Nghị định số 42/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
126
lượt xem
22
download

Nghị định số 42/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 42/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 42/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 42/2001/NĐ-CP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2001 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 42/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2001 QUY Đ NH CHI TI T THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T KINH DOANH B O HI M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t kinh doanh b o hi m ngày 09 tháng 12 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2. Ngh nh này áp d ng i v i ho t ng kinh doanh b o hi m, ho t ng kinh doanh tái b o hi m, ho t ng môi gi i b o hi m và ho t ng i lý b o hi m do doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, i lý b o hi m th c hi n. 3. Ngh nh này không áp d ng i v i b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m ti n g i và các lo i b o hi m khác do Nhà nư c th c hi n không mang tính kinh doanh. i u 2. Chính sách c a Nhà nư c i v i chương trình b o hi m ph c v m c tiêu phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p 1. Nhà nư c có cơ ch , chính sách tài chính h tr cho các t ch c, cá nhân tham gia b o hi m; 2. Nhà nư c tr giúp k thu t cho các doanh nghi p b o hi m trong vi c nghiên c u, phát tri n s n phNm b o hi m; t o i u ki n cho các doanh nghi p b o hi m ư c thành l p; m r ng n i dung, ph m vi, a bàn ho t ng; 3. Nhà nư c có các chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Chính sách c a Nhà nư c i v i doanh nghi p b o hi m nhà nư c 1. Nhà nư c b o mc p v n i u l cho các doanh nghi p ho t ng;
 2. 2. Nhà nư c u tư các ngu n l c th c hi n các nghi p v b o hi m ph c v cho chương trình m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i; 3. Nhà nư c có các chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nguyên t c tham gia b o hi m 1. T ch c, cá nhân có nhu c u b o hi m ch ư c tham gia b o hi m t i doanh nghi p b o hi m ho t ng Vi t Nam. 2. T ch c, cá nhân có nhu c u b o hi m có th tham gia b o hi m t i doanh nghi p b o hi m không có tr s Vi t Nam trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Các doanh nghi p b o hi m ho t ng Vi t Nam chưa cung c p ư c lo i s n phNm b o hi m mà t ch c, cá nhân có nhu c u tham gia b o hi m; b) Theo quy nh c a các i u ư c qu c t mà Chính ph Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. 3. H p ng b o hi m ư c giao k t gi a các t ch c, cá nhân Vi t Nam v i doanh nghi p b o hi m không có tr s Vi t Nam trái v i các quy nh t i kho n 2 i u này b coi là vô hi u. i u 5. S n phNm b o hi m 1. Căn c các lo i nghi p v b o hi m quy nh t i i u 7 Lu t kinh doanh b o hi m, B Tài chính công b danh m c chi ti t các s n phNm b o hi m. 2. Các doanh nghi p b o hi m ch ư c kinh doanh các lo i s n phNm b o hi m quy nh trong gi y phép thành l p và ho t ng, theo quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m mà doanh nghi p b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính ho c ư c B Tài chính phê chuNn, ban hành. i u 6. B o hi m b t bu c 1. Doanh nghi p b o hi m ư c kinh doanh b o hi m b t bu c không ư c t ch i bán b o hi m b t bu c. 2. T ch c, cá nhân thu c i tư ng th c hi n b o hi m b t bu c có nghĩa v tham gia b o hi m b t bu c. Chương 2: DOANH NGHI P B O HI M M C 1: THÀNH L P VÀ HO T Đ NG C A DOANH NGHI P B O HI M i u 7. L phí c p gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m Doanh nghi p b o hi m ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng ph i n p l phí c p gi y phép thành l p và ho t ng; m c l phí m i l n c p gi y phép là 0,1% v n pháp nh.
 3. i u 8. Th t c trư c khi doanh nghi p b o hi m khai trương ho t ng 1. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m ph i hoàn t t các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t khai trương ho t ng. N u quá th i h n này mà doanh nghi p b o hi m không b t u ho t ng thì b thu h i gi y phép. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m ph i ăng báo hàng ngày c a báo Trung ương và báo a phương nơi doanh nghi p t tr s chính trong 5 s liên ti p v nh ng n i dung ch y u như sau: a) Tên, a ch tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m; b) N i dung, ph m vi và th i h n ho t ng; c) M c v n i u l và s v n i u l ã góp; d) H , tên c a ngư i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p; ) S gi y phép và ngày c p gi y phép thành l p và ho t ng; e) Các s n phNm b o hi m ư c phép kinh doanh. i u 9. G i thông báo c p, thu h i, s a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng Trong trư ng h p B Tài chính c p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng, ch p thu n cho doanh nghi p b o hi m thay i m t trong nh ng n i dung quy nh t i kho n 1 i u 69 Lu t kinh doanh b o hi m, B Tài chính thông báo ngay b ng văn b n kèm theo b n sao gi y phép thành l p và ho t ng, quy t nh thu h i gi y phép thành l p và ho t ng ho c quy t nh ch p thu n vi c s a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng cho cơ quan ăng ký kinh doanh c p t nh nơi doanh nghi p t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n. i u 10. Hình th c t ch c ho t ng c a doanh nghi p b o hi m Doanh nghi p b o hi m ư c t ch c và ho t ng dư i các hình th c sau ây: 1. i v i T ng công ty b o hi m nhà nư c: a) Văn phòng tr s chính c a T ng công ty; b) Văn phòng tr s chính c a các ơn v thành viên; c) Văn phòng i di n. 2. i v i các doanh nghi p b o hi m nhà nư c khác, công ty c ph n b o hi m và doanh nghi p b o hi m có v n u tư nư c ngoài:
 4. a) Văn phòng tr s chính c a công ty; b) Chi nhánh; c) Văn phòng i di n. 3. Vi c m chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m Vi t Nam ra nư c ngoài ph i ư c B Tài chính ch p thu n và tuân th theo các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 11. Chi nhánh c a doanh nghi p b o hi m 1. Chi nhánh c a doanh nghi p b o hi m là ơn v ph thu c c a doanh nghi p b o hi m, ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này và ư c quy nh trong i u l c a doanh nghi p b o hi m. Doanh nghi p b o hi m ch u trách nhi m v toàn b ho t ng c a chi nhánh. 2. Doanh nghi p b o hi m ư c m chi nhánh ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính th c hi n các n i dung ho t ng ư c quy nh t i gi y phép thành l p và ho t ng. 3. H sơ xin m chi nhánh bao g m: a) ơn xin m chi nhánh; b) Báo cáo ánh giá tình hình ho t ng c a doanh nghi p trong năm tài chính trư c; c) Báo cáo i u tra nhu c u b o hi m nơi doanh nghi p b o hi m xin phép m chi nhánh; d) K ho ch kinh doanh c a chi nhánh trong 3 năm t i, trong ó nêu rõ n i dung, ph m vi ho t ng, các s n phNm b o hi m d ki n kinh doanh; d ki n t ch c b máy, nhân s ; a i m t chi nhánh; ) Lý l ch, văn b ng, ch ng ch c a ngư i i u hành chi nhánh. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. i u 12. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m 1. Văn phòng i di n là ơn v ph thu c c a doanh nghi p b o hi m, không ư c ho t ng kinh doanh. 2. Doanh nghi p b o hi m ư c m văn phòng i di n ngoài t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính, chi nhánh. 3. H sơ xin m văn phòng i di n bao g m:
 5. a) ơn xin m văn phòng i di n; b) Tài li u gi i trình v s c n thi t m văn phòng i di n; n i dung ho t ng; a i m t văn phòng i di n; c) Lý l ch, văn b ng, ch ng ch c a trư ng văn phòng i di n. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. i u 13. Thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng 1. Trong trư ng h p doanh nghi p b o hi m mu n thay i n i dung, ph m vi, th i h n ho t ng ư c quy nh trong gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m ph i có ơn ngh s a i, b sung gi y phép g i B Tài chính. 2. Trư ng h p doanh nghi p b o hi m mu n m r ng n i dung, ph m vi ho t ng ư c quy nh trong gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m ph i g i kèm quy t c, i u kho n, bi u phí c a các s n phNm b o hi m d ki n tri n khai; k ho ch kinh doanh, trong ó nêu rõ nhu c u khách hàng; d báo th trư ng; d ki n k t qu kinh doanh; cơ s v t ch t k thu t. 3. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ơn ngh s a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, B Tài chính ph i tr l i doanh nghi p b o hi m v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 4. Trong trư ng h p B Tài chính ch p thu n cho doanh nghi p thay i m t trong các n i dung theo quy nh t i i u 69 c a Lu t kinh doanh b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i th c hi n ăng báo theo quy nh t i kho n 2 i u 8 Ngh nh này v n i dung ư c ch p thu n. i u 14. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) 1. Ch t ch H i ng qu n tr c a doanh nghi p b o hi m ph i là ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và kinh nghi m v ho t ng kinh doanh b o hi m. 2. T ng giám c (Giám c) c a doanh nghi p b o hi m ph i là ngư i có uy tín, o c ngh nghi p, có th c ti n qu n lý kinh doanh hay qu n lý nhà nư c v b o hi m ít nh t 3 năm và ph i thư ng trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. 3. Vi c b nhi m, thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) c a doanh nghi p b o hi m ph i có s ch p thu n c a B Tài chính, tr trư ng h p Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c c a doanh nghi p b o hi m nhà nư c do Th tư ng Chính ph b nhi m. 4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ngh b ng văn b n c a doanh nghi p b o hi m, B Tài chính ph i tr l i doanh nghi p b o hi m v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do.
 6. M C 2: KHAI THÁC B O HI M i u 15. Bán b o hi m 1. Doanh nghi p b o hi m ư c m i chào khách hàng tham gia b o hi m theo n i dung, ph m vi ho t ng quy nh trong gi y phép thành l p và ho t ng. Vi c m i chào khách hàng tham gia b o hi m ư c th c hi n tr c ti p v i khách hàng ho c thông qua i di n c a h . 2. Doanh nghi p b o hi m không ư c ép bu c các t ch c, cá nhân mua b o hi m dư i m i hình th c. i u 16. Bán b o hi m thông qua i lý b o hi m, môi gi i b o hi m 1. Doanh nghi p b o hi m có th y quy n cho i lý b o hi m bán s n phNm b o hi m. 2. Doanh nghi p môi gi i b o hi m hư ng d n, tư v n cho khách hàng tham gia b o hi m theo yêu c u c a khách hàng. 3. Doanh nghi p môi gi i b o hi m, i lý b o hi m có nghĩa v : a) Gi i thích trung th c các thông tin v s n phNm b o hi m bên mua b o hi m hi u rõ s n phNm b o hi m d nh mua; b) Không ư c ti t l , cung c p thông tin làm thi t h i n quy n, l i ích h p pháp c a bên mua b o hi m. 4. Doanh nghi p môi gi i b o hi m, i lý b o hi m không ư c tác ng bên mua b o hi m cung c p sai l ch ho c không cung c p các thông tin c n thi t cho doanh nghi p b o hi m. i u 17. B o hi m thông qua hình th c u th u 1. Vi c mua, bán b o hi m có th ư c th c hi n thông qua hình th c u th u. 2. Vi c t ch c u th u ph i th c hi n theo các quy nh sau: a) B o m công khai, các i u ki n g i th u ư c áp d ng chung cho t t c các doanh nghi p b o hi m tham gia u th u; b) H sơ tham gia u th u c a các doanh nghi p b o hi m ph i ghi rõ i u ki n b o hi m, th i h n b o hi m, quy t c b o hi m, phí b o hi m và các quy nh khác theo yêu c u c a tài li u g i th u; c) Căn c xét th u là tài li u m i th u, b n chào giá phí b o hi m và các d ch v ph c v có liên quan khác. 3. Th t c u th u ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
 7. i u 18. Quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m 1. B Tài chính ban hành các quy t c, i u kho n b o hi m, m c phí b o hi m, s ti n b o hi m t i thi u i v i t ng lo i hình b o hi m b t bu c. 2. i v i các s n phNm b o hi m nhân th , b o hi m s c kho và b o hi m tai n n con ngư i, doanh nghi p b o hi m ph i tuân th quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c B Tài chính phê chuNn. 3. i v i các s n phNm b o hi m khác, doanh nghi p b o hi m ph i ăng ký v i B Tài chính quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m trư c khi áp d ng theo hư ng d n c a B Tài chính. 4. Trong trư ng h p doanh nghi p b o hi m giao k t h p ng b o hi m không theo quy t c, i u kho n, bi u phí ã ư c B Tài chính ban hành, phê chuNn ho c ã ăng ký v i B Tài chính thì doanh nghi p b o hi m ph i b i thư ng thi t h i phát sinh cho bên mua b o hi m và bên mua b o hi m không có trách nhi m n p phí b o hi m. i u 19. Th t c phê chuNn s n phNm b o hi m 1. i v i lo i s n phNm b o hi m do B Tài chính phê chuNn quy t c, i u kho n, bi u phí quy nh t i kho n 2 i u 18 Ngh nh này, doanh nghi p b o hi m ph i có văn b n ngh B Tài chính kèm theo các tài li u sau: a) Quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai; b) Công th c, phương pháp và gi i trình cơ s tính phí, d phòng nghi p v c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. i u 20. Hoa h ng b o hi m 1. Các doanh nghi p b o hi m ch ư c chi tr hoa h ng b o hi m t ph n phí b o hi m th c t thu ư c theo t l hoa h ng b o hi m do B Tài chính quy nh cho t ng nghi p v b o hi m. 2. i tư ng ư c hư ng hoa h ng b o hi m bao g m: a) Doanh nghi p môi gi i b o hi m; b) i lý b o hi m. 3. Không ư c chi tr hoa h ng b o hi m cho các i tư ng sau: a) T ch c, cá nhân không ư c phép ho t ng i lý b o hi m, ho t ng môi gi i b o hi m t i Vi t Nam;
 8. b) T ch c, cá nhân tr c ti p mua b o hi m, tr trư ng h p i lý b o hi m mua b o hi m nhân th cho chính mình; c) Cán b , nhân viên c a chính doanh nghi p b o hi m. M C 3: HO T Đ NG TÁI B O HI M i u 21. Tái b o hi m Doanh nghi p b o hi m có th tái b o hi m cho các doanh nghi p b o hi m khác theo phương th c hi u qu và ph i b o m trách nhi m ã cam k t i v i bên mua b o hi m. i u 22. Tái b o hi m b t bu c 1. Trong trư ng h p tái b o hi m cho các doanh nghi p b o hi m nư c ngoài, doanh nghi p b o hi m ph i tái b o hi m theo t l 20% trách nhi m c a các h p ng b o hi m ã giao k t cho Công ty Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam. Vi c gi m t l tái b o hi m b t bu c phù h p v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia. 2. Quy n và nghĩa v c a Công ty Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam i v i m i r i ro liên quan t i h p ng nh n tái b o hi m b t bu c s b t u và k t thúc cùng v i h p ng b o hi m g c c a các doanh nghi p b o hi m. 3. B Tài chính quy nh danh m c nghi p v tái b o hi m, hoa h ng tái b o hi m b t bu c. i u 23. Như ng tái b o hi m Doanh nghi p b o hi m có th chuy n m t ph n trách nhi m ã nh n b o hi m cho m t ho c nhi u doanh nghi p b o hi m khác nhưng không ư c như ng toàn b trách nhi m b o hi m ã nh n trong m t h p ng b o hi m cho doanh nghi p b o hi m khác hư ng hoa h ng tái b o hi m. i u 24. Nh n tái b o hi m Doanh nghi p b o hi m có th nh n tái b o hi m trách nhi m mà doanh nghi p b o hi m khác ã nh n b o hi m. Khi nh n tái b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i ánh giá r i ro b o m phù h p v i kh năng tài chính c a doanh nghi p. M C 4: CÁC HO T Đ NG KHÁC C A DOANH NGHI P B O HI M i u 25. phòng, h n ch t n th t 1. Doanh nghi p b o hi m có th áp d ng các bi n pháp phòng ng a b o m an toàn cho i tư ng b o hi m khi ư c s ng ý c a bên mua b o hi m ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. Các bi n pháp phòng, h n ch t n th t bao g m:
 9. a) T ch c tuyên truy n, giáo d c; b) Tài tr , h tr các phương ti n, v t ch t phòng h n ch r i ro; c) H tr xây d ng các công trình nh m m c ích phòng, gi m nh m c r i ro cho các i tư ng b o hi m. 3. Doanh nghi p b o hi m ư c trích m t t l trên phí b o hi m th c thu theo quy nh c a B Tài chính th c hi n các bi n pháp phòng, h n ch t n th t. i u 26. Giám nh t n th t 1. Vi c giám nh t n th t th c hi n theo quy nh t i i u 48 Lu t kinh doanh b o hi m. Cơ quan giám nh ch u trách nhi m v k t qu giám nh c a mình. 2. Vi c giám nh t n th t ph i b o m trung th c, khách quan, khoa h c, k p th i, chính xác. 3. K t qu giám nh t n th t ph i ư c th hi n trong biên b n giám nh. i u 27. Chuy n giao h p ng b o hi m 1. Vi c chuy n giao h p ng b o hi m th c hi n theo quy nh t i các i u 74, 75 và 76 Lu t kinh doanh b o hi m. 2. Trong trư ng h p chuy n giao toàn b h p ng b o hi m c a m t ho c m t s nghi p v b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i có văn b n ngh B Tài chính s a i, b sung gi y phép thành l p và ho t ng. Chương 3: Đ I LÝ B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M M C 1: Đ I LÝ B O HI M i u 28. Nguyên t c ho t ng i lý b o hi m 1. T ch c, cá nhân ho t ng i lý b o hi m ph i có i u ki n ho t ng i lý theo quy nh t i i u 86 Lu t kinh doanh b o hi m và ph i ký h p ng i lý b o hi m theo quy nh t i i u 87 Lu t kinh doanh b o hi m. 2. Cán b , nhân viên c a doanh nghi p b o hi m không ư c làm i lý b o hi m cho chính doanh nghi p b o hi m ó. 3. T ch c, cá nhân không ư c ng th i làm i lý cho doanh nghi p b o hi m khác n u không ư c ch p thu n c a doanh nghi p b o hi m mà mình ang làm i lý. i u 29. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m trong ho t ng i lý b o hi m 1. Doanh nghi p b o hi m có các quy n sau:
 10. a) L a ch n i lý b o hi m và ký k t h p ng i lý b o hi m; b) Quy nh m c chi tr hoa h ng b o hi m trong h p ng i lý b o hi m theo các quy nh c a pháp lu t; c) Nh n và qu n lý ti n ký qu ho c tài s n th ch p c a i lý b o hi m, n u có tho thu n trong h p ng i lý b o hi m; d) Yêu c u i lý b o hi m thanh toán phí b o hi m thu ư c theo tho thu n trong h p ng b o hi m; ) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n h p ng i lý b o hi m; e) ư c hư ng các quy n l i h p pháp khác t ho t ng i lý b o hi m. 2. Doanh nghi p b o hi m có nghĩa v : a) T ch c ào t o và c p ch ng ch ào t o i lý phù h p v i quy nh c a pháp lu t; b) Hư ng d n và cung c p y , chính xác các thông tin c n thi t liên quan n ho t ng i lý b o hi m; c) Th c hi n các trách nhi m phát sinh theo h p ng i lý b o hi m ã ký k t; d) Thanh toán hoa h ng theo tho thu n trong h p ng i lý b o hi m; ) Hoàn tr cho i lý b o hi m kho n ti n ký qu ho c tài s n th ch p theo tho thu n; e) Ch u trách nhi m v nh ng thi t h i hay t n th t do ho t ng i lý b o hi m c a mình gây ra theo tho thu n trong h p ng i lý b o hi m; g) Ch u s ki m tra giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các ho t ng do i lý b o hi m c a doanh nghi p b o hi m th c hi n. i u 30. Quy n và nghĩa v c a i lý b o hi m 1. i lý b o hi m có các quy n sau: a) L a ch n và ký k t h p ng i lý b o hi m i v i doanh nghi p b o hi m theo úng quy nh c a pháp lu t; b) Tham d các l p ào t o, b i dư ng, nâng cao trình cho i lý b o hi m do doanh nghi p b o hi m t ch c; c) ư c cung c p thông tin c n thi t cho các ho t ng c a mình và các i u ki n khác th c hi n h p ng i lý b o hi m; d) Hư ng hoa h ng và các quy n, l i ích h p pháp khác t ho t ng i lý b o hi m;
 11. ) Yêu c u doanh nghi p b o hi m hoàn tr ti n ký qu ho c tài s n th ch p theo tho thu n trong h p ng i lý b o hi m. 2. i lý b o hi m có các nghĩa v sau: a) Th c hi n cam k t trong h p ng i lý b o hi m ã ký v i doanh nghi p b o hi m; b) Ký qu ho c th ch p tài s n cho doanh nghi p b o hi m n u có tho thu n trong h p ng i lý b o hi m; c) Gi i thi u, m i chào, bán b o hi m; cung c p các thông tin y , chính xác cho bên mua b o hi m; th c hi n h p ng b o hi m theo ph m vi ư c y quy n trong h p ng i lý b o hi m; d) Ch u s ki m tra giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và th c hi n y nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. ào t o i lý b o hi m 1. T ch c ư c phép ào t o i lý b o hi m bao g m doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam. 2. i u ki n ào t o i lý b o hi m bao g m: a) Có chương trình ào t o quy nh t i i u 32 Ngh nh này; b) Cán b ào t o i lý b o hi m ph i có ki n th c chuyên môn v b o hi m, ki n th c pháp lu t và k năng sư ph m; c) Có cơ s v t ch t b o m cho vi c ào t o. 3. Doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam mu n ào t o i lý b o hi m ph i có văn b n ngh B Tài chính phê chuNn chương trình ào t o i lý b o hi m, kèm theo tài li u gi i trình v ki n th c c a cán b ào t o i lý b o hi m và cơ s v t ch t b o m cho vi c ào t o. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. i u 32. Chương trình ào t o i lý b o hi m Chương trình ào t o i lý b o hi m bao g m các n i dung ch y u sau: 1. Ki n th c chung v b o hi m; 2. Trách nhi m c a i lý, o c hành ngh i lý; 3. Pháp lu t v kinh doanh b o hi m;
 12. 4. N i dung c a s n phNm b o hi m doanh nghi p b o hi m ư c phép kinh doanh; 5. K năng bán b o hi m; 6. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m, i lý b o hi m trong ho t ng i lý b o hi m; 7. Th c hành hành ngh i lý b o hi m. i u 33. Qu n lý ào t o i lý b o hi m 1. B Tài chính có trách nhi m ki m tra giám sát ho t ng ào t o i lý b o hi m. Trư ng h p doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam không áp ng các i u ki n ào t o i lý b o hi m quy nh t i i u 31 Ngh nh này, B Tài chính s ình ch ho t ng ào t o i lý b o hi m. 2. Hàng năm doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam ph i báo cáo B Tài chính v s lư ng khoá ào t o ã t ch c, s lư ng i lý ã ào t o, s lư ng ch ng ch ã c p trong năm. M C 2: DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M i u 34. Các lo i hình doanh nghi p môi gi i b o hi m Các lo i hình doanh nghi p môi gi i b o hi m bao g m: 1. Doanh nghi p môi gi i b o hi m nhà nư c; 2. Công ty c ph n môi gi i b o hi m; 3. Công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m; 4. Công ty h p danh môi gi i b o hi m; 5. Doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m; 6. Doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh; 7. Doanh nghi p môi gi i b o hi m 100% v n u tư nư c ngoài. i u 35. C p gi y phép thành l p và ho t ng 1. T ch c, cá nhân mu n th c hi n ho t ng môi gi i b o hi m theo quy nh t i i u 90 Lu t kinh doanh b o hi m ph i thành l p doanh nghi p môi gi i b o hi m. 2. Vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 93 Lu t kinh doanh b o hi m. Riêng h sơ xin c p gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p môi gi i b o hi m không ph i nêu phương th c trích l p d phòng nghi p v , chương trình tái b o hi m, u tư v n, kh năng thanh toán trong phương án kinh doanh.
 13. 3. Doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng ph i n p l phí c p gi y phép thành l p và ho t ng. M c l phí m i l n c p gi y phép là 0,1% v n pháp nh. i u 36. Nguyên t c ho t ng môi gi i b o hi m Doanh nghi p môi gi i b o hi m ch ư c tư v n, gi i thi u cho bên mua b o hi m các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ã ư c B Tài chính ban hành, phê chuNn ho c doanh nghi p b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính. i u 37. Áp d ng các quy nh khác Th t c trư c khi khai trương ho t ng; hình th c t ch c ho t ng c a doanh nghi p môi gi i b o hi m; các thay i v n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng c a doanh nghi p môi gi i b o hi m; các quy nh v Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) ư c áp d ng theo các quy nh t i các i u 8, 10, 13 và 14 Ngh nh này. Chương 4: DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI M C 1: DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 38. T l góp v n trong doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh 1. T l góp v n c a bên Vi t Nam trong doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh không ư c th p hơn 30% v n i u l . 2. Các bên trong doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh có quy n tho thu n chuy n như ng giá tr ph n v n góp c a mình trong liên doanh, nhưng ph i ưu tiên chuy n như ng cho các bên trong liên doanh. i u 39. N i dung, ph m vi và a bàn ho t ng 1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài không b h n ch v n i dung, ph m vi ho t ng khi bán s n phNm b o hi m cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, t ch c và cá nhân nư c ngoài; các doanh nghi p ngoài qu c doanh; các s n phNm ph c v cho nh ng chương trình phát tri n nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p và b o hi m r i ro tài chính, b o hi m trách nhi m ngh nghi p. 2. Ngoài các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, vi c m r ng n i dung, ph m vi ho t ng s ư c th c hi n theo hư ng d n c a B Tài chính, phù h p v i nhu c u phát tri n th trư ng và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia.
 14. 3. Trong năm ho t ng u tiên, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ch ư c phép m m t chi nhánh ngoài tr s chính ti n hành ho t ng kinh doanh b o hi m, môi gi i b o hi m. 4. Sau 3 năm k t khi ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ư c phép m thêm 2 chi nhánh ti n hành ho t ng kinh doanh b o hi m, môi gi i b o hi m. 5. Sau 5 năm k t khi ho t ng, vi c m thêm chi nhánh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ư c th c hi n theo nhu c u phát tri n th trư ng và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 40. Áp d ng các quy nh khác Các quy nh khác v thành l p và ho t ng, khai thác b o hi m, tái b o hi m và các ho t ng khác i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ư c áp d ng theo quy nh t i Chương II, M c 2 Chương III Ngh nh này. M C 2: VĂN PHÒNG Đ I DI N C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 41. Văn phòng i di n Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam là ơn v ph thu c c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài. i u 42. N i dung ho t ng c a văn phòng i di n 1. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam ư c th c hi n các ho t ng sau ây: a) Làm ch c năng văn phòng liên l c; b) Nghiên c u th trư ng; c) Xúc ti n xây d ng các d án u tư c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; d) Thúc Ny và theo dõi vi c th c hi n các d án do doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài tài tr t i Vi t Nam; ) Các ho t ng khác phù h p v i pháp lu t Vi t Nam. 2. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam không ư c th c hi n các ho t ng kinh doanh t i Vi t Nam. i u 43. L phí c p gi y phép và công b n i dung ho t ng
 15. 1. M c l phí m i l n c p gi y phép ho c gia h n ho t ng là 1 (m t) tri u ng Vi t Nam. 2. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày ư c c p gi y phép, văn phòng i di n ph i chính th c ho t ng. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày ư c c p gi y phép t văn phòng i di n, văn phòng i di n ph i th c hi n công b n i dung quy nh t i gi y phép t văn phòng i di n. i u 44. Th i h n ho t ng 1. Th i h n ho t ng c a văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam không quá 5 năm. 2. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam mu n gia h n ho t ng ph i n p ơn ngh gia h n. 3. Gi y phép t văn phòng i di n b thu h i trong các trư ng h p sau: a) H t th i h n ho t ng mà không ngh gia h n ho c không ư c B Tài chính gia h n; b) Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài b thu h i gi y phép; c) Ho t ng sai m c ích ho c không úng v i n i dung quy nh trong gi y phép t văn phòng i di n. 4. Khi k t thúc ho t ng, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i th c hi n y th t c và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t. i u 45. Báo cáo ho t ng Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo nh kỳ ho t ng c a văn phòng theo hư ng d n c a B Tài chính. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V HO T Đ NG KINH DOANH B O HI M i u 46. Trách nhi m c a B Tài chính trong vi c qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m B Tài chính có trách nhi m: 1. Hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m; xây d ng các chính sách, ch liên quan n ho t ng kinh doanh b o hi m, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và chính sách phát tri n th trư ng b o hi m Vi t Nam;
 16. 2. C p và thu h i gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; c p và thu h i gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam; 3. Ban hành, phê chuNn, hư ng d n th c hi n quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m; 4. Áp d ng các bi n pháp c n thi t doanh nghi p b o hi m b o m các yêu c u v tài chính và th c hi n nh ng cam k t v i bên mua b o hi m; 5. T ch c thông tin và d báo tình hình th trư ng b o hi m; 6. H p tác qu c t trong lĩnh v c b o hi m; 7. Ch p thu n vi c doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ho t ng nư c ngoài; 8. Qu n lý ho t ng c a văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam; 9. T ch c vi c ào t o, xây d ng i ngũ cán b qu n lý và chuyên môn, nghi p v v b o hi m; 10. Thanh tra, ki m tra ho t ng kinh doanh b o hi m; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m; 11. T ch c tuyên truy n pháp lu t v kinh doanh b o hi m; 12. T ch c b máy và ào t o cán b th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v kinh doanh b o hi m. i u 47. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong vi c th c hi n pháp lu t v kinh doanh b o hi m Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Tài chính trong vi c xây d ng các chính sách, ch liên quan n ho t ng kinh doanh b o hi m; 2. Ph i h p v i B Tài chính trong vi c ki m tra, giám sát vi c th c hi n pháp lu t v kinh doanh b o hi m; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m; 3. Th c hi n các nhi m v khác thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 48. Trách nhi m c a U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n pháp lu t v kinh doanh b o hi m
 17. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Gi i quy t các th t c liên quan n vi c thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam trên a bàn qu n lý, sau khi ã ư c B Tài chính c p gi y phép; 2. Ph i h p v i B Tài chính trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m trong ph m vi a bàn qu n lý; 3. Th c hi n các nhi m v khác thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 49. Thanh tra ho t ng kinh doanh b o hi m Vi c thanh tra ho t ng kinh doanh b o hi m th c hi n theo i u 122 Lu t kinh doanh b o hi m và tuân th các quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra i v i doanh nghi p. Chương 6: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 50. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng kinh doanh b o hi m óng góp cho vi c phát tri n kinh t - xã h i, b o m an toàn cho th trư ng b o hi m, ch p hành t t các quy nh c a pháp lu t, phát hi n nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 51. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v kinh doanh b o hi m thì tùy theo m c vi ph m, B Tài chính x lý theo các hình th c sau: a) C nh cáo; b) T m ình ch ho t ng; c) Thu h p n i dung, ph m vi và a bàn ho t ng; d) Thu h i gi y phép. 2. Quy t nh x lý s ư c thông báo b ng văn b n cho t ch c, cá nhân vi ph m, các cơ quan có liên quan và công b công khai. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 52. Hi u l c c a Ngh nh
 18. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. 2. Ngh nh s 100/CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v kinh doanh b o hi m và Ngh nh s 74/CP ngày 14 tháng 6 năm 1997 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u quy nh t i Ngh nh s 100/CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v kinh doanh b o hi m h t hi u l c thi hành, k t ngày Ngh nh này có hi u l c. i u 53. i u kho n chuy n ti p Trong th i h n 1 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c, doanh nghi p b o hi m hi n ang ho t ng kinh doanh ng th i b o hi m nhân th và b o hi m phi nhân th ph i hoàn thành các th t c tách riêng ho t ng kinh doanh b o hi m nhân th và ho t ng kinh doanh b o hi m phi nhân th . i u 54. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản