Nghị định số 52/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
2
download

Nghị định số 52/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52/2007/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2007/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2007 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ; THÀNH L P XÃ, M R NG THN TR N THU C CÁC HUY N Ô LƯƠNG, TƯƠNG DƯƠNG, YÊN THÀNH, NGHI L C, T NH NGH AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã; thành l p xã, m r ng th tr n thu c các huy n ô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi L c, t nh Ngh An như sau: 1. Thành l p xã Giang Sơn ông thu c huy n ô Lương trên cơ s i u ch nh 2.490,20 ha di n tích t nhiên và 7.381 nhân khNu c a xã Giang Sơn. Xã Giang Sơn ông có 2.490,20 ha di n tích t nhiên và 7.381 nhân khNu. a gi i hành chính xã Giang Sơn ông: ông giáp xã Tây Thành và xã Th nh Thành, huy n Yên Thành; Tây giáp xã Giang Sơn Tây, huy n ô Lương; Nam giáp xã H ng Sơn, huy n ô Lương; B c giáp xã Kỳ Tân và th tr n L t, huy n Tân Kỳ. 2. Thành l p xã Giang Sơn Tây thu c huy n ô Lương trên cơ s 1.724,71 ha di n tích t nhiên và 4.079 nhân khNu còn l i c a xã Giang Sơn. Xã Giang Sơn Tây có 1.724,71 ha di n tích t nhiên và 4.079 nhân khNu. a gi i hành chính xã Giang Sơn Tây: B c và ông giáp xã Giang Sơn ông, huy n ô Lương; Tây giáp xã Tào Sơn, huy n Anh Sơn, xã Nghĩa Hành, xã Kỳ Sơn và th tr n L t, huy n Tân Kỳ; Nam giáp xã H ng Sơn, xã B i Sơn và xã Lam Sơn, huy n ô Lương. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n ô Lương có 33 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Giang Sơn ông, Giang Sơn Tây, H ng Sơn, Bài Sơn, Lam Sơn, Ng c Sơn, B i Sơn, Tràng Sơn, Nam Sơn, B c Sơn, ng Sơn, Lưu Sơn, ông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Th nh Sơn, Hoà Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thư ng Sơn, Hi n Sơn, Trù Sơn, i Sơn, M Sơn, Nhân Sơn, Minh Sơn, Xuân Sơn, L c Sơn, Trung Sơn, Thuân Sơn, à Sơn và th tr n ô Lương. 3. Thành l p xã Xiêng My thu c huy n Tương Dương trên cơ s i u ch nh 12.252,08 ha di n tích t nhiên và 2.776 nhân khNu c a xã Nga My. Xã Xiêng My có 12.252,08 ha di n tích t nhiên và 2.776 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính xã Xiêng My: ông giáp xã Bình ChuNn, huy n Con Cuông và xã Di n Lãm, huy n Quỳ Châu; Tây giáp xã Yên Th ng, huy n Tương Dương; Nam giáp xã Bình ChuNn và xã Cam Lâm, huy n Con Cuông; B c giáp xã Nga My, huy n Tương Dương và xã Di n Lãm, huy n Quỳ Châu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Nga My còn l i 18.543,84 ha di n tích t nhiên và 4.372 nhân khNu. Huy n Tương Dương có 22 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: Nga My, Xiêng My, H u Dương, H u Khuông, Kim a, Kim Ti n, Lư ng Minh, Lưu Ki n, Luân Mai, Mai Sơn, Nhôn Mai, Tam ình, Tam H p, Tam Quang, Tam Thái, Th ch Giám, Xá Lư ng, Yên Hoà, Yên Na, Yên Th ng, Yên Tĩnh và th tr n Tương Dương. 4. Thành l p xã Hùng Thành thu c huy n Yên Thành trên cơ s i u ch nh 1.528,02 ha di n tích t nhiên và 5.492 nhân khNu c a xã H u Thành. Xã Hùng Thành có 1.528,02 ha di n tích t nhiên và 5.492 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hùng Thành: ông giáp xã H u Thành, huy n Yên Thành; Tây giáp xã Kim Thành; Nam giáp xã Phúc Thành; B c giáp xã Lăng Thành. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã H u Thành còn l i 798,60 ha di n tích t nhiên và 5.184 nhân khNu. Huy n Yên Thành có 38 ơn v hành chính tr c thu c, g m các xã: H u Thành, Hùng Thành, B o Thành, B c Thành, Công Thành, ô Thành, ng Thành, c Thành, H ng Thành, H p Thành, Hoa Thành, Khánh Thành, Lăng Thành, Liên Thành, Long Thành, Lý Thành, Mã Thành, Minh Thành, M Thành, Nam Thành, Nhân Thành, Phúc Thành, Phú Thành, Quang Thành, Sơn Thành, Tăng Thành, Tân Thành, Th Thành, Th nh Thành, Trung Thành, Văn Thành, Viên Thành, Vĩnh Thành, Xuân Thành, i Thành, Tây Thành, Kim Thành và th tr n Yên Thành. 5. i u ch nh a gi i hành chính xã Nghi Trung, xã Nghi Long, xã Nghi Hoa, xã Nghi Diên m r ng th tr n Quán Hành thu c huy n Nghi L c: i u ch nh 174,23 ha di n tích t nhiên và 1.532 nhân khNu c a xã Nghi Trung; 11,07 ha di n tích t nhiên và 253 nhân khNu c a xã Nghi Long; 132,6 ha di n tích t nhiên và 1.434 nhân khNu c a xã Nghi Hoa; 20,61 ha di n tích t nhiên và 97 nhân khNu c a xã Nghi Diên v th tr n Quán Hành qu n lý. Th tr n Quán Hành có 389,90 ha di n tích t nhiên và 5.114 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Quán Hành: ông giáp xã Nghi Trung và xã Nghi Long; Tây giáp xã Nghi Diên và xã Nghi Hoa; Nam giáp xã Nghi Trung; B c giáp xã Nghi Long và xã Nghi Hoa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Nghi Trung còn l i 783,58 ha di n tích t nhiên và 7.756 nhân khNu. - Xã Nghi Hoa còn l i 496,92 ha di n tích t nhiên và 5.512 nhân khNu. - Xã Nghi Long còn l i 658,17 ha di n tích t nhiên và 6.812 nhân khNu. - Xã Nghi Diên còn l i 689,44 ha di n tích t nhiên và 6.991 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .
  3. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ngh An và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; -H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Ngh An; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Nguy n T n Dũng Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b)
Đồng bộ tài khoản