Nghị định số 52/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
3
download

Nghị định số 52/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2005/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 4 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 52/2005/N -CP NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 2005 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THÀNH L P PHƯ NG, XÃ, THN TR N THU C THÀNH PH LONG XUYÊN VÀ CÁC HUY N TNNH BIÊN, AN PHÚ, THO I SƠN, TÂN CHÂU, T NH AN GIANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh An Giang, NGHN NNH: Đi u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng, xã, th tr n thu c thành ph Long Xuyên và các huy n T nh Biên, An Phú, Tho i Sơn, Tân Châu, t nh An Giang như sau: 1. Thành l p phư ng ông Xuyên thu c thành ph Long Xuyên trên cơ s 89 ha di n tích t nhiên và 10.149 nhân khNu c a phư ng M Xuyên. Phư ng ông Xuyên có 89 ha di n tích t nhiên và 10.149 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng ông Xuyên: ông giáp các phư ng M Xuyên, M Phư c; Tây giáp phư ng M Hòa; Nam giáp phư ng M Phư c; B c giáp phư ng M Bình. Sau khi thành l p phư ng ông Xuyên, phư ng M Xuyên còn l i 62 ha di n tích t nhiên và 16.368 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng M Hòa thu c thành ph Long Xuyên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã M Hòa. Phư ng M Hòa có 1.651 ha di n tích t nhiên và 26.928 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng M Hòa: ông giáp các phư ng ông Xuyên, M Phư c, M Quý; Tây giáp huy n Tho i Sơn; Nam giáp phư ng M Th i; B c giáp các phư ng M Bình, Bình Khánh và xã M Khánh.
  2. 3. Thành l p th tr n T nh Biên thu c huy n T nh Biên trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Xuân Tô. Th tr n T nh Biên có 1.938 ha di n tích t nhiên và 12.850 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n T nh Biên: ông giáp xã An Phú; Tây giáp Vương qu c Campuchia; Nam giáp các xã An Nông, An Cư; B c giáp xã An Phú và Vương qu c Campuchia. 4. Thành l p th tr n Long Bình thu c huy n An Phú trên cơ s 174 ha di n tích t nhiên và 4.054 nhân khNu c a xã Khánh Bình, 248 ha di n tích t nhiên và 3.738 nhân khNu c a xã Khánh An. Th tr n Long Bình có 422 ha di n tích t nhiên và 7.792 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Long Bình: ông giáp xã Khánh An; Tây giáp Vương qu c Campuchia; Nam giáp các xã Khánh Bình, Khánh An; B c giáp Vương qu c Campuchia. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th tr n Long Bình: Xã Khánh Bình còn l i 730 ha di n tích t nhiên và 7.004 nhân khNu. Xã Khánh An còn l i 541 ha di n tích t nhiên và 11.046 nhân khNu. 5. Thành l p xã An Bình thu c huy n Tho i Sơn trên cơ s 1.636 ha di n tích t nhiên và 4.804 nhân khNu c a xã Tây Phú, 1.221 ha di n tích t nhiên và 2.355 nhân khNu c a xã V ng ông. Xã An Bình có 2.857 ha di n tích t nhiên và 7.159 nhân khNu. a gi i hành chính xã An Bình: ông giáp xã M Phú ông; Tây giáp huy n Tri Tôn; Nam giáp các xã V ng Thê, V ng ông; B c giáp xã Tây Phú. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã An Bình: Xã Tây Phú còn l i 3.591 ha di n tích t nhiên và 7.244 nhân khNu. Xã V ng ông còn l i 2.955 ha di n tích t nhiên và 14.789 nhân khNu. 6. Thành l p xã Tân Th nh thu c huy n Tân Châu trên cơ s 1.134 ha di n tích t nhiên và 10.423 nhân khNu c a xã Tân An. Xã Tân Th nh có 1.134 ha di n tích t nhiên và 10.423 nhân khNu. a gi i hành chính xã Tân Th nh: ông giáp xã Vĩnh Hòa; Tây giáp huy n An Phú; Nam giáp xã Tân An; B c giáp xã Vĩnh Hòa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Tân Th nh, xã Tân An còn l i 1.086 ha di n tích t nhiên và 9.231 nhân khNu.
  3. Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. M i quy đ nh trư c đây trái Ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh An Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản