Nghị định số 40/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
4
download

Nghị định số 40/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 40/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 40/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40/2006/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 04 năm 2006 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THN TR N NH I THU C HUY N ÔNG SƠN, T NH THANH HOÁ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Thanh Hoá, NGHN NNH: i u 1. Thành l p th tr n Nh i thu c huy n ông Sơn, t nh Thanh Hoá trên cơ s 184,34 ha di n tích t nhiên và 4.577 nhân khNu c a xã ông Hưng và 3 ha di n tích t nhiên và 478 nhân khNu c a xã ông Tân. Th tr n Nh i có 187,34 ha di n tích t nhiên và 5.055 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Nh i: ông giáp thành ph Thanh Hoá; Tây giáp xã ông Tân; Nam giáp xã ông Hưng; B c giáp xã ông Tân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Nh i: Huy n ông Sơn có 10.634,84 ha di n tích t nhiên và 110.333 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c là các xã ông Hưng, ông Thanh, ông Vinh, ông Ninh, ông Anh, ông Ti n, ông Tân, ông Xuân, ông Lĩnh, ông Hoàng, ông Khê, ông Minh, ông Nam, ông Hoà, ông Quang, ông Phú, ông Văn, ông Yên, ông Th nh và các th tr n R ng Thông, Nh i. - Xã ông Hưng còn l i 436,06 ha di n tích t nhiên và 3.723 nhân khNu. - Xã ông Tân còn l i 451,39 ha di n tích t nhiên và 7.401 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , y ban nhân dân t nh Thanh Hoá và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH
  2. Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính; - H ND, UBND t nh Thanh Hoá; Phan Văn Kh i - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: VT, NC (5b). XH
Đồng bộ tài khoản