Nghị định số 45/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
63
lượt xem
3
download

Nghị định số 45/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 45/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 45/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 45/1998/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 45/1998/N -CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 1998QUY NNH CHI TI T V CHUY N GIAO CÔNG NGH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1: CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Ngh nh này quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh nh m hư ng d n thi hành các quy nh t i Chương III, ph n th sáu c a B Lu t dân s ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995. 2. Các quy nh v chuy n giao công ngh trong B Lu t dân s và Ngh nh này ư c áp d ng i v i: a) Vi c chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam; b) Chuy n giao công ngh trong các d án u tư nư c ngoài dư i d ng góp v n b ng giá tr công ngh ho c mua công ngh trên cơ s H p ng; c) Chuy n giao công ngh trong nư c có tính ch t thương m i gi a các Bên tham gia H p ng; d) Chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài. 3. Ph n chuy n giao công ngh trong H p ng nh p thi t b ho c H p ng chuy n giao công ngh kèm theo H p ng nh p thi t b ph i tuân theo Ngh nh này.
 2. 4. Vi c chuy n giao công ngh trong khuôn kh các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng theo các i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong Ngh nh này các thu t ng ư c hi u như sau: 1. "Chuy n giao công ngh " là hình th c mua và bán công ngh trên cơ s H p ng chuy n giao công ngh ã ư c tho thu n phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. Bên bán có nghĩa v chuy n giao các ki n th c t ng h p c a công ngh ho c cung c p các máy móc, thi t b , d ch v , ào t o... kèm theo các ki n th c công ngh cho bên mua và bên mua có nghĩa v thanh toán cho bên bán ti p thu, s d ng các ki n th c công ngh ó theo các i u ki n ã tho thu n và ghi nh n trong H p ng chuy n giao công ngh . 2. "Bên giao" dùng ch "Bên chuy n giao công ngh " nêu t i B Lu t dân s . 3. "Bên nh n" dùng ch : a) "Bên ư c chuy n giao công ngh " nêu t i B Lu t dân s . b) "Ngư i ư c chuy n giao quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p" nêu t i i u 816 B Lu t dân s . 4. Giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh là t ng s ti n Bên nh n ph i tr cho Bên giao trong su t th i gian hi u l c c a H p ng. 5. "Bí quy t" là nh ng kinh nghi m, ki n th c, thông tin k thu t quan tr ng, mang tính ch t bí m t ư c tích lũy, khám phá trong quá trình nghiên c u, s n xu t, kinh doanh, có kh năng t o ra nh ng d ch v , s n phNm có ch t lư ng cao, em l i hi u qu kinh t l n, có kh năng t o ra l i th c nh tranh trên th trư ng. 6. Chuy n giao công ngh trong nư c là chuy n giao công ngh trong lãnh th Vi t Nam, tr vi c chuy n giao qua ranh gi i khu ch xu t. 7. Chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam là chuy n giao công ngh t ngoài biên gi i qu c gia ho c t trong khu ch xu t c a Vi t Nam vào trong lãnh th Vi t Nam. 8. Chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài là chuy n giao công ngh t trong biên gi i ra ngoài biên gi i qu c gia Vi t Nam ho c chuy n giao vào trong khu ch xu t. 9. "Giá bán t nh" ư c quy nh i v i chuy n giao công ngh trong nư c và chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam là t ng giá bán s n phNm ho c d ch v mà trong quá trình t o ra chúng có áp d ng công ngh ư c chuy n giao, tính theo hóa ơn bán hàng tr i các kho n sau: a) Thu doanh thu, thu tiêu th c bi t, thu giá tr gia tăng;
 3. b) Chi t kh u thương m i; c) Chi phí y cho vi c mua các bán thành phNm, b ph n chi ti t, linh ki n t b t k ngu n cung c p nào; d) Chi phí bao bì, chi phí óng gói, chi phí v n t i, chi phí qu ng cáo. Các bán thành phNm, b ph n, chi ti t, linh ki n và các chi phí nêu t i m c c, d kho n này ư c xác nh trong H p ng tuỳ thu c công ngh và lo i s n phNm do công ngh chuy n giao s n xu t ra. 10. "Ngày c p gi y phép" nêu t i i u 811 B Lu t dân s là ngày cơ quan có thNm quy n phê duy t H p ng chuy n giao công ngh theo quy nh t i i u 32 Ngh nh này. i u 3. i u ki n chuy n giao công ngh Các cá nhân, pháp nhân ho c ch th khác có quy n chuy n giao công ngh nêu t i i u 807 B Lu t dân s khi có các i u ki n sau ây: 1. Bên giao là ch s h u h p pháp c a công ngh ho c ư c quy n chuy n giao quy n s d ng công ngh . 2. Công ngh không vi ph m quy nh nêu t i i u 5 Ngh nh này. i u 4. N i dung chuy n giao công ngh Chuy n giao công ngh bao g m: 1. Chuy n giao các i tư ng s h u công nghi p: sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p và nhãn hi u hàng hóa ang trong th i h n ư c pháp lu t Vi t Nam b o h và ư c phép chuy n giao. 2. Chuy n giao các bí quy t v công ngh , ki n th c dư i d ng phương án công ngh , các gi i pháp k thu t, quy trình công ngh , tài li u thi t k sơ b và thi t k k thu t, công th c, thông s k thu t, b n v , sơ k thu t, ph n m m máy tính ( ư c chuy n giao theo H p ng chuy n giao công ngh ), thông tin d li u v công ngh chuy n giao (sau ây g i t t là các thông tin k thu t) có kèm ho c không kèm theo máy móc thi t b . 3. Chuy n giao các gi i pháp h p lý hóa s n xu t, i m i công ngh . 4. Th c hi n các hình th c d ch v h tr chuy n giao công ngh Bên nh n có ư c năng l c công ngh nh m t o ra s n phNm và/ho c d ch v v i ch t lư ng ư c xác nh trong H p ng bao g m: a) H tr trong vi c l a ch n công ngh , hư ng d n l p t thi t b , v n hành th các dây chuy n thi t b nh m áp d ng công ngh ư c chuy n giao;
 4. b) Tư v n qu n lý công ngh , tư v n qu n lý kinh doanh, hư ng d n th c hi n các quy trình công ngh ư c chuy n giao; c) ào t o hu n luy n, nâng cao trình chuyên môn và qu n lý c a công nhân, cán b k thu t và cán b qu n lý n m v ng công ngh ư c chuy n giao. 5. Máy móc, thi t b , phương ti n k thu t kèm theo m t ho c m t s n i dung nêu t i các kho n 1, 2, 3 và 4 i u này. i u 5. Nh ng công ngh không ư c chuy n giao Nh ng công ngh không ư c chuy n giao theo quy nh t i i u 808 B Lu t dân s bao g m: 1. Nh ng công ngh không áp ng các yêu c u trong các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v an toàn lao ng, v sinh lao ng, s c kho con ngư i, b o v môi trư ng. 2. Nh ng công ngh có tác ng và gây h u qu x u n văn hóa, qu c phòng, an ninh qu c gia, tr t t và an toàn xã h i c a Vi t Nam. 3. Nh ng công ngh không em l i hi u qu k thu t, kinh t ho c xã h i. 4. Công ngh ph c v lĩnh v c an ninh, qu c phòng khi chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép. i u 6. B o m quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c chuy n giao không b Bên th ba xâm ph m. Quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c chuy n giao b Bên th ba xâm ph m ư c x lý theo pháp lu t v s h u công nghi p. i u 7. Quy n phát tri n công ngh ư c chuy n giao 1. Bên nh n có quy n c i ti n, phát tri n công ngh ư c chuy n giao mà không ph i thông báo cho Bên giao bi t, tr trư ng h p trong H p ng chuy n giao công ngh các Bên có tho thu n khác. 2. Vi c chuy n giao nh ng c i ti n, phát tri n i v i công ngh ã ư c chuy n giao theo tho thu n trong H p ng ã ư c ký k t ho c thông qua m t H p ng m i ho c H p ng b sung ư c các Bên giao k t H p ng chuy n giao cho nhau trên nguyên t c bình ng và cùng có l i. Chương 2: H P NG CHUY N GIAO CÔNG NGH i u 8. Hình th c H p ng 1. M i ho t ng chuy n giao công ngh ph i ư c th c hi n trên cơ s H p ng b ng văn b n v chuy n giao công ngh (sau ây g i t t là H p ng) và tuân theo quy nh c a Ngh nh này. H p ng là cơ s cho các Bên th c hi n các cam k t,
 5. b o m tính pháp lý cho vi c chuy n giao công ngh , thanh toán và gi i quy t tranh ch p. 2. H p ng có th ư c l p cho vi c chuy n giao: m t ho c nhi u n i dung công ngh quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. Trong trư ng h p Bên giao chuy n giao cho Bên nh n nhi u n i dung công ngh thì vi c chuy n giao các n i dung ó ph i ư c l p chung trong m t H p ng. Trong trư ng h p Bên giao chuy n giao công ngh kèm theo máy móc, thi t b , phương ti n k thu t thì trong H p ng ph i có danh m c các máy móc, thi t b , phương ti n k thu t. 3. Trong H p ng chuy n giao dây chuy n thi t b s n xu t ho c chuy n giao thi t b toàn b ho c thi t b c a m t d án u tư n u có n i dung chuy n giao công ngh thì ph n chuy n giao công ngh ph i l p thành m t ph n riêng c a H p ng nh p thi t b . Chi phí chuy n giao công ngh ph i ư c tính riêng (không n m trong giá thi t b ) . 4. Trong trư ng h p ã có H p ng mà Bên giao và Bên nh n mu n chuy n giao b sung thêm ho c thay i các n i dung H p ng thì các Bên ph i l p H p ng b sung theo các quy nh c a Ngh nh này. i u 9. Các i tư ng s h u công nghi p trong chuy n giao công ngh Trong trư ng h p Bên giao chuy n giao cho Bên nh n quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p và các n i dung khác nêu t i i u 4 c a Ngh nh này, thì ph n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ó ư c l p thành m t ph n riêng trong H p ng chuy n giao công ngh . Ph n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p trong H p ng chuy n giao công ngh ch u s i u ch nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. i u 10. H p ng chuy n giao k t qu nghiên c u, tri n khai công ngh m i 1. Nhà nư c khuy n khích chuy n giao các k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh m i, phù h p v i quy nh c a Ngh nh này, trên cơ s b o v thông tin m t, bí m t thương m i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t và/ho c tham gia. 2. i v i vi c chuy n giao các k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh m i có s d ng ngu n v n Nhà nư c thì ngoài vi c ph i th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh này còn ph i tuân theo các quy nh v s d ng v n c a Nhà nư c trong ho t ng khoa h c, công ngh . 3. Bên giao và Bên nh n k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh m i, tho thu n v quy n n p ơn xin b o h i tư ng s h u công nghi p, phương th c và m c tr thù lao cho tác gi t o ra k t qu nghiên c u, tri n khai công ngh ó.
 6. 4. Trư ng h p trong H p ng các Bên không có tho thu n v quy n n p ơn xin b oh i tư ng s h u công nghi p thì Bên nh n k t qu nghiên c u, tri n khai công ngh m i có quy n n p ơn yêu c u b o h quy n s h u công nghi p i v i k t qu nghiên c u, tri n khai công ngh m i và ph i tr thù lao cho tác gi khi s d ng k t qu nghiên c u và tri n khai công ngh ó theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. i u 11. N i dung c a H p ng H p ng bao g m nh ng n i dung chính sau ây: 1. Tên, a ch Bên giao và Bên nh n: Tên, ch c v ngư i i di n c a các Bên, s tài kho n c a các Bên. Tóm t t k t qu ho t ng nghiên c u, tri n khai ho c k t qu s n xu t, kinh doanh liên quan n công ngh ư c chuy n giao c a Bên giao. 2. nh nghĩa các khái ni m, thu t ng s d ng trong H p ng. 3. N i dung công ngh ư c chuy n giao: a) Tên công ngh ; b) Mô t chi ti t nh ng c i m, n i dung, m c an toàn, v sinh lao ng c a công ngh ư c chuy n giao; trong trư ng h p Bên giao cung c p máy móc, thi t b kèm theo các n i dung khác c a công ngh , H p ng ph i nêu rõ danh m c máy móc, thi t b bao g m tính năng k thu t, ký mã hi u, nư c ch t o, năm ch t o, tình tr ng ch t lư ng, giá c . c) K t qu c th t ư c sau khi th c hi n chuy n giao (v m t ch t lư ng s n phNm hàng hóa, d ch v , nh m c kinh t , k thu t, v m t năng su t, các y u t v môi trư ng, xã h i). 4. N i dung chuy n giao quy n s h u công nghi p (n u có) theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. 5. Quy n h n và trách nhi m c a các Bên trong vi c th c hi n chuy n giao công ngh . 6. Th i h n, ti n và a i m cung c p công ngh , máy móc thi t b . 7. Các n i dung liên quan n vi c ào t o và h tr k thu t b o m th c hi n chuy n giao công ngh bao g m: a) N i dung chương trình, hình th c, lĩnh v c, s lư ng h c viên, chuyên gia Bên giao và Bên nh n, a i m, th i h n; b) Trách nhi m c a các Bên trong vi c t ch c ào t o và h tr k thu t;
 7. c) Trình , ch t lư ng, k t qu t ư c sau khi ào t o và h tr k thu t; d) Chi phí cho ào t o và h tr k thu t. 8. Giá c và thanh toán: a) Giá c , i u ki n và phương th c thanh toán (lo i ti n, a i m, th i h n...); b) Trư ng h p công ngh ư c chuy n giao g m nhi u n i dung khác nhau trong H p ng, ph i ghi rõ ph n thanh toán cho m i n i dung chuy n giao, giá thanh toán cho vi c chuy n giao quy n s h u công nghi p; c) Trong quá trình th c hi n H p ng, khi m t n i dung ho c m t s n i dung H p ng không ư c th c hi n, thì Bên nh n có quy n yêu c u i u ch nh vi c thanh toán. 9. Cam k t c a các Bên v b o m, b o hành và th i h n b o hành: a) Bên giao cam k t có quy n h p pháp i v i vi c chuy n giao công ngh ; b) Bên nh n cam k t th c hi n úng theo các thông tin k thu t c a Bên giao cung c p; c) Trên cơ s Bên nh n th c hi n úng ch d n c a Bên giao, Bên giao có nghĩa v b o m th c hi n chuy n giao công ngh t ư c nh ng k t qu sau: t ư c m c tiêu ã ra trong H p ng; Công ngh t o ra ư c s n phNm hàng hóa và d ch v t ư c các ch tiêu ch t lư ng ã ư c nh rõ trong H p ng; Công ngh t ư c các ch tiêu kinh t - k thu t, các ch tiêu tiêu hao nguyên li u, nhiên li u, v t tư ã nh rõ trong H p ng; Công ngh m b o tuân th các quy nh c a pháp lu t v môi trư ng, v an toàn lao ng, v sinh lao ng. d) Nh ng cam k t khác c a các Bên nh m m b o không x y ra sai sót trong chuy n giao công ngh và s d ng k t qu sau khi h t th i h n hi u l c c a H p ng; e) B o hành và th i h n b o hành: Bên giao có trách nhi m b o hành các n i dung công ngh ư c chuy n giao, k c i v i ch t lư ng máy móc, thi t b (n u máy móc, thi t b do Bên giao cung c p) trong th i h n do các Bên tho thu n trong H p ng; Trư ng h p các Bên không có tho thu n khác thì th i h n b o hành là th i h n H p ng có hi u l c;
 8. Trong th i h n b o hành n u Bên nh n th c hi n úng các ch d n c a Bên giao mà s n phNm hàng hóa, d ch v ho c công ngh không t ư c các n i dung ã ra thì Bên giao ph i th c hi n các bi n pháp kh c ph c b ng chi phí c a Bên giao. 10. Nghĩa v h p tác và trao i thông tin c a các Bên. 11. i u ki n s a i và hu b H p ng. 12. Th i h n hi u l c c a H p ng và nh ng i u ki n liên quan n các Bên trong vi c s a i th i h n hi u l c ho c k t thúc H p ng. 13. Ph m vi và m c b o m bí m t i v i công ngh ư c chuy n giao. 14. Trách nhi m c a m i Bên trong trư ng h p vi ph m các cam k t trong H p ng. 15. Các v n liên quan n nh ng tranh ch p phát sinh t H p ng: a) ư c x lý theo quy nh c a B Lu t dân s ; b) Hình th c, th t c x lý tranh ch p; c) Cơ quan x lý tranh ch p (cơ quan xét x , cơ quan giám nh ch t lư ng và giá c c a công ngh chuy n giao). 16. Ngày l p, nơi l p, h tên và ch ký c a ngư i i di n cho t ng Bên ký H p ng. 17. Các ph l c chi ti t hóa các i u kho n c a H p ng: Danh m c s n phNm và các ch tiêu ch t lư ng s n phNm, k ho ch ào t o, h tr k thu t, danh m c h sơ tài li u ho c các thông tin liên quan. Các ph l c nêu trên là b ph n không tách r i c a H p ng. Ngoài các n i dung chính nêu trên, các Bên có th tho thu n ưa vào H p ng nh ng i u kho n khác n u không trái v i quy nh c a Nhà nư c và lu t pháp Vi t Nam. i u 12. Ngôn ng c a H p ng H p ng chuy n giao công ngh và các văn b n kèm theo ph i ư c l p b ng ti ng Vi t. Trong trư ng h p Bên tham gia H p ng là cá nhân, pháp nhân, t ch c nư c ngoài, văn b n H p ng có th ư c l p thêm b ng m t th ti ng nư c ngoài thông d ng do các Bên tho thu n. Văn b n H p ng b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài có giá tr pháp lý như nhau. i u 13. Nh ng i u kho n không ư c ưa vào H p ng Nh ng n i dung sau ây không ư c ưa vào H p ng: 1. Bu c Bên nh n ph i mua ho c ph i ti p nh n t Bên giao ho c t Bên th ba do Bên giao ch nh, nh ng i tư ng sau:
 9. a) Nguyên li u, v t li u; b) Tư li u s n xu t: máy móc, thi t b , phương ti n v n t i; c) S n phNm trung gian; d) Lao ng gi n ơn; e) Quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p. Trư ng h p do yêu c u c a công ngh c n có nh ng b o m c bi t v nguyên li u, v t li u, các ph ki n, tư li u s n xu t s n phNm trung gian, nhân l c có trình k thu t ho c quy n s d ng i tư ng s h u công nghi p kèm theo thì n i dung này ph i ư c gi i trình chi ti t và ph i ư c các Bên tho thu n. 2. Bu c Bên nh n ph i ch p nh n m t s h n m c nh t nh (tr trư ng h p chuy n giao công ngh th c hi n H p ng gia công s n phNm) v : a) Quy mô s n xu t, s lư ng s n phNm (ho c nhóm s n phNm); b) Giá bán s n phNm; c) Ch nh: i lý tiêu th s n phNm cho Bên nh n, cơ ch ho t ng và quan h gi a Bên nh n và các i lý này. 3. H n ch th trư ng tiêu th s n phNm, th trư ng xu t khNu, kh i lư ng và cơ c u các nhóm s n phNm ư c xu t khNu c a Bên nh n. 4. Quy nh Bên nh n không ư c ti p t c nghiên c u và phát tri n công ngh ư c chuy n giao ho c không ư c ti p nh n nh ng công ngh tương t t các ngu n khác. 5. Bu c Bên nh n chuy n giao vô i u ki n cho Bên giao quy n s d ng các k t qu c i ti n, i m i công ngh do Bên nh n t o ra t công ngh ư c chuy n giao, quy n n p ơn yêu c u b o h s h u công nghi p, quy n s h u công nghi p và các quy n khác c a các c i ti n, i m i công ngh ó. 6. Mi n tr trách nhi m c a Bên giao i v i: Sai sót c a Bên giao trong chuy n giao công ngh ; Máy móc thi t b do Bên giao cung c p không m b o ch t lư ng như quy nh trong H p ng. 7. Ngăn c m Bên nh n ti p t c s d ng công ngh ã ư c chuy n giao sau khi h t h n H p ng (tr các i tư ng s h u công nghi p ang còn trong th i h n b o h t i Vi t Nam). Trong trư ng h p các Bên tho thu n v vi c Bên nh n không ti p t c s d ng công ngh ã ư c chuy n giao sau khi h t h n H p ng, thì các Bên ph i gi i trình v s h p lý c a tho thu n ó và H p ng ph i ư c cơ quan qu n lý chuy n giao công
 10. ngh có thNm quy n phê duy t ( i v i H p ng ph i ư c phê duy t theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u 32 Ngh nh này). i u 14. Th i i m có hi u l c c a H p ng 1. Th i i m có hi u l c c a H p ng do các Bên tho thu n. Trong trư ng h p H p ng ph i ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t thì th i i m có hi u l c c a H p ng ư c tính t ngày H p ng ư c phê duy t. 2. i v i H p ng không ph i phê duy t nhưng ph i ăng ký t i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng theo quy nh t i kho n 3 i u 32 Ngh nh này thì H p ng có hi u l c k t ngày H p ng ư c ăng ký t i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3. N u trong H p ng có ph n n i dung v chuy n giao i tư ng s h u công nghi p thì ph n ó có hi u l c k t ngày ư c ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. i u 15. Th i h n c a H p ng 1. Th i h n c a H p ng là kho ng th i gian mà H p ng có hi u l c. Th i h n H p ng do các Bên tho thu n theo yêu c u và n i dung công ngh ư c chuy n giao, nhưng th i h n t i a không quá 7 năm k t ngày H p ng có hi u l c. 2. N u các Bên tho thu n th i h n c a H p ng dài hơn th i h n nêu t i m c 1 i u này, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có th cho phép th i h n H p ng dài hơn 7 năm i v i các trư ng h p sau ây nhưng không quá 10 năm: a) Công ngh thu c lo i tiên ti n c a th gi i và Bên giao cam k t ti p t c chuy n giao các c i ti n trong su t th i h n H p ng; b) Công ngh ư c chuy n giao có ý nghĩa l n i v i s phát tri n kinh t xã h i; c) Công ngh ư c chuy n giao t o ra s n phNm hàng hóa thu c th h m i c a th gi i. 3. Th i h n chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p ư c tho thu n theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. i u 16. Nghĩa v th c hi n H p ng Bên nh n và Bên giao công ngh có nghĩa v th c hi n tho thu n v quy n và nghĩa v c a m i Bên quy nh trong H p ng, n u vi ph m các quy nh ã tho thu n thì Bên vi ph m ph i ch u trách nhi m theo quy nh v vi ph m ã xác nh trong H p ng. i u 17. Phương th c gi i quy t tranh ch p.
