Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
54
lượt xem
3
download

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 58/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2002/N -CP Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 58/2002/N -CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 BAN HÀNH I U L B O V TH C V T, I U L KI M DNCH TH C V T VÀ I U L QU N LÝ THU C B O V TH C V T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t ngày 25 tháng 7 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này: 1. i u l b o v th c v t; 2. i u l ki m d ch th c v t; 3. i u l qu n lý thu c b o v th c v t. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Ngh nh này thay th Ngh nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph ban hành kèm các i u l : b o v th c v t, ki m d ch th c v t, qu n lý thu c b o v th c v t. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
 2. I U L B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Ngh nh s 58/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này quy nh v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. i u 2. 1. Tài nguyên th c v t ph i ư c b o v g m cây và s n phNm c a cây lương th c, cây th c phNm, cây công nghi p, cây ăn qu , cây lâm nghi p, cây làm th c ăn gia súc, cây làm thu c, cây hoa, cây c nh và cây có ích khác. 2. Nh ng sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i phòng tr g m sâu h i, b nh h i, c d i gây h i, cây d i gây h i, chu t gây h i, chim gây h i, sinh v t l gây h i và sinh v t gây h i khác (g i chung là sinh v t gây h i). i u 3. Vi c b o v tài nguyên th c v t ph i tuân th các nguyên t c sau ây: 1. Ti n hành thư ng xuyên, ng b l y bi n pháp phòng là chính, phát hi n, di t tr ph i k p th i; 2. K t h p gi a l i ích trư c m t v i l i ích lâu dài, gi a l i ích Nhà nư c, t p th v i l i ích cá nhân và b o m l i ích chung c a toàn xã h i; 3. Vi c phòng, tr sinh v t gây h i ph i t hi u qu , ng th i m b o an toàn s c kh e cho ngư i, cây tr ng, sinh v t có ích, h n ch ô nhi m môi trư ng và gi gìn cân b ng h sinh thái; 4. Áp d ng bi n pháp phòng tr t ng h p, trong ó coi tr ng bi n pháp sinh h c và kinh nghi m c truy n c a nhân dân. Thu c b o v th c v t hoá h c ch ư c dùng khi th t c n thi t và ph i tuân theo các quy nh c a cơ quan b o v th c v t. i u 4. 1. Các B , ngành, U ban nhân dân các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p t ch c ch o ho t ng phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. 2. T ch c kinh t , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p và m i cá nhân ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. 3. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n và giám sát vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t.
 3. Chương 2: PHÒNG, TR SINH V T GÂY H I TÀI NGUYÊN TH C V T i u 5. Vi c phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, ng b , k p th i trong các ho t ng nghiên c u, th c nghi m, s n xu t, khai thác, ch bi n, b o qu n, buôn bán, s d ng, xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, quá c nh và các ho t ng khác liên quan n tài nguyên th c v t. Các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i ư c ph bi n, tuyên truy n, hu n luy n sâu r ng trong nhân dân. i u 6. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t có trách nhi m sau ây: 1. i u tra, phát hi n, d tính, d báo và thông báo v kh năng, th i gian phát sinh, di n phân b , m c gây h i c a sinh v t gây h i; 2. Ki m tra tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t và yêu c u ch tài nguyên th c v t cung c p tài li u và t o m i i u ki n c n thi t cho quá trình ki m tra; 3. Ti n hành hư ng d n nh ng bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; l p biên b n v hành vi vi ph m các quy nh v b o v th c v t và báo cáo v i c p có thNm quy n x lý; 4. ngh U ban nhân dân cùng c p ho c cơ quan qu n lý, ơn v s n xu t, kinh doanh huy ng nhân l c, v t l c ph c v cho công tác phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 5. Ti n hành kh o sát, th c nghi m, hư ng d n vi c áp d ng công ngh b o v th c v t vào s n xu t. i u 7. Ch tài nguyên th c v t có trách nhi m sau ây: 1. Ch ng ki m tra, theo dõi, phát hi n và n m di n bi n c a sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a mình ngoài ng ru ng và trong kho; 2. Áp d ng các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i như: x lý gi ng, v sinh ng ru ng, làm t, gieo tr ng gi ng ch ng ch u sâu b nh, bón phân, tư i tiêu nư c h p lý và gieo tr ng úng th i v ; 3. Khi sinh v t gây h i phát sinh t i m c ph i tr thì ch tài nguyên th c v t có nghĩa v áp d ng m i bi n pháp v t lý, th công, sinh h c và thu c b o v th c v t theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t, c a t ch c, cá nhân ho t ng d ch v b o v th c v t; 4. Khi phát hi n sinh v t gây h i có kh năng gây tác h i nghiêm tr ng i v i tài nguyên th c v t thì ph i báo ngay cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và
