Nghị định số 58/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
4
download

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 58/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, tái lập các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An và thành lập các xã thuộc các huyện Dầu Tiếng và Dĩ An tỉnh Bình Dương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 58/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/1999/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 7 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 58/1999/N -CP NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 1999 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH, TÁI L P CÁC HUY N D U TI NG, PHÚ GIÁO, DĨ AN VÀ THÀNH L P XÃ THU C CÁC HUY N D U TI NG VÀ DĨ AN T NH BÌNH DƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Bình Dương và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay tái l p các huy n D u Ti ng, Phú Giáo và Dĩ An t nh Bình Dương như sau: 1. Tái l p huy n D u Ti ng trên cơ s 72.010 ha di n tích t nhiên và 82.787 nhân khNu c a huy n B n Cát: Huy n D u Ti ng có 11 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã nh An, nh Hi p, Minh Hòa, Minh Tân, Minh Th nh, Long Tân, An L p, Thanh An, Thanh Tuy n, Long Hòa và th tr n D u Ti ng. a gi i hành chính huy n D u Ti ng: ông giáp huy n B n Cát; Tây giáp t nh Tây Ninh; Nam giáp thành ph H Chí Minh; B c giáp t nh Bình Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính huy n B n Cát có 58.652 ha di n tích t nhiên và 104.434 nhân khNu, g m 15 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Cây Trư ng II, Tr Văn Th , Long Nguyên, Lai Hưng, Th i Hòa, Chánh Phú Hòa, Tân nh, Hòa L i, Phú An, An Tây, An i n, Hưng Hòa, Tân Hưng, Lai Uyên và th tr n M Phư c a gi i hành chính huy n B n Cát: ông giáp huy n Phú Giáo và Tân Uyên; Tây giáp huy n D u Ti ng và thành ph H Chí Minh; Nam giáp th xã Th D u M t; B c giáp t nh Bình Phư c. 2. Tái l p huy n Phú Giáo trên cơ s 53.861 ha di n tích t nhiên và 58.207 nhân khNu c a huy n Tân Uyên:
  2. Huy n Phú Giáo có 9 ơn v hành chính tr c thu c là các xã Vĩnh Hòa, An Bình, An Linh, Tân Hi p, Phư c Sang, Phư c Hòa, An Long, Tân Long và th tr n Phư c Vĩnh. a gi i hành chính huy n Phú Giáo: ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp huy n B n Cát; Nam giáp huy n Tân Uyên; B c giáp t nh Bình Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính huy n Tân Uyên có 61.117 ha di n tích t nhiên và 115.104 nhân khNu, g m 18 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Tân Bình, Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hi p, Khánh Bình, Thái Hòa, Th nh Phư c, B ch ng, Tân M , Thư ng Tân, L c An, Tân Thành, Tân L p, Tân nh, H i Nghĩa, Bình M , th tr n Uyên Hưng và th tr n Tân Phư c Khánh. a gi i hành chính huy n Tân Uyên: ông giáp t nh ng Nai; Tây giáp huy n B n Cát và th xã Th D u M t; Nam giáp huy n Dĩ An và t nh ng Nai; B c giáp huy n Phú Giáo. 3. Tái l p huy n Dĩ An trên cơ s 5.735 ha di n tích t nhiên và 90.455 nhân khNu c a huy n Thu n An. Huy n Dĩ An có 6 ơn v hành chính tr c thu c là các xã Bình An, Tân Bình, ông Hòa, Tân ông Hi p, An Bình và th tr n Dĩ An. a gi i hành chính huy n Dĩ An: ông giáp t nh ng Nai và thành ph H Chí Minh; Tây giáp huy n Thu n An; Nam giáp thành ph H Chí Minh; B c giáp huy n Tân Uyên. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính huy n Thu n An có 8.246 ha di n tích t nhiên và 108.505 nhân khNu, g m 10 ơn v hành chính tr c thu c là các xã: Bình ChuNn, An Phú , An Sơn, Hưng nh, Thu n Giao, Bình Nhâm, Bình Hòa, Vĩnh Phú, th tr n Lái Thiêu và th tr n An Th nh. a gi i hành chính huy n Thu n An: ông giáp huy n Dĩ An; Tây giáp thành ph H Chí Minh; Nam giáp thành ph H Chí Minh; B c giáp th xã Th D u M t và huy n Tân Uyên. i u 2. i u ch nh a gi i hành chính thành l p các xã thu c huy n D u Ti ng và huy n Dĩ An, t nh Bình Dương như sau: 1. Huy n D u Ti ng: i u ch nh 1.800 ha di n tích t nhiên và 1.007 nhân khNu c a th tr n D u Ti ng sáp nh p vào xã nh Hi p. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, th tr n D u Ti ng có 3.487 ha di n tích t nhiên và 17.005 nhân khNu. Thành l p xã nh An trên cơ s 11.570 ha di n tích t nhiên và 5.377 nhân khNu c a xã nh Hi p.
  3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã nh Hi p có 5.402 ha di n tích t nhiên và 7.420 nhân khNu. 2. Huy n Dĩ An: i u ch nh 101 ha di n tích t nhiên và 2.780 nhân khNu c a xã Tân ông Hi p sáp nh p vào th tr n Dĩ An. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, xã Tân ông Hi p có 1.192 ha di n tích t nhiên và 15.940 nhân khNu. Thành l p xã An Bình trên cơ s 319 ha di n tích t nhiên và 5.350 nhân khNu c a th tr n Dĩ An. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính th tr n Dĩ An có 1.049 ha di n tích t nhiên và 24.116 nhân khNu. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Dương, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản