Nghị định số 43-CP về việc ban hành quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
35
lượt xem
7
download

Nghị định số 43-CP về việc ban hành quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 43-CP về việc ban hành quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 43-CP về việc ban hành quy chế đấu thầu do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 43-CP Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 43-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1996 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Thương m i, NGHN NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch u th u. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ch u tư ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. B K ho ch và u tư có trách nhi m ch trì ph i h p v i B Xây d ng, B Thương m i và các B , ngành có liên quan hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký) QUY CH U TH U (Ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph )
 2. Quy ch u th u ư c ban hành nh m th ng nh t qu n lý ho t ng u th u trong c nư c, b o m tính úng n, khách quan, công b ng và có tính c nh tranh trong u th u d án ho c t ng ph n d án u tư v tuy n ch n tư v n, mua s m v t tư thi t b và thi công xây l p th c hi n các d án u tư trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.- Gi i thích các thu t ng . Các thu t ng dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. " u th u" là quá trình l a ch n nhà th u áp ng ư c các yêu c u c a bên m i th u trên cơ s c nh tranh gi a các nhà th u. 2. "Xét th u" là quá trình phân tích, ánh giá các h sơ d th u xét ch n bên trúng th u. 3. "Bên m i th u" là ch u tư ho c i di n h p pháp c a ch u tư có d án c n u th u. 4. "Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư" là: - H i ng qu n tr ho c Ban qu n tr n u v n u tư thu c s h u c a công ty ho c h p tác xã. - M t t ch c ho c m t cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c ư c u quy n theo lu t nh, n u v n u tư là v n Nhà nư c. 5. "Nhà th u" là t ch c kinh t có i u ki n và có tư cách pháp nhân tham gia u th u, nhà th u, nhà th u có th là cá nhân trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n. 6. "Gói th u" là m t công vi c c a d án u tư ư c phân chia theo tính ch t ho c trình t th c hi n d án, có quy mô h p lý và b o m tính ng b c a d án t ch c l a ch n nhà th u. Gói th u cũng có th là toàn b d án. 7. "Tư v n u tư và xây d ng" là ho t ng áp ng các yêu c u v ki n th c, kinh nghi m chuyên môn cho bên m i th u trong vi c xem xét quy t nh ki m tra quá trình chuNn b u tư và th c hi n u tư. 8. "Xây l p" là nh ng công vi c có liên quan n quá trình xây d ng và l p t thi t b các công trình, h ng m c công trình. 9. "V t tư thi t b " bao g m thi t b toàn b ho c thi t b l , thành phNm, bán thành phNm, nguyên li u và v t li u. 10. "Sơ tuy n" là bư c l a ch n các nhà th u có tư cách và năng l c tham d u th u.
 3. 11. "N p th u" là th i h n nh n h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u. 12. "M th u" là th i i m t ch c m các h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u. 13. "Danh sách ng n" là danh sách thu h p các nhà th u ư c l a ch n qua các bư c ánh giá h sơ d th u. i u 2.- Ph m vi và i tư ng áp d ng quy ch u th u. Quy ch u th u áp d ng l a ch n nhà th u cho các d án u tư t i Vi t Nam và ph i ư c t ch c u th u t i Vi t Nam bao g m: a) Các d án u tư ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng. b) Các d án u tư liên doanh (ho c h p tác kinh doanh) v i nư c ngoài c a các doanh nghi p Nhà nư c có m c góp v n pháp nh c a bên Vi t Nam t 30% tr lên. c) Các d án u tư c n l a ch n i tác liên danh, 100% v n nư c ngoài ho c BOT (Xây d ng - v n hành - chuy n giao), BT (Xây d ng - chuy n giao). d) Các d án u tư khác mà ch u tư quy t nh t ch c u th u. e) i v i các d án có s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài, cơ quan ư c giao trách nhi m àm phán ký k t hi p nh ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh nh ng quy nh khác v i quy ch này trư c khi ký. i u 3.- Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c áp d ng. 1. Hình th c l a ch n nhà th u: a) u th u r ng rãi. u th u r ng rãi là hình th c không h n ch s lư ng nhà th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai trên các phương ti n thông tin i chúng và ghi rõ các i u ki n, th i gian d th u. i v i nh ng gói th u l n ph c t p v công ngh và k thu t, bên m i th u ph i ti n hành sơ tuy n l a ch n nhà th u có tư cách và năng l c tham d u th u. b) u th u h n ch . u th u h n ch là hình th c u th u mà bên m i th u ch m i m t s nhà th u có kh năng áp ng các yêu c u c a h sơ m i th u. c) Ch nh th u. Ch nh th u là hình th c c bi t, ư c áp d ng theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng i v i các gói th u s d ng v n Nhà nư c ư c phép ch nh
 4. th u. Bên m i th u ch thương th o h p ng v i m t nhà th u do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch nh, n u không t ư c yêu c u m i thương th o v i nhà th u khác. 2. Phương th c áp d ng: a) u th u m t túi h sơ (m t phong bì). Khi d th u theo phương th c này, nhà th u c n n p nh ng xu t v k thu t, tài chính, giá b th u và nh ng i u ki n khác trong m t túi h sơ chung. b) u th u hai túi h sơ (hai phong bì). Khi d th u theo phương th c này, nhà th u c n n p nh ng xu t v k thu t và xu t v tài chính trong t ng túi h sơ riêng vào cùng m t th i i m. Túi h sơ xu t v k thu t s ư c xem xét trư c ánh giá, x p h ng. Nhà th u ư c x p h ng th nh t v k thu t s ư c xem xét ti p túi h sơ xu t v tài chính. Trư ng h p nhà th u không áp ng các yêu c u v tài chính và các i u ki n c a h p ng, bên m i th u ph i xin ý ki n c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư, n u ư c ch p thu n m i ư c m i nhà th u ti p theo xem xét. c) u th u hai giai o n. Phương th c này áp d ng cho nh ng d án l n, ph c t p v công ngh và k thu t ho c d án thu c d ng chìa khoá trao tay. Trong quá trình xem xét, ch u tư có i u ki n hoàn thi n yêu c u v m t công ngh , k thu t và các i u ki n tài chính c a h sơ m i th u. Giai o n th nh t: Các nhà th u n p xu t v k thu t và phương án tài chính sơ b (chưa có giá) bên m i th u xem xét và th o lu n c th v i t ng nhà th u nh m th ng nh t v yêu c u và tiêu chuNn k thu t nhà th u chính th c chuNn b và n p xu t k thu t c a mình. Giai o n th hai: Bên m i th u m i các nhà th u tham gia trong giai o n th nh t n p xu t k thu t ã ư c b sung hoàn ch nh trên cùng m t m t b ng k thu t và xu t y các i u ki n tài chính, ti n th c hi n, i u ki n h p ng, giá b th u ánh giá và x p h ng. d) Chào hàng c nh tranh. Phương th c này ch áp d ng cho nh ng gói th u mua s m v t tư thi t b có quy mô nh và ơn gi n. M i gói th u ph i có ít nh t 3 b n chào giá c a 3 nhà th u khác nhau trên cơ s yêu c u c a bên m i th u. Nhà th u áp ng yêu c u và có giá b th u ư c ánh giá th p nh t s ư c xem xét trao h p ng. ) Mua s m tr c ti p. Phương th c này ư c áp d ng trong trư ng h p ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép i v i các lo i v t tư thi t b có nhu c u g p hoàn thành d án mà
 5. trư c ó các lo i v t tư thi t b này ã ư c ti n hành u th u và ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép th c hi n. e) Giao th u tr c ti p. Là phương th c ch n ngay m t nhà th u có tin c y cao xem xét thương th o h p ng. Phương th c này ch ư c áp d ng i v i nh ng gói th u có quy mô nh dư i 500 tri u ng và các gói th u ư c Th tư ng Chính ph cho phép ch nh th u. Trư ng h p nhà th u ư c ch nh không áp ng yêu c u c a bên m i th u thì ch u tư ư c quy n ki n ngh v i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét thay i nhà th u khác thương th o h p ng. f) T làm. Phương th c này ch ư c áp d ng i v i các công trình theo quy nh c a i u l qu n lý u tư và xây d ng cho phép. i u 4.- Hình th c và phương th c th c hi n h p ng. Vi c ký k t h p ng gi a bên m i th u và bên trúng th u là yêu c u b t bu c. H p ng ph i th c hi n theo nguyên t c sau: a) Th hi n y các i u ki n cam k t c a bên m i th u và bên trúng th u. b) Giá trúng th u ư c ghi trong h p ng là giá ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t và không ư c phép thay i trong quá trình th c hi n h p ng. c) Tuân th các quy nh v h p ng c a lu t pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Tuỳ theo tính ch t c a gói th u, hình th c h p ng ư c ký k t có th là: -H p ng tư v n. -H p ng mua s m v t tư thi t b . -H p ng xây l p. -H p ng d án. Phương th c th c hi n h p ng ư c l a ch n tuỳ theo th i h n và i u ki n giá c ư c quy nh trong h p ng: - H p ng tr n gói (theo giá khoán g n). -H p ng chìa khoá trao tay. -H p ng có i u ch nh giá.
 6. 1. H p ng tr n gói: H p ng tr n gói là h p ng th c hi n theo giá khoán g n ư c áp d ng cho nh ng gói th u ư c xác nh rõ v s lư ng, ch t lư ng, th i gian... Giá trúng th u là giá thanh toán h p ng. 2. H p ng chìa khoá trao tay: Ch áp d ng i v i nh ng d án ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép u th u toàn b d án (thi t k , mua s m v t tư thi t b , xây l p...). Ch u tư nghi m thu và nh n bàn giao khi nhà th u hoàn thành h p ng theo úng n i dung và giá tr ã ghi trong h p ng. 3. H p ng có i u ch nh giá: áp d ng cho nh ng h p ng ph c t p, không có i u ki n xác nh chính xác v s lư ng và kh i lư ng t i th i i m ký k t h p ng ho c có bi n ng l n v giá c , có th i gian th c hi n h p ng ít nh t trên 12 tháng. H p ng có i u ch nh giá ph i ghi rõ danh m c, i u ki n, công th c, gi i h n i u ch nh giá ư c c p quy t nh u tư ch p thu n b ng văn b n v các y u t gây bi n ng giá (lao ng, nguyên v t li u, thi t b ...). i u 5.- K ho ch u th u d án. K ho ch u th u d án do bên m i th u l p ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. Trư ng h p chưa i u ki n l p k ho ch u th u toàn b d án, thì bên m i th u có th l p k ho ch u th u t ng ph n d án theo giai o n u tư. N i dung k ho ch u th u d án bao g m: 1. Phân chia d án thành các gói th u. 2. Ư c tính giá c a t ng gói th u. 3. Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c áp d ng. 4. Th i gian t ch c u th u cho t ng gói th u. 5. Phương th c th c hi n h p ng. 6. Th i gian th c hi n h p ng. i u 6.- i u ki n m i th u và d th u. 1. i u ki n m i th u: Bên m i th u ph i chuNn b các h sơ sau: - Văn b n quy t nh u tư ho c gi y phép u tư c a c p có thNm quy n. Trư ng h p c n u th u tuy n ch n tư v n l p báo cáo nghiên c u kh thi, ph i có văn b n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. - K ho ch u th u ư c phê duy t.
 7. - H sơ m i th u (trư ng h p sơ tuy n ph i có h sơ sơ tuy n). 2. i u ki n d th u: Nhà th u tham gia d th u ph i có các i u ki n sau: - Có gi y phép kinh doanh ho c ăng ký hành ngh . - năng l c v k thu t và tài chính áp ng yêu c u nêu trong h sơ m i th u. - H sơ d th u h p l , và ch ư c tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù là ơn phương hay liên danh d th u. i u 7.- i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u trong nư c. 1. Ch u tư ch ư c t ch c u th u qu c t trong các trư ng h p sau: a) Các gói th u không có ho c ch có m t nhà th u trong nư c áp ng yêu c u c a d án. b) Các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài có quy nh trong hi p nh ph i u th u qu c t . 2. Nhà th u trong nư c tham d u th u qu c t ( ơn phương ho c liên danh) ư c xét ưu tiên khi các i u ki n nh n th u ư c ánh giá tương ương v i các i u ki n nh n th u c a nhà th u nư c ngoài. 3. Nhà th u trong nư c tham gia u th u qu c t sau khi trúng th u s ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh riêng c a Nhà nư c. 4. Nhà th u nư c ngoài tham d u th u qu c t t i Vi t Nam ph i có cam k t liên danh v i m t nhà th u Vi t Nam ho c cam k t s d ng th u ph xây l p và mua s m các v t tư thi t b phù h p có kh năng s n xu t và gia công t i Vi t Nam. i u 8.- Thuy t minh và s a i tài li u u th u. Các nhà thàu không ư c phép thay i h sơ d th u sau khi ã h t th i h n n p th u. Trong quá trình ánh giá và so sánh các h sơ d th u, bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm sáng t m t s v n nhưng không làm thay i n i dung cơ b n h sơ d th u và giá b th u. Nh ng ngh làm sáng t c a bên m i th u cũng như nh ng ý ki n tr l i c a nhà th u u ph i g i b ng văn b n. Nh ng gi i áp c a nhà th u d n n s thay i v giá b th u ã xu t s không ư c xem xét. Bên m i th u ph i lưu tr nh ng tài li u ngh làm sáng t và nh ng gi i pháp liên quan. i u 9.- Th i h n n p th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u. Trong h sơ m i th u bên m i th u ph i ghi rõ th i h n n p th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u. Th i h n n p th u s tuỳ thu c quy mô và s ph c t p c a gói th u nhưng t i a không quá 60 ngày i v i u th u tuy n ch n tư v n và mua s m v t tư thi t b , 90 ngày i v i u th u xây l p k t ngày phát hành h sơ m i th u. Trong trư ng h p c bi t, bên m i th u c n s a i m t s n i dung trong h sơ m i th u khi chưa h t n p th u, có th gia h n th i h n n p th u. Bên m i th u ph i g i
 8. n i dung s a i b ng văn b n t i t t c các nhà th u tham gia trư c khi h t th i h n n p th u ã quy nh ít nh t là 10 ngày nhà th u có i u ki n hoàn ch nh thêm h sơ d th u. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u là th i h n k t ngày h t th i h n n p th u n ngày công b k t qu trúng th u. Trư ng h p ph i kéo dài th i h n có hi u l c c a h sơ d th u, bên m i th u ph i thông báo cho các nhà th u. N u nhà th u không ch p nh n thì v n ư c hoàn tr ti n b o lãnh d th u. i u 10.- M th u, x p h ng nhà th u, xét ch n và công b k t qu u th u. 1. M th u: Nh ng h sơ d th u n p úng h n s dư c bên m i th u ti p nh n và qu n lý theo ch qu n lý h sơ m t. Vi c m th u ư c ti n hành công khai theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u. Khi m th u ph i có i di n cơ quan hành chính Nhà nư c s t i (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) ch ng ki n và ký xác nh n. i di n c a bên m i th u và các nhà th u tham d (n u có) ph i ký vào biên b n m th u. Biên b n m th u ghi rõ tên gói th u, ngày, gi và a i m m th u, tên và a ch các nhà th u, giá b th u (tr u th u tuy n ch n tư v n), b o lãnh d th u (n u có), các văn b n b sung ho c s a i và các chi ti t khác. Nh ng ơn d th u không h p l theo quy nh c a h sơ m i th u s b lo i. 2. X p h ng nhà th u: Các h sơ d th u h p l ư c bên m i th u nghiên c u, ánh giá chi ti t và so sánh x p h ng trên cơ s h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư thông qua trư c khi m th u. 3. Xét ch n và công b k t qu u th u: K t qu u th u ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. Bên m i th u ch ư c phép công b k t qu u th u khi có văn b n phê duy t nhà th u trúng th u. i u 11.- ng ti n b th u và ngôn ng s d ng trong tài li u u th u. ng ti n b th u là lo i ti n do bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u. T giá quy i gi a ng ti n Vi t Nam và ng ti n nư c ngoài ư c tính theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m m th u. Ngôn ng s d ng trong tài li u u th u là ti ng Vi t ( u th u trong nư c), ti ng Vi t ho c ti ng Anh ( u th u qu c t ). i u 12.- B o m t h sơ, tài li u, thông tin. T t c các cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n công tác u th u và xét th u ph i có trách nhi m gi bí m t các h sơ, tài li u, thông tin theo quy nh sau ây:
 9. - Không ư c ti t l n i dung h sơ m i th u v i b t c i tư ng nào trư c ngày ch u tư phát hành h sơ m i th u. - Không ư c mang v nhà xem ho c cho ngư i khác mư n các h sơ d th u, các s tay ghi chép, các biên b n cu c h p xét th u, các ý ki n nh n xét ánh giá c a chuyên gia ho c tư v n i v i t ng nhà th u và các tài li u khác có liên quan ư c óng d u t i m t và tuy t m t. - Không ư c ti t l cho b t c ai v k t qu ánh giá x p h ng nhà th u trư c khi ch u tư ký k t h p ng chính th c v i nhà th u trúng th u. N u có d u hi u ti t l bí m t thì ph i x lý ngay theo quy nh t i i u 45 c a Quy ch này. Chương 2: U TH U TUY N CH N TƯ V N i u 13.- N i dung tư v n u tư và xây d ng. Tư v n u tư và xây d ng bao g m các lo i công vi c sau: - ChuNn b u tư. - Th c hi n u tư. - Các tư v n khác. a) Tư v n chuNn b u tư: - L p báo cáo nghiên c u kh thi. - ThNm nh báo cáo nghiên c u kh thi. Tư v n không ư c thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi do mình l p. b) Tư v n th c hi n u tư: - L p thi t k , t ng d toán và d toán. - ThNm nh thi t k và t ng d toán. - L p h sơ m i th u. - Phân tích ánh giá h sơ d th u. - Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b . Tư v n không ư c thNm nh thi t k , t ng d toán và d toán do mình l p.
 10. c) Các tư v n khác: - V n hành trong th i gian u. - Th c hi n chương trình ào t o, chuy n giao công ngh và qu n lý d án. i u 14.- Năng l c và trách nhi m c a tư v n u tư và xây d ng. - Tư v n u tư và xây d ng ph i có ch ng ch xác nh trình chuyên môn phù h p v i yêu c u c a d án. - Tư v n u tư và xây d ng ph i ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t v tính úng n, chính xác, khách quan v chuyên môn và hoàn thành công vi c theo úng quy nh c a h p ng. i u 15.- Hình th c tư v n u tư và xây d ng. Tư v n u tư và xây d ng ư c th c hi n thông qua các hình th c: Thuê các t ch c tư v n có tư cách pháp nhân (các công ty, các hãng, ơn v , t h p... c a Chính ph ho c phi Chính ph ) ho t ng theo pháp lu t. Thuê tr c ti p chuyên gia tư v n (chuyên gia tư v n có th ho t ng c l p ho c ho t ng trong m t t ch c có tư cách pháp nhân). i u 16.- Trình t u th u tuy n ch n tư v n u tư và xây d ng. Bên m i th u ti n hành u th u tuy n ch n tư v n theo các bư c sau: 1. Ch nh T chuyên gia giúp vi c u th u. 2. L p cương tuy n ch n tư v n: Xác nh rõ m c ích, n i dung, ph m vi công vi c và k ho ch tri n khai, nhi m v và trách nhi m c a tư v n ph i th c hi n. Nh ng n i dung trên ph i ghi rõ trong " i u kho n tham chi u". " i u kho n tham chi u" cũng bao g m c trách nhi m c a bên m i th u. 3. Thông báo m i th u. 4. M i th u tư v n: H sơ m i th u tư v n g i n các nhà th u ư c l a ch n. H sơ m i th u tư v n bao g m: - Thư m i th u. - " i u kho n tham chi u". - Các thông tin cơ b n có liên quan n d án. - Tiêu chuNn ánh giá ch y u. - Các ph l c chi ti t kèm theo. 5. Nh n và qu n lý h sơ d th u.
 11. 6. M th u. 7. Xét th u: Vi c ánh giá h sơ d th u th c hi n theo các tiêu chuNn ánh giá ư c quy nh trong h sơ m i th u. Trư ng h p áp d ng phương th c u th u hai túi h sơ, bên m i th u s ti n hành m trư c h sơ xu t k thu t xem xét, ánh giá và x p h ng trình cơ quan có thNm quy n quy t nh và ưa vào danh sách x p h ng các nhà th u t t 65% t ng s i m tr lên. Nhà th u ư c x p h ng th nh t v k thu t s ư c bên m i th u m ti p h sơ xu t tài chính xem xét và m i n àm phán thương th o h p ng. Trư ng h p thương th o v i nhà th u ư c x p h ng th nh t v k thu t không t k t qu , bên m i th u ph i xin ý ki n ngư i có thNm quy n quy t nh u tư trư c khi ti p t c thương th o v i nhà th u ti p theo. Công b trúng th u và ký k t h p ng: Căn c k t qu u th u ã ư c phê duy t, ch u tư thông báo cho các nhà th u tham gia d th u bi t k c nhà th u trúng th u, ng th i ti n hành ký k t h p ng chính th c v i tư v n trúng th u. i u 17.- Chi phí tư v n. 1. Chi phí tư v n nư c ngoài bao g m: Ti n thuê chuyên gia tư v n (lương cơ b n, phí xã h i, phí qu n lý, lãi công ty và ph c p khác c a chuyên gia). Các chi phí ngoài lương (vé máy bay, ph c p công tác, văn phòng phNm, thông tin, trang thi t b làm vi c, ào t o...). D phòng phí. D phòng phí ch ư c s d ng khi có s ch p thu n c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư, m c t i a không quá 10% giá tr c a h p ng. 2. Chi phí tư v n trong nư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 18.- Phu l c I. Thông báo m i th u và h sơ m i th u tư v n ư c th c hi n theo ch d n trong Ph l c I kèm theo Quy ch này. Chương 3: U TH U MUA S M V T TƯ THI T BN i u 19.- Trình t t ch c u th u. 1. Ch nh T chuyên gia giúp vi c u th u. 2. ChuNn b h sơ m i th u:
 12. - Thông báo m i th u. - Ch d n i v i nhà th u. - Các yêu c u v công ngh , v t tư thi t b và tính năng k thu t. - Bi u giá. - i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng. - B o lãnh d th u. - M u tho thu n h p ng. - B o lãnh th c hi n h p ng. H sơ d th u sơ tuy n (ch áp d ng i v i các thi t b có công ngh ph c t p) ch nêu các yêu c u chính l a ch n nhanh các nhà th u có i u ki n ti p t c tham gia u th u (th c hi n như i v i sơ tuy n nhà th u xây l p). 3. Thông báo m i th u: Bên m i th u ch n cách thông báo t i các nhà th u phù h p v i hình th c u th u. Vi c cung c p h sơ cho nhà th u (bán ho c c p mi n phí) do bên m i th u quy nh. 4. N p th u: Các nhà th u n p h sơ d th u t i a i m và úng th i h n ã ư c quy nh trong h sơ m i th u. 5. M th u, x p h ng nhà th u, xét ch n và công b k t qu trúng th u. Bên m i th u t ch c m th u, x p h ng nhà th u, xét ch n và công b k t qu trúng th u theo trình t và n i dung quy nh t i i u 10 và i u 22. i u 20.- Ch d n i v i nhà th u. Bên m i th u có trách nhi m hư ng d n các nhà th u hi u rõ các yêu c u c a mình, các th t c s ư c áp d ng trong quá trình u th u. Nh ng n i dung ch y u g m: - Mô t tóm t t d án. - Ngu n v n th c hi n d án. - Năng l c, kinh nghi m và a v h p pháp c a nhà th u; các ch ng c , nh ng thông tin liên quan n nhà th u trong th i gian t 5 năm n 10 năm trư c th i i m d th u. - T ch c thăm hi n trư ng (n u có) và gi i áp các câu h i c a nhà th u. i u 21.- B o lãnh d th u ( t c c d th u).
 13. Nhà th u ph i n p ti n b o lãnh d th u cùng v i h sơ d th u. Ti n b o lãnh d th u b ng t 1% n 3% t ng giá tr ư c tính giá b th u. Trong m t s trư ng h p, bên m i th u có th quy nh m c n p ti n b o lãnh th ng nh t b o m bí m t v m c giá d th u cho các nhà th u. Bên m i th u quy nh hình th c, i u ki n và ngân hàng nh n b o lãnh d th u. Ti n b o lãnh d th u s ư c tr l i cho nh ng nhà th u không t k t qu sau khi công b trúng th u không quá 30 ngày k t ngày công b . Nhà th u không ư c nh n l i ti n b o lãnh d th u trong các trư ng h p: - Trúng th u nhưng t ch i th c hi n h p ng. - Rút ơn th u sau th i gian n p th u. - Do vi ph m nghiêm tr ng các quy nh trong quy ch u th u. Sau khi n p b o lãnh th c hi n h p ng, ơn v trúng th u ư c hoàn tr ti n b o lãnh d th u. i u 22.- ánh giá, x p h ng nhà th u và trình duy t k t qu u th u. 1. Phân tích, ánh giá và so sánh các h sơ d th u. Bên m i th u ph i ki m tra tính h p l c a h sơ d th u theo quy nh. T ng h p s li u h sơ d th u: Bên m i th u c n ti n hành ki m tra và t ng h p các s li u ch y u trong m t b ng ánh giá chung trư c khi xem xét ánh giá h sơ d th u. ánh giá h sơ d th u: Các h sơ d th u h p l ư c bên m i th u nghiên c u, ánh giá chi ti t và so sánh trên cơ s các ch tiêu: a) Năng l c và kinh nghi m nhà th u: Năng l c k thu t (s n phNm kinh doanh ch y u, s lư ng và trình cán b chuyên môn...). Năng l c tài chính và kinh doanh (doanh s và l i nhu n...). Kinh nghi m th c hi n các h p ng tương t t i Vi t Nam và các nư c trong khu v c. b) K thu t: Kh năng áp ng các yêu c u v công ngh , ch t lư ng v t tư thi t b và tính năng k thu t ã nêu trong h sơ m i th u. - c tính kinh t k thu t, mã hi u c a thi t b v t tư ư c chào hàng, tên hãng và nư c s n xu t. - Tính h p lý và hi u qu kinh t c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c cung ng v t tư thi t b .
 14. - Kh năng l p t thi t b và năng l c cán b k thu t. - Kh năng thích ng v m t a lý. - Tác ng i v i môi trư ng và bi n pháp gi i quy t. c) Tài chính và giá c : Xem xét kh năng tài chính, kh năng và i u ki n cung c p tài chính (n u có yêu c u) và giá b th u. d) Th i gian th c hi n h p ng phù h p v i h sơ m i th u. e) Chuy n giao công ngh . g) ào t o. h) Các ch tiêu c n thi t khác. Ch xem xét ánh giá các ch tiêu trên i v i các nhà th u chính có m t trong nhóm, không tính năng l c c a các nhà th u ph . 2. Xét th u. Các h sơ d th u ư c xem xét, ánh giá, x p h ng theo tiêu chuNn ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư thông qua trư c khi m th u. Trư ng h p t t c các ơn d th u u không t yêu c u, bên m i th u trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép t ch c u th u l i ho c yêu c u t t c các nhà th u chào l i giá b th u và các i u ki n khác n u c n thi t. 3. Công b trúng th u và ký k t h p ng. Bên m i th u ch ư c công b k t qu u th u và thương th o ký k t h p ng chính th c sau khi có văn b n phê duy t c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. i u 23.- B o lãnh th c hi n h p ng ( t c c th c hi n h p ng). B o lãnh th c hi n h p ng là cam k t c a nhà th u th c hi n h p ng. Tuỳ theo lo i hình và quy mô c a h p ng, ti n b o lãnh th c hi n h p ng b ng t 10% n 15% t ng giá tr h p ng. Trư ng h p c bi t, m c b o lãnh th c hi n h p ng có th yêu c u trên 15% nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch p thu n. B o lãnh th c hi n h p ng có hi u l c cho n khi th i gian b o hành c a h p ng h t h n. Nh ng chi ti t c a văn b n b o lãnh th c hi n h p ng là: - Th i h n n p ti n b o lãnh th c hi n h p ng không quá 30 ngày k t ngày nhà th u nh n ư c thông báo trúng th u. - i u ki n b o lãnh th c hi n h p ng. - Th i h n hi u l c c a b o lãnh th c hi n h p ng.
 15. - Lo i ti n b o lãnh th c hi n h p ng. i u 24.- Ph l c II. H sơ m i th u mua s m v t tư thi t b ư c th c hi n theo ch d n trong Ph l c II kèm theo Quy ch này. Chương 4: U TH U XÂY L P i u 25.- Trình t t ch c u th u. 1. Ch nh T chuyên gia giúp vi c u th u. 2. Sơ tuy n nhà th u (n u có). 3. ChuNn b h sơ m i th u. 4. G i thư m i th u ho c thông báo m i th u. 5. Nh n và qu n lý h sơ d th u. 6. M th u. 7. ánh giá, x p h ng nhà th u. 8. Trình duy t k t qu u th u. 9. Thông báo k t qu trúng th u và ký k t h p ng. i u 26.- Sơ tuy n nhà th u. Sơ tuy n nhà th u ch ti n hành v i các h p ng có quy mô l n nh m l a ch n các nhà th u năng l c và kinh nghi m th c hi n d án. Sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n theo các bư c: a) So n th o h sơ sơ tuy n: - Thông báo sơ tuy n. - Ch d n sơ tuy n. - Tiêu chuNn ánh giá sơ tuy n. - Ph l c kèm theo. b) Thông báo m i sơ tuy n và ti p nh n h sơ d sơ tuy n.
 16. c) ánh giá h sơ các nhà th u d sơ tuy n. d) Thông báo k t qu sơ tuy n. i u 27.- H sơ m i th u. H sơ m i th u bao g m: - Thư m i th u (n u có sơ tuy n), ho c thông báo m i th u (n u không có sơ tuy n). - M u ơn d th u. - Ch d n i v i nhà th u. - H sơ thi t k k thu t kèm theo b n tiên lư ng và ch d n k thu t. - Ti n thi công. - i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng. - B o lãnh d th u. - M u tho thu n h p ng. - B o lãnh th c hi n h p ng. i u 28.- Thông báo m i th u. Thông báo m i th u bao g m: - Tên và a ch c a bên m i th u. - Mô t tóm t t d án, a i m và th i gian xây d ng... - Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u. - Các i u ki n i v i bên d th u. - Th i h n, a i m nh n h sơ m i th u. Bên m i th u ch n cách thông báo t i các nhà th u phù h p v i hình th c u th u ã ư c thông qua. i u 29.- Ch d n i v i nhà th u. N i dung ch y u g m: - Mô t tóm t t d án và ph m vi u th u. - Tiêu chuNn k thu t áp d ng.
 17. - Ngu n v n th c hi n d án. - i u ki n i v i nhà th u tham gia u th u (tư cách pháp nhân, kinh nghi m, năng l c k thu t và tài chính...). - T ch c thăm hi n trư ng và gi i áp các câu h i c a nhà th u. i u 30.- H sơ d th u. H sơ d th u xây l p bao g m: - ơn d th u. - B n sao gi y ăng ký kinh doanh và ch ng ch ngh nghi p. - Tài li u gi i thi u năng l c nhà th u. - Bi n pháp thi công t ng th và bi n pháp thi công chi ti t các h ng m c công trình. - T ch c thi công và ti n th c hi n h p ng. - B n d toán giá d th u. - B o lãnh d th u. i u 31.- B o lãnh d th u ( t c c d th u). B o lãnh d th u xây l p ư c th c hi n như quy nh i v i b o lãnh d th u mua s m v t tư thi t b t i i u 21 c a Quy ch này. i u 32.- B o lãnh th c hi n h p ng ( t c c th c hi n h p ng). B o lãnh th c hi n h p ng xây l p ư c th c hi n như quy nh i v i b o lãnh th c hi n h p ng mua s m v t tư thi t b t i i u 23 c a Quy ch này. i u 33.- ánh giá và x p h ng nhà th u. ánh giá và x p h ng nhà th u ư c ti n hành theo các bư c sau: 1. Xem xét h sơ d th u. - Ki m tra l i tính h p l c a h sơ d th u. - Yêu c u t ng nhà th u gi i thích nh ng n i dung chưa rõ trong h sơ d th u và m t s ơn giá ch y u c a nh ng kh i lư ng l n xét th y chưa tho áng. Các yêu c u gi i thích và tr l i ư c l p thành biên b n. - N u phát hi n có sai sót v s h c, bên m i th u s s a l i các l i này cho chuNn xác và thông báo k p th i cho nhà th u. N u nhà th u không ch p nh n thì s b lo i.
 18. - M i thông tin c p nh t v nhà th u không kh p v i h sơ d th u u ư c ki m tra và xem xét. 2. Chuy n i giá d th u và các ch tiêu k thu t v m t m t b ng giá ánh giá, so sánh. 3. ánh giá và so sánh các h sơ d th u: Các h sơ d th u ư c ánh giá và so sánh theo t ng tiêu chuNn, sau ó t ng h p ánh giá toàn di n. Nh ng n i dung ch y u ư c xem xét khi ánh giá theo t ng tiêu chuNn: a) Tiêu chuNn k thu t, ch t lư ng: -M c áp ng i v i các yêu c u v k thu t, ch t lư ng v t tư thi t b nêu trong h sơ thi t k . - Tính h p lý và kh thi c a các gi i pháp k thu t, bi n pháp t ch c thi công. - B o m i u ki n v sinh môi trư ng và các i u ki n an toàn khác như phòng cháy, an toàn lao ng... - Tính phù h p c a thi t b thi công (s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng và ti n huy ng...). b) Tiêu chuNn kinh nghi m nhà th u: - Kinh nghi m ã th c hi n các d án có yêu c u k thu t, có vùng a lý và hi n trư ng tương t . - S lư ng, trình cán b , công nhân k thu t tr c ti p th c hi n d án. c) Tiêu chuNn tài chính, giá c : - Kh năng tài chính áp ng yêu c u c a d án. - Giá d th u phù h p v i t ng d toán ho c d toán ư c duy t. d) Tiêu chuNn ti n thi công: -M c b o m t ng ti n quy nh trong h sơ m i th u. - Tính h p lý v ti n hoàn thành gi a các h ng m c công trình có liên quan. Các tiêu chuNn trên ư c xem xét theo tiêu chuNn ánh giá ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư ch p thu n trư c khi m th u. i u 34.- Xét duy t k t qu u th u.
 19. Căn c k t qu ánh giá các h sơ d th u, bên m i th u ti n hành x p h ng nhà th u theo tiêu chuNn ánh giá ã ư c thông qua. K t qu ánh giá và x p h ng nhà th u ph i ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. Trư ng h p t t c các h sơ d th u u không t yêu c u, bên m i th u ph i trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép t ch c u th u l i. Trư ng h p các h sơ d th u không t yêu c u v tài chính, giá c bên m i th u trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư cho phép các nhà th u chào l i giá ho c t ch c u th u l i. i u 35.- Ph l c III. H sơ sơ tuy n và h sơ m i th u xây l p ư c th c hi n theo ch d n trong Ph l c III kèm theo Quy ch này. Chương 5: U TH U D ÁN i u 36.- i tư ng áp d ng u th u d án. - D án không c n ph i chia thành các gói th u. - D án th c hi n theo phương th c xây d ng, chuy n giao (BT). - D án th c hi n theo phương th c xây d ng, v n hành, chuy n giao (BOT). i u 37.- Trình t t ch c u th u d án. Trình t t ch c u th u d án th c hi n như quy nh t i i u 25. i u 38.- H sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u. H sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u ph i bao g m các n i dung v u th u tuy n ch n tư v n, v t tư thi t b , xây l p, v n hành và chuy n giao (n u có). i u 39.- Ch d n th c hi n u th u d án. u th u d án th c hi n theo ch d n ư c quy nh trong m t văn b n riêng do B K ho ch và u tư ch trì so n th o trình Th tư ng Chính ph ban hành. Chương 6: QU N LÝ U TH U i u 40.- Trách nhi m và quy n h n c a bên m i th u. Bên m i th u ch u trách nhi m t ch c u th u theo k ho ch u th u ư c duy t:
 20. 1. Ch nh T chuyên gia ho c thuê tư v n th c hi n các nhi m v sau: - ChuNn b các tài li u pháp lý, so n th o h sơ m i th u. - Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u. - Phân tích, ánh giá, so sánh, x p h ng các h sơ d th u theo úng tiêu chuNn chuyên môn và yêu c u t ra trong h sơ m i th u. - T ng h p, chuNn b h sơ v k t qu u th u báo cáo ch u tư xem xét. 2. Trình k t qu u th u lên ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t nhà th u trúng th u. 3. Công b k t qu u th u ã ư c duy t. 4. àm phán hoàn thi n h p ng ký k t chính th c v i nhà th u trúng th u. i u 41.- Trách nhi m và quy n h n c a các t ch c cá nhân chuyên gia tư v n tham gia u th u và xét th u. - T chuyên gia ho c t ch c tư v n tham gia u th u có trách nhi m th c hi n các nhi m v quy nh t i i m 1 i u 40 và có quy n phát bi u trung th c, khách quan ý ki n c a mình b ng văn b n v i ch u tư trong quá trình phân tích, ánh giá, x p h ng các h sơ d th u. - Các chuyên gia ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư m i tư v n v vi c l a ch n nhà th u ph i có ý ki n chính th c b ng văn b n và ch u trách nhi m cá nhân trư c pháp lu t v s chính xác, trung th c và khách quan c a các n i dung ánh giá ó. i u 42.- Trách nhi m và quy n h n c a ngư i có thNm quy n quy t nh u tư. 1. Xét duy t h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ d th u và danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (danh sách ng n). 2. Phê duy t k t qu l a ch n nhà th u. 3. Ki m tra, ch o bên m i th u th c hi n úng quy ch u th u. 4. Ki m tra, ch o bên m i th u ký k t h p ng và t ch c th c hi n h p ng v i bên trúng th u. i v i d án u tư s d ng v n Nhà nư c thu c nhóm A (theo i u l qu n lý u tư và xây d ng), Th tư ng Chính ph giao cho B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng cơ quan có thNm quy n th c hi n các n i dung 1, 3 và 4 c a i u này. i u 43.- Phê duy t và u quy n phê duy t k t qu u th u:
Đồng bộ tài khoản