 1- Huy n Lý Sơn. II- Các huy n thu c t nh mi n núi, vùng dân t c ng b ng: 15- T nh B c Giang 1- Huy n Sơn ng. 16- t nh Hoà Bình 1- Huy n à B c 2- Huy n Mai Châu.
 20. 17- T nh L ng Sơn 1- Huy n Bình Gia 2- Huy n ình L p. 18- T nh Phú Th 1- Huy n Thanh Sơn 2- Huy n Yên L p. 19- T nh Qu ng Ninh 1- Huy n Ba Ch 2- Huy n Bình Liêu. 20- T nh Tuyên Quang 1- Huy n Chiêm Hoá 2- Huy n Na Hang. 21- T nh Thái Nguyên 1- Huy n Võ Nhai. 22- T nh Yên Bái 1- Huy n L c Yên 2- Huy n Mù Căng Ch i 3- Huy n Tr m T u. 23- T nh ăk Lăk 1- Huy n k Nông 2- Huy n Krông Nô 3- Huy n Krông Bông 4- Huy n L k 5- Huy n Buôn ôn 6- Huy n M'Dr k
Đồng bộ tài khoản