Nghị định số 36-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
37
lượt xem
1
download

Nghị định số 36-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 36-CP về Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 36-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 36-CP Hà N i, ngày 24 tháng 4 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 36-CP NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1997 V BAN HÀNH QUY CH KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T, KHU CÔNG NGH CAO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c ngày 22 tháng 06 năm 1994; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Nh m m r ng và nâng cao hi u qu ho t ng c a vi c hình thành, xây d ng, phát tri n và qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B trư ng B Công nghi p, Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, NGHN NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, thay th Quy ch khu ch xu t ã ban hành theo Ngh nh 322/H BT ngày 18 tháng 10 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ), Quy ch khu công nghi p ã ban hành kèm theo Ngh nh 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph . i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, ch u trách nhi m hư ng d n chi ti t vi c thi hành Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
 2. QUY CH KHU CÔNG NGHI P, KHU CH XU T, KHU CÔNG NGH CAO (Ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 c a Chính ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- Chính ph khuy n khích doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t , các t ch c kinh t , cá nhân nư c ngoài và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t và khu công ngh cao (g i chung và t t là KCN, tr trư ng h p có quy nh riêng cho t ng lo i khu) trên cơ s Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 2.- Trong Quy ch này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Khu công nghi p" là khu t p trung các doanh nghi p KCN chuyên s n xu t hàng công nghi p và th c hi n các d ch v cho s n xu t công nghi p, có ranh gi i a lý xác nh, không có dân cư sinh s ng; do Chính ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, trong khu công nghi p có th có doanh nghi p ch xu t. 2. "Khu ch xu t" là khu công nghi p t p trung các doanh nghi p ch xu t chuyên s n xu t hàng xu t khNu, th c hi n các d ch v cho s n xu t hàng xu t khNu và ho t ng xu t khNu, có ranh gi i a lý xác nh, không có dân cư sinh s ng; do Chính ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. 3. "Khu công ngh cao" là khu t p trung các doanh nghi p công ngh k thu t cao và các ơn v ho t ng ph c v cho phát tri n công ngh cao g m nghiên c u - tri n khai khoa h c - công ngh , ào t o và các d ch v liên quan, có ranh gi i a lý xác nh; do Chính ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. Trong khu công ngh cao có th có doanh nghi p ch xu t. 4. "Doanh nghi p ch xu t" là doanh nghi p chuyên s n xu t hàng xu t khNu, th c hi n các d ch v chuyên cho s n xu t hàng xu t khNu và ho t ng xu t khNu ư c thành l p và ho t ng theo Quy ch này. 5. "Doanh nghi p KCN" là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng trong KCN, g m doanh nghi p s n xu t và doanh nghi p d ch v . 6. "Doanh nghi p s n xu t KCN" là doanh nghi p s n xu t hàng công nghi p ư c thành l p và ho t ng trong KCN. 7. "Doanh nghi p d ch v KCN" là doanh nghi p ư c thành l p và ho t ng trong KCN, th c hi n d ch v các công trình k t c u h t ng KCN, d ch v s n xu t công nghi p.
 3. 8. "Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh" (tr trư ng h p có quy nh riêng cho t ng lo i Ban qu n lý) là cơ quan qu n lý tr c ti p các khu công nghi p, khu ch xu t trong ph m vi a lý hành chính c a m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh ho c Ban qu n lý m t khu công nghi p (trư ng h p cá bi t) ho c Ban qu n lý khu công ngh cao; do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p. i u 3.- Vi c phát tri n các KCN ph i tuân theo quy ho ch t ng th ã ư c Chính ph phê duy t. Trư ng h p mu n hình thành KCN ã có trong quy ho ch t ng th , thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là U ban nhân dân c p t nh) ch o vi c l p báo cáo nghiên c u kh thi thành l p KCN và trình duy t theo quy nh hi n hành. Trư ng h p mu n hình thành KCN chưa có trong quy ho ch t ng th thì B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Công nghi p, B Xây d ng, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và các cơ quan liên quan (n u c n) trên cơ s ngh c a U ban nhân dân c p t nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh ch trương hình thành KCN ó. i u 4.- Khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c thành l p KCN, cơ quan xem xét, thNm nh d án làm rõ các x n sau: 1. Có ho c chưa có trong quy nh t ng th ã ư c Chính ph phê duy t. Trư ng h p chưa có trong quy ho ch t ng th thì ph i làm rõ s c n thi t ph i i u ch nh b sung vào quy ho ch t ng th . 2. Vi c u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng trong và ngoài KCN, có tính n các u n i k thu t ngoài KCN, khu dân cư ph c v công nhân, lao ng làm vi c t i KCN, các trư ng h c, cơ s khám và ch a b nh ph c v KCN. 3. Các gi i pháp v : Ngu n v n, c p i n, c p thoát nư c, giao thông, thông tin, môi trư ng, lao ng m b o tính kh thi c a KCN. 4. Ngành ngh s n xu t công nghi p trong KCN. 5. Phương án v n ng u tư vào KCN. i u 5.- Vi c qu n lý u tư, xây d ng và qu n lý u th u v i ho t ng c a các doanh nghi p KCN ph i tuân th quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6.- Trong KCN có các lo i doanh nghi p sau ây: a. Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t . b. Doanh nghi p có v n nư c ngoài. c. Các bên tham gia H p ng h p tác kinh doanh theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 7.- Trong KCN, các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài, doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c u tư vào các lĩnh v c:
 4. 1. Xây d ng và kinh doanh các công trình k t c u h t ng. 2. S n xu t, gia công, l p ráp các s n phNm công nghi p xu t khNu và tiêu th t i th trư ng trong nư c; phát tri n và kinh doanh b ng sáng ch , bí quy t k thu t, quy trình công ngh . 3. Nghiên c u - tri n khai khoa h c - công ngh nâng cao ch t lư ng s n phNm và t o ra s n phNm m i. 4. D ch v h tr s n xu t công nghi p. Chương 2: DOANH NGHI P KCN i u 8.- Doanh nghi p KCN có cơ s pháp lý ho t ng trong KCN sau khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh ch p thu n u tư ho c c p gi y ph p u tư và gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thì gi y ph p u tư có giá tr là gi y ăng ký kinh doanh theo quy nh t i i u 60 Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i v i các nhà u tư trong nư c khi u tư vào KCN ph i có quy t nh thành l p doanh nghi p theo quy nh hi n hành i v i m i lo i hình doanh nghi p. i u 9.- Th i h n ho t ng c a doanh nghi p KCN không quá 50 năm và không vư t quá th i h n ho t ng c a Công ty phát tri n h t ng KCN, ư c tính t ngày doanh nghi p ư c c p có thNm quy n ra quy t nh ch p thu n u tư ho c c p gi y phép u tư vào KCN. Trư ng h p c bi t th i h n ho t ng c a doanh nghi p KCN có th vư t quá th i h n ho t ng c a Công ty phát tri n h t ng KCN, nhưng ph i ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n trên cơ s ngh c a U ban nhân dân c p t nh và cơ quan ra quy t nh ch p thu n u tư ho c c p gi y phép u tư. i u 10.- Doanh nghi p KCN có các quy n: 1. Thuê l i t trong KCN theo quy nh hi n hành i v i m i lo i hình doanh nghi p xây d ng nhà xư ng và các công trình ki n trúc ph c v s n xu t - kinh doanh. Th i h n thuê t trong KCN phù h p v i th i h n ho t ng c a các doanh nghi p KCN ghi trong quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư. 2. S d ng có tr ti n các công trình k t c u h t ng, các ti n nghi ti n ích công c ng, các d ch v trong KCN. 3. T ch c s n xu t kinh doanh, th c hi n các d ch v phù h p v i quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, h p ng, i u l doanh nghi p. 4. Xu t nh p khNu tr c ti p theo quy nh c a pháp lu t.
 5. 5. Thuê các ti n ích công c ng, các phương ti n s n xu t kinh doanh và d ch v ngoài KCN. 6. Trong th i h n ư c phép s n xu t kinh doanh, doanh nghi p KCN có quy n chuy n như ng ph n v n c a mình theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành. Vi c chuy n như ng v n ch có hi u l c sau khi ư c cơ quan ra quy t nh ch p thu n u tư ho c c p gi y phép u tư chuNn y h p ng chuy n như ng v n. i u 11.- Doanh nghi p KCN có nghĩa v : 1. Tuân th pháp lu t, Quy ch này, i u l qu n lý KCN, quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. ăng ký v i Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh: S lư ng, kh i lư ng s n phNm xu t khNu và tiêu th t i th trư ng trong nư c ( i v i doanh nghi p KCN); s lư ng ph phNm, ph li u còn giá tr thương m i t doanh nghi p ch xu t bán vào th trư ng trong nư c và hàng hoá t th trư ng trong nư c ư c mua chuy n vào doanh nghi p ch xu t ( i v i doanh nghi p ch xu t). i v i doanh nghi p khu công ngh cao, ngoài vi c ăng ký các n i dung nêu trên tuỳ theo lo i hình doanh nghi p, còn ph i ăng ký vi c chuy n giao công ngh cao. 3. Th c hi n các nghĩa v tài chính i v i Nhà nư c. 4. M tài kho n ngo i t và tài kho n ng Vi t Nam t i Ngân hàng ư c phép ho t ng t i Vi t Nam. ư c m tài kho n t i các Ngân hàng nư c ngoài ti p nh n v n vay n u bên cho vay nư c ngoài yêu c u ph i m tài kho n v n vay t i Ngân hàng nư c ngoài và ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch p thu n. 5. Th c hi n ch k toán, th ng kê, b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tuân th các quy nh v an ninh, tr t t , b o m an toàn lao ng, v sinh công nghi p, b o v môi sinh, môi trư ng và phòng ch ng cháy, n . 7. Th c hi n báo cáo nh kỳ và hàng năm v Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. Chương 3: XÂY D NG VÀ KINH DOANH CÔNG TRÌNH K T C U H T NG KCN i u 12.- Chính ph khuy n khích, t o i u ki n thu n l i doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t , các nhà u tư nư c ngoài dư i hình th c liên doanh v i doanh nghi p Vi t Nam u tư, xây d ng và kinh doanh các công trình k t c u h t ng KCN (sau ây g i là Công ty phát tri n h t ng KCN) ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Tuỳ theo quy mô và tính ch t, m t KCN có th có m t ho c nhi u Công ty phát tri n h t ng KCN. i u 13.- Sau khi có quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư c a c p có thNm quy n, U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th
 6. vi c cho phép Công ty phát tri n h t ng KCN là doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t (không áp d ng cho trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam tham gia doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) ư c ch m n p ti n thuê t trong kho ng th i gian nh t nh (tuỳ theo quy mô c a d án u tư, a bàn ho t ng, kh năng tài chính c a doanh nghi p), dư i hình th c cho doanh nghi p ư c nh n n ti n thuê t thu c v n ngân sách Nhà nư c. Trên cơ s ó, U ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh vi c ch m n p ti n thuê t c a các doanh nghi p KCN là doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t (không áp d ng cho trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam tham gia doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) căn c tho thu n v th i gian ch m n p ti n thuê t gi a doanh nghi p KCN và Công ty phát tri n h t ng KCN, nhưng t i a không vư t quá th i gian mà Công ty phát tri n h t ng KCN ư c U ban nhân dân c p t nh cho phép ch m n p ti n thuê t. Công ty phát tri n h t ng KCN là doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t (không áp d ng cho trư ng h p doanh nghi p Vi t Nam tham gia Công ty phát tri n h t ng KCN là doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c vay v n ưu ãi c a Nhà nư c; huy ng các ngu n v n theo quy nh c a pháp lu t u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng KCN. i u 14.- 1. Công ty phát tri n h t ng KCN có các quy n: a. V n ng u tư vào KCN trên cơ s quy ho ch phát tri n chi ti t ã ư c duy t. b. Cho các doanh nghi p nêu t i i u 6 Quy ch này thuê l i t g n li n v i công trình k t c u h t ng ã xây d ng theo quy nh t i Ngh nh 11/CP ngày 24 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài thuê t t i Vi t Nam và Ngh nh 85/CP ngày 17 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. S a chính ư c U ban nhân dân c p t nh u quy n c p gi y ăng ký cho thuê l i t v i th t c hành chính ơn gi n trên cơ s h p ng thuê l i t ký gi a Công ty phát tri n h t ng KCN và doanh nghi p KCN. c. Cho các doanh nghi p KCN thuê ho c bán nhà xư ng do Công ty phát tri n h t ng KCN xây d ng trong KCN. d. Kinh doanh các d ch v trong KCN phù h p v i quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, i u l công ty . n nh giá cho thuê l i t ã xây d ng k t c u h t ng, giá cho thuê ho c bán nhà xư ng và phí d ch v v i s tho thu n c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh 2. Công ty phát tri n h t ng KCN có nghĩa v : a. L p và trình án t ng th v phát tri n các công trình k t c u h t ng trong KCN và nêu nhu c u phát tri n các công trình k t c u h t ng ngoài KCN liên quan các
 7. cơ quan qu n lý Nhà nư c có căn c l p k ho ch phát tri n và phân giao trách nhi m th c hi n. b. Xây d ng các công trình k t c u h t ng theo úng quy ho ch, thi t k và ti n ư c duy t. N u vì lý do b t kh kháng và có lý do chính áng khác mà Công ty không hoàn thành k ho ch xây d ng theo ti n quy nh thì ít nh t ba mươi (30) ngày trư c khi h t h n quy nh, Công ty ph i xin phép cơ quan có thNm quy n gia h n xây d ng. N u quá th i h n, Công ty không xin phép gia h n ho c vì s d ng t sai m c ích nên không ư c phép gia h n thì ph n t chưa s d ng s b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh các bi n pháp ch tài, n u tái ph m s áp d ng hình th c thu h i. c. Duy tu, b o dư ng các công trình k t c u h t ng KCN trong su t th i gian ho t ng c a Công ty. d. B o m v sinh công nghi p, b o v môi sinh, môi trư ng. . Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và hàng năm cho ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. i u 15.- Trong trư ng h p vi c xây d ng nhà xư ng tuy ph i phân kỳ s d ng t, doanh nghi p KCN v n ư c phép thuê l i m t ph n toàn b di n tích t c n thi t, nhưng ph i có k ho ch phân kỳ s d ng di n tích t ư c thuê trong th i h n t i a là hai (2) năm. Doanh nghi p KCN ph i g i k ho ch phân kỳ s d ng di n tích t ư c thuê v Công ty phát tri n h t ng KCN ( ã cho thuê l i t), S a chính và Ban qu n lý KCN c p t nh. N u vì lý do b t kh kháng ho c có lý do chính áng mà không hoàn thành k ho ch s d ng t ã cam k t thì ít nh t ba mươi (30) ngày trư c khi k t thúc th i h n quy nh, doanh nghi p KCN ph i xin gia h n quy n s d ng t. N u quá th i h n quy nh, doanh nghi p không xin phép gia h n ho c vì s d ng t sai m c ích nên không ư c phép gia h n thì ph n t thuê l i chưa s d ng s b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh các bi n pháp ch tài, n u tái ph m s áp d ng hình th c thu h i. Chương 4: QUAN H LAO NG TRONG DOANH NGHI P KCN i u 16.- Quan h lao ng trong doanh nghi p KCN ư c i u ch nh theo quy nh c a B Lu t Lao ng Vi t Nam ngày 23 tháng 06 năm 1994 và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 17.- Tuỳ theo theo i u ki n c th c a ban qu n lý khu công nghi p c p t nh, U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p Trung tâm d ch v vi c làm thu c Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh th c hi n y ch c năng c a trung tâm d ch v vi c làm quy nh t i Ngh nh 72/CP ngày 31 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B Lu t Lao ng v vi c làm. i u 18.- Vi c tuy n d ng lao ng vào làm vi c t i các doanh nghi p KCN theo quy nh t i Ngh nh 72/CP nêu trên và các văn b n hư ng d n có liên quan.
 8. Chương 5: QU N LÝ TÀI CHÍNH VÀ NGO I H I i u 19.- Nghĩa v n p thu c a các doanh nghi p KCN 1. Doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t u tư vào KCN và Công ty phát tri n h t ng KCN là doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t th c hi n nghĩa v n p thu v i m c ưu ãi theo quy nh hi n hành. 2. Doanh nghi p KCN có v n u tư nư c ngoài, bên nư c ngoài tham gia h p ng h p tác kinh doanh và Công ty phát tri n h t ng KCN là doanh nghi p liên doanh ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n n p thu như sau: a. N p thu l i t c v i m c (thu xu t thu l i t c này ư c áp d ng trong su t th i h n th c hi n d án): - i v i doanh nghi p công nghi p k thu t cao, doanh nghi p d ch v công ngh cao trong khu công ngh cao: 10% l i nhu n thu ư c và ư c mi n thu l i t c 8 năm k t khi kinh doanh b t u có l i nhu n. - i v i doanh nghi p ch xu t: + 10% l i nhu n thu ư c và ư c mi n thu l i t c 4 năm k t khi b t u kinh doanh có l i nhu n i v i doanh nghi p s n xu t; + 15 % l i nhu n thu ư c và ư c mi n thu l i t c 2 năm k t khi b t u kinh doanh có l i nhu n i v i doanh nghi p d ch v . - i v i doanh nghi p KCN: + 15 % l i nhu n thu ư c i v i doanh nghi p có ho t ng xu t khNu dư i 50% s n phNm c a mình và ư c mi n thu l i t c 2 năm k t khi b t u kinh doanh có l i nhu n; trư ng h p xu t khNu t 50 % n 80 % s n phNm c a mình thì ư c gi m thêm 50 % thu l i t c trong 2 năm ti p theo; 10 % l i nhu n thu ư c i v i doanh có ho t ng xu t khNu trên 80 % s n phNm c a mình và ư c mi n thu l i t c 2 năm và gi m 50 % trong 2 năm ti p theo k t khi b t u kinh doanh có l i nhu n + 20 % l i nhu n thu ư c i v i doanh nghi p d ch v và ư c mi n thu l i t c 1 năm k t khi b t u kinh doanh có l i nhu n. - i v i Công ty phát tri n h t ng KCN: 10 % l i nhu n thu ư c và ư c mi n thu l i t c 4 năm k t khi b t u kinh doanh có l i nhu n và gi m 50 % trong 4 năm ti p theo. Vi c i u ch nh l i m c thu xu t cũng như mi n gi m thu l i t c ã ư c quy nh trong gi y phép u tư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 58 Ngh nh 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Vi c dùng l i nhu n ư c chia tái u tư và vi c hoàn thu l i
 9. t c ã n p c a s l i nhu n tái u tư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 59 Ngh nh 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph . b. Khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài, doanh nghi p KCN n p m t kho n thu là 5% s l i nhu n chuy n ra nư c ngoài. c. N p các lo i thu khác và l phí theo quy nh hi n hành t i th i i m n p thu hàng năm. i u 20. Ngân hàng Thương m i Vi t Nam, Ngân hàng liên doanh gi a Vi t Nam v i nư c ngoài, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam có quy n ho t ng trong KCN khi ư c s ch p thu n c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. Vi c qu n lý Ngo i h i trong KCN th c hi n theo quy nh c a Chính ph và theo quy nh t i chương VII Quy ch này. Chương 6: T CH C QU N LÝ KCN i u 21.- N i dung qu n lý Nhà nư c i v i KCN bao g m: 1. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và chính sách phát tri n KCN; 2. Ban hành các văn b n quy ph m Pháp lu t v ho t ng KCN; 3. Quy nh và hư ng d n vi c hình thành, xây d ng, phát tri n và qu n lý ho t ng c a KCN; 4. C p, i u ch nh và thu h i các lo i gi y phép và th c hi n các th t c hành chính Nhà nư c liên quan; 5. T ch c b máy, ào t o và b i dư ng cán b ; 6. Ki m tra, thanh tra, giám sát các ho t ng c a KCN và gi quy t các v n phát sinh. i u 22.- B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (g i chung là cơ quan Chính ph ) th c hi n nh m v qu n lý Nhà nư c i v i KCN và Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh hi n hành và u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh th c hi n m t s nhi m v qu n lý Nhà nư c i v i KCN. i u 23.- Trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i KCN: 1. B K ho ch và u tư: - Ch trì ph i h p v i B Công nghi p, B Xây d ng, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n KCN trong ph m vi c nư c
 10. phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ trình Chính ph phê duy t. - T ng h p và trình Chính ph k ho ch phát tri n KCN hàng năm và 5 năm. B o m các y u t th c hi n các cân i l n trong k ho ch Nhà nư c hàng năm v các gi i pháp nêu t i kho n 2 và 3 i u 4 Quy ch này. - Trình Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n cơ ch , chính sách v qu n lý kinh t , khuy n khích u tư trong nư c và nư c ngoài nh m thúc Ny phát tri n KCN. - C p, i u ch nh, thu h i gi y phép u tư thu c thNm quy n. - U quy n cho các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh c p, i u ch nh, thu h i gi y phép u tư cho các d án u tư nư c ngoài u tư vào KCN trên cơ s ngh c a U ban nhân dân c p t nh ( i v i Ban qu n lý KCN trên a bàn liên t nh thì do Ban qu n lý KCN trên a bàn liên t nh ngh và Ban qu n lý khu công ngh cao thì do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ngh ) và ư c Th tư ng Chính ph cho phép. - T ch c thNm nh các d án nhóm A theo thNm quy n trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh ch p thu n u tư vào KCN. - Ban hành i u l m u v qu n lý KCN - T ch c ki m tra, thanh tra, ánh giá hi u qu kinh t - xã h i vi c th c hi n các d án u tư vào KCN thu c thNm quy n c p gi y phép u tư c a B . - B trí k ho ch u tư xây d ng cơ b n cho các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh n m trong k ho ch hàng năm c a U ban nhân dân c p t nh; trư ng h p KCN n m trên a bàn liên t nh thì thu c U ban Nhân dân c p t nh nơi Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh t tr s chính; i v i khu công ngh cao thì thu c B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng. 2. B Công nghi p: - Cùng v i B K ho ch và u tư, xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n KCN trình Chính ph phê duy t. - Ch trì, ph i h p cùng v i Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam hư ng dãn vi c xác nh danh m c ngành ngh ư c khuy n khích, các ngành ngh c m ho c h n ch u tư vào t ng khu công nghi p, khu ch xu t. - C p gi y phép khai thác tài nguyên, gi y phép s n xu t v t li u n công nghi p và các lo i gi y phép khác thu c thNm quy n c a B theo quy nh c a pháp lu t. - Tham gia thNm nh các d án u tư vào KCN liên quan n ngành Công nghi p do B ph trách theo quy nh c a Chính ph .
 11. - T ch c qu n lý ch t lư ng s n phNm công nghi p và an toàn công nghi p thu c thNm quy n c a B theo quy nh c a pháp lu t. - Ki m tra chuyên ngành, ánh giá hi u qu kinh t - xã h i c a các d án u tư thu c lĩnh v c qu n lý ngành. - Ch o các t ch c kinh t chuyên ngành công nghi p do B ph trách tham gia phát tri n KCN. 3. B Xây d ng: - Tham gia xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n KCN. - Phê duy t chi ti t quy ho ch KCN t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr trư ng h p Th tư ng Chính ph có quy t nh khác. - Tham gia thNm nh các d án u tư vào KCN theo quy nh c a Chính ph . - ThNm nh thi t k k thu t công trình d án nhóm A, và hư ng d n U ban nhân dân c p t nh (S Xây d ng ho c Ki n trúc sư trư ng thành ph ) thNm nh thi t k k thu t công trình thu c d án nhóm B ( u tư nư c ngoài), d án nhóm B và C ( u tư trong nư c). Sau khi thi t k k thu t ư c ch p thu n thì nhà u tư ư c thi công công trình mà không c n gi y phép xây d ng. - Ch o các t ch c kinh t chuyên ngành do B ph trách tham gia phát tri n KCN. - Ban hành i u l m u v qu n lý xây d ng KCN theo ó Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh t ch c th c hi n. 4. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng i v i KCN nói chung trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n theo quy nh hi n hành và tr c ti p qu n lý Nhà nư c i v i vi c hình thành, xây d ng và phát tri n khu công ngh cao. - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan Chính ph liên quan xây d ng cơ ch , chính sách thúc Ny phát tri n khu công ngh cao. Hư ng d n vi c l a ch n ngành ngh công nghi p và công ngh ưu tiên u tư vào khu công ngh cao phù h p v i chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh trong t ng th i kỳ. - xu t nhân s m nhi m Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các U viên c a Ban qu n lý Khu công ngh cao Th tư ng Chính ph xem xét, b nhi m. Quy t nh b máy giúp vi c c a Ban qu n lý Khu công ngh cao trên cơ s ngh c a Trư ng ban qu n lý khu công ngh cao theo quy nh và hư ng d n chung c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . - ngh B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c B K ho ch và u tư u quy n cho Ban qu n lý khu công ngh cao c p, i u ch nh và thu h i gi y ph p u tư cho các d án u tư nư c ngoài vào khu công ngh cao và
 12. ngh B Thương m i u quy n cho Ban qu n lý khu công ngh cao xét duy t k ho ch xu t nh p khNu cho các doanh nghi p khu công ngh cao. 5. B Thương m i quy t nh vi c u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh xét duy t k ho ch xu t nh p khNu cho các doanh nghi p KCN trong ph m vi nh p khNu hàng hoá hình thành doanh nghi p, ph c v s n xu t - kinh doanh c a doanh nghi p và xu t khNu hàng hoá do doanh nghi p s n xu t theo m c tiêu s n xu t - kinh doanh quy nh trong gi y phép u tư ho c quy t nh ch p thu n u tư. Vi c u quy n c a B Thương m i trên cơ s ngh c a U ban nhân dân c p t nh ( i v i ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh thì do Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh ngh và i v i ban qu n lý khu công ngh cao thì do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ngh ) i v i nh ng Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ã ư c u quy n c p gi y phép u tư vào KCN. 6. Ban T ch c - Cán b Chính ph : - xu t ho c có ý ki n thNm nh v nhân s m nhi m Trư ng Ban qu n lý KCN c p t nh, Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các U viên Ban qu n lý khu công nghi p cao Th tư ng Chính ph xem xét, b nhi m. - xu t nhân s m nhi m Trư ng ban, các Phó trư ng ban, các U viên Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh Th tư ng Chính ph xem xét, b nhi m. - Ch trì, ph i h p v i Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam ban hành quy nh chung v ch ti n lương c a công ch c, viên ch c; t ch c b máy, ào t o và b i dư ng cán b ; th t c b nhi m cán b lãnh o; th t c xét duy t biên ch hàng năm c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. 7. Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam: - Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam t dư i s ch o tr c ti p c a Th tư ng Chính ph giúp Th tư ng Chính ph ch o vi c chuNn b , xây d ng, phát tri n và qu n lý KCN ã ư c quy ho ch và phê duy t. - Là u m i t ng h p trình Th tư ng Chính ph gi i quy t các ngh c a các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh và truy n t ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph n các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh v các v n c a KCN và liên quan n KCN. - ư c Th tư ng Chính ph u quy n gi i quy t k p th i nh ng v n m i n y sinh i v i nh ng vi c có liên quan n KCN và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v v n ó. - Ph i h p v i các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh trong vi c xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, quy ho ch, k ho ch có liên quan n vi c hình thành, xây d ng, phát tri n và qu n lý các KCN, các d án u tư ngoài KCN liên quan.
 13. - Ph i h p v i B Công nghi p hư ng d n vi c xác nh danh m c các ngành ngh ư c khuy n khích, các ngành ngh c m ho c h n ch u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t. - Ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n các công tác t ch c - cán b c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. - Ph i h p v i các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh trong vi c xây d ng quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c cho các KCN, t ch c ào t o b i dư ng cán b qu n lý c a các KCN. - Tham gia thNm nh quy ho ch, các d án u tư vào KCN. - xu t ý ki n v nhân s m nhi m các ch c danh ch ch t c a Ban quan lý khu công nghi p c p t nh theo quy nh t i i u 28 Quy ch này. - T ch c sơ k t, t ng k t và báo cáo Th tư ng Chính ph theo nh kỳ, t xu t v vi c xây d ng, phát ti n và qu n lý các KCN. i u 24.- Vi c ban hành các văn b n hư ng d n quy nh chi ti t thi hành Quy ch này ph i tuân th quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n chi ti t thi hành Lu t này. Các cơ quan Chính ph có trách nhi m cung c p các văn b n quy ph m pháp lu t do mình ban hành cho các Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh, Văn phòng Chính ph cung c p các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph liên quan n KCN cho các ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. i u 25.- Các cơ quan chuyên ngành Thương m i, Tài chính, H i quan, Công an và các chuyên ngành c n thi t khác t cơ quan i di n thNm quy n gi i quy t tr c ti p công vi c t i t ng KCN ho c t ng c m KCN. Các cơ quan này do các cơ quan chuyên ngành c p trên thành l p, quy nh vi c ho t ng, ch o và hư ng d n nghi p v . Biên ch và kinh phí cho ho t ng c a các cơ quan này do các cơ quan chuyên ngành c p trên quy t nh và b trí. i u 26.- U ban nhân dân c p t nh nơi có KCN có nhi m v và quy n h n: 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các KCN, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh trên a bàn lãnh th . Ch u trách nhi m qu n lý và gi i quy t các vư ng m c thu c thNm quy n i v i các KCN trên a bàn. i v i nh ng v n vư t quá thNm quy n thì ph i h p v i các cơ quan Chính ph gi i quy t. 2. Tham gia xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n KCN; ch o l p d án thành l p KCN và xây d ng quy ho ch chi ti t KCN. 3. Giám sát, ki m tra th c hi n quy ho ch, quy trình quy ph m xây d ng, các quy nh v lao ng, môi sinh môi trư ng, b o m an ninh, tr t t trong KCN.
 14. 4. Ch trì l p phương án và t ch c th c hi n gi i to m t b ng, tái nh cư dân trong a bàn c n gi i to ; vi c giao t cho KCN và giao t cho xây d ng các công trình k t c u h t ng ngoài KCN ph c v cho vi c phát tri n KCN. 5. C p gi y phép thành l p các doanh nghi p Vi t Nam thu c thNm quy n theo quy nh hi n hành. 6. ngh B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c B K ho ch và u tư u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh c p, i u ch nh và thu h i gi y phép u tư cho các d án u tư nư c ngoài u tư vào KCN; ngh B Thương m i quy t nh vi c u quy n cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh xét duy t k ho ch xu t nh p khNu cho các doanh nghi p KCN. 7. Phê duy t i u l qu n lý KCN do Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh trình theo i u l m u do B K ho ch và u tư ban hành, hư ng d n c a B Công nghi p v danh m c ngành ngh u tư vào khu công nghi p, khu ch xu t, hư ng d n c a B K ho ch và u tư và B Thương m i v th trư ng. 8. xu t nhân s m nhi m Trư ng Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh Th tư ng Chính ph xem xét, b nhi m; quy t nh các Phó trư ng ban, các U viên và b máy giúp vi c c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh theo quy nh và hư ng d n chung c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . 9. Ch trì t ch c thNm nh thi t k k thu t d án nhóm B ( u tư nư c ngoài), nhóm B và C ( u tư trong nư c). 10. Cung c p các văn b n do mình ban hành và các tài li u, thông tin liên quan n KCN cho Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. i u 27.- Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh là cơ quan tr c ti p qu n lý các KCN có nhi m v và quy n h n: 1. Xây d ng i u l qu n lý KCN trên cơ s i u l m u do B K ho ch và u tư ban hành trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t. Trư ng h p i u l qu n lý KCN trên a bàn liên t nh thì trình B K ho ch và u tư phê duy t. i v i i u l qu n lý khu công ngh cao thì do B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng phê duy t. 2. T ch c xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t, ti n xây d ng, phát tri n KCN bao g m: Quy ho ch phát tri n công trình k t c u h t ng; quy ho ch b trí ngành ngh ; tham gia phát tri n công trình k t c u h t ng ngoài KCN liên quan và khu dân cư ph c v cho công nhân lao ng t i KCN. 3. ôn c, ki m tra vi c xây d ng các công trình k t c u h t ng trong và ngoài KCN liên quan b o m vi c xây d ng và ưa vào ho t ng ng b theo úng quy ho ch và ti n ư c duy t. 4. H tr v n ng u tư vào KCN. 5. Ti p nh n ơn xin u tư kèm theo d án u tư, t ch c thNm nh và c p gi y phép u tư cho các d án u tư nư c ngoài theo u quy n.
 15. 6. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n gi y phép u tư, h p ng gia công s n phNm, h p ng cung c p d ch v , h p ng kinh doanh, các tranh ch p kinh t theo yêu c u c a ương s . 7. Ph i h p v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c v lao ng trong vi c ki m tra, thanh tra các quy nh c a pháp lu t v h p ng lao ng, tho ư c lao ng t p th , an toàn lao ng, ti n lương. 8. Qu n lý ho t ng d ch v trong KCN. 9. Tho thu n v i Công ty phát tri n h t ng KCN trong vi c nh giá cho thuê l i t g n li n v i công trình k t c u h t ng ã xây d ng, các lo i phí d ch v theo úng chính sách và Pháp lu t hi n hành. 10. C p, i u ch nh và thu h i các lo i gi y ch ng ch thu c thNm quy n ho c theo u quy n; c p, i u ch nh và thu h i các lo i gi y phép theo u quy n. 11. ư c m i i di n tham d các cu c h p c a các cơ quan Chính ph và U ban nhân dân c p t nh khi bàn v vi c hình thành, xây d ng, phát tri n và qu n lý KCN . 12. Báo cáo nh kỳ và hàng năm theo quy nh c a pháp lu t v tình hình hình thành, xây d ng, phát tri n và qu n lý các KCN v U ban nhân dân c p t nh, ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam, các cơ quan Chính ph có liên quan. i u 28.- Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh g m: Trư ng ban, m t s Phó Trư ng ban, m t s u viên; có b máy giúp vi c; ư c s d ng con d u có hình Qu c huy. Trư ng Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a U ban nhân dân c p t nh và ý ki n thNm nh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và ý ki n c a Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam. Trư ng Ban, các Phó trư ng ban, các U viên Ban qu n lý khu công ngh cao do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và ý ki n thNm nh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và ý ki n c a Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam. Trư ng Ban, các Phó trư ng ban và U viên Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam. B máy giúp vi c c a Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh do Trư ng Ban qu n lý khu công nghi p trên a bàn liên t nh quy t nh theo hư ng d n chung c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 29.- Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh là ơn v d toán ngân sách nhà nư c. Các kho n thu ngân sách trên a bàn KCN ph i n p vào ngân sách Nhà nư c.
 16. Các kho n chi cho ho t ng c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh do ngân sách Nhà nư c ài th . i u 30. Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c xây d ng, t ng h p và trình các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n v k ho ch phát tri n KCN v nh ng v n quy nh t i kho n 2 và 3 i u 4 Quy ch này. Sau khi k ho ch ư c phê duy t thì cùng v i cơ quan có thNm quy n phân b ch tiêu k ho ch. i u 31.- Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh qu n lý nhi u KCN thì có i di n c a mình t i t ng KCN. i u 32.- 1. Vi c thNm nh và c p gi y phép u tư cho các d án u tư nư c ngoài c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh khi ư c B K ho ch và u tư u quy n theo quy t nh c a Th tư ng Chính Ph , th c hi n như sau: - N i dung thNm nh d án theo quy nh t i i u 92 Ngh nh 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph . - Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ d án, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh hoàn thành vi c thNm nh d án và c p gi y phép u tư. Trong th i h n 7 ngày sau khi h t th i h n nêu trên mà chưa c p gi y phép u tư, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh thông báo b ng văn b n cho nhà u tư nêu rõ lý do, ng g i v các cơ quan có liên quan. Th i h n trên không k th i gian nhà u tư theo yêu c u c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh s a i, b sung h sơ xin c p gi y phép u tư. M i yêu c u c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh i v i nhà u tư v vi c s a i, b sung h sơ d án ư c th c hi n trong vòng 7 ngày k t ngày nh n ư c h sơ d án. Sau 7 ngày, k t ngày Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ưa yêu c u, n u nhà u tư không tr l i b ng văn b n thì ơn xin u tư kèm theo h sơ d án u tư không còn giá tr . 2. Gi y phép u tư c p cho nhà u tư, h sơ d án u tư theo m u th ng nh t do B k ho ch và u tư quy nh và ban hành. 3. Trong th i h n 7 ngày k t ngày c p gi y phép u tư, Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh g i gi y phép u tư ã c p v U ban nhân dân c p t nh, B K ho ch và u tư (b n chính) và B Tài chính, B Thương m i, B Qu n lý ngành, Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan (b n sao). i u 33.- ThNm quy n gia quy t nh ch p nh n u tư, c p gi y phép u tư cũng như quy trình thNm nh i v i các d án u tư trong nư c và các d án nhóm A u tư nư c ngoài u tư vào KCN ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành.
 17. Chương 7: M TS QUY NNH ÁP D NG RIÊNG CHO KHU CH XU T VÀ DOANH NGHI P CH XU T i u 34.- Khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t ư c ngăn cách v i vùng lãnh th bên ngoài b ng h th ng tư ng rào, có c ng và c a ra vào. i u 35.- Ch nh ng nhà u tư, cán b , công nhân, viên ch c làm vi c trong khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t và nh ng ngư i có quan h công tác v i các cơ quan, t ch c, doanh nghi p trong khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t m i ư c ra vào khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t. i u 36.- Công dân Vi t Nam và ngư i nư c ngoài không ư c cư trú trong khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t. Trong trư ng h p c n lưu chú trong khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t gi i quy t công vi c ph i ư c phép c a ban qu n lý khu công nghi p c p t nh. i u 37.- Vi c ra vào, i l i và các sinh ho t khác trong khu ch xu t và doanh nghi p ch xu t do Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh quy nh trong i u l qu n lý KCN. i u 38.- Hàng hoá, hành lý và ngo i h i t nư c ngoài nh p khNu vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t (tr c ti p ho c qua các c a khNu c a Vi t Nam) và t khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t xu t khNu ra nư c ngoài (tr c ti p ho c qua các c a khNu c a Vi t Nam) ư c mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu; ph i ch u s ki m tra, giám sát v h i quan theo các quy nh c a pháp lu t h i quan Vi t Nam và ph i n p l phí h i quan (n u có). i u 39.- 1. Hàng hoá c a các doanh nghi p ch xu t xu t khNu ra nư c ngoài và nh p khNu t nư c ngoài vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t ph i có gi y ch ng ch xu t s hàng hoá c a cơ quan có thNm quy n, làm th t c h i quan t i cơ quan h i quan KCN. Hàng hoá trên t khai h i quan ph i phù h p v i quy t nh ch p thu n u tư ho c gi y phép u tư, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 2. Hàng hoá xu t khNu v n chuy n t a i m ki m tra c a cơ quan h i quan t i khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t n c a khNu c a Vi t Nam và hàng hoá nh p khNu, v n chuy n t c a khNu Vi t Nam n a i m ki m tra c a cơ quan h i quan t i khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t ư c th c hi n theo phương th c công- ten-nơ (Container), thùng và ki n hàng niêm phong h i quan, có nhân viên h i quan áp t i. i u 40. Quan h trao i hàng hoá gi a các doanh nghi p trong th trư ng n i a v i các doanh nghi p ch xu t ư c coi là quan h xu t khNu, nh p khNu và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t xu t khNu, nh p khNu Vi t Nam. Trong trư ng h p này, bên mua và bên bán ph i th c hi n các th t c h i quan t i KCN theo pháp lu t v h i quan c a Vi t Nam và ư c mi n th t c xét duy t k ho ch xu t, nh p khNu.
 18. Các doanh nghi p ch xu t ư c mua nguyên li u, v t tư, hàng hoá t th trư ng n i a vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t; ph li u, ph phNm còn giá tr thương m i c a khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t ư c tiêu th vào th trư ng n i a theo th t c h i quan ơn gi n và thu n ti n. Vi c mua bán hàng hoá gi a các doanh nghi p trong cùng m t khu ch xu t ho c gi a doanh nghi p ch xu t v i doanh nghi p KCN trong cùng m t khu công nghi p ho c khu công ngh cao ph i ư c phép c a Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh và ph i ch u s ki m tra giám sát c a cơ quan h i quan. i u 41 1. Hành lý, ngo i h i c a ngư i nư c ngoài làm vi c trong khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t (bao g m nhà u tư và ngư i nư c ngoài làm vi c trong khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t) ưa vào Vi t nam khi nh p c nh và em ra nư c ngoài khi xu t c nh ư c làm th t c h i quan t i cơ quan h i quan c a khNu c a Vi t Nam. 2. Hành lý, ngo i h i c a ngư i nư c ngoài t n i a Vi t Nam ưa vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t và t khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t ưa vào n i a Vi t Nam ư c làm th t c h i quan t i KCN. i u 42.- Các doanh nghi p ch xu t ư c ký h p ng gia công và h p ng d ch v v i các doanh nghi p Vi t Nam thu c các thành ph n kinh t và các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t. i u 43.- 1. Th t c h i quan ph i công khai, nhanh chóng, thu n ti n, th trư ng cơ quan h i quan t i KCN có trách nhi m hư ng d n doanh nghi p ch xu t làm th t c h i quan. 2. Ho t ng ki m tra h i quan ph i ti n hành v i s có m t c a ngư i ch hàng hoá, hành lý ho c ngư i i di n h p pháp c a ch hàng hoá, hành lý. 3. Th trư ng cơ quan h i quan t i KCN có quy n yêu c u ki m tra t xu t hàng hoá trong kho c a doanh nghi p ch xu t khi có căn c nh n nh có hàng hoá xu t, nh p khNu trái phép. 4. Trong trư ng h p có căn c nh n nh hàng hoá, ngo i h i, ti n Vi t Nam xu t, nh p khNu trái phép ho c ưa ra mang vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t trái phép, t Trư ng h i quan c a khNu tr lên có quy n khám phù h p v i quy nh c a pháp lu t h i quan Vi t Nam. i u 44.- Hàng hoá v n chuy n gi a khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t này v i khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t khác trên lãnh th Vi t Nam ph i th c hi n theo phương th c công-ten-nơ (container), thùng và ki n hàng niêm phong h i quan, có nhân viên h i quan áp t i và ư c mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu. i u 45.- Ngư i nư c ngoài ho t ông khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t mang ngo i h i vào Vi t Nam ph i làm th t c h i quan t i cơ quan h i quan c a
 19. khNu khi nh p c nh; khi xu t c nh, ư c mang ra nư c ngoài s ngo i h i chưa s d ng. i u 46.- Vi c mang ngo i h i t n i a vào khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t và t khu ch xu t ho c doanh nghi p ch xu t vào n i a ph i tuân th i u l qu n lý ngo i h i c a Vi t Nam. i u 47.- Vi c mua bán, thanh toán, chuy n như ng và các quan h giao d ch khác gi a các doanh nghi p ch xu t v i nhau th c hi n b ng ng ti n t do chuy n i thông qua tài kho n ngân hàng và s sách k toán ph i ghi b ng ng ti n t do chuy n i. Vi c mua bán hàng hoá ph c v i s ng hàng ngày c a công nhân viên ch c c a doanh nghi p ch xu t ư c th c hi n b ng ng ti n Vi t Nam. i u 48.- Doanh nghi p ch xu t khi xu t khNu hàng hoá ho c d ch v thu ngo i t ph i g i ngo i t thu ư c vào tài kho n m t i ngân hàng. Các kho n chi c a doanh nghi p ph i thông qua tài kho n nêu trên. i u 49.- Nh ng hành vi vi ph m các i u kho n c a chương này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, ư c coi là vi ph m th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan, ho c hành vi buôn l u ho c v n chuy n trái phép hàng hoá, ngo i h i, ti n Vi t nam qua biên gi i và b x lý theo pháp lu t h i quan Vi t Nam . Chương 8: M TS QUY NNH ÁP D NG RIÊNG CHO KHU CÔNG NGH CAO i u 50.- M c tiêu c a khu công ngh cao là phát tri n công nghi p k thu t cao, thu hút công ngh cao c a nư c ngoài, ti p thu và chuy n giao công ngh cao và nâng cao năng l c công ngh cao trong nư c. Các cơ quan Chính ph có trách nhi m ưu tiên hàng u trong b trí k ho ch u tư, v n ng tài tr , v n ng u tư nh m huy ng m i ngu n v n: v n ngân sách, v n tài tr nư c ngoài, v n vay, v n liên doanh c a các nhà u tư trong và ngoài nư c xây d ng và phát tri n các khu công ngh cao theo quy ho ch chung. Các cơ quan Chính ph , U ban nhân dân c p t nh nơi ư c quy ho ch xây d ng và phát tri n khu công ngh cao t o m i i u ki n thu n l i, th t c hành chính ơn gi n, v n d ng chính sách ưu ãi v i m c cao nh t ã ư c quy nh c a pháp lu t hi n hành các nhà u tư trong và ngoài nư c, các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh cao, các d ch v ho t ng công ngh cao u tư vào khu công ngh cao. i u 51.- Chính ph khuy n khích ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài g m ngư i có qu c t ch Vi t Nam ho c ngư i Vi t Nam có qu c t ch khác, các t ch c kinh t nư c ngoài ư c thành l p b ng v n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư xây d ng và phát tri n khu công ngh cao t i Vi t Nam. Các i tư ng này khi u tư vào khu công ngh cao s ư c hư ng ưu ãi theo quy nh t i i u 44 Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và theo quy nh c a Chính ph v nh ng bi n pháp khuy n khích ngư i Vi t Nam nh cư ngoài nư c u tư v nư c.
 20. i u 52.- Chính ph khuy n khích và t o i u ki n thu n l i các nhà khoa h c, chuyên gia nư c ngoài, các doanh nghi p công ngh cao nư c ngoài n làm vi c và u tư xây d ng, phát tri n các khu công ngh cao t i Vi t Nam. i u 53.- Ngoài các doanh nghi p công nghi p k thu t cao (k c các doanh nghi p ch xu t) thu c các lo i hình doanh nghi p theo quy nh t i i u 6 Quy ch này, trong khu công ngh cao còn thành l p: các ơn v nghiên c u - tri n khai khoa h c - công ngh , các cơ s ào t o chuyên ngành và các t ch c d ch v liên quan. i u 54.- Các ơn v nghiên c u - tri n khai, ào t o và d ch v khoa h c - công ngh trong khu công ngh cao ư c hư ng các ưu ãi theo các quy nh hi n hành v ho t ng khoa h c - công ngh . Chương 9: X LÝ TRANH CH P, VI PH M i u 55.- Các v án hình s x y ra trong KCN thu c thNm quy n xét x c a Toà án nhân dân theo quy nh c a pháp lu t. Các tranh ch p dân s , kinh t mà m t bên là doanh nghi p KCN ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t, tr trư ng h p có quy nh riêng. i u 56.- Nhà u tư trong nư c và nư c ngoài, doanh nghi p KCN, Công ty phát tri n h t ng KCN, t ch c, cá nhân, viên ch c, cơ quan Nhà nư c vi ph m các quy nh c a Quy ch này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 57.- Nhà u tư trong nư c và nư c ngoài, doanh nghi p KCN, Công ty phát tri n h t ng KCN, t ch c, cá nhân ư c quy n khi u n i, kh i ki n i v i các quy t nh và hành vi trái v i Quy ch này, gây khó khăn, phi n hà c a viên ch c, cơ quan Nhà nư c. Vi c khi u n i, kh i ki n và vi c gi i quy t khi u n i, kh i ki n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 10: I U KHO N THI HÀNH i u 58.- Nh ng quy nh khác liên quan n ho t ng c a doanh nghi p KCN không quy nh trong Quy ch này ư c th c hi n theo các i u kho n tương ng c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t nam, Lu t Khuy n khích u tư trong nư c, Lu t doanh nghi p Nhà nư c, Lu t H p tác xã, Lu t Công ty, Lu t Doanh nghi p tư nhân, Lu t t ai và các văn b n quy ph m pháp lu t khác. i u 59.- Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các KCN ư c thành l p trư c ngày có hi u l c c a Quy ch này v n ph i th c hi n các quy nh trong Quy ch này, tr trư ng h p Ban qu n lý khu công nghi p c p t nh ngh và ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n vi c ti p t c th c hi n theo Quy ch khu ch xu t
Đồng bộ tài khoản