 4. ki m d ch th c v t ho c t ch c, cá nhân ho t ng d ch v b o v th c v t nơi g n nh t; 5. Yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t và t ch c, cá nhân ho t ng d ch v b o v th c v t thông báo tình hình sinh v t gây h i trong vùng và hư ng d n th c hi n bi n pháp phòng, tr . i u 8. Vi c th c hi n ch thông tin và báo cáo trong các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t c p dư i ph i báo cáo k ho ch công tác b o v th c v t, tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t và k t qu phòng, tr sinh v t gây h i th c v t nh kỳ, t xu t, hàng v , hàng năm theo quy nh c a ngành b o v th c v t v i cơ quan qu n lý tr c ti p và cơ quan b o v th c v t chuyên ngành c p trên; 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t c p trên có trách nhi m thông tin và hư ng d n bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t cho cơ quan b o v th c v t c p dư i và t ch c, cá nhân ho t ng d ch v b o v th c v t. i u 9. i u ki n công b d ch: 1. Trên ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t phát tri n nhanh trên di n r ng và có nguy cơ gây h i nghiêm tr ng trên 60% di n tích gieo tr ng b nhi m và trên 30% di n tích gieo tr ng b nhi m n ng theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì cơ quan b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n. 2. Trên ph m vi qu c gia: N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t phát tri n nhanh trên ph m vi t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên và có nguy cơ gây h i nghiêm tr ng trên 30% di n tích gieo tr ng c a vùng lãnh th ho c qu c gia b nhi m và trên 15% di n tích gieo tr ng c a vùng lãnh th ho c qu c gia b nhi m n ng theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì C c B o v th c v t có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n. i u 10. ThNm quy n quy t nh công b d ch, bãi b công b d ch: 1. N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t trên ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i u ki n công b d ch theo quy nh t i kho n 1 i u 9 c a i u l này thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh công b d ch và báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2. N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t trên ph m vi qu c gia i u ki n công b d ch theo quy nh t i kho n 2 i u 9 c a i u l này thì B trư ng B Nông
 5. nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh công b d ch và báo cáo Th tư ng Chính ph ; 3. Sau th i gian công b d ch n u sinh v t gây h i không còn kh năng gây thi t h i nghiêm tr ng thì ph i công b quy t nh h t d ch; ngư i có thNm quy n ã ra quy t nh công b d ch thì bãi b quy t nh công b d ch ó. Khi công b d ch, cơ quan b o v th c v t các c p có trách nhi m theo dõi, xu t các bi n pháp d p t t d ch không lây lan và có k ho ch phòng, ch ng d ch tái phát. i u 11. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân khi có quy t nh công b d ch: 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n, ch o các a phương có d ch nhanh chóng d p t t d ch, ngăn ng a d ch lây lan sang các vùng khác; 2. Ch t ch U ban nhân dân các c p nơi có d ch ph i t ch c ch o các cơ quan h u quan ph i h p v i các t ch c xã h i, huy ng nhân dân trong vùng có d ch th c hi n ngay các bi n pháp h u hi u d p t t d ch và ngăn ng a d ch lây lan sang các vùng khác. Căn c vào tính ch t nguy hi m, m c lây lan c a d ch, Ch t ch U ban nhân dân nơi có d ch báo cáo c p trên tr c ti p áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m d p t t d ch, kh c ph c h u qu và nh m tránh d ch tái phát; 3. Trư ng h p a phương có d ch ã huy ng nhân l c, v t l c h t kh năng c a mình ch ng d ch mà v n không th d p t t d ch thì Ch t ch U BAN nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph ng th i báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph quy t nh áp d ng các bi n pháp c n thi t d p t t d ch; 4. Ch tài nguyên th c v t, t ch c, cá nhân có liên quan nơi có d ch ph i th c hi n các bi n pháp d p t t d ch theo hư ng d n c a cơ quan có thNm quy n. i u 12. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân có i u ki n quy nh t i i u 13 c a i u l này ư c ho t ng d ch v b o v th c v t v i các n i dung sau: 1. i u tra, d tính, d báo tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 2. Hư ng d n ch tài nguyên th c v t các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 3. Kinh doanh v t tư b o v th c v t; 4. Th c hi n các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. i u 13. Ngư i tr c ti p làm d ch v b o v th c v t ph i có các i u ki n sau: 1. Có trình chuyên môn v b o v th c v t (văn b ng ho c ch ng ch );
 6. 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p qu n, huy n tr lên c p theo quy nh; 3. Có a ch giao d ch h p pháp, rõ ràng. i v i ho t ng d ch v kinh doanh v t tư b o v th c v t còn ph i tuân theo các quy nh v buôn bán thu c b o v th c v t ư c quy nh trong i u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 14. T ch c, cá nhân làm d ch v b o v th c v t có trách nhi m sau ây: 1. ư c ký h p ng làm d ch v b o v th c v t v i ch tài nguyên th c v t theo úng các quy nh c a pháp lu t v h p ng kinh t ; 2. Ph i th c hi n y nh ng quy nh c a Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t và các quy nh c a Ngh nh này. i u 15. Nghiêm c m các hành vi: 1. S d ng các bi n pháp b o v th c v t có kh năng gây nguy hi m cho ngư i, cho sinh v t có ích như: s d ng thu c b o v th c v t trong danh m c c m s d ng, thu c b o v th c v t ngoài danh m c ư c phép s d ng, s d ng thu c b o v th c v t không úng hư ng d n; 2. ưa s n phNm ã x lý thu c b o v th c v t không m b o th i gian cách ly i v i m i lo i thu c và vư t quá m c dư lư ng t i a cho phép trên nông s n phNm vào buôn bán, s d ng; 3. Nh p khNu, xu t khNu, s n xu t, v n chuy n, quá c nh, tàng tr , buôn bán, s d ng gi ng cây b nhi m sâu b nh n ng ho c nhi m i tư ng ki m d ch th c v t thu c danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam. I U L KI M DNCH TH C V T (Ban hành kèm theo Ngh nh s 58 /2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i u l này quy nh v công tác ki m d ch th c v t nh p khNu, xu t khNu, quá c nh, n i a và x lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t b ng bi n pháp xông hơi kh trùng. i u 2. Trong i u l này nh ng thu t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 7. 1. i tư ng ki m d ch th c v t là lo i sinh v t gây h i có ti m năng gây tác h i nghiêm tr ng tài nguyên th c v t trong m t vùng mà ó lo i sinh v t này chưa xu t hi n ho c xu t hi n có phân b h p; 2. V t th thu c di n ki m d ch th c v t là th c v t, s n phNm th c v t, phương ti n s n xu t, b o qu n, v n chuy n ho c nh ng v t th khác có kh năng mang i tư ng ki m d ch th c v t; 3. Tình tr ng nhi m d ch th c v t là m c , tính ch t nhi m sinh v t gây h i c a v t th ; 4. Ki m tra v t th bao g m i u tra, quan sát, theo dõi, l y m u, phân tích, giám nh, nghiên c u xác nh tình tr ng nhi m d ch; 5. X lý v t th bao g m vi c tái ch , ch n l c, th i lo i, làm s ch, kh trùng, tr v nơi xu t x ho c tiêu hu v t th ; 6. Kh trùng là vi c tiêu di t sinh v t gây h i v t th thu c di n ki m d ch th c v t; 7. d ch là nơi có m t ho c nhi u loài sinh v t gây h i thu c danh m c i tư ng ki m d ch th c v t ã ư c công b ; 8. Vùng d ch là khu v c có nhi m d ch; 9. Lô v t th là m t lư ng nh t nh c a v t th có các i u ki n và y u t gi ng nhau v kh năng nhi m d ch; 10. a i m ki m d ch th c v t là nơi ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t trư c khi di chuy n v t th ó. i u 3. V t th thu c di n ki m d ch th c v t (trong i u l này còn ư c g i là v t th ) bao g m: 1. Th c v t, s n phNm th c v t; 2. Phương ti n s n xu t, b o qu n, v n chuy n, t, kho tàng ho c nh ng v t th khác có kh năng mang i tư ng ki m d ch th c v t. i u 4. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ki m d ch th c v t và ch v t th ư c quy nh như sau: 1. Ch v t th ph i th c hi n vi c theo dõi, phòng tr sinh v t gây h i, x lý các v t th nhi m d ch, v t th không tiêu chuNn nh p khNu, xu t khNu ho c v n chuy n ra kh i vùng d ch theo quy nh v ki m d ch th c v t. Trư ng h p vi c x lý v t th nhi m d ch ph i ư c th c hi n khNn c p mà ch v t th không có kh năng th c hi n thì cơ quan ki m d ch th c v t x lý.
 8. Trư ng h p cùng m t lúc ph i x lý v t th nhi m d ch c a nhi u ch v t th , nhưng các ch v t th không tho thu n ư c v i nhau v vi c x lý thì cơ quan ki m d ch th c v t quy t nh và ch v t th ph i th c hi n. Ch v t th ph i ch u m i chi phí cho vi c x lý v t th . Trư ng h p không có ch v t th , ch phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n chuyên ch , ngư i b o qu n v t th ph i th c hi n nh ng quy nh v ki m d ch th c v t i v i phương ti n và v t th mà mình chuyên ch , b o qu n theo phương ti n ó cũng như ch u m i chi phí cho vi c x lý v t th . 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t (trong i u l này còn ư c g i là cơ quan ki m d ch th c v t) có trách nhi m hư ng d n, giám sát, ch ng nh n vi c th c hi n các bi n pháp theo dõi, phòng tr và x lý v t th . i u 5. Vi c xông hơi kh trùng v t th xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, n i a; v t th b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t ph i do t ch c, cá nhân trong nư c có i u ki n theo quy nh t i i u 30 c a i u l này th c hi n. i u 6. Th t c ki m d ch th c v t: 1. Ch v t th ho c ngư i ư c ch v t th u quy n ph i th c hi n: a) Khai báo trư c ít nh t 24 gi v i cơ quan ki m d ch th c v t nơi g n nh t; i v i hành lý xách tay, hành lý g i theo phương ti n chuyên ch là v t th thu c di n ki m d ch th c v t thì ph i khai báo vào t khai xu t nh p c nh và ư c cơ quan ki m d ch th c v t ki m tra t i ch ; i v i nh ng v t th thu c di n ki m d ch là hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ho c óng gói chung v i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu khác (tr hành lý xách tay, hành lý g i theo phương ti n chuyên ch c a hành khách xu t, nh p c nh) khi ch hàng hoá n p h sơ h i quan làm th t c ph i có gi y ăng ký ki m d ch c a cơ quan ki m d ch th c v t. b) T o i u ki n thu n l i cán b ki m d ch th c v t ki m tra, l y m u v t th như: m , óng phương ti n v n chuy n, kho ch a, ki n hàng, cung c p nhân l c cho vi c l y m u; c) N p phí ki m d ch th c v t theo quy nh. 2. Cơ quan ki m d ch th c v t ph i ki m tra, phúc tra, tr l i k t qu ngay trong ph m vi 24 gi sau khi ch v t th khai báo. Trong trư ng h p ph i kéo dài quá 24 gi , cơ quan ki m d ch th c v t ph i báo cho ch v t th bi t. i u 7. Trong t ng th i kỳ, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác nh và công b : 1. Danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam; 2. Danh m c v t th thu c di n ki m d ch th c v t c a Vi t Nam.
 9. i u 8. Th t c ki m tra v t th và l p h sơ v ki m d ch th c v t ph i ư c áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c, theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 9. Cán b ki m d ch th c v t khi làm nhi m v : 1. Ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u, th ki m d ch th c v t; 2. ư c vào nh ng nơi có v t th thu c di n ki m d ch th c v t; 3. i v i nh ng nơi cơ m t thu c v an ninh qu c phòng và trư ng h p c bi t khác thì ph i ư c c p có thNm quy n qu n lý các cơ s ó t o i u ki n và hư ng d n th c hi n nhi m v m b o c hai yêu c u b o m t và ki m d ch th c v t. i u 10. Vi c ph i h p gi a các cơ quan trong công tác ki m d ch th c v t ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan h i quan có trách nhi m k t h p v i cơ quan ki m d ch th c v t trong vi c ki m tra, giám sát i v i v t th . Th t c h i quan ch hoàn t t i v i v t th ki m d ch th c v t sau khi ã làm y th t c ki m d ch th c v t. N i dung khai báo ki m d ch th c v t ư c th hi n trong t khai xu t nh p c nh; Nh ng v t th mà cơ quan ki m d ch th c v t bu c tái xu t, bu c ph i tiêu hu ho c sau khi ki m d ch, k t lu n ư c phép xu t khNu, nh p khNu thì cơ quan ki m d ch th c v t ph i thông báo cho cơ quan h i quan c a khNu nơi có v t th ó xu t nh p khNu bi t, ng th i cơ quan ki m d ch th c v t ch ng ph i h p v i cơ quan h i quan và các cơ quan khác liên quan gi i quy t, x lý nh ng v n liên quan khi cơ quan ki m d ch th c v t có yêu c u; 2. Các cơ quan nhà nư c h u quan (C ng v , H i quan, Bưu i n, Công an, B i Biên phòng, Qu n lý th trư ng...) trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ki m d ch th c v t trong vi c ki m tra, ngăn ch n, b t gi các i tư ng vi ph m quy nh ki m d ch th c v t. Chương 2: KI M DNCH TH C V T NH P KH U i u 11. V t th nh p khNu vào Vi t Nam ph i có nh ng i u ki n sau ây: 1. Có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t c a nư c xu t khNu c p; 2. Không có i tư ng ki m d ch th c v t và không có sinh v t gây h i l , n u có thì ã qua x lý; B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh tiêu chuNn v ki m d ch th c v t i v i v t th nh p khNu. i u 12. Th t c ki m d ch th c v t nh p khNu:
 10. 1. Khi v t th nh p khNu vào c a khNu u tiên, ch v t th ph i báo v i cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam nơi g n nh t. Cơ quan ki m d ch th c v t ti n hành làm th t c t i c a khNu u tiên. Trong trư ng h p c bi t th t c ki m d ch th c v t ư c ti n hành t i a i m khác có i u ki n cách ly; 2. Vi c khai báo, ki m tra, x lý, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p khNu i v i v t th nh p khNu ư c th c hi n theo i u 6, i u 8 c a i u l này; 3. Khi phương ti n v n t i ư ng thu chuyên ch v t th thu c di n ki m d ch th c v t n phao s "0", ch phương ti n ph i khai báo và cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam ki m tra, n u không có i tư ng ki m d ch th c v t thì phương ti n ó ư c phép nh p c ng, n u có i tư ng ki m d ch th c v t thì ph i x lý tri t ; Vi c ki m tra v t th nh p khNu chuyên ch trên phương ti n v n t i ư ng thu ư c ti n hành t i a i m ki m d ch c ng Vi t Nam; 4. V t th t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p khi nh p khNu ph i làm th t c ki m d ch th c v t như i v i v t th nh p khNu. i u 13 1. T ch c, cá nhân khi nh p khNu gi ng cây và sinh v t có ích ph i có i u ki n theo quy nh t i i u 11 c a i u l này. a) i v i gi ng cây ư c phép nh p khNu ch ư c v n chuy n n và gieo tr ng t i a i m ã ăng ký c a khNu nh p. Khi n a i m trên ph i khai báo cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t t i a phương ti p t c theo dõi, ki m tra tình hình sinh v t gây h i; b) i v i gi ng cây tr ng m i, l n u tiên nh p khNu ch ư c gieo tr ng t i a i m theo quy nh c a cơ quan ki m d ch th c v t theo dõi sinh v t gây h i. Ch sau khi cơ quan này k t lu n không mang i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam thì m i ư c ưa ra s n xu t; th i gian theo dõi i v i t ng nhóm cây th c hi n theo quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c) i v i sinh v t có ích, khi có yêu c u nh p khNu ch v t th ph i cung c p các tài li u có liên quan cho cơ quan ki m d ch th c v t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, quy t nh. 2. Vi c ki m d ch th c v t i v i gi ng cây, sinh v t có ích ph i theo m t quy trình k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh. 3. T ch c, cá nhân khi nh p khNu v t th có kh năng làm gi ng cũng ph i th c hi n quy nh như nh p khNu gi ng cây. i u 14. Trách nhi m c a cơ quan ki m d ch th c v t, ch v t th trong vi c v n chuy n, b o qu n, s d ng v t th ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan ki m d ch th c v t có quy n giám sát v m t ki m d ch th c v t iv i v t th nh p khNu k t khi v t th ó ư c ưa vào lãnh th Vi t Nam;
 11. 2. Ch v t th ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan ki m d ch th c v t c a Vi t Nam c p và th c hi n y các bi n pháp quy nh t i gi y ch ng nh n ó trong quá trình v n chuy n, b o qu n, s d ng v t th . i u 15. Cơ quan ki m d ch th c v t ư c phép ph i h p v i cơ quan ki m d ch th c v t nư c xu t khNu ki m tra, x lý v t th nh p khNu t i nư c xu t khNu. i u 16. Nghiêm c m ưa i tư ng ki m d ch th c v t, sinh v t gây h i l còn s ng b t kỳ giai o n sinh trư ng nào vào Vi t Nam, trong trư ng h p c n ưa vào nghiên c u thì ph i ư c phép c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 17 1. Vi c x lý trong trư ng h p phát hi n v t th b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t ư c th c hi n như sau: a) N u v t th b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t chưa có trên lãnh th Vi t Nam mà thu c Danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam thì không ư c phép nh p khNu và ph i tr v nơi xu t x ho c tiêu hu . Trư ng h p có th x lý tri t b ng bi n pháp khác thì áp d ng bi n pháp ó; b) N u v t th b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t có phân b h p trên lãnh th Vi t Nam mà thu c Danh m c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c nh ng sinh v t gây h i l khác thì trư c khi ưa vào n i a ph i th c hi n các bi n pháp x lý tri t do cơ quan ki m d ch th c v t quy t nh. Trư ng h p vi c x lý không th th c hi n ư c trong i u ki n Vi t Nam thì có th tr l i nơi xu t x ho c tiêu hu . 2. Vi c x lý v t th t nư c ngoài do trôi d t, rơi vãi, v t b , l t vào Vi t Nam thu c thNm quy n c a cơ quan ki m d ch th c v t có s ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan có liên quan. Chương 3: KI M DNCH TH C V T XU T KH U i u 18. Cơ quan ki m d ch th c v t ch th c hi n ki m d ch th c v t i v i v t th xu t khNu trong trư ng h p: 1. H p ng mua bán có yêu c u, các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh; 2. Ch v t th yêu c u ki m d ch th c v t. i u 19. Th t c ki m d ch th c v t xu t khNu bao g m: 1. Khi v t th xu t khNu n c a khNu cu i cùng ho c n nơi mà t ó v t th xu t khNu ra nư c ngoài, ch v t th ph i báo trư c v i cơ quan ki m d ch th c v t g n nh t;
 12. 2. Cơ quan ki m d ch th c v t ti n hành làm th t c ki m d ch và có quy n ra quy t nh ho c ch p nh n theo yêu c u c a ch v t th th c hi n phương th c ki m tra sơ b t i cơ s s n xu t, b o qu n sâu trong n i a và phúc tra t i c a khNu cu i cùng, trong trư ng h p này vi c ki m tra và phúc tra cu i cùng v n ph i ư c th c hi n c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; 3. Vi c khai báo, ki m tra, x lý, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t i v i v t th xu t khNu ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6, i u 8 c a i u l này. i u 20. Trách nhi m c a cơ quan ki m d ch th c v t, ch v t th trong khi v n chuy n v t th ra kh i lãnh th Vi t Nam ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan ki m d ch th c v t có quy n giám sát v m t ki m d ch th c v t i v i v t th xu t khNu t khi v t th ư c ki m tra, phúc tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t cho n khi v n chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam; 2. Ch v t th xu t khNu ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t theo quy nh t i i u 18 c a i u l này trong khi v n chuy n v t th t a i m ki m d ch th c v t xu t khNu ra nư c ngoài và ph i th c hi n y các bi n pháp quy nh t i gi y ch ng nh n ó. Chương 4: KI M DNCH TH C V T QUÁ C NH i u 21. V t th khi quá c nh ho c lưu kho bãi trên lãnh th Vi t Nam ph i thông báo trư c cho cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam và ph i ư c cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam ng ý; ng th i ph i ư c óng gói theo úng quy cách hàng hoá nh m không lây lan sinh v t gây h i trong quá trình v n chuy n và lưu kho bãi. i u 22. Th t c ki m d ch th c v t quá c nh bao g m: 1. Khi v t th quá c nh vào c a khNu u tiên c a Vi t Nam, ch v t th ph i khai báo cho cơ quan ki m d ch th c v t g n nh t và xu t trình gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t c a nư c xu t x ; 2. Cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam có quy n giám sát v t th ó, ki m tra phương ti n v n chuy n và bên ngoài v t th . i u 23. Khi v t th quá c nh Vi t Nam, n u có i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c óng gói không úng quy cách hàng hoá thì ch v t th ph i áp d ng bi n pháp x lý ho c óng gói l i theo úng quy nh. Ch v t th ch u m i chi phí cho vi c x lý ho c óng gói l i. Chương 5: KI M DNCH TH C V T N I NA
 13. i u 24. N i dung c a công tác ki m d ch th c v t n i a: 1. Qu n lý tình hình sinh v t gây h i thu c i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam và sinh v t có ích; 2. Qu n lý và th c hi n các bi n pháp x lý khi phát hi n d ch. i u 25. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t: 1. Thư ng xuyên i u tra, theo dõi, giám sát tình hình sinh v t gây h i trên gi ng cây tr ng nh p n i và s n phNm th c v t lưu tr trong kho; 2. Khi có gi ng cây, sinh v t có ích nh p n i v a phương gieo tr ng, s d ng thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t c a a phương ph i th c hi n: a) Ki m tra gi y t nghi p v ki m d ch th c v t c a gi ng cây, sinh v t có ích; b) Theo dõi, giám sát nơi gieo tr ng, s d ng; c) N u ch v t th không th c hi n úng các th t c ki m d ch th c v t nh p khNu quy nh t i i u 12 c a i u l này thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t c a a phương th c hi n các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t; 3. Xác nh ranh gi i vùng d ch, a i m ki m d ch th c v t n i a khi v n chuy n v t th ra kh i vùng d ch, th c hi n vi c ki m tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t v n chuy n n i a, giám sát vi c v n chuy n v t th ra kh i vùng d ch; 4. Ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t và theo dõi, giám sát lô v t th ư c ưa t vùng d ch t i a phương; 5. Quy t nh bi n pháp x lý v t th b nhi m i tư ng ki m d ch th c v t; hư ng d n, giám sát ch v t th th c hi n bi n pháp x lý; 6. nơi có nhi u d ch, có d u hi u các d ch lan tràn thành vùng d ch, cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t ph i báo cáo ngay v i cơ quan có thNm quy n công b d ch theo quy nh t i i u 11 Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t. i u 26. Trách nhi m c a ch v t th : 1. Ch v t th ph i thư ng xuyên theo dõi tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a mình ho c do mình tr c ti p qu n lý. nh ng nơi thư ng t p trung v t th nh p khNu, quá c nh ho c ưa t vùng d ch n thì vi c theo dõi nêu trên ph i theo yêu c u và hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t;
 14. 2. Khi phát hi n ho c nghi ng có i tư ng ki m d ch th c v t thu c Danh m c ã công b ho c sinh v t gây h i l thì ch v t th ho c ngư i phát hi n ph i áp d ng các bi n pháp c n thi t di t tr và ngăn ch n s lây lan, ng th i báo ngay cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t ho c chính quy n a phương nơi g n nh t; 3. Th c hi n bi n pháp x lý v t th do cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t quy t nh; 4. T o m i i u ki n cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t ti p t c theo dõi, ki m tra v t th ã ư c x lý trong quá trình gieo tr ng, s d ng, b o qu n; 5. Ch u m i chi phí khi áp d ng bi n pháp x lý; ki m tra c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t v n chuy n n i a theo quy nh c a pháp lu t. i u 27. Vi c khai báo, ki m tra, x lý, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t v n chuy n n i a ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6 và i u 8 c a i u l này. i u 28. Nghiêm c m vi c di chuy n i tư ng ki m d ch th c v t còn s ng n các vùng chưa có d ch. Trong trư ng h p di chuy n nh m m c ích nghiên c u thì ph i ư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. Chương 6: X LÝ V T TH B NG BI N PHÁP XÔNG HƠI KH TRÙNG i u 29. Xông hơi kh trùng là bi n pháp kh trùng b ng hoá ch t xông hơi c. i u 30. T ch c, cá nhân ho t ng xông hơi kh trùng ph i có i u ki n sau ây: 1. Ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; 2. i ngũ cán b , công nhân k thu t áp ng yêu c u v xông hơi kh trùng; 3. Có quy trình k thu t, phương ti n, thi t b ph c v cho ho t ng xông hơi kh trùng, b o m an toàn i v i con ngư i, v t nuôi, môi trư ng, phòng, ch ng cháy n ; 4. a i m làm vi c, kho ch a thi t b , hoá ch t úng tiêu chuNn ư c cơ quan ch c năng có thNm quy n ng ý. i u 31. i u ki n c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng: 1. i v i ngư i tr c ti p qu n lý, i u hành ho t ng xông hơi kh trùng ph i có: a) Trình chuyên môn v hoá ch t ho c b o v th c v t t i h c tr lên; b) Ít nh t 03 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c này;
 15. c) Gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy nh. 2. i v i ngư i tr c ti p xông hơi kh trùng: a) Ph i qua m t l p ào t o v xông hơi kh trùng, ư c C c B o v th c v t ki m tra trình chuyên môn, tay ngh ; b) Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy nh. i u 32. ThNm quy n c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng quy nh như sau: 1. Chi c c Ki m d ch th c v t vùng thu c C c B o v th c v t ư c c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng i v i t ch c ho t ng kh trùng v t th b o qu n trong nư c; 2. C c B o v th c v t c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng i v i t ch c ho t ng kh trùng v t th xu t khNu, nh p khNu, quá c nh, v t th nhi m i tư ng ki m d ch th c v t; 3. Vi c thNm nh và c p ch ng ch hành ngh ch m nh t là 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , n u không c p thì ph i thông báo rõ lý do b ng văn b n ngư i xin c p bi t. i u 33. Quy n h n, nghĩa v c a t ch c ho t ng kh trùng khi ư c c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng: 1. T ch c, cá nhân ho t ng xông hơi kh trùng ư c quy n ho t ng xông hơi kh trùng k t khi có các i u ki n quy nh t i i u 30 c a i u l này và cam k t th c hi n úng các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng; 2. ư c c p gi y ch ng nh n xông hơi kh trùng i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t; 3. Khi th c hi n bi n pháp xông hơi kh trùng i v i v t th nhi m i tư ng ki m d ch th c v t ph i ư c cơ quan ki m d ch th c v t ch nh th c hi n và ch u s giám sát c a cơ quan ki m d ch th c v t; 4. T ch c, cá nhân ho t ng kh trùng khi làm th t c c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng ho c gia h n ph i n p phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t. I U L QU N LÝ THU C B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Ngh nh s 58 /2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG
 16. i u 1. 1. i u l này quy nh vi c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói, xu t khNu, nh p khNu, b o qu n, d tr , v n chuy n, buôn bán, s d ng, ăng ký, ki m nh, kh o nghi m và tiêu h y thu c b o v th c v t Vi t Nam. 2. Thu c b o v th c v t bao g m: a) Các ch phNm dùng phòng tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; b) Các ch phNm có tác d ng i u hoà sinh trư ng th c v t; c) Các ch phNm có tác d ng xua u i ho c thu hút các lo i sinh v t gây h i tài nguyên th c v t n tiêu di t. i u 2. Trong i u l này các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Thu c b o v th c v t là ch phNm có ngu n g c t hoá ch t, th c v t, ng v t, vi sinh v t và các ch phNm khác dùng phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 2. Ho t ch t hay ch t h u hi u c a thu c b o v th c v t bao g m các ch t có trong thu c thành phNm, có tác d ng di t tr ho c h n ch s sinh trư ng, phát tri n c a các sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; ch t có tác d ng i u hoà sinh trư ng th c v t; ch t gây ngán, ch t thu hút ho c xua u i sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 3. Thu c k thu t là ch phNm có hàm lư ng ho t ch t cao ư c dùng gia công thành thu c thành phNm; 4. Nguyên li u thu c b o v th c v t g m thu c k thu t và các dung môi ph gia dùng gia công thu c thành phNm; 5. Thu c thành phNm là thu c ư c s n xu t theo quy trình công ngh ã ư c ch ng nh n, có tiêu chuNn ch t lư ng, nhãn hi u hàng hoá ã ư c ăng ký t i cơ quan ch c năng có thNm quy n và ư c phép ưa vào lưu thông, s d ng; 6. D ng thu c là tr ng thái v t lý v i nh ng yêu c u v tính ch t lý h c c thù c a thu c thành phNm, ư c th hi n nhi u d ng khác nhau; 7. Th i gian cách ly là kho ng th i gian t i thi u k t ngày s d ng thu c b o v th c v t l n cu i cùng n ngày thu ho ch s n phNm trong quá trình tr ng tr t ho c th i gian t i thi u t khi s d ng thu c b o v th c v t l n cu i cùng n khi s d ng s n phNm trong quá trình b o qu n; 8. Dư lư ng là lư ng ho t ch t thu c b o v th c v t, d n xu t và các s n phNm chuy n hoá c a thu c b o v th c v t có c tính còn lưu l i trong nông s n hàng hoá và môi trư ng sau khi s d ng thu c b o v th c v t; 9. M c dư lư ng t i a cho phép là lư ng t i a m t lo i thu c b o v th c v t ư c ch p nh n cho phép t n t i trong nông s n, th c phNm hay th c ăn gia súc mà không
 17. gây c h i cho ngư i và v t nuôi. M c dư lư ng t i a cho phép ư c bi u th b ng miligam thu c b o v th c v t trong m t kilôgam nông s n hàng hoá; 10. S n xu t thu c b o v th c v t là quá trình t ng h p, ch bi n ra ho t ch t ho c thu c k thu t; 11. Gia công thu c b o v th c v t là quá trình h n h p thu c k thu t v i các dung môi, ph gia theo công th c và quy trình nh t nh t o ra thu c thành phNm các d ng khác nhau theo m c ích s d ng; 12. Buôn bán là nh ng ho t ng mua và bán bao g m bán buôn, bán l và trao i hàng hoá l y thu c b o v th c v t trên th trư ng Vi t Nam. i u 3. T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng s n xu t, xu t khNu, nh p khNu, b o qu n, d tr , v n chuy n, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t v qu n lý thu c b o v th c v t c a Vi t Nam và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 4. Hàng năm, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b công khai danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, thu c b o v th c v t h n ch s d ng và thu c b o v th c v t c m s d ng trên lãnh th Vi t Nam. Khi xét th y c n thi t, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh vi c h n ch s d ng ho c c m s d ng các lo i thu c b o v th c v t ã có trong danh m c ư c phép s d ng Vi t Nam. Th i h n có hi u l c th c hi n quy t nh này do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh cho t ng lo i thu c. i u 5. Nghiêm c m các hành vi: 1. S n xu t, gia công, sang chai, óng gói, nh p khNu, tàng tr , v n chuy n, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t trong danh m c c m s d ng; thu c b o v th c v t gi ; thu c b o v th c v t không rõ ngu n g c; thu c b o v th c v t có nhãn không phù h p v i quy nh v nhãn hàng hoá ho c vi ph m v nhãn hi u ang ư c b o h ; thu c b o v th c v t ngoài danh m c h n ch s d ng, ư c phép s d ng Vi t Nam, tr trư ng h p vi c nh p khNu kh o nghi m ho c s d ng trong các d án u tư nư c ngoài theo quy nh t i kho n 3 i u 31 Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t; 2. Nh p khNu, buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t h t h n s d ng; 3. Qu ng cáo thu c b o v th c v t không có trong danh m c thu c b o v th c v t ư c phép s d ng, thu c b o v th c v t h n ch s d ng và thu c b o v th c v t c m s d ng trên lãnh th Vi t Nam. Chương 2: S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ÓNG GÓI THU C B O V TH C V T
 18. i u 6. Ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t bao g m: 1. S n xu t các ho t ch t, thu c k thu t; 2. Gia công các ho t ch t ho c thu c k thu t thành thu c thành phNm các d ng khác nhau s d ng; 3. Sang chai, óng gói thu c b o v th c v t t kh i lư ng, dung tích l n thành kh i lư ng, dung tích nh . i u 7. T ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t ph i có các i u ki n sau: 1. Ngư i tr c ti p i u hành s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t ph i có ch ng ch hành ngh ; 2. Có quy trình công ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói theo quy nh, b o m ch t lư ng thu c b o v th c v t; 3. Có a i m ư c cơ quan có thNm quy n cho phép; 4. Có trang thi t b b o m v sinh lao ng, an toàn s c kho cho ngư i, v t nuôi, môi trư ng, phòng, ch ng cháy, n ; 5. Có h th ng x lý ch t th i theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n v môi trư ng; 6. Có cơ s ki m tra ch t lư ng s n phNm ho c ăng ký v i cơ quan ki m tra ch t lư ng g n nh t ki m tra ch t lư ng thu c trư c khi xu t xư ng. i u 8. i u ki n c p ch ng ch hành ngh cho ngư i tr c ti p i u hành s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t: 1. Có trình chuyên môn v hoá h c ho c b o v th c v t t i h c tr lên; 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy nh. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh th t c c p ch ng ch hành ngh . i u 9. Vi c ăng ký s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t ư c th c hi n theo quy nh như sau: Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch c p ăng ký kinh doanh v ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t khi ngư i tr c ti p qu n lý, i u hành ho t ng này có ch ng ch hành ngh do cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v th c v t a phương c p.
 19. T ch c, cá nhân ư c quy n ho t ng s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t k t khi có các i u ki n quy nh t i i u 7 c a i u l này và cam k t th c hi n úng các i u ki n ó trong su t quá trình ho t ng. T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t thì ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. i u 10. T ch c, cá nhân ư c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói các lo i thu c b o v th c v t sau: 1. Các lo i thu c có trong danh m c thu c ư c phép s d ng, h n ch s d ng Vi t Nam do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b ; 2. Các lo i thu c b o v th c v t trong h p ng ã ký v i thương nhân nư c ngoài tái xu t; s d ng th ho c s d ng trong các d án u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 11. T ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t có trách nhi m: 1. Báo cáo tình hình s n xu t, gia công, sang chai, óng gói hàng quý, hàng năm theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t; 2. Khi không ti p t c s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t thì ph i báo cáo b ng văn b n cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p ăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nư c có thNm quy n v b o v và ki m d ch th c v t bi t; 3. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t ph i n p l phí theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: XU T KH U, NH P KH U THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C B O V TH C V T i u 12. Nh p khNu thu c thành phNm và nguyên li u s n xu t, gia công, sang chai, óng gói thu c b o v th c v t: 1. T ch c, cá nhân ư c nh p khNu thu c thành phNm, nguyên li u trong danh m c thu c ư c phép s d ng ho c h n ch s d ng Vi t Nam s n xu t, gia công, sang chai, óng gói theo quy nh c a Ngh nh này; 2. T ch c, cá nhân nh p khNu thu c thành phNm, nguyên li u thu c b o v th c v t ngoài danh m c ư c phép s d ng gia công, óng gói t i Vi t Nam nh m m c ích tái xu t theo h p ng ã ký v i nư c ngoài ph i có gi y phép nh p khNu c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và ph i ch u s ki m tra vi c tái xu t ó c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n;
 20. 3. T ch c, cá nhân nh p khNu thu c b o v th c v t chưa có trong danh m c ư c phép s d ng kh o nghi m, s d ng trong các d án u tư nư c ngoài t i Vi t Nam mà ư c phép dùng lo i thu c này ho c nh p khNu thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng ph i có gi y phép nh p khNu c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh i u ki n và th t c c p gi y phép nh p khNu thu c b o v th c v t. i u 13. T ch c, cá nhân có ăng ký kinh doanh ư c phép xu t khNu thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t theo quy nh v ho t ng xu t nh p khNu c a Nhà nư c. Chương 4: V N CHUY N, B O QU N, BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T TRONG NƯ C i u 14. Vi c v n chuy n thu c b o v th c v t ph i theo úng yêu c u k thu t c a t ng lo i thu c và ph i b o m an toàn cho ngư i, b o v môi trư ng và h sinh thái. i u 15. Thu c b o v th c v t ph i ư c b o qu n trong kho. Kho ch a thu c ph i úng yêu c u k thu t m b o ch t lư ng thu c, m b o an toàn i v i ngư i, b o v môi trư ng và h sinh thái. i u 16. T ch c, cá nhân buôn bán thu c b o v th c v t ph i có các i u ki n sau: 1. Có ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t; 2. Có c a hàng bán thu c và kho ch a thu c úng quy nh; 3. Có trang thi t b c n thi t b o m an toàn cho ngư i, v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy, n theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. i u ki n c p ch ng ch hành ngh cho ngư i buôn bán thu c b o v th c v t: 1. Có văn b ng v trung c p nông, lâm nghi p ho c gi y ch ng nh n ã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t do Chi c c b o v th c v t c p; 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy nh. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh th t c c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t. i u 18. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ch c p ăng ký kinh doanh i v i ho t ng buôn bán thu c b o v th c v t khi ngư i buôn bán thu c có ch ng ch hành ngh do Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p.
Đồng bộ tài khoản