Nghị định số 52-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định số 52-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Phòng Thổ, Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52-CP Hà N i 26 tháng 5 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNHPH S 52-CP NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 1997 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, PHƯ NG, THN TR N THU C CÁC HUY N TU NGIÁO, I N BIÊN, PHONG TH , Ư NG LAY VÀ THN XÃ I N BIÊN PH , T NH LAI CHÂU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chínhph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Lai Châu và B Trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cánb Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay i u ch nh a gi i hànhchính m t s th tr n, xã thu c các huy n Tu n Giáo, Phong Th , Mư ng Lay vàthành l p phư ng thu c th xã i n Biên Ph , t nh Lai Châu như sau: 1. Gi i th th tr n nông trư ng Tam ư ng thu c huy n PhongTh , th tr n nông trư ng i n Biên thu c huy n i n Biên và th tr n nôngtrư ng Mư ng ng thu c huy n Tu n Giáo. Dân cư thu c các th tr n nông trư ng nói trên hi n angsinh s ng trên a bàn xã nào giao v xã ó qu n lý. 2. Thành l p th tr n Mư ng ng thu c huy n Tu n Giáo trêncơ s 502 ha di n tích t nhiên và 2.900 nhân khNu c a xã ng Nưa. a gi i hành chính th tr n Mư ng ng: ông giáp xã ng T ;Tây và B c giáp xã ng Nưa, Nam giáp xã ng Cang. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã ng Nưa còn l i2.880 ha di n tích t nhiên và 3.011 nhân khNu. 3. Sát nh p 64,5 ha di n tích t nhiên và 1.622 nhân khNuc a xã Thanh Luông, huy n iên Biên vào th xã i n Biên Ph và thành l pphư ng Thanh Bình. Phư ng Thanh Bình có 64,5 ha di n tích t nhiên và 1.622nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng Thanh Bình: ông giáp phư ng HimLam và phư ng Mư ng Thanh; Tây giáp xã Thanh Luông; Nam gia xã Thanh Hưng; B cgiáp xã Thanh Nưa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Thanh Luông cònl i 3.767 ha di n tích t nhiên và 4.614 nhân khNu. 4. Thành l p xã Si Pa Phìn thu c huy n Mư ng Lay trên cơ sơ27. 098 ha di n tích t nhiên và 4.789 nhân khNu c a xã Chà Nưa. a gi i hành chính xã Si Pi Phìn: ông thu c xã Hu i Lèngvà xã Mư ng Tùng; Tây giáp biên gi i Vi t - Lào; Nam giáp xã Mư ng Mươn và biêngi i Vi t - Lào; B c giáp xã Chà Nưa. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chà Nưa còn l i15.400 ha di n tích t nhiên và 2.577 nhân khNu. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãib . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhLai Châu và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u tráchnhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản