Nghị định số 57/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
102
lượt xem
5
download

Nghị định số 57/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 57/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 8 của Nghị định số 12/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 57/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 57/2009/N -CP Hà N i, ngày 08 tháng 07 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG KHO N 3 I U 8 C A NGHN NNH S 12/2007/N -CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2007 C A CHÍNH PH QUY NNH V CÔNG DÂN PH C V CÓ TH I H N TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: i u 1. S a i kho n 3 i u 8 c a Ngh nh s 12/2007/N -CP ngày 17 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph quy nh v công dân ph c v có th i h n trong Công an nhân dân, như sau: “3. Trong th i gian t i ngũ, h sĩ quan, chi n sĩ ph c v có th i h n ư c hư ng các ch chính sách theo quy nh t i Lu t Công an nhân dân, các Ngh nh c a Chính ph có liên quan và ư c hư ng các ch , chính sách như sau: a) H sĩ quan, chi n sĩ ph c v có th i h n t tháng th 19 n tháng th 24 thì hàng tháng ư c hư ng thêm 200% ph c p c p b c hàm; b) H sĩ quan, chi n sĩ ph c v có th i h n t tháng th 25 n tháng th 36 thì hàng tháng ư c hư ng thêm 250% ph c p c p b c hàm; c) H sĩ quan, chi n sĩ ph c v có th i h n ư c tính nhân khNu trong gia ình khi gia ình ư c c p ho c i u ch nh di n tích nhà , t xây d ng nhà và t canh tác”. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 năm 2009. i u 3. B trư ng B Công an hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  2. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , các cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản