Nghị định số 40-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
2
download

Nghị định số 40-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 40-CP về việc di chuyển địa điểm thị trấn huyện lỵ huyện Mường Lay, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 40-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 40-CP Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 40-CP NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 1997 V VI C DI CHUY N NA I M THN TR N HUY N L HUY N MƯ NG LAY, T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cChính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu, B trư ng B Xây d ng và B trư ng, Trư ngban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay i u ch nh a gi i hànhchính huy n i n Biên, huy n Mư ng Lay và di chuy n a i m th tr n huy n l huy n Mư ng Lay như sau: 1. Gi i th th tr n Mư ng Lay thu c huy n Mư ng Lay, giaotoàn b t ai (827,5 ha) và m t ph n nhân khNu (879 ngư i) c a th tr n Mư ngLay cho xã Lay Nưa qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Lay Nưa có6.167,5 ha di n tích t nhiên và 4638 nhân khNu. 2. Giao xã Mư ng Mươn thu c huy n i n Biên v huy n Mư ngLay qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Huy n i n Biên có 164.963 ha di n tích t nhiên và 96.562nhân khNu. - Huy n Mư ng Lay có 323.027,5 ha di n tích t nhiên và55.641 nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Mư ng Lay (m i) trên cơ s 1.026 hadi n tích t nhiên và 584 nhân khNu c a b n Na Pheo, xã Mư ng Mươn và 1.433nhân khNu c a th tr n Mư ng Lay (cũ). Th tr n Mư ng Lay có 1.026 ha di n tích t nhiên và 2.017nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Mư ng Lay: ông, Tây, Nam giápxã Mư ng Mươn; B c giáp xã Hu i Lèng.
  2. Xã Mư ng Mươn sau khi i u ch nh a gi i hành chính có25.974 ha di n tích t nhiên và 4.202 nhân khNu. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành; m i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này ubãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhLai Châu, B trư ng B Xây d ng, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chínhph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản