Nghị định số 60/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
3
download

Nghị định số 60/2006/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 60/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 60/2006/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 60/2006/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 06 năm 2006 NGH Đ NH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG;THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ TÂN AN, T NH LONG AN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đ ngh c a B trư ng B N i v và y ban nhân dân t nh Long An, NGHN NNH : Đi u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng; thành l p phư ng thu c th xã Tân An, t nh Long An như sau: 1. Thành l p phư ng 7 thu c th xã Tân An trên cơ s i u ch nh 185,09 ha di n tích t nhiên và 1.475 nhân khNu c a xã An Vĩnh Ngãi; 45,65 ha di n tích t nhiên và 343 nhân khNu c a xã Bình Tâm; 141,93 ha di n tích t nhiên và 2.410 nhân khNu c a phư ng 3. Phư ng 7 có 372,67 ha di n tích t nhiên và 4.228 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng 7: ông giáp xã Bình Tâm; Tây giáp sông B o nh - phư ng 4; Nam giáp xã An Vĩnh Ngãi; B c giáp phư ng 3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã An Vĩnh Ngãi còn l i 675,60 ha di n tích t nhiên và 4.227 nhân khNu. a gi i hành chính xã An Vĩnh Ngãi: ông giáp xã Hòa Phú, huy n Châu Thành; Tây giáp phư ng Tân Khánh; Nam giáp xã Trung Hòa, huy n Ch G o, t nh Ti n Giang; B c giáp phư ng 7. - Xã Bình Tâm còn l i 595,64 ha di n tích t nhiên và 4.136 nhân khNu. a gi i hành chính xã Bình Tâm: ông giáp xã Hòa Phú, huy n Châu Thành; Tây giáp phư ng 3; Nam giáp phư ng 7; B c giáp sông Vàm C Tây - xã Nhơn Th nh Trung. - Phư ng 3 còn l i 354,47 ha di n tích t nhiên và 14.298 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng 3: ông giáp xã Bình Tâm; Tây giáp phư ng 4; Nam giáp phư ng 7; B c giáp sông Vàm C Tây, phư ng 1 và phư ng 5. 2. i u ch nh a gi i hành chính xã Khánh H u; thành l p phư ng Tân Khánh và phư ng Khánh H u thu c th xã Tân An. a) Thành l p phư ng Tân Khánh trên cơ s i u ch nh 696 ha di n tích t nhiên và 5.523 nhân khNu c a xã Khánh H u. Phư ng Tân Khánh có 696 ha di n tích t nhiên và 5.523 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Tân Khánh: ông giáp sông B o nh - xã An Vĩnh Ngãi; Tây giáp phư ng Khánh H u; Nam giáp xã Tân Hương, huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang; B c giáp phư ng 4. b) Thành l p phư ng Khánh H u trên cơ s di n tích t nhiên và nhân khNu còn l i c a xã Khánh H u. Phư ng Khánh H u có 388,7 ha di n tích t nhiên và 5.052 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Khánh H u: ông giáp phư ng Tân Khánh; Tây giáp xã Tân H i ông, huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang; Nam giáp xã Tân Hương, huy n Châu Thành, t nh Ti n Giang; B c giáp xã L i Bình Nhơn, phư ng 6, th xã Tân An. 3. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, th xã Tân An có 8.179,3 ha di n tích t nhiên và 121.337 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c bao g m các phư ng: phư ng 1, phư ng 2, phư ng 3, phư ng 4, phư ng 5, phư ng 6, phư ng 7, phư ng Tân Khánh, phư ng Khánh H u và các xã: Hư ng Th Phú, Nhơn Th nh Trung, L i Bình Nhơn, Bình Tâm, An Vĩnh Ngãi. Đi u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . Đi u 3. B trư ng B N i v , y ban nhân dân t nh Long An và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./. Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; TM. CHÍNH PH - H ND, UBND t nh Long An; TH TƯ NG - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Phan Văn Kh i Website Chính ph , các V : P, TCCB, TH, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản