Nghị định số 48-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Nghị định số 48-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 48-CP về việc thành lập thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân và sáp nhập thôn Mai Hồ vào thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 48-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48-CP Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 48-CP NGÀY 8-6-1994 V VI C THÀNH L P TH TR N XUÂN AN, HUY N NGHI XUÂN VÀ SÁP NH P THÔN MAI H VÀO TH TR N Đ C TH , T NH HÀ TĨNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGH Đ NH: i u 1.- Thành l p th tr n Xuân An, Huy n Nghi Xuân và sát nh p thôn Mai H vào th tr n c Th , Huy n c Th thu c t nh Hà Tĩnh như sau: 1. Thành l p th tr n Xuân An trên cơ s xã Xuân An - Th tr n Xuân An có di n tích t nhiên 1.046 hecta v i 8.660 nhân khNu. - a gi i th tr n Xuân An: Phía ông giáp xã Xuân Giang; phía Tây giáp xã Xuân H ng; phía Nam giáp xã Xân Viên và xã Xuân H ng; phía B c giáp thành ph Vinh, t nh Ngh An. 2. Sát nh p thôn Mai H thu c xã c Yên có di n tích t nhiên 197 hécta v i 1.730 nhân khNu vào th tr n c Th . - Sau khi sát nh p thôn Mai H vào th tr n c Th , th tr n c Th có di n tích t nhiên 312,03 hécta v i 6.164 nhân khNu. - a gi i th tr n c Th : Phía ông giáp xã c Yên; phía Tây giáp xã Tùng nh; phía Nam giáp xã Tùng nh và xã c Yên; phía B c giáp xã Liên Minh và xã Trư ng Sơn. 3. Xã c Yên sau khi i u ch nh a gi i còn l i di n tích t nhiên 308,9 hecta v i 3.066 nhân khNu. i u 2.- U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  2. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản