Nghị định số 484-NV/NĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Nghị định số 484-NV/NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 484-NV/NĐ về việc trưng thu, trưng dụng và trưng tập do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 484-NV/NĐ

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 484-NV/N Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 1946 B TRƯ NG B N IV Chi u s c l nh s 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 v vi c trưng thu, trưng d ng và trưng t p; Chi u s c l nh s 121 ngày 12 tháng 7 năm 1946 b khuy t s c l nh k trên B trư ng b N i v có th y quy n trưng thu, trưng d ng cho các y ban hành chính; Chi u ngh nh s 261 ngày 18 tháng 7 năm 1946 y quy n trưng thu trưng d ng cho U.B.H.C. thành ph Hà N i; Xét tình th hi n th i, NGHN NNH i u 1: Nay y cho các y ban hành chính thành ph Hà N i và y ban hành chính các t nh, quy n trưng d ng nh ng ng s n dùng vào vi c công ích trong nh ng trư ng h p c p bách. M i th ng s n ch có th b trưng d ng trong th i h n t i a là 15 ngày. i u 2: Ngh nh s 261 NV/PC ngày 18 tháng 7 năm 1946, nay bãi b . i u 3: Các y ban hành chính kỳ và y ban hành chính thành ph Hà N i thi hành ngh nh này. TM.B TRƯ NG B N IV Hoàng H u Nam
Đồng bộ tài khoản