 11. 1. Trong quá trình th c hi n H p ng, các tranh ch p gi a các Bên trư c h t gi i quy t thông qua thương lư ng và hoà gi i. 2. Trư ng h p các Bên không tho thu n gi i quy t tranh ch p t i cơ quan tr ng tài, các tranh ch p s ưa ra gi i quy t t i cơ quan xét x . 3. Các tranh ch p gi a các t ch c và cá nhân Vi t Nam ư c gi i quy t theo pháp lu t Vi t Nam t i cơ quan tr ng tài ho c cơ quan xét x c a Vi t Nam. 4. Trong trư ng h p tranh ch p H p ng mà có Bên tham gia là cá nhân, pháp nhân, t ch c nư c ngoài thì tranh ch p ư c gi i quy t t i cơ quan tr ng tài n u các Bên ã tho thu n trong H p ng là ch n cơ quan tr ng tài gi i quy t tranh ch p. Trong trư ng h p các Bên không có tho thu n v vi c gi i quy t tranh ch p t i cơ quan tr ng tài thì tranh ch p ư c gi i quy t t i cơ quan xét x . i u 18. H p ng b vô hi u 1. Nh ng H p ng chuy n giao công ngh thu c m t trong các trư ng h p sau ây b coi là vô hi u toàn b : a) Bên giao ký k t H p ng không i u ki n theo quy nh t i i u 3 c a Ngh nh này; b) i v i H p ng mà công ngh thu c di n không ư c chuy n giao như quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này ho c trái v i các quy nh khác c a pháp lu t; c) H p ng không ư c ăng ký, không ư c phê duy t ho c quy t nh phê duy t b thu h i theo quy nh c a Ngh nh này; d) Quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p liên quan n i tư ng công ngh ư c chuy n giao b ình ch ho c hu b vào th i i m H p ng chuy n giao công ngh ư c ký k t (theo quy nh pháp lu t v s h u công nghi p). 2. H p ng b coi là vô hi u t ng ph n khi có m t trong các n i dung vi ph m quy nh c a pháp lu t, nhưng không nh hư ng n n i dung các ph n còn l i c a H p ng. i u 19. H u qu pháp lý khi H p ng b vô hi u 1. Khi H p ng b vô hi u toàn b : a) Các Bên không ư c th c hi n H p ng n u H p ng chưa ư c th c hi n; b) Trư ng h p H p ng ang ư c th c hi n thì các Bên ph i ch m d t vi c th c hi n H p ng; c) H p ng b vô hi u toàn b không làm phát sinh quy n, nghĩa v c a các Bên t th i i m xác l p. Bên có l i gây thi t h i ph i b i thư ng;
 12. 2. H p ng b vô hi u t ng ph n: a) Các Bên ph i tho thu n s a i H p ng theo quy nh c a B Lu t dân s và Ngh nh này ho c hu b ph n b coi là vô hi u c a H p ng; b) Trư ng h p khi th c hi n H p ng b vô hi u t ng ph n mà phát sinh nh ng h u qu pháp lý như H p ng b vô hi u toàn b thì áp d ng theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 20. B sung, s a i ho c hu b t ng ph n H p ng H p ng chuy n giao công ngh có th ư c b sung, s a i ho c hu b t ng ph n khi ư c c các Bên tho thu n nh t trí. i v i H p ng ph i ư c phê duy t theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này, vi c b sung, s a i, thay th ho c hu b t ng ph n c a H p ng chuy n giao công ngh ch có hi u l c sau khi ã ư c cơ quan phê duy t H p ng ch p thu n b ng m t quy t nh phê duy t b sung. i u 21. Ch m d t H p ng 1. H p ng ch m d t trong các trư ng h p sau: a) H p ng h t th i h n theo quy nh trong H p ng; b) H p ng ch m d t trư c th i h n theo s tho thu n b ng văn b n gi a các Bên; c) X y ra nh ng trư ng h p b t kh kháng và các Bên tho thu n ch m d t H p ng; d) H p ng b cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v qu n lý chuy n giao công ngh h y b , ình ch do vi ph m pháp lu t; e) H p ng ã có hi u l c có th b hu b theo s tho thu n b ng văn b n gi a các Bên n u không gây thi t h i n l i ích Nhà nư c và xã h i; các Bên ph i ch u trách nhi m v thi t h i x y ra i v i Bên th ba liên quan do vi c h y b H p ng; i v i H p ng ph i ư c phê duy t thì khi hu b các Bên có trách nhi m thông báo cho cơ quan ã phê duy t H p ng; g) Khi m t Bên th a nh n vi ph m H p ng ho c có k t lu n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n là vi ph m H p ng thì Bên b vi ph m có quy n ơn phương ình ch vi c th c hi n H p ng ó. 2. Trong trư ng h p H p ng b ch m d t theo các quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u này, các i u kho n v gi i quy t tranh ch p, v khi u n i quy nh trong H p ng ti p t c có giá tr trong th i hi u t t ng do pháp lu t quy nh.
 13. 3. Trong trư ng h p H p ng b ch m d t theo các quy nh t i i m d, e, g kho n 1 i u này, Bên vi ph m ph i b i thư ng thi t h i do vi c vi ph m H p ng gây ra, tr trư ng h p H p ng có quy nh khác. i u 22. Nghi m thu ánh giá H p ng 1. Bên giao và Bên nh n ph i l p biên b n ánh giá k t qu i v i t ng giai o n chuy n giao công ngh như: ánh giá nghi m thu: máy móc, thi t b (n u có máy móc thi t b do Bên giao cung c p), ( i v i máy móc thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, ph i ư c ăng ký, c p gi y phép s d ng trư c khi ho t ng chính th c), công ngh ã chuy n giao trư c khi s n xu t chính th c; ánh giá vi c th c hi n H p ng c a các Bên theo các n i dung công ngh c n chuy n giao quy nh trong t ng giai o n c a H p ng; ánh giá k t qu t ư c so v i m c tiêu ra khi H p ng k t thúc. Các biên b n này g i cho cơ quan ã phê duy t H p ng trong vòng 15 ngày k t ngày th c hi n xong vi c ánh giá. 2. Trong th i h n H p ng, hàng năm, Bên nh n ph i báo cáo k t qu chuy n giao công ngh theo n i dung c a H p ng cho cơ quan ã phê duy t H p ng. Các báo cáo, biên b n này cũng ph i g i cho B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Chương 3: CÁC QUY NNH V TÀI CHÍNH LIÊN QUAN N CHUY N GIAO CÔNG NGH i u 23. Giá c a công ngh ư c chuy n giao 1. Giá máy móc, thi t b ư c xác nh thông qua u th u mua s m thi t b ho c qua giám nh ch t lư ng và giá c . 2. Tuỳ thu c vào tính tiên ti n c a công ngh , n i dung công ngh , tính c quy n c a công ngh , ch t lư ng s n phNm, t l s n phNm ư c xu t khNu, hi u qu kinh t , k thu t, xã h i, các Bên tham gia H p ng tho thu n giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh . 3. i v i chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c, giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh , bao g m các i tư ng nêu t i i u 4 Ngh nh này, trong ó không k giá tr máy móc, thi t b kèm theo, ph i theo m t trong các gi i h n sau: a) T 0 n 5% giá bán t nh s n phNm trong th i h n hi u l c c a H p ng, ho c
 14. b) T 0 n 25% l i nhu n sau thu , thu ư c t vi c tiêu th s n phNm ư c s n xu t ho c d ch v có áp d ng công ngh ư c chuy n giao trong th i h n hi u l c c a H p ng, ho c c) T 0 n 8% t ng v n u tư trong trư ng h p góp v n b ng giá tr công ngh . i v i d án ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, giá tr góp v n b ng công ngh không quá 20% v n pháp nh. 4. i v i vi c chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n giao công ngh trong nư c, giá thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh không k giá tr máy móc thi t b kèm theo, có th n 8% giá bán t nh ho c n 30% l i nhu n sau thu , ho c trong trư ng h p góp v n b ng giá tr công ngh n 10% t ng v n u tư i v i công ngh h i các yêu c u sau: a) Công ngh ư c chuy n giao thu c lĩnh v c công ngh cao (theo danh m c c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng công b trong t ng th i kỳ); b) Công ngh ư c chuy n giao có ý nghĩa l n i v i s phát tri n kinh t xã h i c a vùng sâu, vùng xa và mi n núi, h i o; c) Ph n l n s n phNm ư c xu t khNu, (ho c phí tr cho công ngh ư c m c cao i v i s n phNm ư c xu t khNu). Các chi phí cho vi c ăn, , i l i, lương cho h c viên ư c ào t o nư c ngoài có th không bao g m trong gi i h n ph n trăm nói t i kho n 3 c a i u này. i v i nh ng công ngh c bi t, có m c phê duy t thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh cao hơn quy nh nêu trên, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph . 5. Giá công ngh chuy n giao t Vi t Nam ra nư c ngoài do các Bên tho thu n theo lu t pháp c a nư c Bên nh n và ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n phê duy t. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n chi ti t v các m c thanh toán nêu t i i u này. i u 24. Phương th c thanh toán Thanh toán cho vi c chuy n giao công ngh do các Bên th a thu n theo các phương th c sau ây: 1. ưa toàn b giá tr công ngh ư c chuy n giao vào v n góp trong các d án u tư. 2. Tr kỳ v theo t l ph n trăm l i nhu n sau thu ho c ph n trăm giá bán t nh.
 15. 3. Tr g n làm m t ho c nhi u l n b ng ti n ho c b ng hàng hóa phù h p v i ti n chuy n giao công ngh và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v vi c thanh toán b ng hàng hóa. Giá tr tr g n ư c xác nh căn c vào i u 23 Ngh nh này. 4. K t h p các phương th c thanh toán nêu t i các kho n 1, 2, 3 c a i u này. i u 25. H ch toán các chi phí chuy n giao công ngh i v i các H p ng ph i ư c phê duy t theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này, n u H p ng chưa ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì H p ng ó chưa có giá tr pháp lý và không ư c h ch toán các chi phí cho vi c chuy n giao công ngh vào giá thành s n phNm. i u 26. Thu chuy n giao công ngh Bên giao có nghĩa v n p thu trên kho n ti n thu ư c t ho t ng chuy n giao công ngh . M c thu chuy n giao công ngh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. L phí thNm nh H p ng chuy n giao công ngh Khi n p h sơ yêu c u phê duy t H p ng chuy n giao công ngh , ngư i n p h sơ ph i n p cho cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t H p ng m t kho n l phí theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CHUY N GIAO CÔNG NGH i u 28. N i dung qu n lý nhà nư c v chuy n giao công ngh N i dung qu n lý Nhà nư c v chuy n giao công ngh bao g m: 1. Ban hành các văn b n pháp lu t v chuy n giao công ngh , t ch c hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n ó. 2.ThNm nh phê duy t và ăng ký các H p ng chuy n giao công ngh , gia h n, s a i ho c ình ch H p ng chuy n giao công ngh . 3. Ch nh các t ch c có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t giám nh ch t lư ng thi t b , phương ti n kèm theo công ngh ư c chuy n giao. 4. Xây d ng chính sách nh p khNu máy móc, thi t b , t ch c nghiên c u, áp d ng ti n b khoa h c, công ngh trong lĩnh v c chuy n giao công ngh . 5. Tuyên truy n và ph bi n ki n th c v chuy n giao công ngh ; cung c p thông tin v công ngh . 6. Qu n lý các ho t ng tư v n v chuy n giao công ngh , các ho t ng công nh n, ch ng nh n tiêu chuNn ch t lư ng và quy trình, dây chuy n công ngh .
 16. 7. Ki m tra, thanh tra i v i các ho t ng chuy n giao công ngh . 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v chuy n giao công ngh trong ph m vi quy n h n c a mình. 9. T o i u ki n thu n l i cho vi c h p tác qu c t trong lĩnh v c chuy n giao công ngh . 10. Xây d ng chính sách, chi n lư c và ào t o i ngũ cán b v chuy n giao công ngh . i u 29. ThNm quy n qu n lý nhà nư c và trách nhi m c a các B , ngành, a phương v ho t ng chuy n giao công ngh Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c các ho t ng chuy n giao công ngh trong ph m vi c nư c và tuỳ theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chính ph giao trách nhi m cho t ng cơ quan này giúp Chính ph th c hi n các ch c năng qu n lý Nhà nư c quy nh t i i u 28 Ngh nh này. Vi c phân công th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý Nhà nư c v các ho t ng chuy n giao công ngh cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương : 1. Nâng cao vai trò trách nhi m qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ki m tra, ki m soát ho t ng và quá trình chuy n giao công ngh b o m công ngh chuy n giao và máy móc, thi t b nh p khNu c a các d án u tư là tiên ti n, hi n i, ưa l i hi u qu kinh t trong s n xu t, kinh doanh; k p th i u n n n các sai sót và ngăn ch n h u qu gây thi t h i tài s n Nhà nư c, nhân dân; b o v s c kho và môi trư ng s ng cho nhân dân. 2. B o m vi c qu n lý t p trung, th ng nh t trong c nư c ng th i phân công trách nhi m m t cách h p lý, phù h p v i kh năng, nghi p v k thu t chuyên sâu c a t ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và a phương. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m tr c ti p trư c Chính ph trong ph m vi ư c phân công qu n lý. i u 30. Trách nhi m c a các B , ngành, a phương 1. Trách nhi m c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: a) B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng là cơ quan ch c năng giúp Chính ph ch o th ng nh t qu n lý các ho t ng chuy n giao công ngh trong ph m vi c nư c như ã quy nh t i i u 28 c a Ngh nh này; b) Ph i h p v i cơ quan có liên quan ch nh các T ch c giám nh theo quy nh t i Ngh nh s 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân
 17. công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa th c hi n kho n 3 i u 28 Ngh nh này; c) Qu n lý th ng nh t v m t nghi p v và hư ng d n th c hi n các chính sách, các quy nh pháp lu t v ho t ng chuy n giao công ngh . Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c ki m tra, ki m soát ho t ng và quá trình chuy n giao công ngh ; d) Qu n lý các ho t ng tư v n v chuy n giao công ngh , các ho t ng công nh n, ch ng nh n tiêu chuNn ch t lư ng và quy trình, dây chuy n công ngh ; e) Xây d ng chính sách, chi n lư c và ào t o i ngũ cán b v chuy n giao công ngh . 2. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. a) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: xu t v i Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các ch trương, chính sách, cơ ch qu n lý Nhà nư c v các ho t ng chuy n giao công ngh trong lĩnh v c, a bàn mình ph trách, thích ng v i n n kinh t th trư ng nh m khuy n khích các t ch c, cá nhân áp d ng nhanh các ti n b khoa h c, k thu t, công ngh s n xu t ra các s n phNm có ch t lư ng áp ng nhu c u th trư ng trong nư c và qu c t ; Qu n lý vi c chuy n giao công ngh c a các d án u tư và/ho c d án u th u thu c thNm quy n c a mình phê duy t và các d án ư c c p trên u quy n phê duy t; Phê duy t các H p ng chuy n giao công ngh ư c phân c p theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này; Ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan có ch c năng trong vi c ki m tra, ki m soát, ánh giá vi c th c hi n chuy n giao công ngh thu c ph m vi mình ph trách; b) i v i các H p ng quy nh ph i ư c phê duy t theo quy nh t i i u 32 Ngh nh này, B Tài chính có trách nhi m ch o các cơ quan tài chính, thu a phương ki m tra vi c th c chi cho chuy n giao công ngh theo úng H p ng ã ư c phê duy t, th c hi n các quy nh v tài chính v chuy n giao công ngh c a các doanh nghi p; c) B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng trong vi c ban hành quy nh v phí thNm nh H p ng chuy n giao công ngh . i u 31. Quy t nh phê duy t H p ng
 18. Các H p ng chuy n giao công ngh nói t i kho n 1 và kho n 2 i u 32 c a Ngh nh này ph i ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Quy t nh phê duy t H p ng ư c l p theo m u th ng nh t do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n. Cơ quan ra quy t nh phê duy t có quy n thu h i quy t nh phê duy t c a mình. i u 32. Phân c p phê duy t H p ng 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét thNm nh, phê duy t nh ng lo i H p ng sau: a) Các H p ng chuy n giao công ngh t Vi t Nam ra nư c ngoài; b) Các H p ng chuy n giao công ngh trong nư c, trong ó có n i dung chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p mà m t Bên là t ch c Nhà nư c ho c có v n c a Nhà nư c óng góp; c) Các H p ng chuy n giao công ngh c a các doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Trong trư ng h p các Bên tham gia H p ng không có v n óng góp c a Nhà nư c, thì ph n H p ng có n i dung chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p không ph i phê duy t. H p ng có t ng giá tr thanh toán-không k giá tr thi t b , tương ương t 30.000USD tr xu ng mà trong năm tài chính Bên nh n ch có m t H p ng chuy n giao công ngh cũng không ph i phê duy t, nhưng các lo i H p ng này ph i ư c ăng ký; d) Các H p ng chuy n giao công ngh thu c d án u tư do Chính ph ho c B K ho ch và u tư quy t nh u tư. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan khác ( ư c quy n quy t nh u tư theo i u l qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành) xem xét thNm nh, phê duy t nh ng H p ng chuy n giao công ngh c a các d án u tư s d ng v n Nhà nư c thu c thNm quy n ( ã ư c phân c p theo i u l qu n lý u tư và xây d ng do Chính ph ban hành) nhưng không thu c kho n 1 i u này. 3. Các H p ng chuy n giao công ngh sau ây không ph i phê duy t nhưng ph i ăng ký t i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: - Các H p ng chuy n giao công ngh nư c ngoài vào Vi t Nam không thu c kho n 1 và 2 i u này. - Các H p ng chuy n giao công ngh trong nư c không thu c kho n 2 i u này, có giá tr trên 30.000 USD. 4. Trong th i h n 15 ngày sau khi có Quy t nh phê duy t H p ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph sao g i Quy t nh phê duy t H p ng v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng.
 19. Các B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n các H p ng do mình phê duy t. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n th t c ăng ký H p ng chuy n giao công ngh nói t i i u này. i u 33. H sơ xin phê duy t H p ng H sơ xin phê duy t H p ng: 1. ơn yêu c u phê duy t H p ng (theo m u do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh). 2. H p ng chuy n giao công ngh và các ph l c kèm theo. 3. B n gi i trình v m c tiêu và kh năng th c hi n công ngh , các gi i pháp an toàn lao ng, v sinh lao ng. B n gi i trình có th do m t trong các Bên l p, trong ó trình bày các lu n c c a H p ng, các phân tích và tính toán v th trư ng, nguyên li u, công ngh , kinh t , tài chính và hi u qu c a công ngh . 4. Nh ng thông tin v : - Tư cách pháp lý, ngư i i di n, xác nh n ch ký c a ngư i i di n c a các Bên tham gia H p ng, các quy n s h u và các thông tin khác v các Bên tham gia H p ng như: Tên, a ch công ty, ngư i b o lãnh, tài kho n, ngân hàng b o lãnh, s v n, các tài li u ch ng th c v quy n s h u công nghi p ư c b o h t i Vi t Nam; - Trong trư ng h p Bên tham gia H p ng là doanh nghi p liên doanh ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, h sơ xin phê duy t H p ng ph i kèm theo văn b n xác nh n H p ng chuy n giao công ngh ã ư c H i ng qu n tr thông qua theo nguyên t c nh t trí. i u 34. Th t c và th i h n xem xét h sơ yêu c u phê duy t H p ng 1. H sơ yêu c u phê duy t H p ng ư c g i n cơ quan thNm nh phê duy t theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh này. 2. Các cơ quan có thNm quy n phê duy t quy nh t i i u 32 Ngh nh này trong th i h n 45 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l và phù h p v i lu t pháp Vi t Nam, ph i có trách nhi m thNm nh và ra quy t nh phê duy t H p ng chuy n giao công ngh . Trong trư ng h p không phê duy t H p ng thì trong th i h n nêu t i kho n 2 i u này, cơ quan phê duy t ph i tr l i b ng văn b n cho ngư i yêu c u phê duy t bi t rõ lý do. 3. Trong trư ng h p cơ quan phê duy t H p ng có yêu c u các Bên cung c p tài li u b sung ho c s a i n i dung H p ng cho phù h p v i pháp lu t c a Vi t
 20. Nam, thì các Bên có nghĩa v áp ng các yêu c u ó trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u. Quá th i h n trên, các yêu c u nói trên không ư c áp ng thì ơn yêu c u xin phê duy t không còn giá tr . Quy nh này không nh hư ng n quy n ti p t c n p h sơ yêu c u phê duy t H p ng c a các Bên . 4. Th t c phê duy t H p ng b sung cũng gi ng như th t c phê duy t H p ng ã nêu trên. Trong th i h n 20 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l và phù h p v i lu t pháp Vi t Nam, cơ quan phê duy t ph i thNm nh và quy t nh phê duy t H p ng b sung. Trong trư ng h p không phê duy t H p ng b sung thì cơ quan phê duy t ph i tr l i b ng văn b n cho ngư i yêu c u phê duy t bi t rõ lý do. 5. H sơ yêu c u ăng ký H p ng ư c g i n B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, n u h sơ y , B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c p ch ng nh n ăng ký H p ng trong th i h n 7 ngày k t ngày n p h sơ. 6. H sơ yêu c u ăng ký vi c chuy n giao quy n s h u, quy n s d ng các i tư ng s h u công nghi p n p t i C c S h u công nghi p theo quy nh c a pháp lu t v s h u công nghi p. i u 35. Quy n trưng c u ý ki n chuyên gia Trong quá trình phê duy t H p ng, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n trưng c u ý ki n các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia thu c các lĩnh v c chuyên môn liên quan. Các cơ quan, các chuyên gia ư c trưng c u ý ki n có trách nhi m góp ý ki n trung th c, khách quan và b o m bí m t các thông tin liên quan. i u 36. Khi u n i v vi c phê duy t H p ng 1. Trong th i h n 90 ngày k t ngày B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành quy t nh phê duy t ho c t ch i phê duy t H p ng chuy n giao công ngh , các Bên tham gia H p ng, ho c Bên th ba có quy n khi u n i v n i dung c a quy t nh phê duy t ho c v vi c không phê duy t H p ng n B trư ng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ư c ơn khi u n i, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thông báo k t qu gi i quy t cho i tư ng n p ơn khi u n i. 3. Trư ng h p không ng ý v i k t qu gi i quy t khi u n i c a B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thì các Bên có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i và gi i quy t khi u n i ho c yêu c u gi i quy t theo th t c gi i quy t các v án hành chính.
Đồng bộ tài khoản