intTypePromotion=1

Nghị định số 42/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Hồ Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
101
lượt xem
7
download

Nghị định số 42/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 42/2005/NĐ-CP về việc quy định việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 2005 - công trái giáo dục do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 42/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 42/2005/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY ĐỊNH VIỆC PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC NĂM 2005 - CÔNG TRÁI GIÁO DỤC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999; Thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục theo Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Tiếp tục thực hiện việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005 mang tên Công trái giáo dục để huy động nguồn vốn hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn, thực hiện mục tiêu xoá phòng học 3 ca, xoá phòng học tranh tre, nứa lá, kiên cố hoá trường học theo quy định tại Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28 tháng 11 năm 2002 của Quốc hội. Điều 2. Tổng mức vốn huy động Công trái giáo dục phát hành năm 2005 là 1.500 tỷ đồng (một ngàn năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ tiến độ sử dụng nguồn thu từ phát hành Công trái giáo dục năm 2003 và tình hình thị trường tài chính - tiền tệ để quyết định thời điểm phát hành và lãi suất của Công trái giáo dục năm 2005. Các quy định khác về việc phát hành Công trái giáo dục năm 2005 được thực hiện như quy định tại Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục. Điều 3. Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát hành Công trái giáo dục để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia.
  2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh tế, xã hội và mọi tầng lớp nhân dân tham gia mua công trái xây dựng Tổ quốc. Điều 4. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc phát hành Công trái giáo dục trong năm 2005 theo quy định tại Nghị định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2