Nghị định số 59/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Đặng Công Trường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
129
lượt xem
27
download

Nghị định số 59/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa , dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 59/2006/NĐ-CP

 1. ChÝnh phñ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 59/2006/N§-CP Hµ Néi, ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 NGHÞ §ÞNH Quy ®Þnh chi tiÕt LuËt Th−¬ng m¹i vÒ hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh, h¹n chÕ kinh doanh vu kinh doanh cã ®iÒu kiÖn CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt Th−¬ng m¹i ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i, NGHÞ §ÞNH §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt LuËt Th−¬ng m¹i vÒ hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó ®−îc kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô ®ã. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi th−¬ng nh©n theo quy ®Þnh cña LuËt Th−¬ng m¹i vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam. §iÒu 3. ¸p dông ph¸p luËt cã liªn quan vu §iÒu −íc quèc tÕ 1. Ho¹t ®éng th−¬ng m¹i vÒ hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i tu©n theo NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan. 2. Tr−êng hîp §iÒu −íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thµnh viªn cã quy ®Þnh vÒ hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh; hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña §iÒu −íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 4. Danh môc hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh, h¹n chÕ kinh doanh vu kinh doanh cã ®iÒu kiÖn 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c danh môc hµng ho¸, dÞch vô sau ®©y: a) Danh môc hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh (Phô lôc I); b) Danh môc hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh (Phô lôc II); c) Danh môc hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn (Phô lôc III). 2. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i tr×nh ChÝnh phñ bæ sung, söa ®æi c¸c danh môc t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy.
 2. §iÒu 5. Hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh 1. Nghiªm cÊm th−¬ng nh©n vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 2. ViÖc cung øng hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy trong tr−êng hîp cô thÓ ph¶i ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ cho phÐp. §iÒu 6. §iÒu kiÖn kinh doanh hung ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh 1. Ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Th−¬ng nh©n kinh doanh ph¶i lµ doanh nghiÖp ®−îc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) C¬ së kinh doanh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, trang thiÕt bÞ, quy tr×nh kinh doanh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) C¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ nh©n viªn trùc tiÕp mua b¸n hµng ho¸, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn dÞch vô ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ søc khoÎ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Ph¹m vi, quy m«, thêi gian, ®Þa ®iÓm kinh doanh, sè l−îng th−¬ng nh©n tham gia kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh ph¶i phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý ®Æc thï vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®ã trong tõng thêi kú; e) Th−¬ng nh©n kinh doanh ph¶i cã GiÊy phÐp kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Bé C«ng nghiÖp chñ tr×, phèi hîp víi Bé Th−¬ng m¹i x©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ kinh doanh mÆt hµng thuèc l¸, r−îu phï hîp víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, th−¬ng nh©n ph¶i th−êng xuyªn b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh. 4. C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh vµ h−íng dÉn viÖc cÊp GiÊy phÐp kinh doanh. §iÒu 7. §iÒu kiÖn kinh doanh hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn 1. Ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc Danh môc hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Chñ thÓ kinh doanh ph¶i lµ th−¬ng nh©n theo quy ®Þnh cña LuËt Th−¬ng m¹i; c) C¬ së kinh doanh ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, trang thiÕt bÞ, quy tr×nh kinh doanh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®Þa ®iÓm ®Æt c¬ së kinh doanh ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l−íi kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn;
 3. d) C¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ nh©n viªn trùc tiÕp mua b¸n hµng ho¸, nh©n viªn trùc tiÕp thùc hiÖn dÞch vô ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô, chuyªn m«n, kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp vµ søc khoÎ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Th−¬ng nh©n kinh doanh ph¶i cã GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh trong tr−êng hîp ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i cã GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp khi kinh doanh. 2. Bé Th−¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng, tr×nh ChÝnh phñ ban.hµnh quy ®Þnh vÒ kinh doanh mÆt hµng x¨ng, dÇu, khÝ ®èt phï hîp víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh, th−¬ng nh©n ph¶i th−êng xuyªn b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn. 4. C¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn cô thÓ ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ h−íng dÉn viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh. §iÒu 8. KiÓm tra ®iÒu kiÖn kinh doanh 1. Néi dung kiÓm tra ®iÒu kiÖn kinh doanh: Th−¬ng nh©n kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh hoÆc hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i chÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ viÖc thùc hiÖn ®iÒu kiÖn kinh doanh trong qu¸ tr×nh kinh doanh. 2. H×nh thøc kiÓm tra ®iÒu kiÖn kinh doanh: a) KiÓm tra ®Þnh kú: kiÓm tra theo tõng thêi gian nhÊt ®Þnh viÖc tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh ®èi víi hµng ho¸, dÞch vô th−¬ng nh©n ®∙ ®¨ng ký kinh doanh. Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh quy ®Þnh, c«ng bè thêi gian thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®Þnh kú; b) KiÓm tra kh«ng ®Þnh kú: kiÓm tra khi th−¬ng nh©n cã dÊu hiÖu kh«ng tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh. 3. Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan qu¶n lý ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¬ quan chøc n¨ng tæ chøc kiÓm tra viÖc tu©n thñ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh cña th−¬ng nh©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 9. Xö lý vi ph¹m 1. Th−¬ng nh©n vµ tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam cã mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: a) Kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy; b) Kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh hoÆc hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn mµ kh«ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh hoÆc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Cho thuª, cho m−în GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh; d) Tù viÕt thªm, tÈy xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung trong GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh;
 4. ®) Kinh doanh kh«ng ®óng néi dung ghi trong GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh; e) TiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh khi ®∙ bÞ t−íc hoÆc thu håi GiÊy phÐp kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh; g) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh kh¸c cña NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan. 2. C¸n bé, c«ng chøc cã hµnh vi lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n lµm tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan, th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th−êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 10. HiÖu lùc thi hunh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§-CP ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ hµng ho¸ cÊm l−u th«ng, dÞch vô th−¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn, hµng ho¸, dÞch vô th−¬ng m¹i h¹n chÕ kinh doanh, kinh doanh cã ®iÒu kiÖn; NghÞ ®Þnh sè 73/2002/N§-CP ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ bæ sung hµng ho¸, dÞch vô th−¬ng m¹i vµo Danh môc 1 vÒ hµng ho¸ cÊm l−u th«ng, dÞch vô th−¬ng m¹i cÊm thùc hiÖn, Danh môc 3 vÒ hµng ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 11/1999/N§-CP ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. §iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm thi hunh 1. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy./. tm. ChÝnh phñ thñ t−íng Phan V¨n Kh¶i
 5. phô lôc i danh môc hung ho¸, dÞch vô cÊm kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/2006/N§-CP ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ) TT Tªn hung ho¸, dÞch vô V¨n b¶n ph¸p luËt C¬ quan qu¶n hiÖn hunh (*) lý ngunh A Hung ho¸ 1 Vò khÝ qu©n dông, trang thiÕt bÞ, kü thuËt, NghÞ ®Þnh sè 47/CP Bé Quèc phßng, khÝ tµi, ph−¬ng tiÖn chuyªn dïng qu©n sù, ngµy 12/8/1996; Bé C«ng an c«ng an; qu©n trang (bao gåm c¶ phï hiÖu, NghÞ ®Þnh sè cÊp hiÖu, qu©n hiÖu cña qu©n ®éi, c«ng an), 100/2005/N§-CP qu©n dông cho lùc l−îng vò trang; linh kiÖn, bé phËn, phô tïng, vËt t− vµ trang thiÕt bÞ ®Æc chñng, c«ng nghÖ chuyªn dïng chÕ t¹o chung 2 C¸c chÊt ma tuý LuËt Phßng, chèng Bé C«ng an ma tuý n¨m 2000; NghÞ ®Þnh sè 67/2001/N§-CP; NghÞ ®Þnh sè 133/2003/N§-CP 3 Ho¸ chÊt b¶ng 1 (theo C«ng −íc quèc tÕ) NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp 100/2005/N§-CP 4 C¸c s¶n phÈm v¨n ho¸ ph¶n ®éng, ®åi truþ, LuËt XuÊt b¶n n¨m Bé V¨n ho¸ - mª tÝn dÞ ®oan hoÆc cã h¹i tíi gi¸o dôc thÈm 2004; NghÞ ®Þnh sè Th«ng tin, Bé mü, nh©n c¸ch 03/2000/N§-CP C«ng an 5 C¸c lo¹i ph¸o NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an 03/2000/N§-CP 6 §å ch¬i nguy hiÓm, ®å ch¬i cã h¹i tíi gi¸o NghÞ ®Þnh sè Bé Gi¸o dôc vµ dôc nh©n c¸ch vµ søc kháe cña trÎ em hoÆc 03/2000/N§-CP §µo t¹o, tíi an ninh, trËt tù, an toµn x∙ héi (bao gåm Bé C«ng an c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh trß ch¬i ®iÖn tö) 7 Thuèc thó y, thuèc b¶o vÖ thùc vËt cÊp hoÆc Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp ch−a ®−îc phÐp sö dông t¹i ViÖt Nam theo 2004; Ph¸p lÖnh B¶o vµ Ph¸t triÓn quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh Thó y, Ph¸p lÖnh B¶o vÖ vµ kiÓm dÞch thùc n«ng th«n, Bé vÖ vµ kiÓm dÞch thùc vËt vËt n¨m 2001 Thuû s¶n 8 Thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ (bao gåm c¶ vËt C«ng −íc CITES; Bé N«ng nghiÖp sèng vµ c¸c bé phËn cña chóng ®∙ ®−îc chÕ NghÞ ®Þnh sè vµ Ph¸t triÓn biÕn) thuéc danh môc ®iÒu −íc quèc tÕ mµ 32/2006/N§-CP n«ng th«n, Bé ViÖt Nam lµ thµnh viªn quy ®Þnh vµ c¸c lo¹i Thuû s¶n thùc vËt, ®éng vËt quý hiÕm thuéc danh môc cÊm khai th¸c vµ sö dông
 6. 9 Thuû s¶n cÊm khai th¸c, thuû s¶n cã d− LuËt Thuû s¶n n¨m Bé Thuû s¶n l−îng chÊt ®éc h¹i v−ît qu¸ giíi h¹n cho 2003 phÐp, thuû s¶n cã ®éc tè tù nhiªn g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng con ng−êi 10 Ph©n bãn kh«ng cã trong danh môc ®−îc NghÞ ®Þnh sè Bé N«ng nghiÖp phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh vµ sö dông t¹i 113/2003/N§-CP vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam n«ng th«n 11 Gièng c©y trång kh«ng cã trong danh môc Ph¸p lÖnh Gièng c©y Bé N«ng nghiÖp ®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh; gièng c©y trång n¨m 2004 vµ Ph¸t triÓn trång g©y h¹i ®Õn s¶n xuÊt vµ søc khoÎ con n«ng th«n ng−êi, m«i tr−êng, hÖ sinh th¸i 12 Gièng vËt nu«i kh«ng cã trong danh môc Ph¸p lÖnh Gièng vËt Bé N«ng nghiÖp ®−îc phÐp s¶n xuÊt, kinh doanh; gièng vËt nu«i n¨m 2004 vµ Ph¸t triÓn nu«i g©y h¹i cho søc khoÎ con ng−êi, nguån n«ng th«n; Bé gen vËt nu«i, m«i tr−êng, hÖ sinh th¸i Thuû s¶n 13 Kho¸ng s¶n ®Æc biÖt, ®éc h¹i LuËt Kho¸ng s¶n Bé Tµi nguyªn vµ n¨m 1996; NghÞ ®Þnh M«i tr−êng sè 160/2005/N§-CP 14 PhÕ liÖu nhËp khÈu g©y « nhiÔm m«i tr−êng NghÞ ®Þnh sè 175/CP Bé Tµi nguyªn vµ ngµy 18/10/1994 M«i tr−êng 15 C¸c lo¹i thuèc ch÷a bÖnh cho ng−êi, c¸c lo¹i LuËt D−îc n¨m Bé Y tÕ v¾c xin, sinh phÈm y tÕ, mü phÈm, ho¸ chÊt 2005; Ph¸p lÖnh vµ chÕ phÈm diÖt c«n trïng, diÖt khuÈn trong Hµnh nghÒ y d−îc t− lÜnh vùc gia dông vµ y tÕ ch−a ®−îc phÐp sö nh©n n¨m 2003 dông t¹i ViÖt Nam 16 C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ y tÕ ch−a ®−îc phÐp Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ Bé Y tÕ sö dông t¹i ViÖt Nam y d−îc t− nh©n n¨m 2003 17 Phô gia thùc phÈm, chÊt hç trî chÕ biÕn thùc Ph¸p lÖnh VÖ sinh an Bé Y tÕ phÈm, vi chÊt dinh d−ìng, thùc phÈm chøc toµn thùc phÈm n¨m n¨ng, thùc phÈm cã nguy c¬ cao, thùc phÈm 2003 ®−îc b¶o qu¶n b»ng ph−¬ng ph¸p chiÕu x¹, thùc phÈm cã gen ®∙ bÞ biÕn ®æi ch−a ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn cho phÐp 18 S¶n phÈm, vËt liÖu cã chøa ami¨ng thuéc NghÞ ®Þnh sè Bé X©y dùng nhãm amfibole 12/2006/N§-CP B DÞch vô 1 Kinh doanh m¹i d©m, tæ chøc m¹i d©m, NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an bu«n b¸n phô n÷, trÎ em 03/2000/N§-CP 2 Tæ chøc ®¸nh b¹c, g¸ b¹c d−íi mäi h×nh NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an thøc 03/2000/N§-CP 3 DÞch vô ®iÒu tra bÝ mËt x©m ph¹m lîi Ých NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an cña Nhµ n−íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña 14/2001/N§-CP tæ chøc, c¸ nh©n 4 Ho¹t ®éng kinh doanh m«i giíi kÕt h«n cã NghÞ ®Þnh sè Bé T− ph¸p
 7. yÕu tè n−íc ngoµi nh»m môc ®Ých kiÕm lêi 68/2002/N§-CP 5 Ho¹t ®éng kinh doanh m«i giíi nhËn cha, NghÞ ®Þnh sè Bé T− ph¸p mÑ, con, nu«i con nu«i cã yÕu tè n−íc ngoµi 68/2002/N§-CP nh»m môc ®Ých kiÕm lêi ______________________ * Tr−êng hîp v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã sù thay ®æi (söa ®æi, bæ sung hoÆc thay thÕ) th× ¸p dông theo sù thay ®æi ®ã.
 8. phô lôc ii danh môc hung ho¸, dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/2006/N§-CP ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ) TT Tªn hung ho¸, dÞch vô V¨n b¶n ph¸p luËt C¬ quan qu¶n hiÖn hunh (*) lý ngunh A Hung ho¸ 1 Sóng s¨n vµ ®¹n sóng s¨n, vò khÝ thÓ thao, NghÞ ®Þnh sè 47/CP Bé C«ng an, Bé c«ng cô hç trî ngµy 12/8/1996; Quèc phßng, Uû NghÞ ®Þnh sè ban ThÓ dôc - 08/2001/N§-CP ThÓ thao 2 Hµng ho¸ cã chøa chÊt phãng x¹, thiÕt bÞ Ph¸p lÖnh An toµn vµ Bé Khoa häc vµ ph¸t bøc x¹ hoÆc nguån phãng x¹ kiÓm so¸t bøc x¹ C«ng nghiÖp n¨m 1996; NghÞ ®Þnh sè 50/1998/N§-CP 3 VËt liÖu næ c«ng nghiÖp, Nitrat AM«n NghÞ ®Þnh 27/CP Bé C«ng nghiÖp (NH4NO3) hµm l−îng cao tõ 98,5% trë lªn ngµy 20/4/1995; NghÞ ®Þnh sè 02/CP ngµy 05/01/1995 vµ NghÞ ®Þnh sè 08/2001/N§-CP 4 Ho¸ chÊt b¶ng 2 vµ b¶ng 3 (theo C«ng −íc NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp quèc tÕ) 100/2005/N§-CP 5 Thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ quý hiÕm (bao C«ng −íc CITES; Bé N«ng nghiÖp gåm c¶ vËt sèng vµ c¸c bé phËn cña chóng NghÞ ®Þnh sè vµ Ph¸t triÓn ®∙ ®−îc chÕ biÕn) 32/2006/N§-CP n«ng th«n 6 Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ vµ c¸c d¹ng thuèc l¸ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp, thµnh phÈm kh¸c 76/2001/N§-CP vµ Bé Th−¬ng m¹i NghÞ ®Þnh nµy 7 R−îu c¸c lo¹i NghÞ ®Þnh nµy Bé C«ng nghiÖp B DÞch vô 1 DÞch vô karaoke, vò tr−êng NghÞ ®Þnh sè Bé V¨n ho¸ - 11/2006/N§-CP; Th«ng tin, Bé C«ng an NghÞ ®Þnh sè 08/2001/N§-CP _____________________________ * Tr−êng hîp v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã sù thay ®æi (söa ®æi, bæ sung hoÆc thay thÕ) th× ¸p dông theo sù thay ®æi ®ã.
 9. phô lôc iii danh môc hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 59/2006/N§-CP ngµy 12 th¸ng 6 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ) TT Tªn hung ho¸, dÞch vô V¨n b¶n ph¸p luËt C¬ quan qu¶n hiÖn hunh (*) lý ngunh Môc 1 Hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh A Hung ho¸ 1 X¨ng, dÇu c¸c lo¹i NghÞ ®Þnh nµy Bé Th−¬ng m¹i 2 KhÝ ®èt c¸c lo¹i (bao gåm c¶ ho¹t ®éng chiÕt NghÞ ®Þnh nµy Bé Th−¬ng m¹i n¹p) 3 C¸c thuèc dïng cho ng−êi LuËt D−îc n¨m 2005 Bé Y tÕ 4 Thùc phÈm thuéc Danh môc thùc phÈm cã Ph¸p lÖnh VÖ sinh an Bé Y tÕ nguy c¬ cao toµn thùc phÈm n¨m 2003; NghÞ ®Þnh sè 163/2004/N§-CP 5 Thuèc thó y, thuèc b¶o vÖ thùc vËt; nguyªn Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp liÖu s¶n xuÊt thuèc thó y, thuèc b¶o vÖ thùc 2004; Ph¸p lÖnh B¶o vµ Ph¸t triÓn vËt vÖ vµ kiÓm dÞch thùc n«ng th«n, Bé vËt n¨m 2001 Thuû s¶n 6 Di vËt, cæ vËt, b¶o vËt quèc gia LuËt Di s¶n v¨n ho¸ Bé V¨n ho¸ - n¨m 2001; NghÞ ®Þnh Th«ng tin sè 92/2002/N§-CP 7 Phim, b¨ng, ®Üa h×nh (bao gåm c¶ ho¹t ®éng NghÞ ®Þnh sè Bé V¨n ho¸ - in, sao chÐp) 11/2006/N§-CP Th«ng tin 8 Nguyªn liÖu thuèc l¸ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp 76/2001/N§-CP B DÞch vô 1 DÞch vô y tÕ; dÞch vô y, d−îc cæ truyÒn Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ Bé Y tÕ y, d−îc t− nh©n n¨m 2003; NghÞ ®Þnh sè 103/2003/N§-CP 2 DÞch vô kinh doanh thuèc bao gåm dÞch vô LuËt D−îc n¨m 2005 Bé Y tÕ b¶o qu¶n thuèc vµ kiÓm nghiÖm thuèc 3 Hµnh nghÒ thó y Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp 2004 vµ Ph¸t triÓn
 10. n«ng th«n, Bé Thuû s¶n 4 Hµnh nghÒ x«ng h¬i khö trïng Ph¸p lÖnh B¶o vÖ vµ Bé N«ng nghiÖp KiÓm dÞch thùc vËt vµ Ph¸t triÓn n¨m 2001 n«ng th«n 5 ThiÕt lËp m¹ng vµ cung cÊp dÞch vô viÔn Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, th«ng viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng 2002; NghÞ ®Þnh sè 160/2004/N§-CP 6 DÞch vô truy nhËp Internet (ISP) NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh, 55/2001/N§-CP ViÔn th«ng 7 DÞch vô kÕt nèi Internet (IXP) NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh, 55/2001/N§-CP ViÔn th«ng 8 DÞch vô øng dông Internet trong b−u chÝnh, NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh, viÔn th«ng (OSP b−u chÝnh, OSP viÔn th«ng) 55/2001/N§-CP ViÔn th«ng 9 Cung cÊp dÞch vô b−u chÝnh Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng 2002; NghÞ ®Þnh sè 157/2004/N§-CP 10 DÞch vô chuyÓn ph¸t th− trong n−íc vµ n−íc Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, ngoµi viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng 2002; NghÞ ®Þnh sè 157/2004/N§-CP 11 Ph©n phèi ®iÖn, b¸n bu«n ®iÖn, b¸n lÎ ®iÖn LuËt §iÖn lùc n¨m Bé C«ng nghiÖp vµ t− vÊn chuyªn ngµnh vÒ ®iÖn lùc 2004 12 DÞch vô tæ chøc biÓu diÔn nghÖ thuËt NghÞ ®Þnh sè Bé V¨n ho¸ - 11/2006/N§-CP Th«ng tin 13 DÞch vô hîp t¸c lµm phim NghÞ ®Þnh sè 48/CP Bé V¨n ho¸ - ngµy 17/7/1995 Th«ng tin 14 DÞch vô vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc quèc tÕ NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng 125/2003/N§-CP vËn t¶i 15 DÞch vô thiÕt kÕ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng 125/2004/N§-CP vËn t¶i 16 C¸c dÞch vô b¶o hiÓm: LuËt Kinh doanh b¶o Bé Tµi chÝnh hiÓm n¨m 2000; - B¶o hiÓm nh©n thä; NghÞ ®Þnh sè - B¶o hiÓm phi nh©n thä; 42/2001/N§CP; - T¸i b¶o hiÓm; NghÞ ®Þnh sè - M«i giíi b¶o hiÓm; 43/2001/N§-CP - §¹i lý b¶o hiÓm. 17 C¸c dÞch vô vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng NghÞ ®Þnh sè Bé Tµi chÝnh chøng kho¸n: 141/2003/N§-CP; NghÞ ®Þnh sè - M«i giíi chøng kho¸n; tù kinh doanh 144/2003/N§-CP
 11. chøng kho¸n; qu¶n lý danh môc ®Çu t− chøng kho¸n; b¶o l∙nh ph¸t hµnh chøng kho¸n; t− vÊn tµi chÝnh vµ ®Çu t− chøng kho¸n; ®¨ng ký, l−u ký, bï trõ vµ thanh to¸n chøng kho¸n; - B¶o l∙nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®−îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh vµ tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng; - §Êu thÇu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®−îc ChÝnh phñ b¶o l∙nh vµ tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 18 DÞch vô xuÊt khÈu lao ®éng NghÞ ®Þnh sè Bé Lao ®éng - 81/2003/N§-CP Th−¬ng binh vµ X∙ héi 19 DÞch vô ph¸p lý (bao gåm c¶ t− vÊn ph¸p Ph¸p lÖnh LuËt s− Bé T− ph¸p luËt vµ bµo ch÷a) do luËt s− ViÖt Nam thùc n¨m 2001; hiÖn NghÞ ®Þnh sè 94/2001/N§-CP 20 DÞch vô t− vÊn ph¸p luËt do luËt s− n−íc NghÞ ®Þnh sè Bé T− ph¸p ngoµi thùc hiÖn 87/2003/N§-CP 21 DÞch vô kh¾c dÊu NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an 08/2001/N§-CP 22 DÞch vô b¶o vÖ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an 14/2001/N§-CP 23 DÞch vô l÷ hµnh quèc tÕ LuËt Du lÞch n¨m Tæng côc Du lÞch 2005 Môc 2 Hung ho¸, dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn kh«ng cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iªu kiÖn kinh doanh A Hung ho¸ 1 C¸c lo¹i ho¸ chÊt ®éc kh¸c kh«ng thuéc ho¸ NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng nghiÖp chÊt b¶ng (theo C«ng −íc quèc tÕ) 100/2005/N§-CP 2 Thùc phÈm ngoµi Danh môc thùc phÈm cã Ph¸p lÖnh VÖ sinh an Bé Y tÕ, Bé Thuû nguy c¬ cao, nguyªn liÖu thùc phÈm, phô gia toµn thùc phÈm n¨m s¶n thùc phÈm vµ chÊt hç trî chÕ biÕn thùc phÈm 2003; NghÞ ®Þnh sè 163/2004/N§-CP; NghÞ ®Þnh sè 59/2005/N§-CP 3 C¸c lo¹i trang thiÕt bÞ y tÕ Ph¸p lÖnh Hµnh nghÒ Bé Y tÕ y d−îc t− nh©n n¨m 2003
 12. 4 Ng− cô (bao gåm c¶ nguyªn liÖu ®Ó chÕ t¹o NghÞ ®Þnh sè Bé Thuû s¶n ng− cô) vµ trang thiÕt bÞ khai th¸c thuû s¶n 59/2005/N§-CP 5 Thøc ¨n nu«i thuû s¶n NghÞ ®Þnh sè Bé Thuû s¶n 59/2005/N§-CP 6 Gièng vËt nu«i ®−îc phÐp s¶n xuÊt kinh Ph¸p lÖnh Gièng vËt Bé N«ng nghiÖp doanh nu«i n¨m 2004; NghÞ vµ Ph¸t triÓn ®Þnh sè 59/2005/N§- n«ng th«n, Bé CP Thuû s¶n 7 Thøc ¨n ch¨n nu«i NghÞ ®Þnh sè 15/CP Bé N«ng nghiÖp ngµy 19/3/1996 vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 8 Gièng c©y trång chÝnh, gièng c©y trång quý Ph¸p lÖnh Gièng c©y Bé N«ng nghiÖp hiÕm cÇn b¶o tån trång n¨m 2004 vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 9 Ph©n bãn NghÞ ®Þnh sè Bé N«ng nghiÖp 113/2003/N§-CP vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 10 VËt liÖu x©y dùng LuËt X©y dùng n¨m Bé X©y dùng 2003 11 Than má LuËt Kho¸ng s¶n Bé C«ng nghiÖp n¨m 1996; NghÞ ®Þnh sè 160/2005/N§-CP 12 VËt t−, thiÕt bÞ viÔn th«ng (trõ thiÕt bÞ ph¸t, Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, thu ph¸t sãng v« tuyÕn) viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng 2002; NghÞ ®Þnh sè 160/2004/N§-CP 13 ThiÕt bÞ ph¸t, thu ph¸t sãng v« tuyÕn Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng 2002; NghÞ ®Þnh sè 24/2004/N§-CP 14 C¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt t−, c¸c chÊt cã yªu Bé luËt Lao ®éng; Bé Lao ®éng - cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh NghÞ ®Þnh sè 06/CP Th−¬ng binh vµ lao ®éng X∙ héi, Bé Y tÕ ngµy 20/01/1995; NghÞ ®Þnh sè 110/2002/N§-CP 15 Vµng NghÞ ®Þnh sè Ng©n hµng Nhµ 174/1999/N§-CP; n−íc ViÖt Nam NghÞ ®Þnh sè 64/2003/N§-CP B DÞch vô 1 GiÕt mæ, s¬ chÕ ®éng vËt, s¶n phÈm ®éng Ph¸p lÖnh Thó y n¨m Bé N«ng nghiÖp vËt; b¶o qu¶n, vËn chuyÓn s¶n phÈm ®éng 2004 vµ Ph¸t triÓn vËt sau giÕt mæ, s¬ chÕ n«ng th«n, Bé Thuû s¶n
 13. 2 DÞch vô vÒ gièng c©y trång, vËt nu«i theo Ph¸p lÖnh Gièng c©y Bé N«ng nghiÖp Ph¸p lÖnh Gièng c©y trång vµ Ph¸p lÖnh trång n¨m 2004; vµ Ph¸t triÓn Gièng vËt nu«i Ph¸p lÖnh Gièng vËt n«ng th«n, Bé nu«i n¨m 2004 Thuû s¶n 3 §¹i lý dÞch vô b−u chÝnh, dÞch vô chuyÓn Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, ph¸t th− bao gåm c¶ ®¹i lý dÞch vô chuyÓn viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng ph¸t th− cho tæ chøc chuyÓn ph¸t n−íc 2002; NghÞ ®Þnh sè ngoµi) 157/2004/N§-CP 4 §¹i lý dÞch vô viÔn th«ng Ph¸p lÖnh B−u chÝnh, Bé B−u chÝnh, viÔn th«ng n¨m ViÔn th«ng 2002; NghÞ ®Þnh sè 160/2004/N§-CP 5 §¹i lý dÞch vô Internet c«ng céng NghÞ ®Þnh sè Bé B−u chÝnh, 55/2001/N§-CP ViÔn th«ng 6 DÞch vô ph¸t hµnh xuÊt b¶n phÈm LuËt XuÊt b¶n n¨m Bé V¨n ho¸ - 2004 Th«ng tin 7 DÞch vô qu¶ng c¸o Ph¸p lÖnh Qu¶ng c¸o Bé V¨n ho¸ - n¨m 2001; Th«ng tin NghÞ ®Þnh sè 24/2003/N§-CP 8 DÞch vô cho thuª l−u tró NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an 08/2001/N§-CP 9 DÞch vô kinh doanh c¸c toµ nhµ cao trªn 10 NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an tÇng lµm kh¸ch s¹n, nhµ ë, v¨n phßng lµm 08/2001/N§-CP viÖc 10 DÞch vô cÇm ®å NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an 08/2001/N§-CP 11 DÞch vô in NghÞ ®Þnh sè Bé C«ng an 08/2001/N§-CP 12 DÞch vô thµnh lËp, in vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i NghÞ ®Þnh sè Bé Tµi nguyªn vµ b¶n ®å kh«ng thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña c¬ 12/2002/N§-CP M«i tr−êng quan qu¶n lý nhµ n−íc ë Trung −¬ng 13 DÞch vô kiÓm ®Þnh c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ, vËt NghÞ ®Þnh sè 06/CP Bé Lao ®éng - t−, c¸c chÊt cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an ngµy 20/01/1995; Th−¬ng binh vµ toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng X∙ héi NghÞ ®Þnh sè 110/2002/N§-CP 14 DÞch vô d¹y nghÒ; t− vÊn d¹y nghÒ NghÞ ®Þnh sè Bé Lao ®éng - 02/2001/N§-CP Th−¬ng binh vµ X∙ héi 15 DÞch vô giíi thiÖu viÖc lµm NghÞ ®Þnh sè Bé Lao ®éng - 19/2005/N§-CP Th−¬ng binh vµ X∙ héi 16 DÞch vô vËn t¶i b»ng « t« LuËt Giao th«ng Bé Giao th«ng ®−êng bé n¨m 2001; vËn t¶i
 14. NghÞ ®Þnh sè 92/2001/N§-CP 17 DÞch vô vËn t¶i ®−êng s¾t 18 Kinh doanh kÕt cÊu h¹ tÇng ®−êng s¾t LuËt §−êng s¾t Bé Giao th«ng 19 C¸c dÞch vô hç trî vËn t¶i ®−êng s¾t n¨m 2005 vËn t¶i 20 DÞch vô vËn t¶i ®−êng s¾t ®« thÞ 21 DÞch vô ®ãng míi, ho¸n c¶i, söa ch÷a, phôc håi ph−¬ng tiÖn thuû néi ®Þa LuËt Giao th«ng ®−êng thuû néi ®Þa Bé Giao th«ng 22 DÞch vô xÕp, dì hµng ho¸, phôc vô hµnh n¨m 2004; NghÞ ®Þnh vËn t¶i kh¸ch t¹i c¶ng, bÕn thuû néi ®Þa sè 21/2005/N§-CP 23 DÞch vô vËn t¶i ®−êng thuû néi ®Þa 24 DÞch vô ®¹i lý tÇu biÓn 25 DÞch vô ®¹i lý vËn t¶i ®−êng biÓn 26 DÞch vô m«i giíi hµng h¶i 27 DÞch vô cung øng tÇu biÓn NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng 28 DÞch vô kiÓm ®Õm hµng hãa 10/2001/N§-CP vËn t¶i 29 DÞch vô lai d¾t tÇu biÓn 30 DÞch vô söa ch÷a tÇu biÓn t¹i c¶ng biÓn 31 DÞch vô vÖ sinh tÇu biÓn 32 DÞch vô xÕp dì hµng hãa t¹i c¶ng biÓn 33 DÞch vô vËn t¶i biÓn NghÞ ®Þnh sè Bé Giao th«ng 57/2001/N§-CP vËn t¶i 34 §¹i lý lµm thñ tôc h¶i quan LuËt H¶i quan n¨m Bé Tµi chÝnh 2001; NghÞ ®Þnh sè 79/2005/N§-CP 35 DÞch vô kÕ to¸n LuËt KÕ to¸n n¨m Bé Tµi chÝnh 2003; NghÞ ®Þnh sè 129/2004/N§-CP 36 DÞch vô kiÓm to¸n vµ c¸c dÞch vô liªn quan LuËt KÕ to¸n n¨m Bé Tµi chÝnh kh¸c vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n, thuÕ 2003; NghÞ ®Þnh sè 105/2004/N§-CP 37 DÞch vô thÈm ®Þnh gi¸ Ph¸p lÖnh Gi¸ n¨m Bé Tµi chÝnh 2002; NghÞ ®Þnh sè 101/2005/N§-CP 38 C¸c dÞch vô ho¹t ®éng x©y dùng ®−îc quy LuËt X©y dùng n¨m Bé X©y dùng ®Þnh trong LuËt X©y dùng 2003 39 DÞch vô cho ng−êi n−íc ngoµi, ng−êi ViÖt NghÞ ®Þnh sè 56/CP Bé X©y dùng, Bé Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi thuª nhµ t¹i ViÖt ngµy 18/9/1995; C«ng an Nam NghÞ ®Þnh sè 08/2001/N§-CP
 15. 40 DÞch vô l−u tró du lÞch 41 DÞch vô l÷ hµnh néi ®Þa 42 §¹i lý l÷ hµnh LuËt Du lÞch Tæng côc 43 DÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch n¨m 2005 Du lÞch 44 DÞch vô du lÞch trong khu du lÞch, ®iÓm du lÞch, ®« thÞ du lÞch 45 DÞch vô h−íng dÉn viªn 46 DÞch vô gi¸m ®Þnh th−¬ng m¹i LuËt Th−¬ng m¹i Bé Th−¬ng m¹i n¨m 2005; NghÞ ®Þnh sè 20/2006/N§-CP ___________________________ * Tr−êng hîp v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh cã sù thay ®æi (söa ®æi, bæ sung hoÆc thay thÕ) th× ¸p dông theo sù thay ®æi ®ã.
Đồng bộ tài khoản