Nghị định số 57-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Nghị định số 57-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 57-CP về việc thành lập thị trấn thuộc huyện Kim Môn và huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 57-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 57-CP Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 1995 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 57-CP NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 1995 V VI C THÀNH L P THN TR N THU C HUY N KIM MÔN VÀ HUY N PHÙ TIÊN THU C T NH H I HƯNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p th tr n huy n l thu c các huy n Kim Môn và Phù Tiên thu c t nh H i Hưng như sau: 1. Thành l p th tr n Phú Thái, th tr n huy n l thu c huy n Kim Môn trên cơ s di n tích t nhiên 214,17 hécta v i 2.700 nhân khNu c a xã Phúc Thành A; di n tích t nhiên 53,39 hécta v i 1.650 nhân khNu c a xã Kim Anh cùng huy n. Th tr n Phú Thái có di n tích t nhiên 267,56 hécta; 4.350 nhân khNu. a gi i th tr n Phú Thái: phía ông giáp xã Kim Lương; phía Tây giáp xã Phúc Thành A; phía Nam giáp xã Kim Anh; phía B c giáp xã Long Xuyên. Sau khi i u ch nh a gi i: - Xã Phúc Thành A còn l i di n tích t nhiên 324 hécta; 5.279 nhân khNu. - Xã Kim Anh còn l i di n tích t nhiên 486,61 hécta; 6.664 nhân khNu. 2. Thành l p th tr n Vương, th tr n huy n l c a huy n Phù Tiên trên cơ s di n tích t nhiên 137,96 hécta v i 2.434 nhân khNu c a xã Ngô Quy n; di n tích t nhiên 54 hécta v i 3.880 nhân khNu c a xã D Ch cùng huy n. Th tr n Vương có di n tích t nhiên 199,96 hécta; 6.314 nhân khNu. a gi i th tr n Vương: phía ông giáp xã oàn ào; phía Tây và phía Nam giáp xã D Ch ; phía B c giáp xã Ngô Quy n.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i: - Xã Ngô Quy n còn l i 339,91 hécta v i 4.916 nhân khNu. - Xã D Ch còn l i di n tích t nhiên 527 hécta v i 5.150 nhân khNu. i u 2.- Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản