Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43/2002/NĐ-CP về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bầu cử bổ sung của tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43/2002/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 43/2002/N -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2002 V PHÊ CHU N ƠN VN B U C VÀ S LƯ NG I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH B U C B SUNG C A T NH TI N GIANG NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10, i u 11 và i u 59 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Ti n Giang t i Văn b n s 231/TT- UB ngày 03/4/2002 và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph t i T trình s 95/TTr-BTCCBCP ngày 8/4/2002, NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn b u c b sung 2 (hai) i bi u H i ng nhân dân t nh nhi m kỳ 1999-2004 ư c b u t i ơn v b u c s 1 thu c huy n Cái Bè và ơn v b u c s 17 thu c huy n Gò Công Tây, t nh Ti n Giang. i u 2. Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân t nh Ti n Giang; B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH TI N GIANG S ơn v hành chính ơn v b u c S i bi u ư c b u th t m i ơn v 1 Huy n Cái Bè ơn v b u c s 1 1 i bi u 2 Huy n Gò Công Tây ơn v b u c s 17 1 i bi u
Đồng bộ tài khoản