Nghị định số 58/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
131
lượt xem
18
download

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 58/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 58/2009/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 07 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T THI HÀNH ÁN DÂN S V TH T C THI HÀNH ÁN DÂN S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi hành án dân s ngày 14 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t các i u 46, 60, 65, 73, 85, 86, 98 và hư ng d n thi hành m t s n i dung c a Lu t Thi hành án dân s v th t c thi hành án dân s nh m áp ng yêu c u qu n lý Nhà nư c trong ho t ng thi hành án dân s . i u 2. Th i hi u yêu c u thi hành án 1. ương s có quy n yêu c u thi hành án trong th i hi u yêu c u thi hành án quy nh t i kho n 1 i u 30 Lu t Thi hành án dân s . 2. Trư ng h p do s ki n b t kh kháng ho c tr ng i khách quan d n n vi c không th g i ơn yêu c u thi hành án úng h n theo quy nh t i kho n 1 i u này thì ương s có quy n g i ơn ngh Th trư ng cơ quan thi hành án dân s có thNm quy n thi hành án xem xét. Th i gian x y ra s ki n b t kh kháng ho c x y ra tr ng i khách quan nên không th yêu c u thi hành án úng h n không tính vào th i hi u yêu c u thi hành án. 3. S ki n b t kh kháng ho c tr ng i khách quan thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) S ki n b t kh kháng là trư ng h p thiên tai, h a ho n, ch h a;
 2. b) Tr ng i khách quan là trư ng h p ương s không nh n ư c b n án, quy t nh mà không ph i do l i c a h ; ương s i công tác vùng biên gi i, h i o mà không th g i ơn yêu c u thi hành án úng h n; tai n n, m n ng n m c m t kh năng nh n th c, ph i i u tr n i trú ho c do l i c a cơ quan xét x , cơ quan thi hành án dân s ho c cơ quan, cá nhân khác d n n vi c ương s không th yêu c u thi hành án úng h n ho c ương s ch t mà chưa xác nh ư c ngư i th a k ; t ch c h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th , c ph n hóa mà chưa xác nh ư c t ch c, cá nhân m i có quy n yêu c u thi hành án theo quy nh c a pháp lu t. 4. ơn ngh ph i ghi rõ h , tên, a ch c a ngư i yêu c u; tên cơ quan thi hành án dân s nơi yêu c u; h , tên a ch c a ngư i ư c thi hành án, ngư i ph i thi hành án, n i dung c a vi c thi hành án, lý do không th yêu c u thi hành án úng h n. Kèm theo ơn ph i có b n án, quy t nh ư c yêu c u thi hành và tài li u ch ng minh lý do không th yêu c u thi hành án úng h n. i v i trư ng h p x y ra thiên tai, h a ho n, ch h a ho c do ương s ch t mà chưa xác nh ư c ngư i th a k hay do tr ng i khách quan khác x y ra t i a phương nên không th yêu c u thi hành án úng h n thì ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. i v i trư ng h p do ph i ch a b nh n i trú nên không th yêu c u thi hành án úng h n thì ph i có xác nh n ho c gi y nh p vi n, xu t vi n c a t ch c y t c p huy n tr lên. i v i trư ng h p do yêu c u công tác nên không th yêu c u thi hành án úng h n thì ph i có xác nh n c a Th trư ng cơ quan, ơn v ho c gi y c i công tác c a cơ quan, ơn v ó. i v i nh ng trư ng h p b t kh kháng, tr ng i khách quan khác nên không th yêu c u thi hành án úng h n thì ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n ho c tài li u h p pháp khác ch ng minh. Xác nh n c a t ch c, cá nhân có thNm quy n ph i th hi n rõ a i m, n i dung và th i gian x y ra s ki n b t kh kháng ho c tr ng i khách quan d n n vi c ương s không th yêu c u thi hành án úng h n. i u 3. Th a thu n thi hành án 1. Vi c th a thu n v thi hành án c a ương s ph i ư c l p thành văn b n nêu rõ th i gian, a i m, n i dung th a thu n, có ch ký c a các bên tham gia th a thu n và xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi ti n hành vi c th a thu n. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án có yêu c u v vi c thi hành án khác v i n i dung b n án, quy t nh ã tuyên và ư c ngư i ư c thi hành án ch p thu n thì vi c thi hành án ư c th c hi n theo yêu c u ó. Vi c th a thu n trư c khi yêu c u cơ quan thi hành án t ch c thi hành do các ương s t nguy n th c hi n. 2. Sau khi Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ban hành quy t nh thi hành án, ương s có quy n yêu c u Ch p hành viên ch ng ki n vi c th a thu n. Ch p hành viên ư c giao gi i quy t vi c thi hành án có trách nhi m ch ng ki n và ký tên vào văn b n th a thu n. Trư ng h p th a thu n vi ph m i u c m c a pháp lu t ho c trái o c xã h i thì Ch p hành viên có quy n t ch i nhưng ph i l p biên b n và nêu rõ lý do.
 3. Ngư i yêu c u Ch p hành viên ch ng ki n vi c th a thu n ngoài tr s cơ quan thi hành án dân s mà phát sinh chi phí thì ph i thanh toán các chi phí h p lý cho cơ quan thi hành án dân s . 3. Trư ng h p ương s không t nguy n th c hi n theo úng n i dung ã th a thu n thì cơ quan thi hành án dân s căn c n i dung b n án, quy t nh; ơn yêu c u thi hành án và k t qu ã thi hành theo th a thu n ra quy t nh thi hành án. Trư ng h p cơ quan thi hành án dân s ang t ch c thi hành án mà ương s th a thu n v vi c không yêu c u cơ quan thi hành án dân s thi hành m t ph n ho c toàn b b n án, quy t nh thì căn c th a thu n c a ương s , cơ quan thi hành án dân s ra quy t nh ình ch thi hành án i v i ph n th a thu n không yêu c u thi hành theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 50 c a Lu t Thi hành án dân s , tr trư ng h p th a thu n vi ph m i u c m c a pháp lu t, trái o c xã h i, không úng v i th c t , làm nh hư ng n quy n và l i ích h p pháp c a ngư i th ba ho c nh m tr n tránh phí thi hành án. Trư ng h p th a thu n nêu trên ư c th c hi n sau khi tài s n ã ư c bán ho c giao cho ngư i khác nh n thi hành án thì ph i ư c s ng ý c a ngư i mua ư c tài s n ho c ngư i nh n tài s n thi hành án. Chương 2. TH T C THI HÀNH ÁN DÂN S i u 4. Nh n ơn yêu c u thi hành án 1. Vi c c p ho c g i b ng ư ng bưu i n gi y biên nh n cho ngư i n p ơn ph i ư c th c hi n ngay sau khi nh n ư c ơn. 2. ơn yêu c u thi hành án ph i có y các n i dung theo quy nh t i i u 31 Lu t Thi hành án dân s . Trư ng h p ơn yêu c u thi hành án không có y các n i dung theo quy nh ho c không nêu rõ thông tin v i u ki n thi hành án c a ngư i ph i thi hành án nhưng không yêu c u xác minh thì cơ quan thi hành án dân s thông báo ương s b sung n i dung ơn yêu c u thi hành án trư c khi ra quy t nh thi hành án. 3. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ơn, n u có căn c t ch i nh n ơn yêu c u thi hành án, cơ quan thi hành án dân s ph i g i văn b n thông báo cho ương s bi t v vi c t ch i nh n ơn và nêu rõ lý do. i u 5. Ra quy t nh thi hành án 1. Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra m t quy t nh thi hành án chung cho các kho n thu c di n ch ng thi hành trong m t b n án, quy t nh. Trư ng h p trong b n án, quy t nh có các kho n v tr l i ti n, tài s n thì i v i m i ngư i ư c thi hành án, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra m t quy t nh thi hành án. Trư ng h p trong m t b n án, quy t nh có nhi u ngư i ph i thi hành án ph i thi hành nhi u kho n thì i v i m i ngư i ph i thi hành án, Th trư ng cơ quan
 4. thi hành án dân s ra m t quy t nh thi hành án chung cho các kho n mà ngư i ó ph i thi hành. 2. Trư ng h p thi hành quy n, nghĩa v liên i thì Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra m t quy t nh thi hành án chung cho nh ng ngư i có quy n, nghĩa v liên i. 3. Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra m t quy t nh thi hành án cho m i ơn yêu c u thi hành án. Trư ng h p trong b n án, quy t nh có m t ngư i ph i thi hành án cho nhi u ngư i ư c thi hành án và các ương s n p ơn yêu c u thi hành án vào cùng th i i m thì Th trư ng cơ quan thi hành án dân s có th ra m t quy t nh thi hành án chung cho nhi u ơn yêu c u. Trư ng h p nhi u ngư i ư c nh n m t tài s n c th theo b n án, quy t nh mà ch có m t s ngư i có ơn yêu c u thi hành án thì Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra quy t nh thi hành án i v i nh ng ngư i ã có ơn yêu c u, ng th i thông báo cho nh ng ngư i ư c thi hành khác theo b n án, quy t nh ó bi t làm ơn yêu c u thi hành án trong th i h n 30 ngày, k t ngày ư c thông báo. H t th i h n trên, n u ngư i ư c thông báo không yêu c u thi hành án thì Ch p hành viên t ch c giao tài s n cho ngư i ã có ơn yêu c u thi hành án qu n lý. Quy n và l i ích h p pháp c a nh ng ngư i ư c thi hành án i v i tài s n ó ư c gi i quy t theo th a thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t. 4. Trư ng h p sau khi tr i th i gian x y ra s ki n b t kh kháng ho c tr ng i khách quan mà th i hi u yêu c u thi hành án v n còn thì Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra quy t nh thi hành án. Trư ng h p ã h t th i hi u yêu c u thi hành án thì cơ quan thi hành án t ch i nh n ơn yêu c u thi hành án theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này. Trư ng h p ã ra quy t nh thi hành án mà th i hi u yêu c u thi hành án ã h t thì Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra quy t nh thu h i quy t nh thi hành án ã ban hành. Ngư i có l i trong vi c ra quy t nh thi hành án i v i b n án, quy t nh ã h t th i hi u yêu c u thi hành án ph i ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Xác minh i u ki n thi hành án 1. Ngư i ư c thi hành án có quy n t mình ho c y quy n cho ngư i khác xác minh i u ki n thi hành án. Cơ quan, t ch c, cá nhân ang n m gi thông tin ho c qu n lý tài s n, tài kho n c a ngư i ph i thi hành án có trách nhi m cung c p thông tin khi ngư i ư c thi hành án ho c ngư i i di n theo y quy n c a ngư i ư c thi hành án y quy n có yêu c u. Trư ng h p cơ quan, t ch c, cá nhân ó t ch i cung c p thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. K t qu xác minh ư c công nh n và làm căn c t ch c vi c thi hành án, tr trư ng h p Ch p hành viên th y c n thi t ph i xác minh l i. Vi c xác minh l i c a Ch p hành viên ư c ti n hành trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c k t qu xác minh do ương s cung c p.
 5. Trư ng h p ngư i ư c thi hành án, cơ quan, t ch c, cá nhân c tình cung c p thông tin sai s th t v i u ki n thi hành án c a ngư i ph i thi hành án thì ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t, thanh toán các chi phí phát sinh, trư ng h p gây ra thi t h i thì ph i b i thư ng. 2. Ngư i ư c thi hành án khi yêu c u Ch p hành viên xác minh i u ki n thi hành án ph i xu t trình các tài li u ho c biên b n làm vi c ch ng minh vi c ngư i ó ho c ngư i i di n theo y quy n ã ti n hành xác minh t i các cơ quan, t ch c, cá nhân ang n m gi các thông tin v tài s n, ang qu n lý tài s n, tài kho n c a ngư i ph i thi hành án nhưng không có k t qu . Vi c xác minh t i các cơ quan, t ch c, cá nhân ư c coi là không có k t qu khi ngư i ư c thi hành án ho c ngư i ư c y quy n ch ng minh ã tr c ti p ho c yêu c u b ng văn b n nhưng ã quá th i h n 01 tháng, k t ngày yêu c u nhưng không nh n ư c văn b n tr l i c a cơ quan, t ch c, cá nhân mà không có lý do chính áng. 3. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án ph i thi hành ng th i c kho n nghĩa v thi hành án theo ơn yêu c u và nghĩa v thi hành án thu c di n Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ch ng ra quy t nh thi hành án thì vi c xác minh i u ki n thi hành án c a ương s ư c Ch p hành viên ch ng ti n hành cho n khi ngư i ph i thi hành án thi hành xong kho n nghĩa v thu c di n ch ng. K t qu xác minh ti p t c ư c công nh n t ch c thi hành kho n nghĩa v theo ơn yêu c u. Vi c xác minh các tài s n ti p theo c a ngư i ph i thi hành án ư c ti n hành theo yêu c u c a ngư i ư c thi hành án. 4. Khi xác minh tr c ti p, Ch p hành viên ph i xác minh c th i u ki n kinh t , hi n tr ng tài s n, căn c vào n i dung trình bày c a ương s ho c cơ quan, t ch c khác cung c p. i v i các tài s n ph i ăng ký quy n s h u, s d ng, ăng ký giao d ch b o m thì còn ph i xác minh t i các cơ quan có ch c năng ăng ký tài s n ó. i v i ngư i ph i thi hành án là cơ quan, t ch c, Ch p hành viên tr c ti p xem xét tài s n, ki m tra h th ng s sách qu n lý v n, tài s n, xác minh t i các cơ quan, t ch c khác có liên quan ang qu n lý, b o qu n, lưu gi thông tin v tài s n, tài kho n c a ngư i ph i thi hành án. Trư ng h p c n thi t, Ch p hành viên có quy n m i cơ quan chuyên môn ho c chuyên gia làm rõ các n i dung c n xác minh. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ph i th c hi n yêu c u c a Ch p hành viên và ph i ch u trách nhi m v các n i dung thông tin ã cung c p. 5. i v i vi c thi hành án thu c di n ch ng thi hành án mà ngư i ph i thi hành án không có i u ki n thi hành án thì ít nh t 6 tháng m t l n Ch p hành viên ph i th c hi n xác minh i u ki n thi hành án c a ương s . Trư ng h p ngư i ph i thi hành án không có i u ki n thi hành án mà ang ch p hành hình ph t tù ho c không xác nh ư c a ch , nơi cư trú m i thì th i h n xác minh gi a các l n không ư c quá m t năm.
 6. i v i vi c xác minh i u ki n thi hành án theo ơn yêu c u thì vi c xác minh ư c th c hi n theo yêu c u c a ngư i ư c thi hành án. Ngư i ư c thi hành án có nghĩa v ch ng minh vi c ngư i ph i thi hành án có tài s n thi hành án và yêu c u thi hành án tr l i trong trư ng h p Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ã ra quy t nh tr l i ơn yêu c u thi hành án. i u 7. Thông báo v thi hành án 1. Vi c thông báo tr c ti p cho ương s , ngư i có quy n, nghĩa v liên quan ư c th c hi n như sau: a) Do Ch p hành viên, công ch c làm công tác thi hành án giao văn b n c n thông báo cho ngư i ư c thông báo; b) Do bưu tá; ngư i ư c cơ quan thi hành án y quy n; t ch c t dân ph ; trư ng thôn, làng, p, b n, khóm, buôn, phum, sóc; y ban nhân dân, công an c p xã; Th trư ng cơ quan, ơn v ; Giám sát tr i giam, tr i t m giam nơi ngư i ư c thông báo có a ch , cư trú, công tác, ch p hành hình ph t tù giao văn b n c n thông báo cho ngư i ư c thông báo. 2. Trư ng h p ương s , ngư i có quy n, nghĩa v liên quan yêu c u ư c nh n thông báo b ng i n tín, fax, email ho c hình th c khác thì vi c thông báo tr c ti p có th ư c th c hi n theo hình th c ó n u không gây tr ng i cho cơ quan thi hành án dân s . 3. ương s , ngư i có quy n, nghĩa v liên quan có thay i v a ch liên l c thì ph i k p th i thông báo cho cơ quan thi hành án dân s có thNm quy n t ch c thi hành án bi t th c hi n vi c thông báo theo a ch m i. ương s , ngư i có quy n, nghĩa v liên quan không thông báo a ch m i thì vi c thông báo theo a ch ư c xác nh trư c ó ư c coi là h p l . i u 8. Áp d ng bi n pháp b o m và cư ng ch thi hành án 1. Ch p hành viên căn c vào n i dung b n án, quy t nh; tính ch t, m c , nghĩa v thi hành án; i u ki n c a ngư i ph i thi hành án; ngh c a ương s và tình hình th c t c a a phương l a ch n vi c áp d ng bi n pháp b o m, bi n pháp cư ng ch thi hành án thích h p. Vi c áp d ng bi n pháp b o m, cư ng ch thi hành án ph i tương ng v i nghĩa v c a ngư i ph i thi hành án và các chi phí c n thi t. Trư ng h p ngư i ph i thi hành án ch có m t tài s n duy nh t l n hơn nhi u l n so v i nghĩa v ph i thi hành án mà tài s n ó không th phân chia ư c ho c vi c phân chia làm gi m áng k giá tr c a tài s n thì Ch p hành viên v n có quy n áp d ng bi n pháp b o m, cư ng ch thi hành án. 2. Ngoài nh ng trư ng h p do Lu t Thi hành án dân s quy nh, cơ quan thi hành án dân s không t ch c cư ng ch thi hành án có huy ng l c lư ng trong th i gian 15 ngày trư c và sau t t Nguyên án; các ngày truy n th ng i v i các i tư ng chính sách, n u h là ngư i ph i thi hành án.
 7. 3. Trong trư ng h p c n thi t, Th trư ng cơ quan thi hành án c p t nh và c p huy n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân cùng c p, Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu báo cáo Tư l nh quân khu ít nh t là 5 ngày làm vi c trư c khi t ch c cư ng ch thi hành các v án l n, ph c t p, có nh hư ng v an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i t i a bàn theo quy nh t i kho n 1 i u 172, kho n 2 i u 173 và kho n 2 i u 174 c a Lu t Thi hành án dân s . 4. Tài s n ã ư c giao trên th c t cho ngư i ư c nh n tài s n và ngư i ó ã ký nh n vào biên b n giao, nh n tài s n nhưng sau ó b ương s chi m l i thì cơ quan thi hành án dân s không có trách nhi m giao l i tài s n cho ngư i ư c nh n tài s n. Ngư i ã nh n tài s n có quy n yêu c u y ban nhân dân ho c cơ quan có thNm quy n gi i quy t. i u 9. T m gi gi y t , tài s n thi hành án 1. Trong trư ng h p c n thi t, Ch p hành viên có th yêu c u l c lư ng c nh sát ho c t ch c, cá nhân khác h tr vi c t m gi gi y t , tài s n c a ương s . 2. Biên b n t m gi tài s n, gi y t ph i ghi rõ tên ngư i b t m gi tài s n, gi y t ; lo i tài s n, gi y t b t m gi ; s lư ng, kh i lư ng, kích thư c và các c i m khác c a tài s n, gi y t b t m gi . Tài s n t m gi là ti n m t thì ph i ghi rõ s lư ng t , m nh giá các lo i ti n, n u là ngo i t thì ph i ghi là ti n nư c nào và trong trư ng h p c n thi t còn ph i ghi c s sê ri trên ti n. Tài s n t m gi là kim khí quý, á quý ph i niêm phong trư c m t ngư i b t m gi tài s n ho c thân nhân c a h . Trư ng h p ngư i b t m gi gi y t , tài s n ho c nhân thân c a h không ng ý ch ng ki n vi c niêm phong thì ph i có m t c a ngư i làm ch ng. Trên niêm phong ph i ghi rõ lo i tài s n, s lư ng, kh i lư ng và các c i m khác c a tài s n ã niêm phong, có ch ký c a Ch p hành viên, ngư i b t m gi ho c thân nhân c a h ho c ngư i làm ch ng. Vi c niêm phong ph i ghi vào biên b n t m gi tài s n. Tài s n, gi y t t m gi ư c b o qu n theo quy nh t i i u 58 Lu t Thi hành án dân s . 3. Khi tr l i tài s n, gi y t t m gi , Ch p hành viên yêu c u ngư i n nh n xu t trình các gi y t ch ng minh là ngư i b t m gi tài s n, gi y t ho c là ngư i ư c ngư i ó y quy n. Ch p hành viên yêu c u ngư i n nh n ki m tra v s lư ng, kh i lư ng, kích thư c và các c i m khác c a tài s n, gi y t b t m gi dư i s ch ng ki n c a th kho cơ quan thi hành án dân s . Vi c tr l i tài s n, gi y t ph i l p thành biên b n. i u 10. T m d ng vi c ăng ký, chuy n quy n s h u, s d ng, thay i hi n tr ng tài s n
 8. K t th i i m nh n ư c quy t nh v vi c t m d ng ăng ký, chuy n quy n s h u, s d ng, thay i hi n tr ng tài s n, cơ quan ăng ký, chuy n quy n s h u, s d ng và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan không ư c th c hi n vi c ăng ký, chuy n quy n s h u, s d ng ho c thay i hi n tr ng tài s n cho n khi nh n ư c quy t nh c a Ch p hành viên v vi c kê biên tài s n ho c ch m d t vi c t m d ng vi c ăng ký, chuy n quy n s h u, s d ng, thay i hi n tr ng tài s n. i v i tài s n ư c ăng ký, chuy n quy n s h u, s d ng, thay i hi n tr ng sau th i i m này thì Ch p hành viên có quy n x lý thi hành án theo quy nh c a pháp lu t, n u có tranh ch p thì hư ng d n các bên kh i ki n gi i quy t theo th t c t t ng dân s . i u 11. Phong t a ti n trong tài kho n 1. Quy t nh phong t a tài kho n ph i xác nh rõ s ti n b phong t a. Ch p hành viên giao tr c ti p quy t nh phong t a tài kho n c a ngư i ph i thi hành án cho ngư i i di n theo pháp lu t c a Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng khác ang qu n lý tài kho n c a ngư i ph i thi hành án ho c ngư i ch u trách nhi m nh n văn b n c a cơ quan, t ch c ó và l p biên b n v vi c giao quy t nh. Biên b n ph i có ch ký c a Ch p hành viên, ngư i nh n quy t nh phong t a tài kho n c a ngư i ph i thi hành án. Trư ng h p ngư i nh n quy t nh phong t a tài kho n c a ngư i ph i thi hành án không ký thì ph i có ch ký c a ngư i làm ch ng. 2. K t th i i m nh n ư c quy t nh phong t a tài kho n, Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng khác ang qu n lý tài kho n c a ngư i ph i thi hành án ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh phong t a tài kho n. Ch p hành viên có trách nhi m b o m t nh ng thông tin v tài kho n c a ngư i ph i thi hành án b áp d ng bi n pháp b o m khi ư c Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng khác cung c p. i u 12. Kh u tr ti n trong tài kho n 1. Quy t nh kh u tr ti n trong tài kho n ph i ghi rõ các n i dung sau: a) Ngày, tháng, năm ban hành quy t nh; b) Căn c ban hành quy t nh; c) H tên Ch p hành viên; d) H tên ngư i ph i thi hành án; ) S tài kho n c a ương s ; e) Tên, a ch Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng khác nơi m tài kho n;
 9. g) S ti n ph i kh u tr ; h) S tài kho n c a cơ quan thi hành án dân s nh n kho n ti n b kh u tr ; i) Th i h n th c hi n vi c kh u tr . 2. Trư ng h p i tư ng b cư ng ch có m tài kho n ti n g i t i nhi u Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng thương m i, t ch c tín d ng khác nhau thì Ch p hành viên căn c s dư tài kho n quy t nh áp d ng bi n pháp cư ng ch kh u tr ti n trong tài kho n i v i m t tài kho n ho c nhi u tài kho n m b o thu ti n ph i thi hành án và chi phí cư ng ch thi hành án (n u có). i u 13. Thu ti n t ho t ng kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án 1. Ch p hành viên thu ti n t ho t ng kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án theo nh kỳ hàng ngày, tu n, tháng, quý ho c năm tùy theo tính ch t ngành ngh kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án. Khi xác nh m c ti n thu t ho t ng kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án, ch p hành viên căn c vào k t qu kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án trên cơ s s sách, gi y t và tình hình kinh doanh th c t c a ngư i ph i thi hành án. 2. M c l i s ti n t i thi u cho ho t ng s n xu t kinh doanh và sinh ho t c a ngư i ph i thi hành án và gia ình ph i m b o i u ki n sinh ho t t i thi u cho ngư i ph i thi hành án và ngư i ư c nuôi dư ng. Vi c xác nh m c sinh ho t t i thi u c a ngư i ph i thi hành án và ngư i mà ngư i ó có nghĩa v c p dư ng, nuôi dư ng ư c căn c vào chuNn nghèo áp d ng i v i a phương nơi h sinh s ng. M c l i s ti n t i thi u cho ho t ng s n xu t kinh doanh do Ch p hành viên n nh căn c vào tính ch t ngành, ngh kinh doanh; quy mô kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án và m c n nh này có th ư c i u ch nh. i u 14. Thu ti n, tài s n c a ngư i ph i thi hành án ang do ngư i th ba gi . T ch c, cá nhân ang gi ti n, tài s n c a ngư i ph i thi hành án mà không th c hi n quy t nh c a Ch p hành viên v vi c giao n p s ti n, tài s n ó thì b áp d ng các bi n pháp b o m, bi n pháp cư ng ch thi hành án. Chi phí cư ng ch thi hành án do ngư i ph i thi hành án ch u. i u 15. Xác nh giá i v i tài s n kê biên 1. Ch p hành viên xác nh giá i v i tài s n kê biên có giá tr nh là tài s n mà t i th i i m xác nh giá, s n phNm cùng lo i chưa qua s d ng có giá bán trên th trư ng không quá 2.000.000 ng (hai tri u ng). 2. Trư ng h p do không ký ư c h p ng d ch v quy nh t i i m a kho n 3 i u 98 Lu t Thi hành án dân s , Ch p hành viên tham kh o ý ki n c a cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan trư c khi xác nh giá c a tài s n kê biên.
 10. i u 16a. Chuy n giao quy n s h u trí tu Trư ng h p Ch p hành viên quy t nh chuy n giao quy n s h u trí tu cho cơ quan, t ch c, cá nhân khác khai thác, s d ng theo quy nh t i kho n 4 i u 84 c a Lu t S h u trí tu , thì vi c chuy n giao quy n nói trên ph i phù h p v i các quy nh v chuy n giao quy n s h u trí tu theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu . i u 16. nh giá quy n s h u trí tu 1. Vi c nh giá quy n s h u trí tu thi hành án th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thNm nh giá quy n s h u trí tu . 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân có yêu c u nh giá quy n s h u trí tu ph i thanh toán chi phí cho vi c nh giá theo quy nh t i i u 73 c a Lu t Thi hành án dân s . i u 17. Bán u giá quy n s h u trí tu 1. ThNm quy n bán u giá quy n s h u trí tu : a) T ch c bán u giá th c hi n vi c bán u giá quy n s h u trí tu có giá tr trên 10.000.000 ng; b) Ch p hành viên th c hi n vi c bán u giá quy n s h u trí tu có giá tr n 10.000.000 ng ho c trong trư ng h p t i t nh, thành ph nơi t ch c thi hành án chưa có t ch c bán u giá, ho c tuy có nhưng t ch c ó t ch i ký h p ng d ch v bán u giá. 2. Vi c bán u giá quy n s h u trí tu th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. i u 18. X lý v t ch ng, tài s n t m gi b tuyên t ch thu, sung qu nhà nư c 1. Cơ quan tài chính có trách nhi m ti p nh n x lý v t ch ng, tài s n b tuyên t ch thu, sung qu nhà nư c, tr trư ng h p v t ch t, tài s n là vũ khí, công c h tr , v t li u n , ch t cháy, ch t c, ch t phóng x , trang b , phương ti n k thu t chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh ho c v t phNm thu c di tích l ch s , văn hóa thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n qu n lý lo i tài s n ó có trách nhi m ti p nh n. 2. Cơ quan thi hành án dân s thông báo và n nh cho cơ quan có trách nhi m ti p nh n v t ch ng, tài s n th i h n 30 ngày, k t ngày ư c thông báo ti p nh n. H t th i h n nêu trên mà không ti p nh n v t ch ng, tài s n thì cơ quan có trách nhi m ti p nh n ph i thanh toán các kho n chi phí cho vi c b o qu n tài s n và ph i ch u m i r i ro k t th i i m ch m ti p nh n. Vi c chuy n giao v t ch ng, tài s n t m gi b tuyên t ch thu, sung qu nhà nư c ư c th c hi n t i kho cơ quan thi hành án dân s ho c t i nơi ang gi v t ch ng, tài s n t m gi . i u 19. Tiêu h y v t ch ng, tài s n
 11. 1. H i ng tiêu h y v t ch ng, tài s n th c hi n vi c tiêu h y v t ch ng, tài s n trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c thành l p. 2. Vi c tiêu h y các lo i v t ch ng, tài s n ư c th c hi n b ng các hình th c t cháy, p v ho c hình th c phù h p khác. Trư ng h p tiêu h y các lo i hóa ch t c h i ho c các v t ch ng, tài s n khác mà c n thi t ph i có các trang thi t b chuyên dùng ho c chuyên gia thì Ch p hành viên ký h p ng v i chuyên gia, cơ quan b o m i u ki n tiêu h y v t ch ng, tài s n th c hi n vi c tiêu h y m b o an toàn và không làm nh hư ng n môi trư ng t i nơi tiêu h y. 3. Kinh phí tiêu h y v t ch ng, tài s n do ngân sách nhà nư c chi tr . i u 20. Áp d ng bi n pháp b o m thi hành án trong trư ng h p y thác thi hành nghĩa v liên i. Trư ng h p y thác thi hành nghĩa v liên i mà ngư i ph i thi hành án cư trú ho c có tài s n nhi u a phương khác nhau mà tài s n a phương nh n y thác không thi hành án thì cơ quan thi hành án dân s nơi nh n y thác có quy n áp d ng các bi n pháp b o m thi hành án i v i t t c nh ng ngư i, tài s n có liên quan n vi c thi hành án tránh trư ng h p tNu tán, tr n tránh vi c thi hành án. i u 21. Thi hành b n án, quy t nh bu c nh n ngư i lao ng tr l i làm vi c 1. Ngư i s d ng lao ng không t nguy n thanh toán ti n lương cho ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 3 i u 121 Lu t Thi hành án dân s thì b áp d ng các bi n pháp b o m, bi n pháp cư ng ch thi hành án. 2. Trư ng h p b n án, quy t nh c a Tòa án ã tuyên có n i dung bu c ngư i s d ng lao ng ph i ti p t c tr lương cho ngư i lao ng k t ngày b n án có hi u l c pháp lu t cho n ngày nh n ngư i lao ng tr l i làm vi c thì vi c thi hành án ư c th c hi n theo úng n i dung c a b n án, quy t nh. Trư ng h p b n án, quy t nh c a Tòa án ã tuyên không có n i dung bu c ngư i s d ng lao ng ph i ti p t c tr lương cho ngư i lao ng k t ngày b n án có hi u l c pháp lu t cho n ngày nh n ngư i lao ng tr l i làm vi c thì vi c thi hành án ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 121 Lu t Thi hành án dân s . i u 22. Thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i 1. Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ch ư c y thác cho cơ quan thi hành án dân s nơi ngư i ph i thi hành án cư trú ho c có tài s n i v i nh ng quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i sau ây khi ngư i ph i thi hành án cư trú ho c có tài s n t nh khác: a) C m ho c bu c ương s th c hi n hành vi nh t nh; giao ngư i chưa thành niên cho cá nhân ho c t ch c trông nom, nuôi dư ng, chăm sóc, giáo d c; t m ình ch quy t nh sa th i ngư i lao ng;
 12. b) Bu c th c hi n trư c m t ph n nghĩa v c p dư ng; bu c th c hi n trư c m t ph n nghĩa v b i thư ng thi t h i do tính m ng, s c kh e b xâm ph m; bu c ngư i s d ng lao ng t m ng ti n lương, ti n công, ti n b i thư ng, tr c p tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. c) Kê biên tài s n ang tranh ch p; d) Cho thu ho ch, cho bán hoa màu ho c s n phNm hàng hóa khác. 2. Trong th i h n 24 gi k t khi nh n ư c quy t nh áp d ng bi n pháp khNn c p t m th i, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ph i xem xét ra quy t nh thi hành án ho c y thác cho cơ quan thi hành án dân s nơi ngư i ph i thi hành án cư trú ho c có tài s n t ch c thi hành. Trong th i h n 24 gi k t khi nh n ư c quy t nh y thác thi hành án, Th trư ng cơ quan thi hành án dân s nh n y thác ph i ra quy t nh thi hành án và áp d ng ngay các bi n pháp theo quy nh t i i u 130 Lu t thi hành án dân s t ch c thi hành. i u 23. Thi hành quy t nh giám c th m, tái th m 1. Giá tr tài s n ư c b i hoàn cho ch s h u ban u trong trư ng h p b n án, quy t nh c a Tòa án b h y, s a m t ph n ho c toàn b theo quy nh t i kho n 3 i u 135 Lu t Thi hành án dân s là giá tài s n trên th trư ng a phương t i th i i m gi i quy t vi c b i hoàn. 2. Trư ng h p phát sinh thi t h i do vi c ra b n án, quy t nh trái pháp lu t ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Xác nh n k t qu thi hành án 1. Th trư ng cơ quan thi hành án dân s có thNm quy n gi i quy t vi c thi hành án xác nh n b ng văn b n v k t qu th c hi n quy n, nghĩa v thi hành án c a ương s theo quy t nh thi hành án khi có yêu c u. 2. N i dung c a văn b n xác nh n ph i th hi n rõ kho n nghĩa v theo b n án, quy t nh, nghĩa v ph i thi hành theo quy t nh thi hành án và k t qu thi hành án cho n th i i m xác nh n. K t qu thi hành án ư c xác nh n th hi n vi c ương s ã th c hi n xong toàn b ho c m t ph n quy n, nghĩa v c a mình theo quy t nh thi hành án ho c thi hành xong nghĩa v thi hành án c a t ng nh kỳ trong trư ng h p vi c thi hành án ư c ti n hành theo nh kỳ. i u 25. Gi i quy t khi u n i v thi hành án 1. i v i ơn khi u n i thu c trư ng h p không ph i th lý gi i quy t thì cơ quan nh n ư c ơn không có trách nhi m th lý nhưng có văn b n ch d n, tr l i ngư i khi u n i trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n ư c ơn. Vi c ch d n, tr l i ch th c hi n m t l n i v i m t v vi c khi u n i; trong trư ng h p ngư i khi u n i g i
 13. kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan n v vi c khi u n i thì g i tr l i các gi y t , tài li u ó cho ngư i khi u n i. Trư ng h p ơn khi u n i v a có n i dung khi u n i, v a có n i dung t cáo thì n i dung khi u n i v thi hành án ư c gi i quy t theo quy nh v gi i quy t khi u n i v thi hành án, n i dung t cáo ư c gi i quy t theo quy nh v gi i quy t t cáo. 2. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a c p dư i nhưng quá th i h n quy nh mà chưa ư c gi i quy t thì Th trư ng cơ quan thi hành án ho c cơ quan qu n lý thi hành án c p trên yêu c u c p dư i gi i quy t, ng th i có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t c a c p dư i và áp d ng bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó.Trong trư ng h p c n áp d ng bi n pháp vư t quá thNm quy n c a mình thì ki n ngh cơ quan nhà nư c, ngư i có thNm quy n x lý. 3. Quy t nh gi i quy t khi u n i l n u c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh áp d ng bi n pháp b o m thi hành án có hi u l c thi hành. 4. Quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c thi hành ư c xem xét l i theo quy nh t i i m b kho n 4 và i m b kho n 7 i u 142 c a Lu t Thi hành án dân s trong các trư ng h p sau ây: a) Quy t nh, hành vi b khi u n i là trái pháp lu t nhưng quy t nh gi i quy t khi u n i cho r ng quy t nh, hành vi ó là úng pháp lu t; b) Vi c gi i quy t khi u n i ã vi ph m quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t khi u n i v thi hành án; c) Có tình ti t m i làm thay i cơ b n k t qu gi i quy t khi u n i. Chương 3. MI N, GI M THI HÀNH ÁN VÀ B O M TÀI CHÍNH THI HÀNH ÁN i u 26. Mi n, gi m nghĩa v thi hành án i v i kho n thu n p ngân sách nhà nư c 1. Ngư i ph i thi hành nghĩa v i v i kho n thu n p ngân sách nhà nư c ã thi hành ư c ít nh t b ng 1/20 kho n ph i thi hành, nhưng giá tr không ư c th p hơn m c án phí không có giá ng ch thì ư c xét mi n, gi m nghĩa v thi hành theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 61 Lu t Thi hành án dân s . 2. Kho n thu n p cho ngân sách nhà nư c ư c xét mi n, gi m là kho n nghĩa v ư c xác nh trong b n án, quy t nh c a Tòa án. Khi kho n nghĩa v ư c xác nh trong b n án, quy t nh ư c mi n, gi m thì ph n lãi ch m thi hành án trên s ti n ư c mi n, gi m ương nhiên ư c mi n. Khi ngư i ph i thi hành án ư c mi n toàn b kho n nghĩa v thu n p cho ngân sách ho c ư c gi m n h t kho n nghĩa v thu n p ngân sách nhà nư c theo quy t nh thi hành án thì vi c thi hành án k t thúc.
