Nghị định số 5-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
3
download

Nghị định số 5-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 5-CP về việc thành lập Tổng cục Du lịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 5-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 5-CP Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 1992 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 5-CP NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 1992 V VI C THÀNH L P T NG C C DU LNCH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t c a Chính ph t i phiên h p ngày 17 tháng 10 năm 1992, NGH Đ NH : i u 1.- Nay thành l p T ng c c du l ch T ng c c du l ch là cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý Nhà nư c iv i các ho t ng du l ch trong c nư c. i u 2.- T ng c c trư ng T ng c c du l ch tho thu n v i B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph d th o ngh nh c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c Du l ch. i u 3.- T ng c c du l ch b t u ho t ng t ngày 15 tháng 11 năm 1992. B trư ng B Thương m i bàn giao nhi m v , t ch c b máy và cán b làm công tác qu n lý Nhà nư c v du l ch, các ơn v kinh t và s nghi p v du l ch cho T ng c c Du l ch qu n lý. i u 4.- T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, B trư ng B Thương m i, B trư ng Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản