Nghị định số 53-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
88
lượt xem
7
download

Nghị định số 53-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 53-HĐBT về Điều lệ khen thưởng thành tích thực hiện kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 53-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53-H BT Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 1985 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 53-H BT NGÀY 25-2-1985 BAN HÀNH I U L KHEN THƯ NG THÀNH TÍCH TH C HI N K HO CH NHÀ NƯ C VÀ CÁC NHI M V CÔNG TÁC KHÁC H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng b trư ng ngày 4-7-1981; ưa công tác khen thư ng các ngành, các c p vào n n p; xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Huân chương, NGHN NNH : i u 1.- Ban hành kèm theo ngh nh này b n i u l khen thư ng thành tích th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v công tác khác. i u 2.- Các B trư ng; Ch nhi m U ban Nhà nư c, th trư ng cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các tinh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 3.- B n i u l này có hi u l c t ngày 1 tháng 3 năm 1985 và thay cho các Thông tư s 6/TTg ngày 18-1-1963, s 11/TTg ngày 30-1- 1964, s 38/TTg ngày 21- 2-1967 v khen thư ng thành tích th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v công tác khác. T H u ( ã ký) I U L KHEN THƯ NG THÀNH TÍCH TH C HI N K HO CH NHÀ NƯ C VÀ CÁC NHI M V CÔNG TÁC KHÁC (Ban hành kèm theo Ngh nh s 53-H BT ngày 25-2-1985). bi u dương nh ng thành tích c a các t p th và cá nhân ã có nh ng óng góp x ng áng vào s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c xã h i ch nghĩa, ng viên nhân dân và cán b hăng hái thi ua hoàn thành t t k ho ch Nhà
  2. nư c và m i nhi m v công tác khác, góp ph n thúc Ny s n xu t phát tri n m nh m , thi t th c c i thi n i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân, em l i ph n vinh cho t nư c. vi c khen thư ng ti n hành ư c ch t ch , b o m chính xác, k p th i và có tác d ng ng viên, giáo d c, nêu gương. Nay quy nh ch khen thư ng thành tích th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v công tác khác. Chương 1: I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG i u 1.- i tư ng ư c xét khen thư ng: Các i tư ng sau ây có thành tích u ư c xét khen thư ng: 1. Các ngành, a phương, cơ quan Nhà nư c, các t ch c kinh t qu c doanh và t p th . 2. Các cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c; các thành viên c a t ch c t p th và cá nhân công dân. 3. Chi n sĩ các l c lư ng vũ trang nhân dân làm nhi m v xây d ng kinh t . i u 2.- Tiêu chuNn khen thư ng: Tiêu chuNn xét khen thư ng ơn v ho c cá nhân g m có: A. I V I ƠN VN 1- ư c cơ quan có thN m quy n công nh n hoàn thành và hoàn hành vư t m c t t c các ch tiêu k ho ch Nhà nư c, các nhi m v công tác khác; ho c hoàn thành và hoàn thành vư t m c các ch tiêu ch y u, có ý nghĩa quan tr ng i v i n n kinh t qu c dân. Có phong trào thi ua xã h i ch nghĩa liên t c và u kh p; kh c ph c ư c nhi u khó khăn, phát huy sáng ki n, th c hi n ti t ki m, t năng xu t, ch t lư ng và hi u qu cao. 2. Th c hi n t t nghĩa v i v i Nhà nư c (k c nghĩa v quân s ); ch p hành nghiêm ch nh ư ng l i, chính sách c a ng, pháp lu t Nhà nư c và nh ng quy nh c a ngành ( c bi t là ch trách nhi m, ch k lu t, ch d b o v c a công và ch ph c v nhân dân); có bi n pháp tích c c ngăn ch n, xoá b các hi n tư ng tiêu c c trong qu n lý kinh t , qu n lý xã h i. 3. T ch c t t i s ng v t ch t và văn hoá trong ơn v .
  3. 4. B o v s n xu t, gi gìn bí m t, b o m tr t t và an toàn xã h i, s n sàng chi n u t t. B. I V I CÁ NHÂN 1. Hoàn thành có ch t lư ng và vư t m c các ch tiêu k ho ch ho c nhi m v công tác ư c giao; có sáng ki n c i ti n qu n lý, c i ti n k thu t, c i ti n t ch c và nghi p v công tác, em l i nhi u l i ích cho Nhà nư c, cho t p th . 2. Nghiêm ch nh ch p hành ư ng l i chính sách c a ng, pháp lu t Nhà nư c và k lu t lao ng; tích c c u tranh ch ng tiêu c c. 3. Có ý th c ti t ki m và b o v c a công; luôn luôn h c t p nâng cao trình chuyên môn, nghi p v . 4. Tích c c b o v ơn v , gi gìn bí m t, s n sàng chi n u b o v T qu c. Chương 2: TH M QUY N VÀ TH T C XÉT DUY T VÀ NGHN CÁC M C KHEN THƯ NG i u 3.- ThN m quy n xét duy t và ngh các m c khen thư ng. 1. Th trư ng các B , U ban Nhà nư c, các cơ quan thu c h i ng B trư ng, các oàn th trung ương và Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là B , U ban nhân dân t nh) xét và quy t nh t ng b ng khen c a B , U ban Nhân dân t nh cho: - Các ơn v tiên ti n; các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong các ơn v tr c thu c; - Các t p th và cá nhân ư c công nh n danh hi u t , i lao ng xã h i ch nghĩa, chi n sĩ thi ua. 2. H i ng B trư ng xét và Ch t ch H i ng B Trư ng t ng b ng khen cho: - Các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u c a B , c a t nh; - Các t p th và cá nhân ư c công nh n danh hi u t , i lao ng xã h i ch nghĩa, chi n sĩ thi ua nhi u năm li n, tiêu bi u cho phong trào thi ua trong các ơn v tr c thu c B ho c t nh. 3. H i ng B trư ng ngh H i ng Nhà nư c xét và quy t nh t ng huân chương Lao ng các h ng cho: - Các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c tiêu bi u trong toàn qu c; - Các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c c a B , c a t nh trong nhi u năm li n;
  4. - Các t p th và cá nhân ư c công nh n danh hi u thi ua nhi u năm li n, tiêu bi u cho phong trào thi ua c a B , c a t nh. i u 4.- Th t c xét duy t và ngh khen thư ng. 1. Xét khen thư ng thư ng kỳ hàng năm. a) ơn v cơ s khi xét ngh khen thư ng, th trư ng ph i l y ý ki n c a các oàn th qu n chúng. b) B , U ban Nhân dân t nh ch xét duy t và ngh khen thư ng sau khi ã có k t lu n chính th c c a h i ng xét duy t k t qu th c hi n k ho ch Nhà nư c và sau khi ã t ng k t công tác và bình b u thi ua; khi xét duy t và ngh ph i ti n hành trong t p th lãnh o B , U ban Nhân dân t nh và ph i ki m tra, xác minh k các thành tích ngh H i ng B trư ng xét khen thư ng. Trư ng h p B ngh H i ng B trư ng xét khen thư ng các ơn v tr c thu c B óng t nh; khen thư ng nhân dân và cán b ho c t ch c ngành, oàn th c a t nh có thành tích v lĩnh v c công tác do B qu n lý, ph i có s nh t trí c a U ban Nhân dân t nh. Trư ng h p U ban Nhân dân t nh ngh H i ng B trư ng xét khen thư ng các cơ s , các ngành và các oàn th c a t nh có thành tích v lĩnh v c công tác do B qu n lý, ph i có s nh t trí c a B ch qu n. 2. Vi c xét khen thư ng t xu t cho các t p th và cá nhân có thành tích trong quá trình th c hi n k ho ch Nhà nư c, nhi m v công tác thì ch y u do các B , U ban Nhân dân t nh xét t ng b ng khen ng viên k p th i; i v i các t p th và cá nhân có thành tích th t xu t s c thì m i ngh H i ng B trư ng xét khen thư ng. i u 5- N i dung h sơ ngh khen thư ng. 1. H sơ ngh H i ng B trư ng xét khen thư ng g m có: a) Văn b n ngh xét khen thư ng c a th trư ng B ho c Ch t ch U ban Nhân dân t nh. b) B n thành tích c a ơn v ho c cá nhân ư c ngh khen thư ng có ý ki n xác nh n c a th trư ng c p trên tr c ti p. c) ý ki n c a B ho c U ban Nhân dân t nh v các trư ng h p khen thư ng nêu i u 4. 2. H sơ ngh khen thư ng t p th ho c cá nhân có phát minh, sáng ch , sáng ki n ng d ng khoa h c và k thu t, ho c sáng t o v các lĩnh v c khác ph i ính kèm theo văn b n ch ng nh n c a U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c ho c c a các cơ quan có thN m quy n xác nh n thành tích.
  5. 3. Các d ngh khen thư ng t ng k t thành tích th c hi n k ho ch Nhà nư c c a năm trư c, thành tích th c hi n k ho ch nhà nư c nhi u năm, ph i g i lên H i ng B trư ng (Vi n Huân chương) ch m nh t là ngày 15 tháng 3 hàng năm. Chương 3: CÔNG B KHEN THƯ NG THU H I HÌNH TH C KHEN THƯ NG i u 6.- Công b khen thư ng. 1. Hàng năm, Nhà nư c công b khen thư ng t ng k t thành tích th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v công tác khác c a năm trư c vào d p 1-5 năm sau. Công b khen thư ng t ng k t thành tích th c hi n k ho ch Nhà nư c và các nhi m v khác liên t c nhi u năm vào d p l Qu c khánh 2-9. 2. Trư ng h p xét khen t xu t s công b ngay sau khi ư c c p có thN m quy n quy t nh. i u 7.- Thu h i hình th c khen thư ng. Các t p th và cá nhân do khai thành tích không úng mà ư c khen thư ng ho c sau khi ư c khen thư ng ã ph m sai l m nghiêm tr ng, không còn x ng áng n a s b thu h i hình th c khen thư ng. Cơ quan quy t nh khen thư ng xét và quy t nh vi c thu h i. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 8.- Các th trư ng ngành Trung ương và U ban Nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương c n t ch c ph bi n B n i u l này n t n cơ s cho nhân dân và cán b công nhân, viên ch c hi u rõ và ch p hành nghiêm ch nh. Vi n huân chương giúp Ch t ch H i ng B trư ng ki m tra, ôn c vi c xét duy t và ngh khen thư ng các ngành, các c p theo úng quy nh c a B n i u l này.
Đồng bộ tài khoản