 14. 3. M c xét gi m kho n nghĩa v thu n p ngân sách nhà nư c ư c th c hi n như sau: a) i v i kho n nghĩa v ph i thi hành án còn l i có giá tr t 10.000.000 ng n 100.000.000 ng, m i l n gi m không quá 1/3 s ti n còn l i ph i thi hành án; b) i v i kho n nghĩa v ph i thi hành án còn l i có giá tr t trên 100.000.000 ng, m i l n gi m không quá 1/5 s ti n còn l i ph i thi hành án. 4. Vi c l p h sơ ngh xét mi n, gi m kho n nghĩa v thu n p ngân sách nhà nư c do cơ quan thi hành án dân s ang t ch c vi c thi hành án th c hi n. Trư ng h p vi c thi hành án ang do Cơ quan thi hành án dân s c p t nh t ch c thi hành thì Cơ quan thi hành án dân s c p t nh l p h sơ ngh xét mi n, gi m và chuy n cho Tòa án nhân dân c p huy n nơi Cơ quan thi hành án dân s c p t nh óng tr s . i u 27. i tư ng ư c b o m tài chính t ngân sách nhà nư c th c hi n nghĩa v thi hành án 1. Cơ quan nhà nư c. 2. T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i và các cơ quan, ơn v thu c t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i ho t ng hoàn toàn b ng kinh phí do ngân sách nhà nư c c p. 3. ơn v s nghi p do nhà nư c thành l p, ư c ngân sách nhà nư c b o m toàn b kinh phí ho t ng. 4. ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c nhà nư c b o m toàn b kinh phí ho t ng. i u 28. i u ki n ư c b o m tài chính thi hành án Cơ quan, t ch c ph i thi hành án thu c di n ư c b o m tài chính thi hành án ch ư c ngân sách nhà nư c b o m tài chính thi hành án sau khi ã yêu c u ngư i có l i th c hi n nghĩa v nhưng ngư i ó chưa có kh năng th c hi n nghĩa v ho c có nhưng s ti n ã n p ch áp ng m t ph n nghĩa v thi hành án và cơ quan ó ã s d ng kho n kinh phí ti t ki m ư c t ngu n kinh phí t ch ư c c p nhưng v n không có kh năng thi hành án. i u 29. Th m quy n quy t nh b o m tài chính thi hành án 1. Kinh phí b o m thi hành án i v i t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c trung ương qu n lý do ngân sách trung ương b o m; kinh phí b o m thi hành án i v i t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c a phương qu n lý do ngân sách a phương b o m; kinh phí b o m thi hành án i v i các ơn v trong l c lư ng vũ trang do ngân sách nhà nư c b o m. 2. ThNm quy n, m c b o m tài chính t ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t ngân sách nhà nư c. i u 30. Th t c b o m tài chính thi hành án
 15. Cơ quan, t ch c ph i thi hành án thu c di n ư c m b o tài chính thi hành án có trách nhi m l p h sơ ngh b o m tài chính thi hành án. B Tư pháp và B Tài chính hư ng d n vi c l p h sơ, th i h n, th t c ngh , xem xét, quy t nh vi c b o m tài chính thi hành án, d toán, c p phát, quy t toán và hoàn tr kinh phí b o m tài chính thi hành án. Kinh phí b o m tài chính thi hành án không ư c s d ng vào m c ích khác. Chương 4. CHI PHÍ, PHÍ THI HÀNH ÁN i u 31. Chi phí cư ng ch thi hành án 1. Ngư i ư c thi hành án có yêu c u Ch p hành viên xác minh i u ki n thi hành án ph i tr các chi phí th c t , h p lý cho vi c xác minh. Chi phí xác minh i u ki n thi hành án do B Tư pháp ph i h p v i B Tài chính quy nh c th . 2. Chi phí c n thi t khác quy nh t i i m c kho n 3 i u 37 Lu t Thi hành án dân s bao g m: a) Chi phí h p bàn cư ng ch do Ch p hành viên t ch c h p v i các cơ quan liên quan trư c khi ti n hành cư ng ch ; b) Chi phí cư ng ch trong trư ng h p không thu ư c ti n c a ngư i ph i thi hành án; c) Các kho n chi phí th c t cho vi c áp d ng bi n pháp t m gi gi y t , tài li u c a ngư i ph i thi hành án; d) Chi phí cho vi c b trí phiên d ch, biên d ch trong trư ng h p ương s là ngư i thu c dân t c thi u s c a Vi t Nam mà không bi t ti ng Vi t. Các kho n chi trên ư c thanh toán t ngân sách nhà nư c. M c chi do B Tài chính và B Tư pháp th ng nh t quy nh. 3. Ch b i dư ng ư c áp d ng i v i Ch p hành viên, công ch c khác làm công tác thi hành án, ki m sát viên, c nh sát, dân quân t v , i di n chính quy n a phương, i di n t ch c xã h i tr c ti p tham gia cư ng ch thi hành án dân s và i di n t dân ph , trư ng thôn, già làng, trư ng b n và các l c lư ng khác ư c huy ng tham gia cư ng ch thi hành án dân s trong trư ng h p c n thi t. M c chi b i dư ng c th cho ngư i ch trì và nh ng ngư i khác tr c ti p tham gia cư ng ch thi hành án do B Tài chính và B Tư pháp th ng nh t quy nh. i u 32. Mi n, gi m chi phí cư ng ch thi hành án
 16. 1. ương s là cá nhân có th ư c Th trư ng cơ quan thi hành án có thNm quy n t ch c thi hành án xét mi n, gi m chi phí cư ng ch n u thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Có thu nh p không m b o m c sinh ho t t i thi u sinh s ng bình thư ng ho c b lâm vào hoàn c nh kinh t c bi t khó khăn kéo dài do thiên tai, h a ho n. M c thu nh p t i thi u ư c xác nh theo chuNn nghèo c a Nhà nư c ban hành theo t ng th i kỳ c th . b) Thu c di n gia ình chính sách, có công v i cách m ng; c) Thu c di n neo ơn, tàn t t, m au kéo dài. 2. ương s ph i làm ơn ngh xét mi n, gi m chi phí cư ng ch thi hành án nêu rõ lý do ngh xét mi n, gi m chi phí cư ng ch thi hành án. Kèm theo ơn ph i có gi y t ch ng minh lý do ngh xét mi n, gi m thi hành án. ương s có khó khăn v kinh t , thu c di n neo ơn ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú, sinh s ng ho c xác nh n c a Th trư ng cơ quan, t ch c nơi ngư i ó nh n thu nh p. ương s là gia ình chính sách, có công v i cách m ng ph i có gi y t do cơ quan có thNm quy n c p ch ng minh. ương s b tàn t t, m au kéo dài ph i có xác nh n c a H i ng giám nh y khoa ho c cơ quan y t c p huy n tr lên. 3. M c mi n, gi m chi phí cư ng ch thi hành án ư c xác nh như sau: a) ương s thu c di n quy nh t i i m a, c kho n 1 i u này ư c xét gi m năm mươi ph n trăm (50%) s ti n chi phí cư ng ch thi hành án ph i n p; b) ương s thu c di n quy nh t i i m a kho n 1 i u này ã thi hành ư c ít nh t 1/2 chi phí cư ng ch thì có th ư c xét mi n chi phí cư ng ch thi hành án còn l i. 4. Ngư i có l i trong vi c vi ph m th t c v nh giá tài s n, trong vi c ra quy t nh mi n, gi m chi phí cư ng ch sai quy nh d n n vi c ngân sách nhà nư c ph i tr chi phí cư ng ch có trách nhi m b i hoàn kho n ti n ó cho ngân sách nhà nư c. Quy t nh xét mi n, gi m chi phí cư ng ch s b Th trư ng cơ quan thi hành án dân s h y b trong trư ng h p phát hi n i tư ng b cư ng ch có hành vi tNu tán, c t gi u ti n, tài s n nh m tr n tránh vi c thi hành án ho c cung c p các căn c không úng s th t ư c mi n, gi m chi phí cư ng ch thi hành án. i u 33. M c phí, th t c thu n p, qu n lý và s d ng phí thi hành án 1. M c phí thi hành án là 3% (ba ph n trăm) trên s ti n ho c giá tr tài s n th c nh n nhưng t i a không vư t quá 200 tri u ng/01 ơn yêu c u thi hành án. Trư ng h p Tòa án không tuyên giá tr c a tài s n ho c có tuyên nhưng không còn phù h p (thay i quá 20%) so v i giá th trư ng t i th i i m thu phí thì cơ quan thu phí t ch c nh giá tài s n xác nh phí thi hành án ph i n p c a ngư i ư c thi
 17. hành án. Chi phí nh giá do cơ quan thi hành án dân s chi tr t ngu n phí thi hành án ư c l i. 2. Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ra quy t nh thu phí thi hành án th c hi n vi c thu phí thi hành án khi chi tr ti n ho c tài s n cho ngư i ư c thi hành án. Ngư i ư c thi hành án không n p phí thi hành án thì cơ quan thu phí có quy n áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành án, bao g m c vi c bán u giá tài s n ã giao cho ngư i ư c thi hành án b o m thu h i ti n phí thi hành án. Chi phí nh giá, bán u giá tài s n thu phí do ngư i ư c thi hành án chi tr . 3. Th t c thu, n p, mi n, gi m, qu n lý, s d ng phí thi hành án do B Tài chính ph i h p v i B Tư pháp quy nh. i u 34. Nh ng trư ng h p không ph i ch u phí thi hành án Ngư i ư c thi hành án không ph i ch u phí thi hành án khi ư c nh n các kho n ti n, tài s n thu c các trư ng h p sau ây: 1. Ti n c p dư ng; ti n b i thư ng thi t h i tính m ng, s c kh e, danh d , nhân phNm; ti n lương, ti n công lao ng; ti n tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c; ti n b o hi m xã h i; ti n b i thư ng thi t h i vì b sa th i, ch m d t h p ng lao ng; 2. Kho n kinh phí th c hi n chương trình chính sách xã h i c a Nhà nư c xóa ói, gi m nghèo, h tr vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, c bi t khó khăn, các kho n kinh phí tr c ti p ph c v vi c chăm sóc s c kh e, giáo d c c a nhân dân không vì m c ích kinh doanh mà ngư i ư c thi hành án ư c nh n; 3. Hi n v t ư c nh n ch có ý nghĩa tinh th n, g n v i nhân thân ngư i nh n, không có kh năng trao i; 4. S ti n ho c giá tr tài s n theo các ơn yêu c u thi hành án không vư t quá hai l n m c lương t i thi u chung do nhà nư c quy nh; 5. Kho n thu h i n vay cho Ngân hàng Chính sách xã h i. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 35. Hi u l c thi hành và i u kho n chuy n ti p 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 24 tháng 8 năm 2009. 2. Trư ng h p b n án, quy t nh ư c tuyên trư c ngày Lu t Thi hành án dân s có hi u l c thi hành thì th i hi u yêu c u thi hành án ư c tính như sau: a) Tính n h t ngày 30 tháng 6 năm 2009 mà ã ba năm, k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t ho c k t ngày nghĩa v n h n thì không áp d ng th i hi u yêu c u thi hành án theo quy nh c a Lu t Thi hành án dân s ;
 18. b) Tính n ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà v n chưa h t th i h n ba năm, k t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t ho c k t ngày nghĩa v n h n thì áp d ng th i hi u yêu c u thi hành án theo quy nh c a Lu t Thi hành án dân s . 3. i v i các vi c thi hành án ã thi hành m t ph n ho c thi hành chưa xong trư c khi Ngh nh này có hi u l c thi hành nhưng ã th c hi n các th t c v thi hành án theo úng quy nh c a Pháp l nh thi hành án dân s và các văn b n hư ng d n thi hành thì k t qu thi hành án ư c công nh n; các th t c thi hành án ti p theo ư c ti p t c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này. i u 36. Trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. B trư ng B Tư pháp trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i các B , ngành h u quan quy nh chi ti t, hư ng d n thi hành các i u, kho n ư c giao trong Ngh nh, hư ng d n nh ng n i dung c n thi t khác c a Ngh nh áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s ./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản