Nghị định số 46/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
3
download

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 46/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 46/2008/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 4 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG, THÀNH L P XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C THÀNH PH PLEIKU VÀ CÁC HUY N CHƯ PRÔNG, CHƯ SÊ, T NH GIA LAI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng, thành l p xã, phư ng, th tr n thu c thành ph Pleiku và các huy n Chư Prông, Chư Sê, t nh Gia Lai như sau: 1. Thành l p phư ng ng a thu c thành ph Pleiku trên cơ s i u ch nh 402,43 ha di n tích t nhiên và 6.068 nhân khNu c a phư ng Th ng Nh t. Phư ng ng a có 402,43 ha di n tích t nhiên và 6.068 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ng a: ông giáp xã Bi n H ; Tây giáp phư ng Yên Th và xã Ia Dêr, huy n Ia Grai; Nam giáp phư ng Th ng Nh t; B c giáp phư ng Yên Th và xã Bi n H . 2. Thành l p phư ng Phù ng thu c thành ph Pleiku trên cơ s i u ch nh 103,31 ha di n tích t nhiên và 6.175 nhân khNu c a phư ng H i Phú; 349,87 ha di n tích t nhiên và 7.927 nhân khNu c a phư ng Trà Bá. Phư ng Phù ng có 453,18 ha di n tích t nhiên và 14.102 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phù ng: ông giáp phư ng Th ng L i; Tây giáp phư ng H i Thương và phư ng H i Phú; B c giáp phư ng Hoa Lư và xã Trà a; Nam giáp phư ng Trà Bá. 3. i u ch nh 187,78 ha di n tích t nhiên và 968 nhân khNu c a xã Ia Kênh thu c thành ph Pleiku v xã Chư HDrông qu n lý. Xã Chư HDrông có 2.548 và 11.107 nhân khNu. 4. Thành l p phư ng Chi Lăng thu c thành ph Pleiku trên cơ s i u ch nh 1.245,37 ha di n tích t nhiên và 7.330 nhân khNu c a xã Chư HDrông.
  2. Phư ng Chi Lăng có 1.245,37 ha di n tích t nhiên và 7.330 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Chi Lăng: ông giáp xã Chư Á, xã Chư HDrông và xã Ia Băng, huy n ăk oa; Tây giáp phư ng H i Phú, xã Ia Kênh; Nam giáp xã Ia Kênh và xã Chư HDrông; B c giáp phư ng H i Phú và phư ng Trà Bá. 5. Thành l p xã Ia Kly thu c huy n Chư Prông trên cơ s i u ch nh 1.735 ha di n tích t nhiên và 1.902 nhân khNu c a th tr n Chư Prông; 471 ha di n tích t nhiên và 374 nhân khNu c a xã Ia Tôr. Xã Ia Kly có 2.206,00 ha di n tích t nhiên và 2.176 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ia Kly: ông giáp xã Ia Tôr; Tây giáp th tr n Chư Prông; Nam giáp xã Ia Me, xã Ia Tôr; B c giáp th tr n chư Prông, xã Ia Phìn. 6. Thành l p xã Ia Bang thu c huy n Chư Prông trên cơ s i u ch nh 2.197 ha di n tích t nhiên và 1.587 nhân khNu c a xã Ia Vê; 1.869 ha di n tích t nhiên và 1.259 nhân khNu xã Ia Tôr. Xã Ia Bang có 4.066,00 ha di n tích t nhiên và 2.846 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ia Bang: ông giáp xã Ia HL p, xã Ia Ko, huy n Chư Sê; Tây giáp xã Ia Tôr; Nam giáp xã Ia Vê; B c giáp xã Ia Tôr, Ia Băng. 7. Thành l p th tr n Nhơn Hòa thu c huy n Chư Sê trên cơ s i u ch nh 2.100 ha di n tích t nhiên và 10.500 nhân khNu c a xã Nhơn Hòa. Th tr n Nhơn Hòa có 2.100,00 ha di n tích t nhiên và 10.500 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Nhơn Hòa: ông giáp xã Ia Hrú; Tây giáp Chư Don (m i); Nam giáp xã Ia Phang; B c giáp xã Ia Hrú. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Phư ng Th ng Nh t còn l i 626,27 ha di n tích t nhiên và 7.733 nhân khNu. - Phư ng H i Phú còn l i 452,89 ha di n tích t nhiên và 8.427 nhân khNu. - Phư ng Trà Bá còn l i 408,80 ha di n tích t nhiên và 10.612 nhân khNu. - Xã Ia Kênh còn l i 3.303,22 ha di n tích t nhiên và 3.054 nhân khNu. - Xã Chư HDrông còn l i 1.302,74 ha di n tích t nhiên và 3.777 nhân khNu. Thành ph Pleiku có 26.199,34 ha di n tích t nhiên và 200.262 nhân khNu, có 23 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Hoa Lư, Tây Sơn, Diên H ng, Ia Kring, Yên , H i Thương, Yên Th , Th ng L i, Trà Bá, H i Phú, Phù ng, Th ng Nh t, ng a, Chi Lăng và các xã: Trà a, Chư Á, Bi n H , Tân Sơn, Gào, An Phú, Diên Phú, Chư HDrông, Ia Kênh.
  3. - Th tr n Chư Prông còn l i 2.014,73 ha di n tích t nhiên và 8.061 nhân khNu. - Xã Ia Tôr còn l i 2.207,51 ha di n tích t nhiên và 3.580 nhân khNu. - Xã Ia Vê còn l i 7.061,42 ha di n tích t nhiên và 5.071 nhân khNu. Huy n Chư Prông có 169.551,56 ha di n tích t nhiên và 83.135 nhân khNu, có 20 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Chư Prông và các xã: Ia Drang, Bàu C n, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Ga, Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Me, Ia Boòng, Ia Mơ, Ia O, Ia Púch, Ia Phìn, Ia Băng, Ia Vê, Ia Tôr, Ia Kly, Ia Bang và Ia Pia. - Xã Nhơn Hòa còn l i 3.889,50 ha di n tích t nhiên và 1.840 nhân khNu. i tên xã Nhơn Hòa thành xã Chư Don. a gi i hành chính xã Chư Don: ông giáp th tr n Nhơn Hòa; Tây giáp xã Ia Hla; Nam giáp xã Ia Phang, xã Ia Le; B c giáp xã Ia Dreng. Huy n Chư Sê có 135.991,29 ha di n tích t nhiên và 144.593 nhân khNu, có 21 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Chư Sê, th tr n Nhơn Hòa và các xã: Dun, Ia HL p, Ia Hla, Bar Măih, Ia Le, Ia BL , Ia Tiêm, Chư Pơng, Ia Ko, B Ngoong, Ayun, Ia Glai, Ia Phang, Ia Hrú, Ia Dreng, Ia Blang, AlBá, Chư Don và HBông. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Gia Lai và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND t nh Gia Lai; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, KTN, PL, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). A.
Đồng bộ tài khoản