Nghị định số 36/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
76
lượt xem
7
download

Nghị định số 36/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 36/2001/NĐ-CP về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 36/2001/NĐ-CP

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 10 tháng 7 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 36/2001/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2001 V VI C B O Đ M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ TH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này "Đi u l tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th "; quy đ nh nhi m v , quy n h n c a các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . Đi u 2. Cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i, đơn v vũ trang và m i cá nhân có trách nhi m ch p hành nghiêm ch nh nh ng quy đ nh c a pháp lu t v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng, cư trú trên lãnh th Vi t Nam có nghĩa v ch p hành nghiêm ch nh m i quy đ nh v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . Đi u 3. M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tham gia, giáo d c, đ ng viên nhân dân và giám sát vi c thi hành các quy đ nh v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . Đi u 4. 1. M i hành vi vi ph m v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th ph i đư c x lý nghiêm minh, đúng ngư i, đúng vi ph m, đúng pháp lu t. Khi x lý, ph i căn c vào l i c a ngư i vi ph m không đư c phân bi t đ i tư ng là ngư i đi b , ngư i đi u khi n phương ti n thô sơ hay cơ gi i. Th c hi n m i
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngư i đ u bình đ ng trư c pháp lu t. Đ i v i phương ti n tham gia giao thông thuê ngư i lái xe, c n phân bi t trách nhi m c a ngư i lái và c a ch s h u phương ti n. 2. Nh ng ngư i l i d ng x y ra tai n n mà xúi gi c, gây s c ép, làm c n tr cho vi c x lý cũng b x lý theo pháp lu t. 3. Nh ng ngư i thi hành công v v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th như tu n tra ki m soát, x lý vi ph m, c p Gi y phép lái xe, ki m tra an toàn k thu t, đăng ký phương ti n không làm tròn trách nhi m, sách nhi u, gây phi n hà b x lý nghiêm theo pháp lu t. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ TH Đi u 5. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a B Giao thông v n t i 1. Ban hành tiêu chu n k thu t các công trình giao thông đư ng b và các quy đ nh s d ng nh m b o đ m an toàn giao thông đư ng b ; đ nh kỳ ki m tra các công trình giao thông và có thông báo k p th i đ ngư i s d ng đư c an toàn. 2. Quy đ nh tiêu chu n k thu t, t ch c ki m tra, giám sát ch t lư ng k thu t các lo i phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b , c p ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo đ nh kỳ. 3. Quy đ nh đi u ki n, tiêu chu n, th t c đ c p phép hành ngh cho các cơ s ki m tra k thu t đ nh kỳ đ i v i phương ti n giao thông đư ng b . 4. Qu n lý vi c đào t o lái xe, c p Gi y phép lái xe cho nh ng ngư i đi u khi n phương ti n cơ gi i đư ng b . 5. T ch c, ch đ o và ki m tra h th ng Thanh tra giao thông đư ng b trong toàn qu c. X lý vi ph m hành chính theo th m quy n đ i v i nh ng vi ph m v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . 6. Ph i h p v i B Công an theo dõi, phân tích nguyên nhân các v tai n n giao thông, đ ra các bi n pháp h u hi u nh m ngăn ch n tai n n x y ra. 7. Ch trì cùng v i các B liên quan so n th o tài li u và các văn b n v lu t l giao thông đ ph bi n cho m i đ i tư ng trong xã h i. 8. Ch trì, ph i h p v i B Công an đ t bi n báo, đèn tín hi u, phân lu ng, phân tuy n, ch qua đư ng, các đi m c m d ng, c m đ , đư c d ng, đư c đ trên đư ng b và đư ng đô th . 9. Ph i h p v i B Công nghi p ch đ o th c hi n b o v an toàn lư i đi n và an toàn ho t đ ng khai thác, ch bi n khoáng s n t i nh ng khu v c có công trình giao thông. Đi u 6. Nhi m v và quy n h n c a B Công an
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. T ch c ki m tra, đăng ký, qu n lý phương ti n và ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b thu c ngành Công an; t ch c đăng ký và c p bi n s các lo i phương ti n giao thông đư ng b (k c phương ti n cơ gi i đư ng b c a các doanh nghi p kinh t thu c B Qu c phòng đã đư c thành l p theo Ngh đ nh s 388/HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 c a H i đ ng B trư ng, ch tr nh ng phương ti n dùng vào m c đích quân s ). Thông báo k p th i cho ngành giao thông bi t đ ti n theo dõi qu n lý. 2. T ch c ki m tra, giám sát và x lý các vi ph m tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . 3. Ph i h p v i các B , ngành liên quan trong vi c so n th o tài li u và tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. 4. T ch c, ch huy đi u khi n giao thông các đô th và các đ u m i giao thông quan tr ng, khi có tình hu ng đ t xu t, đư c phép phân lu ng, phân tuy n và quy đ nh các đi m c m đ , c m d ng t m th i. 5. T ch c ki m tra, x lý các tai n n giao thông. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i th ng kê, theo dõi, phân tích và k t lu n nguyên nhân các v tai n n giao thông, đ xu t, t ch c và th c hi n các bi n pháp phòng ng a tai n n giao thông. 6. Quy đ nh tiêu chu n k thu t và c p gi y phép chuyên ch hàng đ c h i, hàng d cháy, n . 7. T ch c ki m tra vi c thi hành nhi m v c a các l c lư ng công an làm công tác tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . 8. Tham gia ý ki n v an toàn giao thông đ i v i các d án xây d ng m i và nâng c p đư ng qu c l theo th m quy n. Đi u 7. Nhi m v và quy n h n c a B Qu c phòng 1. T ch c ki m tra, đăng ký, qu n lý phương ti n và ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b thu c B Qu c phòng (tr phương ti n s d ng vào ho t đ ng kinh t do B Công an đăng ký và c p bi n s ). 2. M i phương ti n và ngư i đi u khi n phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b thu c B Qu c phòng khi ho t đ ng trên đư ng ph i ch p hành lu t l giao thông và ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . Đi u 8. Nhi m v và quy n h n c a B Tài chính 1. Ch trì, ph i h p v i B Công an, B Giao thông v n t i và các B ngành có liên quan hư ng d n và t ch c vi c thu ti n x ph t vi ph m hành chính. Th ng nh t phát hành và qu n lý biên lai thu ph t, ch ng t thu ti n x ph t vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đ m b o kinh phí cho công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông theo đ ngh c a B Giao thông v n t i, B Công an và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khi l p d án ngân sách hàng năm. 3. Hư ng d n vi c qu n lý, s d ng ti n ph t. Toàn b các kho n thu t x ph t vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông đư c s d ng cho công tác đ m b o tr t t an toàn giao thông theo k ho ch đư c duy t. 4. T ch c ki m tra, ki m soát vi c qu n lý, s d ng kho n ti n thu ph t theo đúng quy đ nh. Đi u 9. Nhi m v và quy n h n c a B Thương m i 1. Ph i h p ch t ch v i B Giao thông v n t i, B Công nghi p trong vi c qu n lý nh p kh u phương ti n v n t i v s lư ng, ch ng lo i phương ti n đư c nh p trên cơ s tiêu chu n, k thu t và căn c vào tình hình c u đư ng hi n t i. 2. Ban hành quy đ nh v vi c nh p kh u và lưu thông xăng pha chì. Đi u 10. Nhi m v và quy n h n c a B Văn hoá - Thông tin Ch đ o các cơ quan văn hoá thông tin, báo chí Trung ương và đ a phương thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông. Đi u 11. Nhi m v và quy n h n c a các cơ quan thông tin đ i chúng. Các cơ quan thông tin đ i chúng Trung ương và đ a phương ph i có chuyên m c tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông và không thu phí. Đi u 12. Nhi m v và quy n h n c a B Giáo d c và Đào t o. 1. Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Công an biên so n sách giáo khoa v lu t l an toàn giao thông, đưa vào gi ng d y chính khoá t m u giáo đ n đ i h c và sách ph bi n ki n th c v lu t l an toàn giao thông. 2. Ph i h p v i B Giao thông v n t i qu n lý chương trình đào t o lái xe. 3. Ph i h p v i B Công an, các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các c p x lý nghiêm kh c nh ng h c sinh, sinh viên c tình vi ph m các quy đ nh v tr t t an toàn giao thông như: đua xe trái phép, s d ng mô tô, xe g n máy trái quy đ nh. Đi u 13. Nhi m v và quy n h n c a B Xây d ng 1. Hư ng d n l p và xét duy t các đ án quy ho ch và xây d ng đô th , khu dân cư b o đ m b trí đ di n tích m t b ng c n thi t cho công trình giao thông và các công trình ph tr khác đ b o đ m tr t t an toàn giao thông đô th . 2. Hư ng d n c p gi y phép xây d ng các khu nhà , khách s n, trung tâm thương m i, tr s cơ quan, và các công trình công c ng khác ph i b trí khu v c đ xe phù
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h p v i nhu c u c a t ng công trình, nghiêm c m vi c tùy ti n s d ng lòng đư ng, v a hè làm nơi đ xe. Đi u 14. Nhi m v và quy n h n c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Ch đ o và ti n hành m i bi n pháp c n thi t đ l p k cương tr t t an toàn giao thông đ a phương mình. 2. Gi i to lòng đư ng, v a hè b chi m d ng. Ph i đ m b o v a hè dành cho ngư i đi b , lòng đư ng ch dành cho các lo i phương ti n tham gia giao thông. Quy đ nh c th vi c s d ng m t ph n bên trong v a hè c a m t s đư ng ph đ c bi t đ bán hàng hóa nhưng không đư c nh hư ng đ n tr t t an toàn giao thông. 3. Cùng v i B Giao thông v n t i có k ho ch kh n trương xây d ng và m r ng đư ng nh ng nút giao thông quá h p thư ng gây ùn t c giao thông. 4. Ch đ o U ban nhân dân c p dư i có k ho ch s p x p nơi h p ch , buôn bán thu n l i cho nhân dân nhưng tuy t đ i không đư c vi ph m tr t t an toàn giao thông. 5. Nghiêm c m các vi c cho thuê v a hè, lòng đư ng đ kinh doanh dư i m i hình th c. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 15. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành và thay th Ngh đ nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph và Ngh đ nh s 75/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . Đi u 16. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) ĐI U L TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ TH (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 36/2001/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2001 c a Chính ph )
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. 1. Đi u l này quy đ nh v tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th nh m đ m b o an toàn v ngư i, phương ti n, tài s n c a Nhà nư c và nhân dân. 2. Đi u l này áp d ng cho ngư i, phương ti n ho t đ ng và s d ng các công trình giao thông đư ng b và giao thông đô th (dư i đây g i t t là ngư i và phương ti n tham gia giao thông) trên lãnh th Vi t Nam. 3. Ngư i, phương ti n tham gia giao thông ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a Đi u l này. 4. Ngư i đi u khi n phương ti n và ch s h u phương ti n ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v phương ti n tham gia giao thông. Đi u 2. Các thu t ng dùng trong Đi u l này đư c hi u như sau: 1. Ngư i tham gia giao thông là ngư i đi u khi n và s d ng các lo i phương ti n giao thông; ngư i d n, d t, cư i súc v t; ngư i đi b ; ngư i làm các công vi c khác trên đư ng b , đư ng đô th . 2. Phương ti n tham gia giao thông là các lo i xe cơ gi i, xe thô sơ và các thi t b chuyên dùng lưu thông trên đư ng b , đư ng đô th . 3. Công trình giao thông đư ng b bao g m: đư ng, c u, c ng, h m, v a hè, đư ng đô th , b n phà, b n xe, h th ng thoát nư c, c c tiêu, bi n báo, nơi d ng xe, nơi đ xe và các công trình ph tr khác. 4. Khu đông dân cư là nh ng thành ph , t nh l , huy n l , th xã, th tr n, làng, ph , nơi t p trung đông dân cư có đư ng b đi qua. 5. Mô tô là xe cơ gi i có hai bánh ho c ba bánh chuy n đ ng b ng đ ng cơ. 6. Xe g n máy là xe cơ gi i có hai bánh chuy n đ ng b ng đ ng cơ và khi t t máy thì đ p xe đi đư c. 7. Xe máy chuyên dùng g m xe máy thi công, xe máy nông nghi p, lâm nghi p có tham gia giao thông đư ng b . 8. Xe thô sơ là lo i xe không di chuy n b ng s c đ ng cơ như xe đ p, xe xích lô, xe súc v t kéo và các lo i xe tương t . 9. H th ng báo hi u đư ng b g m: hi u l nh c a ngư i đi u khi n giao thông, tín hi u đèn giao thông; bi n báo hi u, v ch k đư ng; c c tiêu ho c tư ng b o v , hàng rào ch n.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10. Nút giao thông đư ng b là nơi đư ng b giao nhau trên cùng m t m t ph ng. 11. Nút giao thông có vòng xuy n là nút giao thông đư ng b mà t i đó có báo hi u quy đ nh các lo i phương ti n tham gia giao thông mu n chuy n hư ng ph i ch y theo ch d n. 12. Chi u dài cơ s c a xe là kho ng cách t tâm tr c trư c đ n tâm tr c sau c a xe. Đi u 3. Khi x y ra tai n n giao thông ph i tuân theo các quy đ nh sau: 1. Gi nguyên hi n trư ng, các d u v t ph i đư c b o v . Ngư i b thương ph i đư c đưa đi c p c u k p th i. 2. Ngư i có m t t i nơi x y ra tai n n có nghĩa v giúp đ , c u ch a ngư i b thương và tìm cách báo cho cơ quan nhà nư c ho c chính quy n đ a phương g n nh t, có trách nhi m cung c p thông tin xác th c v v tai n n cho C nh sát giao thông đ x lý đúng pháp lu t. 3. Ngư i đi u khi n các xe khác khi qua nơi x y ra tai n n có nghĩa v ch ngư i b thương đ n nơi c p c u g n nh t. Các xe ưu tiên không b t bu c ph i ch ngư i b thương đ n nơi c p c u. 4. Xe, đ v t, hành lý, hàng hoá c a ngư i b tai n n ph i đư c b o v chu đáo. C m m i hành vi gây nguy h i cho ngư i, xe, tài s n c a ngư i b tai n n và ngư i gây tai n n. 5. Ngư i có liên quan tr c ti p đ n tai n n ph i có m t t i hi n trư ng khi nhà ch c trách ti n hành l p biên b n. 6. Ngư i tr n tránh nghĩa v c u tr tai n n s b x lý theo pháp lu t hi n hành. 7. U ban nhân dân các đ a phương nơi tai n n x y ra ph i t ch c c u ch a, giúp đ ngư i b n n, b o v hi n trư ng và k p th i thông báo cho C nh sát giao thông đ n l p biên b n, x lý h u qu . Trư ng h p n n nhân b ch t, sau khi cơ quan Công an đã hoàn t t th t c theo quy đ nh c a pháp lu t và đ ng ý cho chôn c t thì y ban nhân dân đ a phương có trách nhi m t ch c chôn c t ngư i b n n. Chương 2: CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ GIAO THÔNG ĐÔ TH Đi u 4. Đơn v qu n lý công trình giao thông đư ng b có trách nhi m b o đ m tr ng thái an toàn k thu t và tiêu chu n k thu t c a công trình, ph i b o đ m đ y đ h th ng c c tiêu, bi n báo, bi n ch d n... liên quan đ n đ m b o an toàn giao thông. Khi phát hi n công trình giao thông đư ng b có hư h ng đe d a an toàn giao thông ph i có bi n pháp x lý k p th i, có bi n pháp hư ng d n giao thông, ngăn ng a tai n n và ph i ch u trách nhi m đ i v i tai n n giao thông x y ra n u vì ch t lư ng c a công trình không đ m b o an toàn k thu t.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 5. Trên đèo d c nguy hi m, t i các đo n đư ng d x y ra tai n n, các đo n đư ng thư ng b ng p l t, đơn v qu n lý giao thông đư ng b có bi n pháp đ c bi t đ m b o an toàn giao thông. Trong mùa mưa bão, lũ l t ph i t ch c hư ng d n giao thông ho c đình ch giao thông k p th i theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Đi u 6. 1. Ngư i tham gia giao thông khi phát hi n công trình giao thông đư ng b có bi u hi n không đ m b o an toàn giao thông, ph i có nghĩa v đ t báo hi u t m th i và tìm cách báo cho đơn v qu n lý giao thông đư ng b ho c cơ quan nhà nư c có tr s g n nh t; các cơ quan nhà nư c khi nh n đư c tin báo ph i có trách nhi m thông báo ngay đ n cơ quan qu n lý giao thông đư ng b đ kh c ph c k p th i. 2. Khi nh n đư c tin, đơn v qu n lý giao thông đư ng b ph i có bi n pháp kh c ph c nhanh chóng đ đ m b o giao thông an toàn và thông su t. Đi u 7. 1. Nghiêm c m m i hành vi làm hư h ng, thay đ i, chuy n d ch, che khu t các báo hi u đư ng b , che khu t t m nhìn nh hư ng đ n an toàn giao thông. 2. Vi c tr ng cây ven đư ng b , trên gi i phân cách và hè ph ph i theo đúng quy đ nh, không làm h n ch t m nhìn, che khu t các bi n báo hi u đư ng b . Cây tr ng trên đ t thu c hành lang b o v đư ng b ph i là lo i cây ng n ngày, thân th p. B Giao thông v n t i ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh chi ti t vi c tr ng cây bên đư ng b và đư ng đô th . Đi u 8. 1. Các đơn v thi công các lo i công trình trên đư ng b , trong ph m vi hành lang b o v đư ng b ph i đư c cơ quan qu n lý giao thông đư ng b c p phép và ph i báo cáo cho đơn v tr c ti p qu n lý công trình đư ng b . 2. Các đơn v thi công ch đư c kh i công các công trình trên đư ng b sau khi đã th c hi n các bi n pháp đ m b o an toàn giao thông. Đi u 9. 1. Trư ng h p thi công trên đư ng đang khai thác n u ph i đình ch giao thông thì đơn v thi công ph i làm đư ng tránh đ đ m b o giao thông thông su t, an toàn. 2. T i nh ng đo n không có đư ng tránh thì ch đư c thi công trên m t ph n đư ng, ph i dành m t ph n đư ng cho xe, ngư i đi l i an toàn. 3. Khi s a ch a đư ng xu ng b n phà cũng ph i đ l i m t ph n m t đư ng cho xe lên, xu ng phà an toàn. 4. T i nh ng nơi đư ng h p không đ b r ng ph i v a làm v a cho xe đi; ho c hai đ u c u, c ng, đư ng ng m đang thi công thì ph i b trí ngư i hư ng d n, đi u khi n giao thông đ m b o giao thông an toàn và thông su t.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 10. 1. T i hai đ u đo n đư ng ph i đình ch giao thông, đơn v thi công ph i c m đ các bi n báo hi u theo quy đ nh c a đi u l báo hi u đư ng b , ph i đ t rào ch n, ban đêm đ t đèn đ . 2. Trư ng h p có công nhân đang thi công trên m t đư ng, có công trình d dang, có chư ng ng i v t trên m t đư ng có th gây tai n n cho xe và ngư i, đơn v thi công ph i đ t bi n báo hi u, c c tiêu di đ ng. Khi thi công xong đã h t nguy hi m cho xe và ngư i qua l i ph i thu d n ngay các báo hi u, rào ch n, đ m b o cho phương ti n, ngư i qua l i thông su t; ph i báo cho cơ quan qu n lý đư ng b đ n ki m tra và ch p nh n cho thông xe. Đi u 11. 1. Nh ng xe, máy chuyên dùng đ thi công trên đư ng b ph i đ m b o tiêu chu n an toàn k thu t khi thi công và khi di chuy n đ a đi m thi công, ph i đăng ký bi n s , ki m đ nh k thu t đ nh kỳ theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 2. Nh ng công nhân đang duy tu b o dư ng trên m t đư ng b ph i m c qu n áo b o h lao đ ng có màu s c đ c trưng theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Đi u 12. Xe, máy, v t li u, đ t đá thi công ph i đ trong ph m vi công trư ng; không đ v t li u, đ t đá vương vãi, ng n ngang lan ra m t đư ng gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông. Nh ng nơi đư ng h p không đ 2 xe tránh nhau thì c m đ v t li u trên đư ng. Chương 3: PHƯƠNG TI N THAM GIA GIAO THÔNG Đi u 13. Các lo i xe tham gia giao thông ph i đ m b o các đi u ki n k thu t an toàn: 1. Đ i v i các lo i xe cơ gi i (k c moóc kéo theo xe cơ gi i) a) Có đ h th ng hãm (chân và tay) có hi u l c theo quy đ nh. b) Có đ đèn chi u sáng (g n và xa), đèn soi bi n s , đèn báo hãm, đèn tín hi u các lo i theo tiêu chu n quy đ nh. c) Có đ còi v i âm lư ng tiêu chu n. d) Có b ph n gi m thanh, gi m khói theo tiêu chu n quy đ nh. đ) B o đ m t m nhìn cho ngư i đi u khi n. Kính ch n gió ph i trong su t, có gương chi u h u, có g t nư c mưa. e) Có h th ng chuy n hư ng có hi u l c.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. g) Có bánh l p đúng kích c , tiêu chu n k thu t và áp l c hơi theo quy đ nh cho t ng lo i xe. h) Kính c a, kính ch n gió ôtô khách ph i là lo i kính an toàn. 2. Đ i v i các lo i xe thô sơ. a) Đúng kích thư c, quy cách, ki u m u, v t li u, c u t o theo thi t k đư c duy t. b) Có b ph n hãm có hi u l c. C m dùng b ph n hãm c sát vào m t đư ng. c) Có càng đi u khi n đ đ b n, đ m b o đi u khi n chính xác. 3. B Giao thông v n t i quy đ nh tiêu chu n k thu t an toàn và th i h n s d ng c th đ i v i t ng lo i xe. Đi u 14. 1. Các phương ti n cơ gi i tham gia giao thông trên đư ng b , đư ng đô th ph i đư c đăng ký và g n bi n s qu c gia theo quy đ nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c. Ch phương ti n cơ gi i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v gi y t tài li u h p l , h p pháp v quy n s h u đ i v i chi c xe xin đăng ký c p bi n s . 2. B Công an quy đ nh c th vi c đăng ký, c p bi n s , s n xu t bi n s cho phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . 3. Tuỳ theo yêu c u qu n lý c a đ a phương, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i t t là y ban nhân dân t nh) quy đ nh vi c đăng ký và g n bi n s đăng ký đ a phương cho xe thô sơ. Đi u 15. 1. Các lo i phương ti n giao thông đư ng b đư c s n xu t ch t o, l p ráp trong nư c ph i đúng v i thi t k đư c cơ quan có th m quy n c a B Giao thông v n t i phê duy t và ph i tuân th quy trình ki m tra ch t lư ng s n ph m. 2. Các cơ s s n xu t, ch t o, l p ráp phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ch đư c ho t đ ng khi có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 16. 1. Khi có nhu c u thay đ i tính ch t s d ng xe cơ gi i, thay đ i k t c u c a xe cơ gi i, thay th các t ng thành cơ b n khác nhãn hi u các thông s k thu t so v i xe cơ gi i nguyên thu thì ch xe cơ gi i ph i th c hi n đúng tiêu chu n k thu t, thi t k , ch t o do B Giao thông v n t i ban hành. 2. Các cơ s c i t o, hoán c i phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ch đư c ho t đ ng khi có đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t.
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 17. 1. Các phương ti n cơ gi i tham gia giao thông đư ng b và đư ng đô th ph i th c hi n đúng ch đ b o dư ng k thu t đ nh kỳ, s a ch a thư ng xuyên và đ nh kỳ ki m tra k thu t theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. 2. Gi a hai kỳ ki m đ nh ch xe cơ gi i và ngư i lái xe cơ gi i ph i gi cho xe luôn đ m b o tiêu chu n k thu t ho t đ ng trên đư ng b và ph i ch u trách nhi m v tai n n x y ra do xe không đ m b o tiêu chu n k thu t. 3. C m lưu hành các xe cơ gi i, thi t b chuyên dùng không đ m b o tiêu chu n k thu t trên đư ng b . 4. Nghiêm c m hành vi thuê, cho thuê t ng thành, linh ph ki n nh m kh c ph c t m th i đ đ t các tiêu chu n k thu t c a xe cơ gi i khi ki m đ nh k thu t. Đi u 18. 1. Các cơ s ki m đ nh k thu t xe cơ gi i ph i có đ đi u ki n m i đư c cơ quan có th m quy n c a B Giao thông v n t i c p phép hành ngh , ph i th c hi n vi c ki m đ nh k thu t theo quy trình, tiêu chu n do B Giao thông v n t i ban hành, đư c thu phí ki m đ nh xe theo quy đ nh c a Nhà nư c, ch u trách nhi m v đ chu n xác c a thi t b và k t qu đo ki m. 2. Ngư i đ ng đ u cơ s ki m đ nh k thu t xe và cán b tr c ti p ki m ki m đ nh k thu t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu ki m đ nh. Đi u 19. 1. Xe bánh xích, xe quá kh , quá t i khi c n thi t ho t đ ng trên đư ng giao thông công c ng ph i đư c cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v đư ng b c p phép lưu hành đ c bi t, ph i theo đúng th i h n, tuy n đư ng và các quy đ nh khác ghi trong gi y phép. 2. Ch xe và ngư i lái xe bánh xích, xe quá t i, quá kh ch u s ki m soát v t i tr ng và kh gi i h n ch t t i c a cơ quan qu n lý đư ng b và ch u phí t n gia c , b o v công trình giao thông đư ng b theo quy đ nh. 3. Trư ng h p xe b phát hi n quá t i, quá kh theo quy đ nh, ngư i lái xe ph i ch u trách nhi m h t i, x p l i hàng hoá, b o qu n hàng hoá đã b d xu ng và n p ph t theo quy đ nh trư c lúc ti p t c hành trình. 4. Nghiêm c m vi c chuy n t i ho c các th đo n khác đ tr n tránh phát hi n xe ch quá t i, quá kh . Đi u 20. 1. C m các xe ch hàng hoá, ch ngư i (khách, hành lý) vư t quá tr ng t i đư c cơ quan có th m quy n cho phép.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Nghiêm c m các xe ch t x p hàng quá khung gi i h n cho phép đ i v i t ng lo i xe theo quy đ nh t i đi u 26, 60, 61 c a Đi u l này. Đi u 21. 1. Các xe ch hàng đ c h i, d cháy, n ho c các ch t nguy hi m khác ph i đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n cho phép chuyên ch trên đư ng b , đư ng đô th và có phù hi u ho c ký hi u riêng đ m i ngư i d nh n bi t, ph i ch p hành đúng các quy đ nh v ch ng đ c h i, ch ng cháy n . 2. Các xe ch lo i hàng đ c h i, d cháy, n ho c các ch t nguy hi m khác ph i theo đúng ch d n ghi trong gi y phép và không đư c d ng, đ nơi đông ngư i. 3. C m ch trên xe khách cùng v i hành khách các ch t đ c h i, d n , d b t cháy, các ch t nguy hi m khác, súc v t và v t có mùi hôi th i ho c nh ng ch t có nh hư ng đ n s c kho c a hành khách. Đi u 22. 1. Tín hi u đèn, còi, c c a các phương ti n cơ gi i đư ng b ưu tiên khi đi làm nhi m v kh n c p quy đ nh như sau: a) Xe ch a cháy đi làm nhi m v : đèn quay trên nóc xe phát sáng màu đ , phát còi liên t c. b) Xe quân s đi làm nhi m v kh n c p: c hi u quân s c m đ u xe phía bên ph i ngư i lái. c) Xe công an đi làm nhi m v kh n c p đèn quay trên nóc xe phát sáng màu xanh, đ , c hi u công an c m đ u xe phía bên trái ngư i lái. d) Xe c u thương đang ch b nh nhân c p c u ho c đi đón b nh nhân c p c u: đèn quay trên nóc xe phát sáng màu đ , trên thành xe có d u ch th p màu đ , phát còi liên t c. đ) Xe đ m b o giao thông kh n c p: phù hi u g n phía đ u xe, c hi u giao thông c m đ u xe phía bên ph i ngư i lái xe. e) Xe ki m tra đê, xe h đê đi làm nhi m v kh n c p: ph i có gi y phép c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p dán đ u xe. 2. Các xe làm nhi m v c p c u (c u n n, c u nguy, c u thương, c u ho , c u h đê...), xe công an, quân đ i, giao thông đi làm nhi m v kh n c p ph i có ký hi u, tín hi u riêng và ph i phát tín hi u liên t c trên đư ng đi. 3. M i ngư i và phương ti n tham gia giao thông trên đư ng b khi nghe th y tín hi u c a các xe quy đ nh kho n 1 Đi u này thì ph i nhanh chóng như ng đư ng. N u vì không như ng đư ng mà gây ch m tr trong vi c th c hi n nhi m v kh n c p ho c đ x y ra tai n n giao thông thì ngư i đi b ho c lái xe không như ng đư ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. C m các lo i phương ti n cơ gi i đư ng b không ph i lo i xe ưu tiên s d ng còi, đèn ưu tiên quy đ nh kho n 1 c a Đi u này. Đi u 23. Xe ho t đ ng kinh doanh v n t i thu c các thành ph n kinh t k c xe c a quân đ i và công an ph i theo đúng quy đ nh v đi u ki n kinh doanh v n t i hi n hành. Đi u 24. Quy đ nh v kinh doanh v n t i hành khách. 1. Xe ph i ch y đúng tuy n đư ng quy đ nh, ch đư c d ng xe đ đón và tr khách các b n xe, tr m đ xe quy đ nh. 2. Vi c m b n xe, tr m đ xe ph i đư c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh. 3. Không đư c ch hành khách, hành lý, hàng hoá quá t i tr ng xe cho phép. 4. Hàng hoá, hành lý không đư c x p nhô ra quá kích thư c bao ngoài c a xe khách. 5. C m ch ngư i trên mui và trên thùng xe. 6. Xe ch đư c chuy n bánh khi hành khách trong xe đã n đ nh ch ng i, các c a lên xu ng đã đóng ch c ch n, không đư c đ ngư i đ ng ho c ng i b c lên xu ng (k c nhân viên ph c v trên xe), không đư c thò đ u ho c thò tay ra ngoài c a s xe. 7. C m m c a ho c đ b t c v t gì nhô ra hai bên thành xe khi xe đang lăn bánh. 8. Xe môtô hai bánh, xe g n máy hai bánh, ngư i lái xe ch đư c ch m t ngư i l n và m t tr em dư i 7 tu i do ngư i l n b ho c có gh ng i riêng; khi ch ngư i b nh đi c p c u ho c áp gi i ngư i ph m t i thì đư c ch hai ngư i l n, nhưng ph i b o đ m an toàn . Đi u 25. C m các lo i xe v n t i hàng hoá ch ngư i tr các trư ng h p sau đây: 1. Trong trư ng h p c n thi t đã đư c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) cho phép. 2. Xe quân s , xe công an khi ch cán b , chi n s đi làm nhi m v , xe ch công nhân duy tu b o dư ng đư ng b . Các xe v n t i này ph i có k t c u ch ngư i theo thi t k đư c duy t. 3. Xe v n t i hàng hoá ch c p c u ngư i b n n, xe ph c v ch ng thiên tai, đ ch h a. Đi u 26. 1. Hàng hoá x p trên xe cơ gi i ph i g n gàng, ch ng bu c ch c ch n, không đ rơi vãi d c đư ng, không kéo lê trên m t đư ng và không gây c n tr cho vi c đi u khi n xe. Không đư c x p hàng quá b r ng thùng xe, chi u dài hàng không đư c x p th a ra sau và trư c thùng xe trên 10% chi u dài toàn b xe.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Môtô, xe g n máy, xe đ p không đư c x p hàng hoá, hành lý vư t quá b r ng đèo hàng v m i bên 0,30 mét, vư t quá chi u cao tính t m t đ t là 2 mét, vư t quá phía sau đèo hàng là 0,50 mét; khi chuyên ch các lo i bình khí nén, bình ga b ng môtô, xe g n máy và xe đ p ph i ch ng bu c ch c ch n, b o đ m an toàn. 2. B Giao thông v n t i quy đ nh gi i h n chi u cao x p hàng cho t ng lo i xe. Chương 4: NGƯ I THAM GIA GIAO THÔNG Đi u 27. 1. M i ngư i ph i có trách nhi m, nghĩa v gi v sinh và đ m b o an toàn giao thông trên đư ng b . 2. M i ngư i không đư c chi m d ng m t đư ng làm sân phơi, bãi ch a nguyên v t li u, sân chơi, bãi t p, đá bóng, đua xe,... các hành vi khác gây c n tr giao thông, không đư c t ý đ t ch n đư ng, đ t v t c n trên đư ng gây ùn t c giao thông. Trư ng h p c n thi t ph i đư c cơ quan qu n lý giao thông c p phép. 3. C m đ tràn lên m t đư ng các ch t d u trơn, bùn l y gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n đi l i. Khi đ ch t d u trơn, bùn l y đ lên m t đư ng thì ngư i gây ra ph i k p th i x lý đ đ m b o an toàn giao thông. 4. C m các phương ti n ch rác, ch v t li u xây d ng làm rơi vãi trên đư ng. 5. Nghiêm c m đ t, r i bàn chông ho c các v t s c nh n khác trên đư ng giao thông. Đi u 28. 1. Ngư i đi u khi n xe thô sơ ph i thông hi u các quy đ nh v tr t t , an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th . Cá nhân, t ch c s d ng xe thô sơ (xe bò, xe trâu, xe ng a, xe xích lô...) kinh doanh v n t i ph i th c hi n đúng các quy đ nh c a cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n. 2. Ngư i đi u khi n môtô, xe g n máy có dung tích xi lanh trên 50 cm3 và các lo i xe cơ gi i khác ph i có Gi y phép lái xe theo quy đ nh hi n hành. 3. Ngư i đi u khi n và ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy ph i đ i mũ b o hi m khi đi trên tuy n đư ng quy đ nh ph i đ i mũ b o hi m. 4. Ngư i dư i 16 tu i không đư c đi u khi n các lo i xe cơ gi i. Đi u 29. Nghiêm c m ngư i đi u khi n các lo i xe trong các trư ng h p sau đây: 1. Do tình tr ng s c kho không t ch đi u khi n đư c t c đ xe. 2. Ngư i lái xe đang đi u khi n xe trên đư ng mà trong máu có n ng đ c n, rư u, bia vư t quá 80mg/100ml máu ho c 40mg/1lít khí th và các ch t kích thích khác.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. Không có đ các lo i gi y t : a) Gi y ch ng nh n đăng ký xe. b) Gi y phép lái xe phù h p v i lo i xe đang đi u khi n. c) Gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng (n u lo i xe yêu c u ph i có). Đi u 30. Trư ng h p làm m t ho c hư h ng Gi y phép lái xe mà có đ ch ng c là b m t, b hư h ng, không b tư c, không b t m gi s đư c xét c p l i. Đi u 31. 1. B Giao thông v n t i ch c p gi y phép ho t đ ng cho các cơ s đào t o d y lái xe có đ đi u ki n v t ch t k thu t và đ i ngũ giáo viên theo quy đ nh. 2. Vi c ki m tra sát h ch, c p m i ho c đ i Gi y phép lái xe th c hi n th ng nh t trong c nư c theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. Chương 5: QUY T C GIAO THÔNG ĐƯ NG B Đi u 32. Khi đi u khi n xe, ngư i lái xe ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh sau đây: 1. Ngư i lái xe và ngư i ng i gh bên cùng hàng ngang v i ngư i lái xe ph i th t dây an toàn n u xe đó có thi t k và trang b dây an toàn. 2. Trư c khi cho xe chuy n bánh, chuy n hư ng, d ng ho c đ ph i k p th i báo hi u b ng còi, đèn ho c b ng tay cho các xe khác và m i ngư i trên đư ng bi t, b o đ m an toàn cho ngư i và hàng hoá trên xe. 3. Ph i luôn luôn chú ý đ n tình tr ng m t đư ng, các báo hi u giao thông, tình hình m t đ giao thông và các chư ng ng i v t trên đư ng đ đi u khi n t c đ xe ch y phù h p v i đi u ki n xe c a mình (phanh, hãm, tr ng lư ng xe, ngư i ho c hàng hoá trên xe) đ phòng m i nguy hi m có th x y ra. 4. Các lo i xe (có đ ng cơ hay không có đ ng cơ) ch y trên đư ng giao thông đ u ph i đi v phía bên ph i chi u đi c a ph n đư ng quy đ nh cho lo i xe mình đang đi u khi n. N u trên đư ng có chia thành nhi u làn xe thì các lo i xe ph i ch p hành nghiêm ch nh vi c đi trên t ng làn xe đã quy đ nh cho lo i xe đó. Đi u 33. Ngư i lái xe ph i gi m t c đ đ n m c không nguy hi m trong các trư ng h p sau đây: 1. Khi có báo hi u h n ch t c đ ho c có chư ng ng i v t trên đư ng.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Khi t m nhìn b h n ch . 3. Khi qua đư ng giao nhau, đư ng s t, đư ng vòng, đo n đư ng gh gh , trơn trư t, cát b i. 4. Khi qua c u c ng h p, khi lên g n đ nh d c, khi xu ng d c. 5. Khi qua trư ng h c, nơi t p trung đông ngư i, nơi đông dân, có nhà c a g n đư ng. 6. Khi vư t đoàn b hành, đoàn xe đang đ , súc v t đi trên đư ng ho c g n đư ng. 7. Khi tránh xe ch y ngư c chi u ho c khi đã cho xe sau vư t. 8. Khi đ n g n b n xe đi n, xe buýt có hành khách đang lên xu ng. 9. Khi g p xe quá t i, quá kh đi ngư c chi u trên đư ng không có gi i phân cách chi u đi. 10. Khi chuy n hư ng xe ch y. Đi u 34. Ngư i lái xe ph i th c hi n vi c gi i h n t c đ như sau: 1. T c đ t i đa a) Theo ch d n c a bi n báo hi u h n ch t c đ . b) Trong thành ph , th xã, th tr n (khi không có bi n báo hi u h n ch t c đ ) không đư c cho xe ch y quá t c đ sau đây: Các lo i xe con, xe taxi đ n 9 ch ng i: 50km/h. Xe môtô 2 - 3 bánh, xe v n t i dư i 3,5 t n: 40km/h. Xe v n t i t 3,5 t n tr lên, xe ch khách có 10 ch ng i tr lên: 35 km/h. Xích lô máy, xe g n máy: 30km/h. Xe ôtô ch hàng quá t i, quá kh , xe kéo moóc hay kéo xe khác b h ng: 20km/h. c) Ngoài vùng đông dân cư khi không có bi n báo h n ch t c đ không đư c cho xe ch y quá t c đ sau đây (tr đư ng cao t c, đư ng cao c p dành riêng cho xe cơ gi i): Các lo i xe con, xe taxi đ n 9 ch ng i: 80km/h. Xe môtô 2 - 3 bánh, xe v n t i dư i 3,5 t n: 60km/h. Xe v n t i t 3,5 t n tr lên, xe ch khách có 10 ch ng i tr lên, xe ch hàng quá dài, xe kéo rơ moóc hay kéo xe khác b h ng máy: 50km/h.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xe g n máy: 40km/h. Xích lô máy: 30km/h. d) T c đ t i đa đ i v i xe xích, xe quá kh , quá t i do B Giao thông v n t i quy đ nh. 2. T c đ t i thi u. Khi trên đư ng có bi n báo hi u "T c đ t i thi u" thì lái xe không đư c đ xe ch y v i t c đ th p hơn t c đ t i thi u đã quy đ nh. Đi u 35. 1. Khi mu n cho xe chuy n hư ng ngư i lái xe ph i: a) Gi m t c đ , có tín hi u báo hư ng r , chuy n d n v hư ng đ nh r và ch đư c r khi th y không gây tr ng i ho c gây nguy hi m cho ngư i và phương ti n khác; b) Trong khi chuy n hư ng ph i như ng quy n đi trư c cho ngư i đi b ho c ngư i đi xe đ p đang đi trên ph n đư ng dành riêng cho h , như ng đư ng cho xe đi ngư c chi u. 2. Trong các khu v c đông dân, ngư i lái xe ch đư c cho xe quay đ u đư ng giao nhau và nh ng ch có bi n cho phép quay đ u xe. 3. C m quay đ u xe trong các trư ng h p sau đây: a) Trên ph n đư ng dành riêng cho ngư i đi b qua đư ng; b) Trên c u, g m c u vư t, đư ng ng m hay trong khu v c đư ng s t ngang qua; c) Nơi có bi n c m quay đ u xe. Đi u 36. Khi lùi xe, ngư i lái xe ph i: 1. Quan sát phía sau và ch khi nào th y không nguy hi m m i đư c lùi. Ph i phát tín hi u (còi, đèn) c n thi t đ m i ngư i phía sau xe nh n bi t. 2. C m lùi xe trong các trư ng h p sau đây: a) khu v c đã c m d ng và trên ph n đư ng dành riêng cho ngư i đi b qua đư ng; b) Trong khu v c đư ng giao nhau, đư ng s t ngang qua đư ng b ; c) Nơi t m nhìn b che khu t; d) Trên c u, g m c u vư t, trên b rãnh, trên l đư ng không ch c ch n.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 37. 1. Xe ch y sau ch đư c phép vư t xe ch y trư c khi: a) Không có chư ng ng i v t phía trư c. b) Không có xe ch y ngư c chi u đ n. c) Xe ch y trư c không có báo hi u đ nh vư t xe khác. d) Ngư i lái xe ph i báo hi u b ng còi ho c đèn khi xin vư t xe ch y trư c. Khi xe ch y trư c đã tránh v bên ph i và làm tín hi u cho phép vư t thì ngư i lái xe ch y sau m i đư c cho xe mình vư t lên v phía bên trái c a xe ch y trư c. 2. Khi bi t có xe sau xin vư t, ngư i lái xe ph i th c hi n: a) Cho xe tránh v bên tay ph i mình, gi m t c đ và ra hi u cho xe sau vư t. N u có chư ng ng i v t phía trư c ho c thi u đi u ki n an toàn chưa th cho vư t đư c ph i ra hi u cho xe sau bi t. b) Không gây tr ng i cho xe xin vư t. 3. Ngư i lái xe có th vư t bên ph i xe khác đang ch y phía trư c trong các trư ng h p sau đây: a) Khi xe đó r trái ho c đã ra hi u r trái. b) Trên đư ng có phân chia làm hai hay nhi u làn xe cho m i chi u xe ch y. c) Khi xe đi n ch y gi a lòng đư ng có h th ng dây đi n gi a đư ng. d) Khi xe chuyên dùng đang ho t đ ng thi công gi a lòng đư ng. 4. C m xe vư t nhau trong các trư ng h p: a) Có bi n báo hi u c m vư t. b) Trên c u h p (có 1 làn xe) c) Dư i g m c u vư t, đư ng vòng, đ u d c và nh ng nơi t m nhìn b h n ch . d) Khi có xe ch y ngư c chi u đ n. đ) Khi xe phía trư c đang ra tín hi u xin vư t xe khác. e) Khi đi u ki n an toàn v th i ti t ho c đư ng sá không b o đ m. g) đư ng s t ngang qua, đư ng giao nhau.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. h) Khi g p đoàn xe hành quân mà phía sau có c m c đ ho c đoàn xe có c nh sát đi h t ng. i) Khi xe đi n, xe buýt có ngư i lên xu ng. Đi u 38. Khi hai xe đi ngư c chi u g p nhau thì c hai ngư i lái xe ph i đi u khi n xe tránh nhau v phía bên ph i chi u xe ch y c a mình. ch đư ng h p ph i gi m t c đ , n u c n thì m t xe ph i d ng l i đ cho xe kia đi. N u ch đư ng h p ch đ cho m t xe ch y và có ch tránh thì xe nào g n hơn ph i vào v trí tránh, như ng đư ng cho xe kia đi. Xe xu ng d c ph i như ng đư ng cho xe lên d c. Ban đêm các xe cơ gi i đi ngư c chi u nhau ph i chuy n t đèn chi u xa sang đèn chi u g n và trong khu đông dân cư ch đư c dùng đèn chi u g n. Đi u 39. 1. Khi mu n d ng xe và đ xe, ngư i lái xe ph i ra hi u k p th i cho xe d ng hay đ sát theo l đư ng ho c v a hè bên ph i, bánh xe g n nh t không đư c cách xa v a hè l đư ng quá 0,25 mét và không gây tr ng i hay nguy hi m giao thông. 2. Nh ng nơi có bi n "C m đ " ngư i lái xe có th d ng l i theo quy đ nh c a kho n 1 Đi u này nhưng ngư i lái xe ph i gi tay lái và không đư c t t máy. 3. y ban nhân dân t nh quy đ nh c m ho c gi i h n vi c d ng đ xe trên nh ng đo n đư ng c n thi t trong ph m vi đ a gi i hành chính c a t nh, thành ph . 4. Nh ng xe v n t i mu n d ng hay đ trong khu v c c m đ x p d hàng hoá thì ph i có gi y phép c a cơ quan Công an. 5. Khi đ xe ngư i lái xe ph i quan sát phía trư c và phía sau c n th n m i đư c m c a đ không gây nguy hi m cho ngư i và xe khác. 6. Sau khi đ xe, ngư i lái xe ph i ti n hành các bi n pháp an toàn cho xe m i đư c r i kh i xe. 7. C m d ng, đ xe trong các trư ng h p sau đây: a) Bên trái c a đư ng m t chi u. b) Khi ph n m t đư ng ch đ cho m t làn xe đi. c) G n các bi n báo hi u đư ng b có th che khu t các báo hi u đó. d) Trên nh ng đo n đư ng cong và g n đ u d c n u t m nhìn c hai phía b che khu t trong vòng 50 mét.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ) Trên ph n đư ng dành cho ngư i đi b qua đư ng. e) Trên đư ng s t và cách ch n đư ng s t dư i 10 mét ho c cách ray ngoài cùng dư i 20 mét nơi không có rào ch n (tr trư ng h p ph i d ng ho c đ xe khi ch đoàn tàu qua). g) Trong kho ng 5 mét cách đư ng vào cơ quan, xí nghi p và kho ng cách 15m cách các đi m nút giao nhau c a đư ng b . h) Trên các ô k trên m t đư ng dành làm ch đ u cho xe ch khách công c ng. i) Trên mi ng các c ng thoát nư c, mi ng h m c a đư ng đi n tho i, đi n cao th , các ch dành riêng cho xe ch a cháy l y nư c. k) Trên c u, trong kho ng 5 mét đư ng đ u c u, trong đư ng h m, dư i c u vư t. l) Song song v i m t xe khác đang d ng ho c đ , nh ng đư ng ph h p ph i d ng ho c đ cách xe bên kia đư ng t i thi u là 20 mét. m) Trư ng h p bu c ph i d ng, đ trên các đi m c m d ng, c m đ trên đây đ thi hành công v ph i có gi y phép c a cơ quan có th m quy n. 8. Các lo i xe cơ gi i khi d ng (máy v n n ) ngư i lái xe không đư c r i kh i xe. 9. Khi xe b h ng ho c đ rơi hàng hoá xu ng đư ng nh hư ng đ n đư ng giao thông thì ngư i đi u khi n ph i tìm m i bi n pháp đưa xe vào sát l đư ng bên ph i và thu d n ngay hàng hoá rơi vãi. Đi u 40. Khi g n đ n đư ng giao nhau ngư i lái xe ph i gi m b t t c đ và báo hi u cho các xe ph i như ng đư ng cho xe t bên ph i đ n, tr các trư ng h p sau đây: 1. Khi đ n đư ng giao nhau có vòng xuy n, quy n ưu tiên dành cho xe đi bên trái. 2. Khi g p các báo hi u "D ng l i" (Stop) ngư i lái xe ph i d ng l i v phía bên ph i đư ng c a mình trư c v ch "D ng l i" ho c trư c v ch sơn hay hàng đinh th nh t c a ph n đư ng dành cho ngư i đi b , không đư c d ng trên ph n v ch dành cho ngư i đi b sang ngang đư ng. 3. T i nh ng đư ng giao nhau gi a m t đư ng ưu tiên v i m t đư ng không ưu tiên ho c m t đư ng chính v i m t đư ng ph thì quy n ưu tiên dành cho các xe đang ch y b t kỳ trên "Đư ng ưu tiên" và trên "Đư ng chính" b t kỳ hư ng nào t i. 4. Nh ng xe cơ gi i có quy n ưu tiên (quy đ nh Đi u 42 dư i đây) đư c quy n ưu tiên khi qua đư ng giao nhau b t k đi t hư ng nào t i. Đi u 41. Qua nơi đư ng s t c t ngang đư ng b 1. T i các nơi đư ng s t c t ngang qua, quy n ưu tiên thu c v các phương ti n v n t i ch y trên đư ng s t.
Đồng bộ tài khoản