Nghị định số 52/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
342
lượt xem
95
download

Nghị định số 52/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/1999/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 1999 NGHN NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c chính ph ngày 30 tháng, 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B : Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng, thay th i u l Qu n lý u tư và xây d ng ã ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a chính ph . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. B trư ng B Xây d ng ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trương cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr T ng công ty Nhà nư c và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH Phan Văn Kh i QUY CH QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG (Ban hành kèm theo Ngh nh s : 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 c a Chính ph )
 2. CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u c a qu n lý u tư và xây d ng 1. Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư s n xu t kinh doanh phù h p v i chi n lư c và quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a t nư c trong t ng th i kỳ chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân. 2. S d ng các ngu n v n u tư do Nhà nư c qu n lý t hi u qu cao nh t, ch ng tham ô, lãng phí. 3. B o m xây d ng theo quy ho ch xây d ng, ki n trúc, áp ng yêu c u b n v ng, m quan, b o v môi trư ng sinh thái; t o môi trư ng c nh tranh lành m nh trong xây d ng, áp d ng công ngh tiên ti n, b o m ch t lư ng và th i h n xây d ng v i chi phí h p lý, th c hi n b o hành công trình. i u 2. Nguyên t c cơ b n c a qu n lý u tư và xây d ng 1. Phân nh rõ ch c năng qu n lý c a Nhà nư c và phân c p qu n lý v u tư và xây d ng phù h p v i t ng lo i ngu n v n u tư và ch u tư. Th c hi n qu n lý u tư và xây d ng theo d án, quy ho ch và pháp lu t. 2. Các d án u tư thu c v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n do doanh nghi p nhà nư c u tư ph i ư c qu n lý ch t ch theo trình t u tư và xây d ng quy nh i v i t ng lo i v n. 3. i v i các ho t ng u tư, xây d ng c a nhân dân, Nhà nư c ch qu n lý v quy ho ch, ki n trúc và môi trư ng sinh thái. 4. Phân nh rõ trách nhi m và quy n h n c a cơ quan qu n lý nhà nư c, c a ch u tư, c a t ch c tư v n và nhà th u trong quá trình u tư và xây d ng. i u 3. i tư ng, ph m vi i u ch nh c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng 1. i tư ng qu n lý u tư và xây d ng bao g m: a) D án u tư và xây d ng m i, c i t o, s a ch a l n, nâng c p các d án ã u tư xây d ng; b) D án u tư mua s m tài s n k c thi t b , máy móc không c n l p t và s n phNm công ngh khoa h c m i; c) D án s d ng v n ngân sách nhà nư c quy ho ch phát tri n vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn;
 3. d) Công trình xây d ng s d ng v n nhà nư c mà không yêu c u ph i l p d án u tư; ) Các i tư ng u tư và xây d ng không s d ng v n nhà nư c. 2. Ph m vi i u ch nh: a) i v i các d án u tư c a cơ quan nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư c a doanh nghi p nhà nư c, Nhà nư c qu n lý u tư và xây d ng thông qua vi c quy t nh u tư sau khi dư án ã ư c thNm nh v quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn, quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng, s d ng t ai, tài nguyên, b o v môi trư ng sinh thái (tuỳ theo yêu c u i v i t ng lo i d án), v phương án tài chính, giá c và hi u qu u tư c a d án; b) i v i các d án u tu c a các doanh nghi p s d ng v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c th c hi n theo quy nh v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. Các d án s d ng v n tín d ng u tư không do Nhà nư c b o lãnh, ch u tư t ch u trách nhi m v hi u qu u tư; t ch c cho vay v n có trách nhi m xem xét d án và quy t nh cho vay v n u tư; c) i v i các d án u tư c a các doanh nghi p s d ng các ngu n v n khác, Nhà nư c qu n lý thông qua vi c ăng ký kinh doanh, c p phép xây d ng (n u d án u tư có xây d ng) quy nh t i i u 13 c a Quy ch này; d) i v i d án quy ho ch phát tri n vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, Nhà nư c qu n lý vi c s d ng ngu n v n ngân sách th c hi n d án, ng th i qu n lý vi c huy ng các ngu n v n khác l p và tri n khai các d án quy ho ch chi ti t; ) i v i các d án u tư c a cơ quan i di n Vi t Nam t i nư c ngoài; d án có yêu c u cơ m t thu c an ninh, qu c phòng; d án mua s h u b n quy n, vi c l p d án u tư th c hi n theo quy nh c a Quy ch này; vi c thNm nh d án, quy t nh u tư và qu n lý th c hi n d án theo quy nh riêng c a Chính ph ; e) D án u tư c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư t i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam ư c th c hi n theo pháp lu t v khuy n khích u tư trong nư c; vi c qu n lý xây d ng th c hi n theo Quy ch này. i u 4. Trình t u tư và xây d ng 1. Trình t u tư và xây d ng bao g m 3 giai o n: a) ChuNn b u tư; b) Th c hi n u tư; c) K t thúc xây d ng, ưa công trình vào khai thác s d ng.
