Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
92
lượt xem
14
download

Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 58/2002/nđ-cp về việc ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Chính Phủ ban hành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 58/2002/NĐ-CP Hà N i, ngày 03 tháng 6 năm 2002 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 58/2002/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 6 NĂM 2002 BAN HÀNH ĐI U L B O V TH C V T, ĐI U L KI M D CH TH C V T VÀ ĐI U L QU N LÝ THU C B O V TH C V T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t ngày 25 tháng 7 năm 2001; Theo đ ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGH Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Ngh đ nh này: 1. Đi u l b o v th c v t; 2. Đi u l ki m d ch th c v t; 3. Đi u l qu n lý thu c b o v th c v t. Đi u 2. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Ngh đ nh này thay th Ngh đ nh s 92/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph ban hành kèm các Đi u l : b o v th c v t, ki m d ch th c v t, qu n lý thu c b o v th c v t. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Ngh đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐI U L B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đi u l này quy đ nh v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. Đi u 2. 1. Tài nguyên th c v t ph i đư c b o v g m cây và s n ph m c a cây lương th c, cây th c ph m, cây công nghi p, cây ăn qu , cây lâm nghi p, cây làm th c ăn gia súc, cây làm thu c, cây hoa, cây c nh và cây có ích khác. 2. Nh ng sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i phòng tr g m sâu h i, b nh h i, c d i gây h i, cây d i gây h i, chu t gây h i, chim gây h i, sinh v t l gây h i và sinh v t gây h i khác (g i chung là sinh v t gây h i). Đi u 3. Vi c b o v tài nguyên th c v t ph i tuân th các nguyên t c sau đây: 1. Ti n hành thư ng xuyên, đ ng b l y bi n pháp phòng là chính, phát hi n, di t tr ph i k p th i; 2. K t h p gi a l i ích trư c m t v i l i ích lâu dài, gi a l i ích Nhà nư c, t p th v i l i ích cá nhân và b o đ m l i ích chung c a toàn xã h i; 3. Vi c phòng, tr sinh v t gây h i ph i đ t hi u qu , đ ng th i đ m b o an toàn s c kh e cho ngư i, cây tr ng, sinh v t có ích, h n ch ô nhi m môi trư ng và gi gìn cân b ng h sinh thái; 4. Áp d ng bi n pháp phòng tr t ng h p, trong đó coi tr ng bi n pháp sinh h c và kinh nghi m c truy n c a nhân dân. Thu c b o v th c v t hoá h c ch đư c dùng khi th t c n thi t và ph i tuân theo các quy đ nh c a cơ quan b o v th c v t. Đi u 4. 1. Các B , ngành, U ban nhân dân các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p t ch c ch đ o ho t đ ng phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. 2. T ch c kinh t , t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p và m i cá nhân ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a pháp lu t v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. 3. U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m tuyên truy n, v n đ ng nhân dân th c hi n và giám sát vi c th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 2: PHÒNG, TR SINH V T GÂY H I TÀI NGUYÊN TH C V T Đi u 5. Vi c phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i đư c th c hi n thư ng xuyên, đ ng b , k p th i trong các ho t đ ng nghiên c u, th c nghi m, s n xu t, khai thác, ch bi n, b o qu n, buôn bán, s d ng, xu t kh u, nh p kh u, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, quá c nh và các ho t đ ng khác liên quan đ n tài nguyên th c v t. Các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t ph i đư c ph bi n, tuyên truy n, hu n luy n sâu r ng trong nhân dân. Đi u 6. Cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t có trách nhi m sau đây: 1. Đi u tra, phát hi n, d tính, d báo và thông báo v kh năng, th i gian phát sinh, di n phân b , m c đ gây h i c a sinh v t gây h i; 2. Ki m tra tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t và yêu c u ch tài nguyên th c v t cung c p tài li u và t o m i đi u ki n c n thi t cho quá trình ki m tra; 3. Ti n hành hư ng d n nh ng bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; l p biên b n v hành vi vi ph m các quy đ nh v b o v th c v t và báo cáo v i c p có th m quy n x lý; 4. Đ ngh U ban nhân dân cùng c p ho c cơ quan qu n lý, đơn v s n xu t, kinh doanh huy đ ng nhân l c, v t l c ph c v cho công tác phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 5. Ti n hành kh o sát, th c nghi m, hư ng d n vi c áp d ng công ngh b o v th c v t vào s n xu t. Đi u 7. Ch tài nguyên th c v t có trách nhi m sau đây: 1. Ch đ ng ki m tra, theo dõi, phát hi n và n m di n bi n c a sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a mình ngoài đ ng ru ng và trong kho; 2. Áp d ng các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i như: x lý gi ng, v sinh đ ng ru ng, làm đ t, gieo tr ng gi ng ch ng ch u sâu b nh, bón phân, tư i tiêu nư c h p lý và gieo tr ng đúng th i v ; 3. Khi sinh v t gây h i phát sinh t i m c ph i tr thì ch tài nguyên th c v t có nghĩa v áp d ng m i bi n pháp v t lý, th công, sinh h c và thu c b o v th c v t theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t, c a t ch c, cá nhân ho t đ ng d ch v b o v th c v t; 4. Khi phát hi n sinh v t gây h i có kh năng gây tác h i nghiêm tr ng đ i v i tài nguyên th c v t thì ph i báo ngay cho cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ki m d ch th c v t ho c t ch c, cá nhân ho t đ ng d ch v b o v th c v t nơi g n nh t; 5. Yêu c u cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t và t ch c, cá nhân ho t đ ng d ch v b o v th c v t thông báo tình hình sinh v t gây h i trong vùng và hư ng d n th c hi n bi n pháp phòng, tr . Đi u 8. Vi c th c hi n ch đ thông tin và báo cáo trong các cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t đư c quy đ nh như sau: 1. Cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t c p dư i ph i báo cáo k ho ch công tác b o v th c v t, tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t và k t qu phòng, tr sinh v t gây h i th c v t đ nh kỳ, đ t xu t, hàng v , hàng năm theo quy đ nh c a ngành b o v th c v t v i cơ quan qu n lý tr c ti p và cơ quan b o v th c v t chuyên ngành c p trên; 2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t c p trên có trách nhi m thông tin và hư ng d n bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t cho cơ quan b o v th c v t c p dư i và t ch c, cá nhân ho t đ ng d ch v b o v th c v t. Đi u 9. Đi u ki n công b d ch: 1. Trên ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t phát tri n nhanh trên di n r ng và có nguy cơ gây h i nghiêm tr ng trên 60% di n tích gieo tr ng b nhi m và trên 30% di n tích gieo tr ng b nhi m n ng theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì cơ quan b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n. 2. Trên ph m vi qu c gia: N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t phát tri n nhanh trên ph m vi t 2 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên và có nguy cơ gây h i nghiêm tr ng trên 30% di n tích gieo tr ng c a vùng lãnh th ho c qu c gia b nhi m và trên 15% di n tích gieo tr ng c a vùng lãnh th ho c qu c gia b nhi m n ng theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thì C c B o v th c v t có trách nhi m ki m tra, xác minh, k t lu n. Đi u 10. Th m quy n quy t đ nh công b d ch, bãi b công b d ch: 1. N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t trên ph m vi t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đ đi u ki n đ công b d ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 9 c a Đi u l này thì Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t đ nh công b d ch và báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 2. N u sinh v t gây h i tài nguyên th c v t trên ph m vi qu c gia đ đi u ki n đ công b d ch theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 9 c a Đi u l này thì B trư ng B Nông
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh công b d ch và báo cáo Th tư ng Chính ph ; 3. Sau th i gian công b d ch n u sinh v t gây h i không còn kh năng gây thi t h i nghiêm tr ng thì ph i công b quy t đ nh h t d ch; ngư i có th m quy n đã ra quy t đ nh công b d ch thì bãi b quy t đ nh công b d ch đó. Khi công b d ch, cơ quan b o v th c v t các c p có trách nhi m theo dõi, đ xu t các bi n pháp d p t t d ch không đ lây lan và có k ho ch phòng, ch ng d ch tái phát. Đi u 11. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c, t ch c, cá nhân khi có quy t đ nh công b d ch: 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n, ch đ o các đ a phương có d ch nhanh chóng d p t t d ch, ngăn ng a d ch lây lan sang các vùng khác; 2. Ch t ch U ban nhân dân các c p nơi có d ch ph i t ch c ch đ o các cơ quan h u quan ph i h p v i các t ch c xã h i, huy đ ng nhân dân trong vùng có d ch th c hi n ngay các bi n pháp h u hi u đ d p t t d ch và ngăn ng a d ch lây lan sang các vùng khác. Căn c vào tính ch t nguy hi m, m c đ lây lan c a d ch, Ch t ch U ban nhân dân nơi có d ch báo cáo c p trên tr c ti p đ áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m d p t t d ch, kh c ph c h u qu và nh m tránh d ch tái phát; 3. Trư ng h p đ a phương có d ch đã huy đ ng nhân l c, v t l c h t kh năng c a mình đ ch ng d ch mà v n không th d p t t d ch thì Ch t ch U BAN nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph đ ng th i báo cáo B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đ trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh áp d ng các bi n pháp c n thi t d p t t d ch; 4. Ch tài nguyên th c v t, t ch c, cá nhân có liên quan nơi có d ch ph i th c hi n các bi n pháp đ d p t t d ch theo hư ng d n c a cơ quan có th m quy n. Đi u 12. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân có đ đi u ki n quy đ nh t i Đi u 13 c a Đi u l này đư c ho t đ ng d ch v b o v th c v t v i các n i dung sau: 1. Đi u tra, d tính, d báo tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 2. Hư ng d n ch tài nguyên th c v t các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 3. Kinh doanh v t tư b o v th c v t; 4. Th c hi n các bi n pháp phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t. Đi u 13. Ngư i tr c ti p làm d ch v b o v th c v t ph i có các đi u ki n sau: 1. Có trình đ chuyên môn v b o v th c v t (văn b ng ho c ch ng ch );
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p qu n, huy n tr lên c p theo quy đ nh; 3. Có đ a ch giao d ch h p pháp, rõ ràng. Đ i v i ho t đ ng d ch v kinh doanh v t tư b o v th c v t còn ph i tuân theo các quy đ nh v buôn bán thu c b o v th c v t đư c quy đ nh trong Đi u l qu n lý thu c b o v th c v t ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 14. T ch c, cá nhân làm d ch v b o v th c v t có trách nhi m sau đây: 1. Đư c ký h p đ ng làm d ch v b o v th c v t v i ch tài nguyên th c v t theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t v h p đ ng kinh t ; 2. Ph i th c hi n đ y đ nh ng quy đ nh c a Pháp l nh B o v và ki m d ch th c v t và các quy đ nh c a Ngh đ nh này. Đi u 15. Nghiêm c m các hành vi: 1. S d ng các bi n pháp b o v th c v t có kh năng gây nguy hi m cho ngư i, cho sinh v t có ích như: s d ng thu c b o v th c v t trong danh m c c m s d ng, thu c b o v th c v t ngoài danh m c đư c phép s d ng, s d ng thu c b o v th c v t không đúng hư ng d n; 2. Đưa s n ph m đã x lý thu c b o v th c v t không đ m b o th i gian cách ly đ i v i m i lo i thu c và vư t quá m c dư lư ng t i đa cho phép trên nông s n ph m vào buôn bán, s d ng; 3. Nh p kh u, xu t kh u, s n xu t, v n chuy n, quá c nh, tàng tr , buôn bán, s d ng gi ng cây b nhi m sâu b nh n ng ho c nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t thu c danh m c đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam. ĐI U L KI M D CH TH C V T (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58 /2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đi u l này quy đ nh v công tác ki m d ch th c v t nh p kh u, xu t kh u, quá c nh, n i đ a và x lý v t th thu c di n ki m d ch th c v t b ng bi n pháp xông hơi kh trùng. Đi u 2. Trong Đi u l này nh ng thu t ng dư i đây đư c hi u như sau:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Đ i tư ng ki m d ch th c v t là lo i sinh v t gây h i có ti m năng gây tác h i nghiêm tr ng tài nguyên th c v t trong m t vùng mà đó lo i sinh v t này chưa xu t hi n ho c xu t hi n có phân b h p; 2. V t th thu c di n ki m d ch th c v t là th c v t, s n ph m th c v t, phương ti n s n xu t, b o qu n, v n chuy n ho c nh ng v t th khác có kh năng mang đ i tư ng ki m d ch th c v t; 3. Tình tr ng nhi m d ch th c v t là m c đ , tính ch t nhi m sinh v t gây h i c a v t th ; 4. Ki m tra v t th bao g m đi u tra, quan sát, theo dõi, l y m u, phân tích, giám đ nh, nghiên c u đ xác đ nh tình tr ng nhi m d ch; 5. X lý v t th bao g m vi c tái ch , ch n l c, th i lo i, làm s ch, kh trùng, tr v nơi xu t x ho c tiêu hu v t th ; 6. Kh trùng là vi c tiêu di t sinh v t gây h i v t th thu c di n ki m d ch th c v t; 7. d ch là nơi có m t ho c nhi u loài sinh v t gây h i thu c danh m c đ i tư ng ki m d ch th c v t đã đư c công b ; 8. Vùng d ch là khu v c có nhi m d ch; 9. Lô v t th là m t lư ng nh t đ nh c a v t th có các đi u ki n và y u t gi ng nhau v kh năng nhi m d ch; 10. Đ a đi m ki m d ch th c v t là nơi ki m tra v t th thu c di n ki m d ch th c v t trư c khi di chuy n v t th đó. Đi u 3. V t th thu c di n ki m d ch th c v t (trong Đi u l này còn đư c g i là v t th ) bao g m: 1. Th c v t, s n ph m th c v t; 2. Phương ti n s n xu t, b o qu n, v n chuy n, đ t, kho tàng ho c nh ng v t th khác có kh năng mang đ i tư ng ki m d ch th c v t. Đi u 4. Trách nhi m và quy n h n c a cơ quan ki m d ch th c v t và ch v t th đư c quy đ nh như sau: 1. Ch v t th ph i th c hi n vi c theo dõi, phòng tr sinh v t gây h i, x lý các v t th nhi m d ch, v t th không đ tiêu chu n nh p kh u, xu t kh u ho c v n chuy n ra kh i vùng d ch theo quy đ nh v ki m d ch th c v t. Trư ng h p vi c x lý v t th nhi m d ch ph i đư c th c hi n kh n c p mà ch v t th không có kh năng th c hi n thì cơ quan ki m d ch th c v t x lý.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trư ng h p cùng m t lúc ph i x lý v t th nhi m d ch c a nhi u ch v t th , nhưng các ch v t th không tho thu n đư c v i nhau v vi c x lý thì cơ quan ki m d ch th c v t quy t đ nh và ch v t th ph i th c hi n. Ch v t th ph i ch u m i chi phí cho vi c x lý v t th . Trư ng h p không có ch v t th , ch phương ti n, ngư i đi u khi n phương ti n chuyên ch , ngư i b o qu n v t th ph i th c hi n nh ng quy đ nh v ki m d ch th c v t đ i v i phương ti n và v t th mà mình chuyên ch , b o qu n theo phương ti n đó cũng như ch u m i chi phí cho vi c x lý v t th . 2. Cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t (trong Đi u l này còn đư c g i là cơ quan ki m d ch th c v t) có trách nhi m hư ng d n, giám sát, ch ng nh n vi c th c hi n các bi n pháp theo dõi, phòng tr và x lý v t th . Đi u 5. Vi c xông hơi kh trùng v t th xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, n i đ a; v t th b nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t ph i do t ch c, cá nhân trong nư c có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 30 c a Đi u l này th c hi n. Đi u 6. Th t c ki m d ch th c v t: 1. Ch v t th ho c ngư i đư c ch v t th u quy n ph i th c hi n: a) Khai báo trư c ít nh t 24 gi v i cơ quan ki m d ch th c v t nơi g n nh t; Đ i v i hành lý xách tay, hành lý g i theo phương ti n chuyên ch là v t th thu c di n ki m d ch th c v t thì ph i khai báo vào t khai xu t nh p c nh và đư c cơ quan ki m d ch th c v t ki m tra t i ch ; Đ i v i nh ng v t th thu c di n ki m d ch là hàng hoá xu t kh u, nh p kh u ho c đóng gói chung v i hàng hoá xu t kh u, nh p kh u khác (tr hành lý xách tay, hành lý g i theo phương ti n chuyên ch c a hành khách xu t, nh p c nh) khi ch hàng hoá n p h sơ h i quan đ làm th t c ph i có gi y đăng ký ki m d ch c a cơ quan ki m d ch th c v t. b) T o đi u ki n thu n l i đ cán b ki m d ch th c v t ki m tra, l y m u v t th như: m , đóng phương ti n v n chuy n, kho ch a, ki n hàng, cung c p nhân l c cho vi c l y m u; c) N p phí ki m d ch th c v t theo quy đ nh. 2. Cơ quan ki m d ch th c v t ph i ki m tra, phúc tra, tr l i k t qu ngay trong ph m vi 24 gi sau khi ch v t th khai báo. Trong trư ng h p ph i kéo dài quá 24 gi , cơ quan ki m d ch th c v t ph i báo cho ch v t th bi t. Đi u 7. Trong t ng th i kỳ, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xác đ nh và công b : 1. Danh m c đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam; 2. Danh m c v t th thu c di n ki m d ch th c v t c a Vi t Nam.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 8. Th t c ki m tra v t th và l p h sơ v ki m d ch th c v t ph i đư c áp d ng th ng nh t trong ph m vi c nư c, theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 9. Cán b ki m d ch th c v t khi làm nhi m v : 1. Ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u, th ki m d ch th c v t; 2. Đư c vào nh ng nơi có v t th thu c di n ki m d ch th c v t; 3. Đ i v i nh ng nơi cơ m t thu c v an ninh qu c phòng và trư ng h p đ c bi t khác thì ph i đư c c p có th m quy n qu n lý các cơ s đó t o đi u ki n và hư ng d n th c hi n nhi m v đ đ m b o c hai yêu c u b o m t và ki m d ch th c v t. Đi u 10. Vi c ph i h p gi a các cơ quan trong công tác ki m d ch th c v t đư c quy đ nh như sau: 1. Cơ quan h i quan có trách nhi m k t h p v i cơ quan ki m d ch th c v t trong vi c ki m tra, giám sát đ i v i v t th . Th t c h i quan ch hoàn t t đ i v i v t th ki m d ch th c v t sau khi đã làm đ y đ th t c ki m d ch th c v t. N i dung khai báo ki m d ch th c v t đư c th hi n trong t khai xu t nh p c nh; Nh ng v t th mà cơ quan ki m d ch th c v t bu c tái xu t, bu c ph i tiêu hu ho c sau khi ki m d ch, k t lu n đư c phép xu t kh u, nh p kh u thì cơ quan ki m d ch th c v t ph i thông báo cho cơ quan h i quan c a kh u nơi có v t th đó xu t nh p kh u bi t, đ ng th i cơ quan ki m d ch th c v t ch đ ng ph i h p v i cơ quan h i quan và các cơ quan khác liên quan gi i quy t, x lý nh ng v n đ liên quan khi cơ quan ki m d ch th c v t có yêu c u; 2. Các cơ quan nhà nư c h u quan (C ng v , H i quan, Bưu đi n, Công an, B đ i Biên phòng, Qu n lý th trư ng...) trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ki m d ch th c v t trong vi c ki m tra, ngăn ch n, b t gi các đ i tư ng vi ph m quy đ nh ki m d ch th c v t. Chương 2: KI M D CH TH C V T NH P KH U Đi u 11. V t th nh p kh u vào Vi t Nam ph i có nh ng đi u ki n sau đây: 1. Có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t c a nư c xu t kh u c p; 2. Không có đ i tư ng ki m d ch th c v t và không có sinh v t gây h i l , n u có thì đã qua x lý; B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh tiêu chu n v ki m d ch th c v t đ i v i v t th nh p kh u. Đi u 12. Th t c ki m d ch th c v t nh p kh u:
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Khi v t th nh p kh u vào c a kh u đ u tiên, ch v t th ph i báo v i cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam nơi g n nh t. Cơ quan ki m d ch th c v t ti n hành làm th t c t i c a kh u đ u tiên. Trong trư ng h p đ c bi t th t c ki m d ch th c v t đư c ti n hành t i đ a đi m khác có đi u ki n cách ly; 2. Vi c khai báo, ki m tra, x lý, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p kh u đ i v i v t th nh p kh u đư c th c hi n theo Đi u 6, Đi u 8 c a Đi u l này; 3. Khi phương ti n v n t i đư ng thu chuyên ch v t th thu c di n ki m d ch th c v t đ n phao s "0", ch phương ti n ph i khai báo và cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam ki m tra, n u không có đ i tư ng ki m d ch th c v t thì phương ti n đó đư c phép nh p c ng, n u có đ i tư ng ki m d ch th c v t thì ph i x lý tri t đ ; Vi c ki m tra v t th nh p kh u chuyên ch trên phương ti n v n t i đư ng thu đư c ti n hành t i đ a đi m ki m d ch c ng Vi t Nam; 4. V t th t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p khi nh p kh u ph i làm th t c ki m d ch th c v t như đ i v i v t th nh p kh u. Đi u 13 1. T ch c, cá nhân khi nh p kh u gi ng cây và sinh v t có ích ph i có đ đi u ki n theo quy đ nh t i Đi u 11 c a Đi u l này. a) Đ i v i gi ng cây đư c phép nh p kh u ch đư c v n chuy n đ n và gieo tr ng t i đ a đi m đã đăng ký c a kh u nh p. Khi đ n đ a đi m trên ph i khai báo cho cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t t i đ a phương đ ti p t c theo dõi, ki m tra tình hình sinh v t gây h i; b) Đ i v i gi ng cây tr ng m i, l n đ u tiên nh p kh u ch đư c gieo tr ng t i đ a đi m theo quy đ nh c a cơ quan ki m d ch th c v t đ theo dõi sinh v t gây h i. Ch sau khi cơ quan này k t lu n không mang đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam thì m i đư c đưa ra s n xu t; th i gian theo dõi đ i v i t ng nhóm cây th c hi n theo quy đ nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; c) Đ i v i sinh v t có ích, khi có yêu c u nh p kh u ch v t th ph i cung c p các tài li u có liên quan cho cơ quan ki m d ch th c v t đ B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, quy t đ nh. 2. Vi c ki m d ch th c v t đ i v i gi ng cây, sinh v t có ích ph i theo m t quy trình k thu t do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh. 3. T ch c, cá nhân khi nh p kh u v t th có kh năng làm gi ng cũng ph i th c hi n quy đ nh như nh p kh u gi ng cây. Đi u 14. Trách nhi m c a cơ quan ki m d ch th c v t, ch v t th trong vi c v n chuy n, b o qu n, s d ng v t th đư c quy đ nh như sau: 1. Cơ quan ki m d ch th c v t có quy n giám sát v m t ki m d ch th c v t đ i v i v t th nh p kh u k t khi v t th đó đư c đưa vào lãnh th Vi t Nam;
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Ch v t th ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t do cơ quan ki m d ch th c v t c a Vi t Nam c p và th c hi n đ y đ các bi n pháp quy đ nh t i gi y ch ng nh n đó trong quá trình v n chuy n, b o qu n, s d ng v t th . Đi u 15. Cơ quan ki m d ch th c v t đư c phép ph i h p v i cơ quan ki m d ch th c v t nư c xu t kh u ki m tra, x lý v t th nh p kh u t i nư c xu t kh u. Đi u 16. Nghiêm c m đưa đ i tư ng ki m d ch th c v t, sinh v t gây h i l còn s ng b t kỳ giai đo n sinh trư ng nào vào Vi t Nam, trong trư ng h p c n đưa vào đ nghiên c u thì ph i đư c phép c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 17 1. Vi c x lý trong trư ng h p phát hi n v t th b nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t đư c th c hi n như sau: a) N u v t th b nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t chưa có trên lãnh th Vi t Nam mà thu c Danh m c đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam thì không đư c phép nh p kh u và ph i tr v nơi xu t x ho c tiêu hu . Trư ng h p có th x lý tri t đ b ng bi n pháp khác thì áp d ng bi n pháp đó; b) N u v t th b nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t có phân b h p trên lãnh th Vi t Nam mà thu c Danh m c đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c nh ng sinh v t gây h i l khác thì trư c khi đưa vào n i đ a ph i th c hi n các bi n pháp x lý tri t đ do cơ quan ki m d ch th c v t quy t đ nh. Trư ng h p vi c x lý không th th c hi n đư c trong đi u ki n Vi t Nam thì có th tr l i nơi xu t x ho c tiêu hu . 2. Vi c x lý v t th t nư c ngoài do trôi d t, rơi vãi, v t b , đ l t vào Vi t Nam thu c th m quy n c a cơ quan ki m d ch th c v t có s ph i h p v i chính quy n đ a phương và các cơ quan có liên quan. Chương 3: KI M D CH TH C V T XU T KH U Đi u 18. Cơ quan ki m d ch th c v t ch th c hi n ki m d ch th c v t đ i v i v t th xu t kh u trong trư ng h p: 1. H p đ ng mua bán có yêu c u, các Đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh; 2. Ch v t th yêu c u ki m d ch th c v t. Đi u 19. Th t c ki m d ch th c v t xu t kh u bao g m: 1. Khi v t th xu t kh u đ n c a kh u cu i cùng ho c đ n nơi mà t đó v t th xu t kh u ra nư c ngoài, ch v t th ph i báo trư c v i cơ quan ki m d ch th c v t g n nh t;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Cơ quan ki m d ch th c v t ti n hành làm th t c ki m d ch và có quy n ra quy t đ nh ho c ch p nh n theo yêu c u c a ch v t th th c hi n phương th c ki m tra sơ b t i cơ s s n xu t, b o qu n sâu trong n i đ a và phúc tra t i c a kh u cu i cùng, trong trư ng h p này vi c ki m tra và phúc tra cu i cùng v n ph i đư c th c hi n đ c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t; 3. Vi c khai báo, ki m tra, x lý, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t đ i v i v t th xu t kh u đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 6, Đi u 8 c a Đi u l này. Đi u 20. Trách nhi m c a cơ quan ki m d ch th c v t, ch v t th trong khi v n chuy n v t th ra kh i lãnh th Vi t Nam đư c quy đ nh như sau: 1. Cơ quan ki m d ch th c v t có quy n giám sát v m t ki m d ch th c v t đ i v i v t th xu t kh u t khi v t th đư c ki m tra, phúc tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t cho đ n khi v n chuy n ra kh i lãnh th Vi t Nam; 2. Ch v t th xu t kh u ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t theo quy đ nh t i Đi u 18 c a Đi u l này trong khi v n chuy n v t th t đ a đi m ki m d ch th c v t xu t kh u ra nư c ngoài và ph i th c hi n đ y đ các bi n pháp quy đ nh t i gi y ch ng nh n đó. Chương 4: KI M D CH TH C V T QUÁ C NH Đi u 21. V t th khi quá c nh ho c lưu kho bãi trên lãnh th Vi t Nam ph i thông báo trư c cho cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam và ph i đư c cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam đ ng ý; đ ng th i ph i đư c đóng gói theo đúng quy cách hàng hoá nh m không đ lây lan sinh v t gây h i trong quá trình v n chuy n và lưu kho bãi. Đi u 22. Th t c ki m d ch th c v t quá c nh bao g m: 1. Khi v t th quá c nh vào c a kh u đ u tiên c a Vi t Nam, ch v t th ph i khai báo cho cơ quan ki m d ch th c v t g n nh t và xu t trình gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t c a nư c xu t x ; 2. Cơ quan ki m d ch th c v t Vi t Nam có quy n giám sát v t th đó, ki m tra phương ti n v n chuy n và bên ngoài v t th . Đi u 23. Khi v t th quá c nh Vi t Nam, n u có đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam ho c đóng gói không đúng quy cách hàng hoá thì ch v t th ph i áp d ng bi n pháp x lý ho c đóng gói l i theo đúng quy đ nh. Ch v t th ch u m i chi phí cho vi c x lý ho c đóng gói l i. Chương 5: KI M D CH TH C V T N I Đ A
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 24. N i dung c a công tác ki m d ch th c v t n i đ a: 1. Qu n lý tình hình sinh v t gây h i thu c đ i tư ng ki m d ch th c v t c a Vi t Nam và sinh v t có ích; 2. Qu n lý và th c hi n các bi n pháp x lý khi phát hi n d ch. Đi u 25. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t: 1. Thư ng xuyên đi u tra, theo dõi, giám sát tình hình sinh v t gây h i trên gi ng cây tr ng nh p n i và s n ph m th c v t lưu tr trong kho; 2. Khi có gi ng cây, sinh v t có ích nh p n i v đ a phương gieo tr ng, s d ng thì cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t c a đ a phương ph i th c hi n: a) Ki m tra gi y t nghi p v ki m d ch th c v t c a gi ng cây, sinh v t có ích; b) Theo dõi, giám sát nơi gieo tr ng, s d ng; c) N u ch v t th không th c hi n đúng các th t c ki m d ch th c v t nh p kh u quy đ nh t i Đi u 12 c a Đi u l này thì cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t c a đ a phương th c hi n các bi n pháp theo quy đ nh c a pháp lu t; 3. Xác đ nh ranh gi i vùng d ch, đ a đi m ki m d ch th c v t n i đ a khi v n chuy n v t th ra kh i vùng d ch, th c hi n vi c ki m tra, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t v n chuy n n i đ a, giám sát vi c v n chuy n v t th ra kh i vùng d ch; 4. Ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t và theo dõi, giám sát lô v t th đư c đưa t vùng d ch t i đ a phương; 5. Quy t đ nh bi n pháp x lý v t th b nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t; hư ng d n, giám sát ch v t th th c hi n bi n pháp x lý; 6. nơi có nhi u d ch, có d u hi u các d ch lan tràn thành vùng d ch, cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t ph i báo cáo ngay v i cơ quan có th m quy n công b d ch theo quy đ nh t i Đi u 11 Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t. Đi u 26. Trách nhi m c a ch v t th : 1. Ch v t th ph i thư ng xuyên theo dõi tình hình sinh v t gây h i tài nguyên th c v t c a mình ho c do mình tr c ti p qu n lý. nh ng nơi thư ng t p trung v t th nh p kh u, quá c nh ho c đưa t vùng d ch đ n thì vi c theo dõi nêu trên ph i theo yêu c u và hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t;
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Khi phát hi n ho c nghi ng có đ i tư ng ki m d ch th c v t thu c Danh m c đã công b ho c sinh v t gây h i l thì ch v t th ho c ngư i phát hi n ph i áp d ng các bi n pháp c n thi t đ di t tr và ngăn ch n s lây lan, đ ng th i báo ngay cho cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t ho c chính quy n đ a phương nơi g n nh t; 3. Th c hi n bi n pháp x lý v t th do cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t quy t đ nh; 4. T o m i đi u ki n đ cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t ti p t c theo dõi, ki m tra v t th đã đư c x lý trong quá trình gieo tr ng, s d ng, b o qu n; 5. Ch u m i chi phí khi áp d ng bi n pháp x lý; ki m tra c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t v n chuy n n i đ a theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 27. Vi c khai báo, ki m tra, x lý, c p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t v n chuy n n i đ a đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 6 và Đi u 8 c a Đi u l này. Đi u 28. Nghiêm c m vi c di chuy n đ i tư ng ki m d ch th c v t còn s ng đ n các vùng chưa có d ch. Trong trư ng h p di chuy n nh m m c đích nghiên c u thì ph i đư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho phép. Chương 6: X LÝ V T TH B NG BI N PHÁP XÔNG HƠI KH TRÙNG Đi u 29. Xông hơi kh trùng là bi n pháp kh trùng b ng hoá ch t xông hơi đ c. Đi u 30. T ch c, cá nhân ho t đ ng xông hơi kh trùng ph i có đi u ki n sau đây: 1. Ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng; 2. Đ i ngũ cán b , công nhân k thu t đáp ng yêu c u v xông hơi kh trùng; 3. Có quy trình k thu t, phương ti n, thi t b ph c v cho ho t đ ng xông hơi kh trùng, b o đ m an toàn đ i v i con ngư i, v t nuôi, môi trư ng, phòng, ch ng cháy n ; 4. Đ a đi m làm vi c, kho ch a thi t b , hoá ch t đúng tiêu chu n đư c cơ quan ch c năng có th m quy n đ ng ý. Đi u 31. Đi u ki n c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng: 1. Đ i v i ngư i tr c ti p qu n lý, đi u hành ho t đ ng xông hơi kh trùng ph i có: a) Trình đ chuyên môn v hoá ch t ho c b o v th c v t t Đ i h c tr lên; b) Ít nh t 03 năm kinh nghi m làm vi c trong lĩnh v c này;
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy đ nh. 2. Đ i v i ngư i tr c ti p xông hơi kh trùng: a) Ph i qua m t l p đào t o v xông hơi kh trùng, đư c C c B o v th c v t ki m tra trình đ chuyên môn, tay ngh ; b) Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy đ nh. Đi u 32. Th m quy n c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng quy đ nh như sau: 1. Chi c c Ki m d ch th c v t vùng thu c C c B o v th c v t đư c c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng đ i v i t ch c ho t đ ng kh trùng v t th b o qu n trong nư c; 2. C c B o v th c v t c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng đ i v i t ch c ho t đ ng kh trùng v t th xu t kh u, nh p kh u, quá c nh, v t th nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t; 3. Vi c th m đ nh và c p ch ng ch hành ngh ch m nh t là 15 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ h p l , n u không c p thì ph i thông báo rõ lý do b ng văn b n đ ngư i xin c p bi t. Đi u 33. Quy n h n, nghĩa v c a t ch c ho t đ ng kh trùng khi đư c c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng: 1. T ch c, cá nhân ho t đ ng xông hơi kh trùng đư c quy n ho t đ ng xông hơi kh trùng k t khi có đ các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 30 c a Đi u l này và cam k t th c hi n đúng các đi u ki n đó trong su t quá trình ho t đ ng; 2. Đư c c p gi y ch ng nh n xông hơi kh trùng đ i v i v t th thu c di n ki m d ch th c v t; 3. Khi th c hi n bi n pháp xông hơi kh trùng đ i v i v t th nhi m đ i tư ng ki m d ch th c v t ph i đư c cơ quan ki m d ch th c v t ch đ nh th c hi n và ch u s giám sát c a cơ quan ki m d ch th c v t; 4. T ch c, cá nhân ho t đ ng kh trùng khi làm th t c c p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng ho c gia h n ph i n p phí và l phí theo quy đ nh c a pháp lu t. ĐI U L QU N LÝ THU C B O V TH C V T (Ban hành kèm theo Ngh đ nh s 58 /2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 1. 1. Đi u l này quy đ nh vi c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói, xu t kh u, nh p kh u, b o qu n, d tr , v n chuy n, buôn bán, s d ng, đăng ký, ki m đ nh, kh o nghi m và tiêu h y thu c b o v th c v t Vi t Nam. 2. Thu c b o v th c v t bao g m: a) Các ch ph m dùng đ phòng tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; b) Các ch ph m có tác d ng đi u hoà sinh trư ng th c v t; c) Các ch ph m có tác d ng xua đu i ho c thu hút các lo i sinh v t gây h i tài nguyên th c v t đ n đ tiêu di t. Đi u 2. Trong Đi u l này các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Thu c b o v th c v t là ch ph m có ngu n g c t hoá ch t, th c v t, đ ng v t, vi sinh v t và các ch ph m khác dùng đ phòng, tr sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 2. Ho t ch t hay ch t h u hi u c a thu c b o v th c v t bao g m các ch t có trong thu c thành ph m, có tác d ng di t tr ho c h n ch s sinh trư ng, phát tri n c a các sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; ch t có tác d ng đi u hoà sinh trư ng th c v t; ch t gây ngán, ch t thu hút ho c xua đu i sinh v t gây h i tài nguyên th c v t; 3. Thu c k thu t là ch ph m có hàm lư ng ho t ch t cao đư c dùng đ gia công thành thu c thành ph m; 4. Nguyên li u thu c b o v th c v t g m thu c k thu t và các dung môi ph gia dùng đ gia công thu c thành ph m; 5. Thu c thành ph m là thu c đư c s n xu t theo quy trình công ngh đã đư c ch ng nh n, có tiêu chu n ch t lư ng, nhãn hi u hàng hoá đã đư c đăng ký t i cơ quan ch c năng có th m quy n và đư c phép đưa vào lưu thông, s d ng; 6. D ng thu c là tr ng thái v t lý v i nh ng yêu c u v tính ch t lý h c đ c thù c a thu c thành ph m, đư c th hi n nhi u d ng khác nhau; 7. Th i gian cách ly là kho ng th i gian t i thi u k t ngày s d ng thu c b o v th c v t l n cu i cùng đ n ngày thu ho ch s n ph m trong quá trình tr ng tr t ho c th i gian t i thi u t khi s d ng thu c b o v th c v t l n cu i cùng đ n khi s d ng s n ph m trong quá trình b o qu n; 8. Dư lư ng là lư ng ho t ch t thu c b o v th c v t, d n xu t và các s n ph m chuy n hoá c a thu c b o v th c v t có đ c tính còn lưu l i trong nông s n hàng hoá và môi trư ng sau khi s d ng thu c b o v th c v t; 9. M c dư lư ng t i đa cho phép là lư ng t i đa m t lo i thu c b o v th c v t đư c ch p nh n cho phép t n t i trong nông s n, th c ph m hay th c ăn gia súc mà không
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. gây đ c h i cho ngư i và v t nuôi. M c dư lư ng t i đa cho phép đư c bi u th b ng miligam thu c b o v th c v t trong m t kilôgam nông s n hàng hoá; 10. S n xu t thu c b o v th c v t là quá trình t ng h p, ch bi n ra ho t ch t ho c thu c k thu t; 11. Gia công thu c b o v th c v t là quá trình h n h p thu c k thu t v i các dung môi, ph gia theo công th c và quy trình nh t đ nh đ t o ra thu c thành ph m các d ng khác nhau theo m c đích s d ng; 12. Buôn bán là nh ng ho t đ ng mua và bán bao g m bán buôn, bán l và trao đ i hàng hoá đ l y thu c b o v th c v t trên th trư ng Vi t Nam. Đi u 3. T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t đ ng s n xu t, xu t kh u, nh p kh u, b o qu n, d tr , v n chuy n, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t Vi t Nam ph i tuân theo pháp lu t v qu n lý thu c b o v th c v t c a Vi t Nam và Đi u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. Đi u 4. Hàng năm, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b công khai danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, thu c b o v th c v t h n ch s d ng và thu c b o v th c v t c m s d ng trên lãnh th Vi t Nam. Khi xét th y c n thi t, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t đ nh vi c h n ch s d ng ho c c m s d ng các lo i thu c b o v th c v t đã có trong danh m c đư c phép s d ng Vi t Nam. Th i h n có hi u l c th c hi n quy t đ nh này do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh cho t ng lo i thu c. Đi u 5. Nghiêm c m các hành vi: 1. S n xu t, gia công, sang chai, đóng gói, nh p kh u, tàng tr , v n chuy n, buôn bán và s d ng thu c b o v th c v t trong danh m c c m s d ng; thu c b o v th c v t gi ; thu c b o v th c v t không rõ ngu n g c; thu c b o v th c v t có nhãn không phù h p v i quy đ nh v nhãn hàng hoá ho c vi ph m v nhãn hi u đang đư c b o h ; thu c b o v th c v t ngoài danh m c h n ch s d ng, đư c phép s d ng Vi t Nam, tr trư ng h p vi c nh p kh u đ kh o nghi m ho c đ s d ng trong các d án đ u tư nư c ngoài theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 31 Pháp l nh b o v và ki m d ch th c v t; 2. Nh p kh u, buôn bán, s d ng thu c b o v th c v t h t h n s d ng; 3. Qu ng cáo thu c b o v th c v t không có trong danh m c thu c b o v th c v t đư c phép s d ng, thu c b o v th c v t h n ch s d ng và thu c b o v th c v t c m s d ng trên lãnh th Vi t Nam. Chương 2: S N XU T, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THU C B O V TH C V T
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 6. Ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t bao g m: 1. S n xu t các ho t ch t, thu c k thu t; 2. Gia công các ho t ch t ho c thu c k thu t thành thu c thành ph m các d ng khác nhau đ s d ng; 3. Sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t t kh i lư ng, dung tích l n thành kh i lư ng, dung tích nh . Đi u 7. T ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t ph i có đ các đi u ki n sau: 1. Ngư i tr c ti p đi u hành s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t ph i có ch ng ch hành ngh ; 2. Có quy trình công ngh s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói theo quy đ nh, b o đ m ch t lư ng thu c b o v th c v t; 3. Có đ a đi m đư c cơ quan có th m quy n cho phép; 4. Có trang thi t b b o đ m v sinh lao đ ng, an toàn s c kho cho ngư i, v t nuôi, môi trư ng, phòng, ch ng cháy, n ; 5. Có h th ng x lý ch t th i theo quy đ nh c a cơ quan có th m quy n v môi trư ng; 6. Có cơ s ki m tra ch t lư ng s n ph m ho c đăng ký v i cơ quan ki m tra ch t lư ng g n nh t đ ki m tra ch t lư ng thu c trư c khi xu t xư ng. Đi u 8. Đi u ki n c p ch ng ch hành ngh cho ngư i tr c ti p đi u hành s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t: 1. Có trình đ chuyên môn v hoá h c ho c b o v th c v t t đ i h c tr lên; 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy đ nh. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh th t c c p ch ng ch hành ngh . Đi u 9. Vi c đăng ký s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t đư c th c hi n theo quy đ nh như sau: Cơ quan nhà nư c có th m quy n ch c p đăng ký kinh doanh v ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t khi ngư i tr c ti p qu n lý, đi u hành ho t đ ng này có ch ng ch hành ngh do cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v th c v t đ a phương c p.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T ch c, cá nhân đư c quy n ho t đ ng s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t k t khi có đ các đi u ki n quy đ nh t i Đi u 7 c a Đi u l này và cam k t th c hi n đúng các đi u ki n đó trong su t quá trình ho t đ ng. T ch c, cá nhân nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t thì ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Đi u 10. T ch c, cá nhân đư c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói các lo i thu c b o v th c v t sau: 1. Các lo i thu c có trong danh m c thu c đư c phép s d ng, h n ch s d ng Vi t Nam do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn công b ; 2. Các lo i thu c b o v th c v t trong h p đ ng đã ký v i thương nhân nư c ngoài đ tái xu t; đ s d ng th ho c đ s d ng trong các d án đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Đi u 11. T ch c, cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t có trách nhi m: 1. Báo cáo tình hình s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói hàng quý, hàng năm theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v i cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t; 2. Khi không ti p t c s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t thì ph i báo cáo b ng văn b n cho cơ quan nhà nư c có th m quy n c p đăng ký kinh doanh và cơ quan nhà nư c có th m quy n v b o v và ki m d ch th c v t bi t; 3. Ngư i xin c p ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t ph i n p l phí theo quy đ nh c a Nhà nư c. Chương 3: XU T KH U, NH P KH U THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C B O V TH C V T Đi u 12. Nh p kh u thu c thành ph m và nguyên li u đ s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói thu c b o v th c v t: 1. T ch c, cá nhân đư c nh p kh u thu c thành ph m, nguyên li u trong danh m c thu c đư c phép s d ng ho c h n ch s d ng Vi t Nam đ s n xu t, gia công, sang chai, đóng gói theo quy đ nh c a Ngh đ nh này; 2. T ch c, cá nhân nh p kh u thu c thành ph m, nguyên li u thu c b o v th c v t ngoài danh m c đư c phép s d ng đ gia công, đóng gói t i Vi t Nam nh m m c đích tái xu t theo h p đ ng đã ký v i nư c ngoài ph i có gi y phép nh p kh u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và ph i ch u s ki m tra vi c tái xu t đó c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n;
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. T ch c, cá nhân nh p kh u thu c b o v th c v t chưa có trong danh m c đư c phép s d ng đ kh o nghi m, đ s d ng trong các d án đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam mà đư c phép dùng lo i thu c này ho c nh p kh u thu c b o v th c v t trong danh m c h n ch s d ng ph i có gi y phép nh p kh u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh đi u ki n và th t c c p gi y phép nh p kh u thu c b o v th c v t. Đi u 13. T ch c, cá nhân có đăng ký kinh doanh đư c phép xu t kh u thu c, nguyên li u thu c b o v th c v t theo quy đ nh v ho t đ ng xu t nh p kh u c a Nhà nư c. Chương 4: V N CHUY N, B O QU N, BUÔN BÁN THU C B O V TH C V T TRONG NƯ C Đi u 14. Vi c v n chuy n thu c b o v th c v t ph i theo đúng yêu c u k thu t c a t ng lo i thu c và ph i b o đ m an toàn cho ngư i, b o v môi trư ng và h sinh thái. Đi u 15. Thu c b o v th c v t ph i đư c b o qu n trong kho. Kho ch a thu c ph i đúng yêu c u k thu t đ m b o ch t lư ng thu c, đ m b o an toàn đ i v i ngư i, b o v môi trư ng và h sinh thái. Đi u 16. T ch c, cá nhân buôn bán thu c b o v th c v t ph i có đ các đi u ki n sau: 1. Có ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t; 2. Có c a hàng bán thu c và kho ch a thu c đúng quy đ nh; 3. Có trang thi t b c n thi t b o đ m an toàn cho ngư i, v sinh môi trư ng, phòng ch ng cháy, n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 17. Đi u ki n c p ch ng ch hành ngh cho ngư i buôn bán thu c b o v th c v t: 1. Có văn b ng v trung c p nông, lâm nghi p ho c gi y ch ng nh n đã tham d l p h c chuyên môn v thu c b o v th c v t do Chi c c b o v th c v t c p; 2. Có gi y ch ng nh n s c kho do cơ quan y t c p huy n tr lên c p theo quy đ nh. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy đ nh th t c c p ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c v t. Đi u 18. Cơ quan nhà nư c có th m quy n ch c p đăng ký kinh doanh đ i v i ho t đ ng buôn bán thu c b o v th c v t khi ngư i buôn bán thu c có ch ng ch hành ngh do Chi c c b o v th c v t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p.
Đồng bộ tài khoản