 4. 2. Các công vi c trong giai o n th c hi n u tư và k t thúc xây d ng ưa công trình vào khai thác s d ng có th th c hi n tu n t ho c g i u, xen k tùy theo i u ki n c th c a t ng d án do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh. 3. i v i các d án ph i thu h i v n, ch u tư có trách nhi m thu h i v n và hoàn tr v n u tư. i u 5. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "D án u tư" là m t t p h p nh ng xu t có liên quan n vi c b v n t o m i, m r ng ho c c i t o nh ng cơ s v t ch t nh t nh nh m t ư c s tăng trư ng v s lư ng ho c duy trì, c i ti n, nâng cao ch t lư ng c a s n phNm ho c d ch v trong kho ng th i gian xác nh (ch bao g m ho t ng u tư tr c ti p). 2. "Công trình xây d ng" là s n phNm c a công ngh xây l p g n li n v i t (bao g m c kho ng không, m t nư c, m t bi n và th m l c a) ư c t o thành b ng v t li u xây d ng, thi t b và lao ng. Công trình xây d ng bao g m m t h ng m c ho c nhi u h ng m c công trình n m trong dây chuy n công ngh ng b , hoàn ch nh (có tính n vi c h p tác s n xu t) s n xu t ra s n phNm nêu trong d án), 3. "S c công trình" là nh ng hư h ng, v b ph n k t c u công trình, h ng m c công trình ho c toàn b công trình mà s hư h ng, v ó làm gi m ho c m t kh năng ch u l c c a công trình, gây m t an toàn các công trình xung quanh. 4. "B qu n lý ngành" là B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý ngành trong c nư c theo quy nh c a Lu t T ch c Chính ph . 5. "Ngư i có th m quy n quy t nh u tư" là ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c, cơ quan nhà nư c ho c các doanh nghi p tuỳ theo ngu n v n u tư quy nh t i các i u 10, i u 11, i u 12 và i u 13 c a Quy ch này. 6. "Ch u tư" là ngư i ch s h u v n, ngư i vay v n ho c ngư i ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và s d ng v n th c hi n u tư theo quy nh c a pháp lu t. 7. "T ng m c u tư" là toàn b chi phí u tư và xây d ng (k c v n s n xu t ban u) và là gi i h n chi phí t i a c a d án ư c xác nh trong quy t nh u tư và ch ư c i u ch nh theo quy nh t i i u 25 c a Quy ch này. 8. "T ng d toán" là t ng chi phí c n thi t cho vi c u tư xây d ng (chi phí chuNn b u tư, chi phí th c hi n u tư k c mua s m thi t b , các chi phí khác c a d án) ư c tính toán c th giai o n thi t k k thu t xây d ng, không vư t t ng m c u tư ã duy t. 9. "V n u tư ư c quy t toán" là toàn b chi phí h p pháp ã th c hi n trong quá trình u tư ưa d án vào khai thác s d ng. Chi phí h p pháp là chi phí theo
 5. úng h p ng ã ký k t và thi t k d toán ư c phê duy t, b o m úng quy chuNn, nh m c, ơn giá, ch tài chính k toán và nh ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c có liên quan. V n u tư ư c quy t toán trong gi i h n t ng m c u tư ã duy t ho c, ã ư c i u ch nh (n u có). 10. "Tiêu chu n xây d ng" là các tiêu chuNn k thu t ư c quy nh th c hi n các công vi c kh o sát, thi t k , xây l p, nghi m thu, m b o ch t lư ng công trình áp d ng cho t ng lo i chuyên ngành xây d ng do Nhà nư c ho c các B có ch c năng xây d ng chuyên ngành ban hành. 11. "Quy chu n xây d ng" là văn b n quy nh các yêu cáu k thu t t i thi u b t bu c ph i tuân th i v i m i ho t ng xây d ng và các gi i pháp, các tiêu chuNn xây d ng ư c s d ng t ư c các yên c u ó do B Xây d ng th ng nh t ban hành. 12. "Khu ô th m i" là khu xây d ng m i t p trung theo d án u tư phát tri n h t ng k thu t hoàn ch nh, ng b và phát tri n nhà c a toàn khu, ư c g n v i m t ô th hi n có ho c v i m t ô th m i ang hình thành có ranh gi i và ch c năng ư c xác nh phù h p v i quy ho ch xây d ng ô th ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 13. "D án phát tri n h t ng k thu t ô th " là d án u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t ph c v chung cho khu ô th m i ho c c i t o nâng c p khu ô th hi n có. 14. "D án phát tri n khu ô th m i" là d án u tư xây d ng h t ng k thu t ng b và qu n lý phát tri n nhà cho toàn khu ô th m i theo quy ho ch ã duy t. i u 6. Phân lo i d án u tư 1. Tùy theo tính ch t c a d án và quy mô u tư, d án u tư trong nư c ư c phân lo i thành 3 nhóm: A, B, C phân c p qu n lý. c trưng c a m i nhóm ư c quy nh trong Ph l c ban hành kèm theo Quy ch này. 2. i v i các d án nhóm A g m nhi u d án thành ph n (ho c ti u d án) trong ó n u t ng d án thành ph n (ho c ti u d án) có th c l p v n hành, khai thác và th c hi n theo phân kỳ u tư ư c ghi trong văn b n phê duy t báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a ngư i có thNm quy n thì m i d án thành ph n (ho c ti u d án) ư c th c hi n giai o n chuNn b u tư (t khâu l p báo cáo nghiên c u kh thi) và th c hi n u tư như trình t m t d án u tư c l p, vi c trình duy t và qu n lý ph i theo quy nh c a d án nhóm A. 3. Các d án quan tr ng qu c gia là nh ng d án do Qu c h i thông qua và quy t nh ch trương u tư theo quy nh t i Ngh quy t s 05/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 7. Trách nhi m qu n lý v u tư và xây d ng 1. B K ho ch và u tư:
 6. a) Nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách v u tư, qu n lý nhà nư c v lĩnh v c u tư trong nư c, u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và u tư c a ngư i Vi t Nam ra nư c ngoài; b) Xác nh phương hư ng và cơ c u v n u tư b o m s cân i gi a u tư trong nư c và nư c ngoài trình Chính ph quy t nh; c) Trình Chính ph các d án lu t, pháp l nh, các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n cơ ch , chính sách v qu n lý kinh t , khuy n khích u tư trong và ngoài nư c nh m th c hi n cơ c u kinh t phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch n nh và phát tri n kinh t xã h i; d) C p gi y phép u tư và hư ng d n các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài tri n khai công tác chuNn b u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh có liên quan c a Quy ch này; e) T ch c thNm nh các d án u tư thu c nhóm A trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh u tư ho c ng ý B c p ăng ký kinh doanh cho các d án u tư thu c nhóm A không dùng v n nhà nư c; theo dõi quá trình u tư các d án u tư trong k ho ch nhà nư c; g) T ng h p và trình Th tư ng Chính ph k ho ch u tư phát tri n hàng năm và 5 năm. Ph i h p v i B Tài chính ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch u tư thu c các ngu n v n do Nhà nư c qu n lý; h) Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B Thương m i, B Tài chính và các B , ngành, a phương hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch u th u; i) Qu n lý nhà nư c v vi c l p, thNm tra, xét duy t, th c hi n các d án quy ho ch phát tri n kinh t xã h i. 2. B Xây d ng: a) Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng, nghiên c u các cơ ch , chính sách v qu n lý xây d ng, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn trình Th tư ng Chính ph ban hành ho c ư c Th tư ng Chính ph u quy n ban hành; b) Ban hành các tiêu chuNn, quy ph m, quy chuNn xây d ng, quy trình thi t k xây d ng, các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình, h th ng nh m c, ch tiêu kinh t k thu t xây d ng, nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng; th a thu n các B có xây d ng chuyên ngành ban hành các tiêu chuNn, nh m c, quy ph m, các quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng k thu t chuyên ngành; c) Ch trì cùng B chuyên ngành k thu t t ch c thNm nh thi t k k thu t và t ng d toán các d án u tư và xây d ng thu c nhóm A c p có thNm quy n phê duy t. Th ng nh t qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng, theo dõi, ki m tra, phát hi n và ki n ngh x lý ch t lư ng các công trình xây d ng; c bi t v ch t lư ng các công trình xây d ng thu c các d án nhóm A;
 7. d) Hư ng d n ho t ng c a các doanh nghi p tư v n xây d ng, doanh nghi p xây d ng và các t ch c qu n lý th c hi n d án u tư xây d ng; e) Ch trì cùng B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành, a phương hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. 3. B Tài chính: a) Nghiên c u các chính sách, ch v huy ng các ngu n v n u tư, qu n lý v n u tư trình Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư trong vi c phân b k ho ch c p phát v n u tư cho các B , a phương và các d án quan tr ng qu c gia s d ng v n ngân sách nhà nư c; c) Th ng nh t qu n lý các kho n v n vay và vi n tr c a chính ph dành cho u tư phát tri n; d) C p b o lãnh Chính ph cho doanh nghi p (tr các t ch c tín d ng) vay v n nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph ; e) Thanh tra, ki m tra tài chính i v i d án c a các t ch c, ơn v s d ng ngu n v n u tư c a Nhà nư c; hư ng d n, ki m tra vi c quy t toán v n u tư các d án u tư s d ng v n nhà nư c và th c hi n quy t toán v n u tư các d án nhóm A s d ng v n nhà nư c; g) Hư ng d n vi c c p v n ngân sách nhà nư c cho u tư, v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng i v i các d án, chương trình theo k ho ch u tư và theo ch o c a Th tư ng Chính ph . 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a) Nghiên c u cơ ch , chính sách qu n lý nhà nư c v ti n t , tín d ng ngân hàng trong u tư và xây d ng trình Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n; b) Giám sát các t ch c tín d ng và các t ch c tài chính tín d ng khác th c hi n các nhi m v : Huy ng các ngu n v n trong và ngoài nư c cho vay dài h n, trung h n, ng n h n i v i các d án u tư phát tri n và s n xu t kinh doanh; Cho vay v n i v i các d án s n xu t, kinh doanh có hi u qu , kh thi và có kh năng tr n ; ph i h p và t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p vay v n th c hi n ư c các cơ h i u tư có hi u qu ; B o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác theo quy nh c a pháp lu t;
 8. c) Th c hi n b o lãnh các kho n v n vay nư c ngoài c a các t ch c tín d ng u tư và xây d ng. 5. Các B , ngành khác có liên quan: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình. Các B có ch c năng qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành ban hành các quy ph m, tiêu chuNn, nh m c kinh t k thu t có liên quan n xây d ng sau khi có s tho thu n c a B Xây d ng; b) Các B qu n lý ngành và các cơ quan có liên quan v t ai, tài nguyên, sinh h c, công ngh , môi trư ng, thương m i, b o t n, b o tàng di tích, di s n văn hóa, c nh quan, qu c phòng, an ninh, phòng cháy và ch a cháy có trách nhi m xem xét và có ý ki n b ng văn b n v các v n có liên quan c a d án u tư trong th i h n quy nh. Sau th i h n quy nh, n u không nh n ư c ý ki n tr l i c a các B qu n lý ngành có liên quan thì ư c xem như các B , ngành và cơ quan ó ã th ng nh t v i văn b n ngh . 6. y ban nhân dân c p t nh (t nh, thành ph tr c thu c Trung ương): y ban nhân dân c p t nh, trong ph m vi ch c năng, quy n h n, th c hi n trách nhi m qu n lý nhà nư c i v i t t c các t ch c và cá nhân th c hi n d án u tư trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Qu n lý các d án quy ho ch 1. B K ho ch và u tư là cơ quan qu n lý các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i vùng, liên t nh trong ph m vi toàn qu c. 2. B Xây d ng qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn, quy ho ch xây d ng vùng tr ng i m. 3. y ban nhân dân c p t nh qu n lý các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i và quy ho ch xây d ng ô th và vùng nông thôn thu c a phương theo phân c p c a Chính ph . 4. Các B , ngành Trung ương qu n lý các d án quy ho ch t ng th phát tri n ngành theo quy nh c a Chính ph . 5. Các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, quy ho ch phát tri n chuyên ngành và quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn khi nghiên c u xây d ng ph i l y ý ki n r ng rãi c a các B , ngành, a phương liên quan. Quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn khi nghiên c u l p d án ph i công b công khai và trưng c u ý ki n c a nhân dân và H i ng nhân dân s ng trên vùng quy ho ch. D án quy ho ch xây d ng (c quy ho ch t ng th và quy ho ch chi ti t) ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i ư c công b công khai, thư ng xuyên t i cơ quan chính quy n các c p và nơi công c ng trong vùng quy ho ch nhân dân th c hi n và ki m tra vi c th c hi n.
 9. i u 9. Qu n lý v n i v i các d án quy ho ch 1. V n l p các d án quy ho ch bao g m v n i u tra, kh o sát, nghiên c u, l p d án quy ho ch. 2. V n l p các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch t ng th xây d ng ô th và nông thôn, quy ho ch chi ti t các ô th trung tâm, quy ho ch chi ti t s d ng t ai ư c s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c và ư c cân i trong k ho ch u tư hàng năm c a Nhà nư c. 3. V n l p các d án quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ch c năng ô th và nông thôn, quy ho ch chi ti t khu công nghi p và quy ho ch xây d ng chi ti t các khu ô th m i, quy ho ch chi ti t chuyên ngành (du l ch, th d c th thao, d ch v ,...) ư c s d ng v n huy ng t các d án u tư và ư c tính vào giá thành th c hi n các d án u tư. 4. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m qu n lý và cân i v n hàng năm cho công tác i u tra, kh o sát, l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i vùng, lãnh th , quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch ô th và nông thôn, hư ng d n các B và các a phương t ch c th c hi n. 5. K ho ch v n hàng năm cho công tác l p quy ho ch xây d ng vùng, quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn do a phương l p k ho ch, B K ho ch và u tư th ng nh t v i B Tài chính và B xây d ng trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Vi c qu n lý s d ng ngu n v n này ư c phân c p qu n lý theo pháp lu t v ngân sách nhà nư c. i u 10. Qu n lý các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c 1. Các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c bao g m: a) Các d án k t c u h t ng kinh t xã h i, qu c phòng, an ninh không có kh năng thu h i v n và ư c qu n lý s d ng theo phân c p v chi ngân sách nhà nư c cho u tư phát tri n; b) H tr các d án c a các doanh nghi p u tư vào các lĩnh v c c n có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Chi cho công tác i u tra, kh o sát, l p các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i vùng, lãnh th , quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép; d) Cho vay c a Chính ph u tư phát tri n; ) V n kh u hao cơ b n và các kho n thu c a Nhà nư c l i cho doanh nghi p nhà nư c u tư. 2. ThNm quy n quy t nh u tư các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c:
 10. a) Th tư ng Chính ph quy t nh u tư ho c u quy n quy t nh u tư các d án thu c nhóm A; b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan qu n lý tài chính c a Trung ương ng, cơ quan Trung ương c a các t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i ( ư c xác nh trong Lu t Ngân sách Nhà nư c), Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh u tư các d án thu c nhóm B và C. i v i d án nhóm B, C, cơ quan quy t nh u tư ph i căn c theo quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch phát tri n kinh t xã h i c a a phương và k ho ch v n ngân sách ã ư c duy t quy t nh u tư và ch u trách nhi m v hi u qu u tư. Riêng i v i các d án nhóm C, cơ quan quy t nh u tư ph i b o m cân iv n u tư th c hi n d án không quá 2 năm; c) T ng c c trư ng các T ng c c tr c thu c B có th ư c B trư ng y quy n quy t nh u tư các d án nhóm C; d) Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ư c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án có m c v n dư i 2 t ng. Các t nh và thành ph còn l i, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có th y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư các d án có m c v n dư i 500 tri u ng; e) Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, c p xã ư c quy t nh u tư các d án thu c ngu n v n ngân sách do H i ng nhân dân c p t nh phân c p. i v i các d án u tư c p huy n dùng v n ngân sách nhà nư c ph i ư c y ban nhân dân c p t nh ch p thu n và qu n lý ch t ch v quy ho ch, m c tiêu phát tri n kinh t xã h i. i v i các d án c p xã dùng v n ngân sách nhà nư c u tư và xây d ng kênh mương, ư ng nông thôn, trư ng h c, tr m xá, công trình văn hóa sau khi ư c H i ng nhân dân c p xã thông qua ph i ư c y ban nhân dân c p huy n ch p thu n v m c tiêu u tư và quy ho ch. Các d án kênh mương, chu ng tr i, ư ng nông thôn, trư ng h c c p xã u tư ngu n óng góp c a dân, y ban nhân dân c p xã ch u trách nhi m t ch c th c hi nnhân u tư và xây d ng theo Quy ch t ch c huy ng, qu n lý và s d ng các kho n óng góp t nguy n c a nhân dân xây d ng cơ s h t ng c a các xã, th tr n, ban hành kèm theo Ngh nh s 24/1999/N -CP ngày 16 tháng 4 năm 1999 c a Chính ph ; g) Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư không ư c s d ng ngu n v n s nghi p u tư xây d ng m i. i v i vi c c i t o m r ng, n u s d ng ngu n v n s nghi p có m c t 1 t ng tr lên u tư ph i th c hi n các th t c chuNn b u tư và th c hi n u tư theo quy nh c a Quy ch này. i u 11. Qu n lý các d án u tư s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c
 11. 1. Các d án s n xu t kinh doanh c a tư nhân, t ch c kinh t không thu c doanh nghi p nhà nư c th c hi n theo kho n 1 i u 13 c a Quy ch này. 2. Ch u tư các d án thu c doanh nghi p nhà nư c s d ng v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c: ch u trách nhi m v hi u qu u tư và tr n v n vay úng h n; t ch c cho vay ch u trách nhi m thNm nh phương án tài chính, phương án tr n và cung ng v n, giám sát th c hi n v n vay úng m c ích và thu h i v n vay. i v i các d án s d ng v n vay nư c ngoài do Nhà nư c b o lãnh, ch u tư còn ph i th c hi n các cam k t khi vay v n theo quy nh c a pháp lu t. 3. ThNm quy n quy t nh u tư các d án c a doanh nghi p nhà nư c s d ng v n tín d ng do nhà nư c b o lãnh và v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 10 c a Quy ch này. H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c ư c quy n quy t nh u tư các d án nhóm C. Riêng các T ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph tr c ti p qu n lý, H i ng qu n tr c a t ng công ty ư c quy n quy t nh u tư các d án nhóm B, C. 4. Ch u tư các d án nhóm C s d ng các ngu n v n quy nh t i kho n 2 i u này ư c quy n phê duy t k ho ch u th u, k t qu u th u, h p ng giao nh n th u, ki m tra ch t lư ng, nghi m thu và quy t toán v n u tư theo các ch , chính sách hi n hành c a nhà nư c trong ph m vi t ng m c u tư và các n i dung ghi trong quy t nh u tư, thi t k k thu t và t ng d toán ã ư c ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t. T ch c cho vay v n theo dõi và ki m tra th c hi n u tư theo quy t nh u tư và th c hi n quy t toán v n u tư. Các d án nhóm A, B quá trình th c hi n u tư ư c áp d ng theo quy nh iv i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c. i u 12. Qu n lý các d án s d ng v n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c ThNm quy n quy t nh u tư và th c hi n u tư ư c quy nh như sau: 1. i v i các d án nhóm A, thNm quy n quy t nh u tư và th c hi n u tư ư c áp d ng theo quy nh i v i d án s d ng v n ngân sách nhà nư c; 2. i v i các d án nhóm B, C doanh nghi p nhà nư c căn c vào quy ho ch phát tri n ngành ã xác nh quy t nh u tư; quá trình th c hi n u tư do doanh nghi p t ch u trách nhi m trên cơ s th c hi n úng các ch chính sách hi n hành c a nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng v nh m c, ơn giá và quy ch u th u. T ch c qu n lý v n c a doanh nghi p và các t ch c h tr v n cho d án có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n quy t nh u tư và th c hi n quy t toán v n u tư. i u 13. Qu n lý d án u tư s d ng các ngu n v n khác
 12. 1. Các d án s n xu t kinh doanh c a tư nhân, t ch c kinh t không thu c doanh nghi p nhà nư c, ch u tư t ch u trách nhi m v hi u qu kinh doanh. Vi c kinh doanh ph i theo quy nh c a lu t pháp. N u d án có xây d ng, ch u tư ph i l p h sơ trình cơ quan có thNm quy n c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a Quy ch này. 2. Các d án c a cơ quan ngo i giao, t ch c qu c t và cơ quan nư c ngoài khác u tư xây d ng trên t Vi t Nam ư c qu n lý theo Hi p nh ho c Tho thu n ã ư c ký k t v i Chính ph Vi t Nam và ch u tư ph i l p h sơ xin c p gi y phép xây d ng theo quy nh c a Quy ch này. i u 14. Ch u tư, trách nhi m và quy n h n c a ch u tư 1. Ch u tư: a) Các d án u tư c a doanh nghi p nhà nư c ho c cơ quan, t ch c c a Nhà nư c s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c thì ch u tư và hình th c qu n lý d án do ngư i có thNm quy n quy t nh u tư quy t nh; b) Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư không kiêm nhi m ch u tư, các cơ quan hành chính s nghi p ch là ch u tư các d án xây d ng cơ s v t ch t k thu t c a cơ quan ó; c) Các d án u tư c a các công ty, h p tác xã thì ch u tư là ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty ho c h p tác xã ó: d) Các d án u tư c a tư nhân thì ch u tư là ch s h u v n u tư; e) Các d án phát tri n h t ng k thu t ô th , d án phát tri n khu ô th m i thì ch u tư do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo các nguyên t c sau: Ch u tư là t ch c, doanh nghi p ư c nhà nư c cho thuê t ho c giao t th c hi n d án; Vi c l a ch n ch u tư trong trư ng h p m t d án có nhi u t ch c, doanh nghi p có nhu c u u tư ư c th c hi n theo quy nh c a Quy ch u th u 2. Ch u tư có trách nhi m, quy n h n: a) T ch c l p d án u tư, xác nh rõ ngu n v n u tư, th c hi n các th t c v u tư và trình c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i các i u 10, 11, 12 và 13 c a Quy ch này; b) T ch c th c hi n u tư bao g m: t ch c u th u l a ch n nhà th u, ký k t h p ng và th c hi n h p ng ã ký k t v i các nhà th u theo quy nh c a pháp lu t;
 13. c) Các d án u tư s d ng m t ho c nhi u ngu n v n khác nhau thì ch u tư có trách nhi m toàn di n, liên t c v qu n lý s d ng các ngu n v n u tư t khi chuNn b u tư, th c hi n u tư và ưa d án vào khai thác s d ng, thu h i và hoàn tr v n u tư; d) Tr n v n vay úng th i h n và th c hi n các i u ki n ã cam k t khi huy ng v n; ) Khi thay i ch u tư thì ch u tư m i ư c thay th ph i ch u trách nhi m k th a toàn b công vi c u tư c a ch u tư trư c; e) Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý d án ph i có b máy có năng l c qu n lý d án và ăng ký t i cơ quan có thNm quy n; g) Ch u tư có quy n yêu c u các cơ quan h u quan c a nhà nư c công b công khai các quy nh có liên quan n công vi c u tư như quy ho ch xây d ng, t ai, tài nguyên, ngu n nư c, i n, giao thông v n t i, môi trư ng sinh thái, phòng, ch ng cháy, n , b o v di tích văn hóa, l ch s , an ninh, qu c phòng ch u tư bi t và th c hi n. i u 15. T ch c tư v n u tư và xây d ng 1. T ch c tư v n u tư và xây d ng là các t ch c ngh nghi p thu c các thành ph n kinh t , có tư cách pháp nhân, có ăng ký kinh doanh v tư v n u tư và xây ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. N i dung ho t ng tư v n u tư và xây d ng: Cung c p thông tin v văn b n quy ph m pháp lu t, v cơ ch chính sách u tư và xây d ng, l p các d án u tư, qu n lý d án u tư, thi t k , so n th o h sơ m i th u, giám sát và qu n lý quá trình thi công xây l p, qu n lý chi phí xây d ng, nghi m thu công trình; T ch c tư v n này có th ký h p ng l i v i các t ch c tư v n u tư và xây d ng khác th c hi n m t ph n nhi m v c a công tác tư v n. 3. Trách nhi m c a các t ch c ho t ng tư v n u tư và xây d ng: a) ăng ký ho t ng tư v n u tư và xây d ng t i cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng, bao g m c s lư ng, ch t lư ng, th i gian th c hi n, tính chính xác c a s n phNm và ch t lư ng s n phNm tư v n c a mình; c) Th c hi n ch b o hi m ngh nghi p tư v n u tư và xây d ng theo quy nh c a pháp lu t. Thông tin r ng rãi v năng l c ho t ng c a doanh nghi p ch u tư bi t và l a ch n. i u 16. Doanh nghi p xây d ng
 14. 1. Doanh nghi p xây d ng là doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, có ăng ký kinh doanh v xây d ng. 2. Trách nhi m c a các doanh nghi p xây d ng: a) ăng ký ho t ng xây d ng t i cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v các n i dung ã cam k t trong h p ng, bao g m c s lư ng, ch t lư ng, tính chính xác c a s n phNm, th i gian th c hi n h p ng, có quy nh và hư ng d n s d ng công trình trư c khi bàn giao công trình, th c hi n b o hành ch t lư ng s n phNm xây d ng và công trình xây d ng c a mình theo quy nh t i i u 54 Quy ch này; c) Th c hi n ch b o hi m công trình xây d ng, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i liên quan n an toàn c a các công trình lân c n và công trình ang xây d ng, th c hi n an toàn lao ng, b o v môi trư ng sinh thái trong quá trình xây d ng. Thông tin r ng rãi v năng l c ho t ng c a doanh nghi p ch u tư bi t và l a ch n. i u 17. K ho ch u tư c a các c p qu n lý và c a doanh nghi p nhà nư c 1. T ng h p và cân i k ho ch u tư: B K ho ch và u tư t ng h p v n u tư c a t t c các thành ph n kinh t trong n n kinh t qu c dân d báo các cân i vĩ mô, trong ó ph n u tư thu c ngu n v n nhà nư c bao g m: v n u tư thu c ngân sách nhà nư c, v n u tư do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a các doanh nghi p nhà nư c ư c b trí k ho ch trên cơ s các quy nh t i i u 10, 11, 12 c a Quy ch này; v n quy ho ch phát tri n ngành, lãnh th , quy ho ch xây d ng ô th , nông thôn; b) K ho ch u tư c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương do S K ho ch và u tư t ng h p, ph n ánh toàn b ho t ng u tư c a các thành ph n kinh t t i a phương; c) K ho ch u tư thu c ngu n v n nhà nư c các c p ph i b trí phù h p v i k ho ch v n ã có và ti n d án ư c duy t; d) K ho ch u tư c a các doanh nghi p nhà nư c ph i ư c cân i và ph n ánh y các ngu n v n kh u hao cơ b n, tích lu t l i t c sau thu , các ngu n huy ng trong và ngoài nư c, v n tín d ng u tư c a nhà nư c và v n ngân sách nhà nư c h tr (n u có). 2. Th c hi n k ho ch u tư: a) Nhà nư c tr c ti p qu n lý vi c th c hi n k ho ch u tư s d ng ngu n v n u tư thu c ngân sách nhà nư c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh;
 15. b) i v i chương trình qu c gia, d án quan tr ng qu c gia trong k ho ch hàng năm và t ng th i kỳ phát tri n kinh t do qu c h i quy t nh, Th tư ng Chính ph phê duy t m c tiêu, ti n , t ng m c v n u tư và ngu n v n u tư làm cơ s b trí k ho ch hàng năm cho các B , a phương th c hi n; c) i v i các chương trình phát tri n kinh t khác, có s d ng v n s nghi p và v n u tư c a Nhà nư c thì hàng năm căn c vào m c tiêu c a chương trình, B K ho ch và u tư cân i và phân b ngu n v n u tư, B Tài chính cân i và phân b ngu n v n s nghi p chi cho t ng chương trình và thông báo n cơ quan qu n lý chương trình; d) Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m b trí v n cho các d án ã ư c duy t theo k ho ch nhà nư c và theo úng ti n th c hi n c a d án. i u 18. N i dung k ho ch u tư 1. K ho ch v n cho công tác i u tra, kh o sát và l p quy ho ch ngành, lãnh th , quy ho ch xây d ng ô th và nông thôn. 2. Chi phí chuNn b u tư bao g m v n u tư th c hi n vi c i u tra kh o sát, l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi c a d án, thNm nh d án và quy t nh u tư. K ho ch chuNn b u tư bao g m danh m c d án và v n cho chuNn b u tư c a t ng d án. 3. K ho ch chuNn b th c hi n d án bao g m v n th c hi n công tác kh o sát, thi t k k thu t, các công vi c chuNn b th c hi n xây d ng và các chi phí khác có liên quan n công tác chuNn b th c hi n d án u tư. 4. K ho ch th c hi n u tư bao g m v n u tư th c hi n vi c mua s m v t tư thi t b , xây d ng và các chi phí có liên quan n u th u và ưa d án vào khai thác s d ng. 5. i v i v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph . i u 19. i u ki n ghi k ho ch u tư hàng năm 1. Các d án ư c ghi vào k ho ch chuNn b u tư ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành và lãnh th ư c duy t. 2. Các d án ư c ghi vào k ho ch chuNn b th c hi n u tư ho c th c hi n u tư ph i có quy t nh u tư phù h p v i nh ng quy nh c a Quy ch này th i i m tháng 10 trư c năm k ho ch. 3. Nh ng d án thu c nhóm A, B n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t, nhưng trong quy t nh u tư ã quy nh m c v n c a t ng h ng m c và có thi t k , d toán h ng m c thi công trong năm thì ư c ghi k ho ch u tư; các d án nhóm C ph i có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t.
 16. i v i các d án ký k t v i nư c ngoài, trong ó có nhi u d án nh thì t ng d án nh thi công trong năm ph i có thi t k k thu t và d toán ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. 4. Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư: a) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các T ng công ty nhà nư c và y ban nhân dân c p t nh, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm vào tu n u tháng cu i quý n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, T ng c c Th ng kê v các m t huy ng các ngu n v n, kh i lư ng xây d ng, ch t lư ng và s c công trình (n u có), c p phát, thanh toán, d án hoàn thành, năng l c m i huy ng theo bi u m u do T ng c c Th ng kê quy nh; b) i v i các d án nhóm A và d án quan tr ng qu c gia, Ch u tư ph i báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư vào ngày 20 hàng tháng B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph và ki n ngh các bi n pháp t ch c th c hi n k ho ch u tư theo úng ti n . i u 20. Giám nh u tư 1. Các d án do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh u tư thì ph i ch u s giám nh u tư. 2. Giám nh u tư là vi c ki m tra, giám sát, phân tích, ánh giá t ng giai o n ho c toàn b quá trình u tư và xây d ng, theo quy t nh c a c p có thNm quy n quy nh t i kho n 4 i u này. 3. N i dung giám nh u tư: a) Giám nh vi c ra quy t nh u tư; b) Giám nh vi c b trí k ho ch và gi i ngân cho d án u tư; c) giám nh quá trình t ch c th c hi n d án phù h p v i quy t nh u tư; d) Ki n ngh cơ quan quy t nh u tư xem xét l i ch trương u tư (hu b , t m d ng, i u ch nh quy t nh u tư); ) ánh giá l i các quy t nh u tư khi k t thúc quá trình u tư. 4. Công tác giám nh u tư ư c th c hi n c p Th tư ng Chính ph , c p ngành và a phương: a) Th tư ng Chính ph quy t nh t ch c giám nh u tư nh ng d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Th tư ng; b) B trư ng qu n lý ngành, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh t ch c giám nh u tư nh ng d án thu c thNm quy n ngành, a phương quy t nh.
 17. 5. Khi ki n ngh c a t ch c giám nh u tư ư c c p quy t nh u tư phê chuNn thì các t ch c, cơ quan liên quan có trách nhi m thi hành. 6. T ch c th c hi n giám nh u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các k t lu n giám nh c a mình và nh ng ki n ngh v i các c p có thNm quy n v vi c x lý d án u tư. 7. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Xây d ng và B Tài chính hư ng d n c th công vi c giám nh u tư. CHƯƠNG II CHU N BN U TƯ i u 21. N i dung công vi c chu n b u tư N i dung công vi c chuNn b u tư bao g m: 1. Nghiên c u v s c n thi t ph i u tư và quy mô u tư; 2. Ti n hành ti p xúc, thăm dò th trư ng trong nư c và ngoài nư c xác nh nhu c u tiêu th , kh năng c nh tranh c a s n phNm, tìm ngu n cung ng thi t b , v t tư cho s n xu t; xem xét kh năng v ngu n v n u tư và l a ch n hình th c u tư; 3. Ti n hành i u tra, kh o sát và ch n a i m xây d ng; 4. L p d án u tư; 5. G i h sơ d án và văn b n trình n ngư i có thNm quy n quy t nh u tư t ch c cho vay v n u tư và cơ quan thNm nh d án u tư. i u 22. L p d án u tư 1. Ch u tư có trách nhi m l p ho c thuê các t ch c tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư. 2. i v i các d án nhóm A ch u tư ph i t ch c l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo nghiên c u kh thi. Trư ng h p d án ã ư c Qu c h i ho c Chính ph quy t nh ch trương u tư thì ch c n l p báo cáo nghiên c u kh thi. a) Nh ng d án nhóm A ã ư c Th tư ng Chính ph thông qua báo cáo nghiên c u ti n kh thi và cho phép phân ra các d án thành ph n (ho c ti u d án) thì nh ng d án thành ph n (ho c ti u d án) ó ư c l p báo cáo nghiên c u kh thi như m t d án u tư c l p, vi c trình duy t và qu n lý d án ph i theo quy nh c a d án nhóm A. b) i v i d án nhóm B ch u tư t ch c l p báo cáo nghiên c u kh thi, n u xét th y c n thi t ph i l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi thì ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét quy t nh và có yêu c u b ng văn b n.
 18. 3. i v i các d án nhóm C có m c v n u tư t 1 t ng tr lên, ch u tư t ch c l p báo cáo nghiên c u kh thi. Các d án có m c v n u tư dư i 1 t ng, các d án s a ch a, b o trì s d ng v n s nghi p và các d án c a các ngành ã có thi t k m u và tiêu chuNn k thu t ư c B qu n lý ngành phê duy t trên cơ s quy ho ch t ng th i v i t ng vùng thì không ph i l p báo cáo nghiên c u kh thi riêng cho t ng d án mà ch l p báo cáo u tư. N i dung báo cáo u tư do B K ho ch và u tư hư ng d n c th . Báo cáo nghiên c u kh thi là tài li u cơ s , ch u tư ã nghiên c u, so sánh và l a ch n phương án u tư g i cơ quan thNm nh u tư và trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét, quy t nh. i u 23. N i dung ch y u c a báo cáo nghiên c u ti n kh thi 1. Nghiên c u v s c n thi t ph i u tư, các i u ki n thu n l i và khó khăn. 2. D ki n quy mô u tư, hình th c u tư. 3. Ch n khu v c a i m xây d ng và d ki n nhu c u di n tích s d ng t trên cơ s gi m t i m c t i a vi c s d ng t và nh ng nh hư ng v môi trư ng, xã h i và tái nh cư (có phân tích, ánh giá c th ). 4. Phân tích, l a ch n sơ b v công ngh , k thu t (bao g m c cây tr ng, v t nuôi n u có) và các i u ki n cung c p v t tư thi t b , nguyên li u, năng lư ng, d ch v , h t ng. 5. Phân tích, l a ch n sơ b các phương án xây d ng. 6. Xác nh sơ b t ng m c u tư, phương án huy ng các ngu n v n, kh năng hoàn v n và tr n , thu lãi. 7. Tính toán sơ b hi u qu u tư v m t kinh t xã h i c a d án. 8. Xác nh tính c l p khi v n hành, khai thác c a các d án thành ph n ho c ti u d án (n u có). i v i các d án mua s m thi t b , máy móc không c n l p t, n i dung báo cáo nghiên c u ti n kh thi ch th c hi n theo các kho n 1, 2, 4, 6, 7 và 8 i u này. i u 24. N i dung ch y u c a báo cáo nghiên c u kh thi 1. Nh ng căn c xác nh s c n thi t ph i u tư. 2. L a ch n hình th c u tư. 3. Chương trình s n xu t và các y u t ph i áp ng ( i v i các d án có s n xu t).
 19. 4. Các phương án a i m c th (ho c vùng a i m, tuy n công trình) phù h p v i quy ho ch xây d ng (bao g m c tài li u v s l a ch n a i m, trong ó có xu t gi i pháp h n ch t i m c t i thi u nh hư ng i v i môi trư ng và xã h i). 5. Phương án gi i phóng m t b ng, k ho ch tái nh cư (n u có). 6. Phân tích l a ch n phương án k thu t, công ngh (bao g m c cây tr ng, v t nuôi n u có). 7. Các phương án ki n trúc, gi i pháp xây d ng, thi t k sơ b c a các phương án ngh l a ch n, gi i pháp qu n lý và b o v môi trư ng. 8. Xác nh rõ ngu n v n (ho c lo i ngu n v n), kh năng tài chính, t ng m c u tư và nhu c u v n theo ti n . Phương án hoàn tr v n u tư ( i v i d án có yêu c u thu h i v n u tư). 9. Phương án qu n lý khai thác d án và s d ng lao ng. 10. Phân tích hi u qu u tư. 11. Các m c th i gian chính th c hi n u tư. D án nhóm C ph i l p ngay k ho ch u th u. D án nhóm A, B có th l p k ho ch u th u sau khi có quy t nh u tư (tuỳ i u ki n c th c a d án). Th i gian kh i công (ch m nh t), th i h n hoàn thành ưa công trình vào khai thác s d ng (ch m nh t). 12. Ki n ngh hình th c qu n lý th c hi n d án. 13. Xác nh ch u tư. 14. M i quan h và trách nhi m c a các cơ quan liên quan n d án. i v i các d án mua s m thi t b , máy móc không c n l p t, n i dung báo cáo nghiên c u kh thi ch th c hi n theo các kho n 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 c a i u này. i u 25. T ng m c u tư 1. T ng m c u tư bao g m nh ng chi phí cho vi c chuNn b u tư, chi phí chuNn b th c hi n u tư, chi phí th c hi n u tư và xây d ng, chi phí chuNn b s n xu t, lãi vay ngân hàng c a ch u tư trong th i gian th c hi n u tư, v n lưu ng ban u cho s n xu t ( i v i d án s n xu t), chi phí b o hi m, chi phí d phòng. i v i các d án nhóm A và m t s d án có yêu c u c bi t ư c Th tư ng Chính ph cho phép, t ng m c u tư còn bao g m các chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh có liên quan n d án. 2. T ng m c u tư ch ư c i u ch nh trong các trư ng h p: a) Nhà nư c ban hành nh ng quy nh m i có quy nh ư c thay i m t b ng giá u tư và xây d ng;
 20. b) Do thay i t giá gi a ng Vi t Nam và ng ngo i t i v i ph n ph i s d ng ngo i t c a các d án (n u trong t ng m c u tư chưa ghi rõ ph n ngo i t ph i s d ng). c) Do các trư ng h p b t kh kháng. 3, i v i các d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i thông qua và quy t nh ch trương u tư, t ng m c u tư ư c xác nh chính th c sau khi có Báo cáo nghiên c u kh thi ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh, ngư i có thNm quy n quy t nh u tư phê duy t và quy t nh u tư. 4. B K ho ch và u tư hư ng d n n i dung chi ti t t ng m c u tư. i u 26. Th m nh d án u tư 1. Nh ng d án u tư s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n do doanh nghi p nhà nư c u tư ph i ư c thNm nh. Vi c thNm nh d án u tư ph i do cơ quan ch c năng c a Nhà nư c có thNm quy n và t ch c tín d ng nhà nư c th c hi n ( i v i các d án s d ng v n tín d ng). Ch u tư có trách nhi m trình báo cáo nghiên c u kh thi t i ngư i có thNm quy n quy t nh u tư và ng g i cơ quan có ch c năng thNm nh theo quy nh t i kho n 6 i u này. 2. i v i báo cáo nghiên c u ti n kh thi các d án nhóm A, ch u tư tr c ti p trình Th tư ng Chính ph và ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính và B qu n lý ngành xem xét báo cáo Th tư ng Chính ph . Khi có văn b n c a Th tư ng Chính ph ch p thu n m i ti n hành l p báo cáo nghiên c u kh thi ho c ti p t c thăm dò, àm phán, ký tho thu n gi a các i tác tham gia u tư trư c khi l p báo cáo nghiên c u kh thi. Các d án quan tr ng qu c gia do Qu c h i thông qua và quy t nh ch trương u tư, B K ho ch và u tư có trách nhi m thNm nh báo cáo nghiên c u ti n kh thi và báo cáo Chính ph trình Qu c h i. 3. Các d án ư c l p báo cáo u tư thì không ph i thNm nh. Ch u tư có trách nhi m trình ngư i có thNm quy n quy t nh u tư xem xét báo cáo u tư quy t nh u tư 4. i v i d án khu ô th m i (ho c d án thành ph n) nêu phù h p v i quy ho ch chi ti t và d án phát tri n k t c u h t ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ch thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi. 5. B K ho ch và u tư hư ng d n h sơ thNm nh d án u tư. 6. ThNm quy n thNm nh d án u tư: a) i v i các d án nhóm A:
Đồng bộ tài khoản