Nghị định số 60/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
139
lượt xem
5
download

Nghị định số 60/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 60/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 60/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 60/2009/NĐ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 07 năm 2009 NGH Đ NH QUY Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C TƯ PHÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph tháng 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hôn nhân và Gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Lu t sư ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Tr giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Công ch ng ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Lu t Qu c t ch Vi t Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn c Lu t Thi hành án dân s ngày 14 tháng 11 năm 2008; Căn c Pháp l nh Tr ng tài thương m i ngày 25 tháng 02 năm 2003; Căn c Pháp l nh Giám đ nh tư pháp ngày 29 tháng 9 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét đ ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGH Đ NH: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh các hành vi vi ph m hành chính, hình th c x ph t, m c ph t, th m quy n x ph t, th t c x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng thi hành án dân s ; công ch ng; ch ng th c; h t ch; qu c t ch; lý l ch tư pháp; giám đ nh tư pháp; đăng ký giao d ch b o đ m; hành ngh lu t sư, tư v n pháp lu t; bán đ u giá tài s n; tr ng tài thương m i; ph bi n, giáo d c pháp lu t; tr giúp pháp lý; cho, nh n, nuôi con nuôi; h p tác qu c t v pháp lu t (sau đây g i chung là lĩnh v c tư pháp). 2. Các hành vi vi ph m hành chính khác trong lĩnh v c tư pháp không đư c quy đ nh t i Ngh đ nh này thì áp d ng quy đ nh t i các ngh đ nh khác c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c có liên quan đ x ph t. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c có hành vi c ý ho c vô ý vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c tư pháp mà không ph i là t i ph m thì b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thì b x ph t theo quy đ nh c a Ngh đ nh này, tr trư ng h p đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác thì th c hi n theo đi u ư c qu c t đó. 2. Không áp d ng x ph t vi ph m hành chính đ i v i nh ng hành vi vi ph m quy đ nh t i Ngh đ nh này do cán b , công ch c th c hi n trong khi thi hành công v đư c giao. Vi c x lý đ i v i hành vi vi ph m c a h đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Đi u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính, tình ti t tăng n ng, gi m nh trong x ph t vi ph m hành chính 1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 3 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày
 2. 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008 (sau đây g i là Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP). 2. Tình ti t tăng n ng, tình ti t gi m nh trong x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 6 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP. Đi u 4. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp là m t năm, k t ngày vi ph m hành chính đư c th c hi n. N u quá th i hi u nói trên mà vi ph m hành chính m i b phát hi n thì không ti n hành x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i Ngh đ nh này. Ngư i có th m quy n x ph t n u có l i trong vi c đ quá th i hi u x ph t thì b x lý theo quy đ nh t i Đi u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Đ i v i cá nhân đã b kh i t , truy t ho c có quy t đ nh đưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s mà có quy t đ nh đình ch đi u tra ho c đình ch v án thì b x ph t vi ph m hành chính n u hành vi c a ngư i đó có d u hi u vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t đ nh đình ch đi u tra, đình ch v án, ngư i đã ra quy t đ nh ph i g i quy t đ nh cho ngư i có th m quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có th m quy n x ph t nh n đư c quy t đ nh đình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n đư c quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này, n u ngư i vi ph m th c hi n vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c tư pháp ho c c tính tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u x ph t quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này; th i hi u x ph t đư c tính l i k t th i đi m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i đi m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. Đi u 5. Hình th c x ph t vi ph m hành chính và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Hình th c x ph t chính: Cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp b áp d ng m t trong các hình th c x ph t chính sau: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. Trong trư ng h p ph t ti n thì m c ph t ti n c th đ i v i m t vi ph m hành chính không có tình ti t tăng n ng, gi m nh quy đ nh t i Đi u 8 và Đi u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t; đ i v i trư ng h p vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng nhưng không dư i m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không vư t quá m c t i đa c a khung ti n ph t. Đ i v i trư ng h p vi ph m hành chính có c tình ti t tăng n ng l n tình ti t gi m nh thì tùy theo tính ch t, m c đ c a các tình ti t tăng n ng, gi m nh đó mà ngư i có th m quy n quy t đ nh áp d ng m c ph t cao hơn, th p hơn m c trung bình ho c áp d ng m c trung bình c a khung ti n ph t. 2. Hình th c x ph t b sung: Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau: a) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; b) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n ho c không th i h n. Trong trư ng h p cá nhân, t ch c th c hi n vi ph m hành chính đư c quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này b áp d ng hình th c x ph t b sung tư c quy n s d ng ch ng ch , gi y phép hành ngh , gi y đăng ký ho t đ ng, gi y đăng ký tham gia, gi y phép thành l p, th thì cá nhân, t ch c đó không đư c phép hành ngh , ho t đ ng trong th i gian b tư c quy n s d ng ch ng ch , gi y phép thành ngh , gi y đăng ký, gi y phép thành l p ho c th đó. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu :
 3. Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh c th t i các đi u c a Chương II Ngh đ nh này. Trong trư ng h p hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp khi phát hi n đã quá th i hi u x ph t thì không x ph t nhưng cơ quan, ngư i có th m quy n có th áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu sau đây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra; b) Tiêu h y các tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; c) Thu h i gi y t đã đư c cơ quan có th m quy n c p. Đi u 6. Th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp, n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t đ nh x ph t (t c là k t ngày th c hi n xong các nghĩa v , yêu c u ghi trong quy t đ nh x ph t ho c t ngày quy t đ nh x ph t đư c cư ng ch thi hành) ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t quy đ nh t i Đi u 69 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính mà không tái ph m thì đư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. Chương 2. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T M C 1. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG THI HÀNH ÁN DÂN S Đi u 7. Hành vi vi ph m quy đ nh v ho t đ ng thi hành án dân s 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 200.000 đ ng đ i v i hành vi đã nh n gi y báo, gi y tri u t p l n th hai c a ngư i có th m quy n thi hành án (ch p hành viên, th a phát l i) nhưng không đ n đ a đi m ghi trong gi y báo, gi y tri u t p đ th c hi n vi c thi hành án mà không có lý do chính đáng. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau đây c a ngư i ph i thi hành án: a) C tình không th c hi n quy t đ nh áp d ng các bi n pháp kh n c p t m th i c a Tòa án ho c b n án, quy t đ nh ph i thi hành ngay; b) Không th c hi n công vi c bu c ph i làm ho c không ch m d t th c hi n công vi c không đư c làm nêu trong b n án, quy t đ nh c a Tòa án theo quy t đ nh thi hành án; c) Có đi u ki n thi hành án nhưng c tình trì hoãn vi c th c hi n nghĩa v thi hành án; d) Không th c hi n yêu c u c a ngư i có th m quy n thi hành án v vi c cung c p thông tin, giao các gi y t liên quan đ n tài s n b x lý đ thi hành án mà không có lý do chính đáng; đ) Không th c hi n đúng cam k t đã th a thu n theo quy t đ nh công nh n s th a thu n c a Tòa án. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) T u tán ho c làm hư h ng tài s n thu c di n kê biên đ không th c hi n nghĩa v thi hành án đ tr n tránh vi c kê biên tài s n đ thi hành án; b) Không th c hi n vi c t m d ng đăng ký, s d ng trái phép, tiêu dùng, chuy n như ng, đánh tráo, c t gi u ho c thay đ i tình tr ng tài s n đã kê biên; c) Phá h y niêm phong ho c h y ho i tài s n đã kê biên; d) Không ch p hành quy t đ nh c a ngư i có th m quy n thi hành án v vi c kh u tr tài kho n, tr vào thu nh p, thu h i gi y t có giá c a ngư i ph i thi hành án; đ) Không ch p hành quy t đ nh c a ngư i có th m quy n thi hành án v vi c thu ti n t ho t đ ng kinh doanh c a ngư i ph i thi hành án, c a ngư i ph i thi hành án đang gi ho c c a ngư i ph i thi hành án đang do ngư i th ba gi ;
 4. e) Không th c hi n vi c phong t a tài kho n c a ngư i ph i thi hành án theo quy t đ nh c a ngư i có th m quy n thi hành án. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b kho n 3 Đi u này; b) Bu c t ch c, cá nhân vi ph m th c hi n các quy đ nh v phong t a tài kho n, bu c giao ti n, gi y t có giá, bu c trích ti n đ thi hành án, kh u tr tài kho n đ i v i các hành vi quy đ nh t i đi m d, đ và e kho n 3 Đi u này. M C 2. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG CH NG TH C Đi u 8. Hành vi vi ph m quy đ nh v ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung c a b n sao có ch ng th c ho c b n chính đ làm th t c yêu c u ch ng th c. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm gi , s d ng gi y t gi m o ho c dùng các th đo n gian d i khác đ làm th t c yêu c u ch ng th c; b) Làm gi ho c s d ng gi y t gi là b n sao có ch ng th c, gi m o ch ký c a ngư i th c hi n ch ng th c. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này. Đi u 9. Hành vi vi ph m quy đ nh v ch ng th c h p đ ng, giao d ch 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ ch ng th c h p đ ng, giao d ch. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng gi y t gi m o, m o danh ch th đ đư c ch ng th c h p đ ng, giao d ch. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đư c s d ng đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này. M C 3. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG QU N LÝ H T CH, QU C T CH, LÝ L CH TƯ PHÁP Đi u 10. Hành vi vi ph m quy đ nh v đăng ký khai sinh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 100.000 đ ng đ i v i ngư i có trách nhi m ph i đi đăng ký khai sinh cho tr em không th c hi n vi c đăng ký trong th i h n do pháp lu t quy đ nh. 2. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) C tình làm ch ng sai s th t trong đăng ký khai sinh; ngư i đi khai sinh cam đoan không đúng s th t v vi c sinh; b) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ làm th t c đăng ký khai sinh. 3. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm gi ho c s d ng gi y t gi m o đ làm th t c đăng ký khai sinh; b) Th c hi n hành vi gian d i khác đ đư c đăng ký khai sinh nh m m c đích tr c l i; c) Làm gi ho c mư n gi y khai sinh c a ngư i khác đ th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t. 4. Hình th c x ph t b sung:
 5. T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 2, kho n 3 Đi u này. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Đ ngh cơ quan có th m quy n h y b Gi y khai sinh đã c p và bu c đăng ký khai sinh theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 2 và đi m a, b kho n 3 Đi u này. Đi u 11. Hành vi vi ph m quy đ nh v đăng ký k t hôn 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ làm th t c đăng ký k t hôn. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) S d ng gi y t c a ngư i khác đ làm th t c đăng ký k t hôn; b) Làm gi ho c s d ng gi y t gi m o đ làm th t c đăng ký k t hôn; c) Các hành vi gian d i khác khi đăng ký k t hôn. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi cam đoan không đúng v tình tr ng hôn nhân đ làm th t c đăng ký k t hôn ho c đ đư c c p gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân s d ng vào m c đích khác. 4. Ph t ti n t t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Môi gi i k t hôn b t h p pháp; b) L i d ng vi c đăng ký k t hôn nh m m c đích tr c l i, xâm ph m tình d c, bóc l t s c lao đ ng. 5. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, đi m b, c kho n 2 Đi u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Thu h i và h y b Gi y ch ng nh n k t hôn đã c p đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u này; b) Đ ngh cơ quan có th m quy n thu h i, h y b Gi y ch ng nh n k t hôn đã c p và hư ng d n đương s đăng ký l i vi c k t hôn theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này nhưng không thu c trư ng h p vi ph m các quy đ nh v đi u ki n k t hôn. Đi u 12. Hành vi vi ph m quy đ nh t ch c và ho t đ ng c a Trung tâm h tr k t hôn 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i các trung tâm h tr k t hôn th c hi n m t trong các hành vi sau: a) Không thông báo cho cơ quan nhà nư c có th m quy n khi có s thay đ i v tên g i, tr s , ngư i đ ng đ u c a Trung tâm h tr k t hôn; b) Không th c hi n ch đ báo cáo, l p, qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u theo đúng quy đ nh; c) Không công b công khai và thu đúng m c thù lao theo quy đ nh khi th c hi n các ho t đ ng h tr k t hôn; d) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y đăng ký ho t đ ng ho c gi y t trong h sơ đ ngh c p Gi y đăng ký ho t đ ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i Trung tâm h tr k t hôn th c hi n m t trong các hành vi sau: a) Làm gi ho c s d ng gi y t gi m o trong h sơ đ ngh c p Gi y đăng ký ho t đ ng ho c h sơ đ ngh đăng ký thay đ i n i dung ho t đ ng c a Trung tâm h tr k t hôn, làm gi Gi y đăng ký ho t đ ng ho c s d ng gi y đăng ký ho t đ ng gi ; b) Khai báo gian d i đ làm th t c xin c p Gi y đăng ký ho t đ ng;
 6. c) Ho t đ ng không đúng ph m vi, n i dung ho t đ ng ghi trong Gi y đăng ký ho t đ ng; d) Không đăng ký v i cơ quan nhà nư c có th m quy n vi c thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng, tên g i, tr s ho t đ ng c a Trung tâm h tr k t hôn; đ) Ép bu c ngư i đư c h tr k t hôn đưa thêm ti n ho c l i ích v t ch t khác ngoài kho n thù lao theo quy đ nh; e) Cho cá nhân, t ch c khác s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng c a mình. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i Trung tâm h tr k t hôn th c hi n m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n các ho t đ ng h tr k t hôn khi Gi y đăng ký ho t đ ng đã h t h n ho c chưa đư c c p Gi y đăng ký ho t đ ng mà đã ho t đ ng; b) Th c hi n ho t đ ng h tr k t hôn nh m m c đích xâm ph m tình d c, bóc l t s c lao đ ng ho c nh m m c đích tr c l i khác; c) Không đ đi u ki n ho t đ ng h tr k t hôn theo quy đ nh c a pháp lu t mà ho t đ ng h tr k t hôn dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng t 01 tháng đ n 03 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d kho n 1, đi m c, d, e kho n 2 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u này; c) T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d kho n 1, đi m a, b kho n 2 Đi u này; d) T ch thu s l i b t h p pháp thu đư c đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m e, đ kho n 2 và kho n 3 Đi u này. Đi u 13. Hành vi vi ph m quy đ nh v đăng ký khai t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 đ ng đ n 100.000 đ ng đ i v i ngư i có trách nhi m ph i đi đăng ký khai t cho ngư i đã ch t không th c hi n vi c đăng ký trong th i h n do pháp lu t quy đ nh. 2. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i các hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ làm th t c đăng ký khai t . 3. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng gi y t gi m o ho c th c hi n các hành vi gian d i khác đ làm th t c đăng ký khai t . 4. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Đăng ký khai t cho ngư i đang s ng nh m m c đích v l i; b) C ý làm ch ng t sai s th t vi c ch t c a ngư i khác. 5. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 2, kho n 3 Đi u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : H y b ho c đ ngh cơ quan có th m quy n h y b Gi y ch ng t đã c p và hư ng d n vi c khai t l i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 2, 3, 4 Đi u này. Đi u 14. Hành vi vi ph m quy đ nh v đăng ký giám h ; đăng ký vi c nh n cha, m , con; thay đ i, c i chính h t ch; xác đ nh l i dân t c; xác đ nh l i gi i tính; b sung h t ch; đi u ch nh h t ch; c p gi y xác đ nh tình tr ng hôn nhân 1. Ph t ti n t 100.000 đ ng đ n 300.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) C tình làm ch ng sai s th t;
 7. b) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ làm th t c theo quy đ nh. 2. Ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng gi y t gi m o ho c th c hi n hành vi gian d i khác đ làm th t c theo quy đ nh nh m m c đích tr c l i. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1, kho n 2 Đi u này. Đi u 15. Hành vi vi ph m các quy đ nh v qu n lý qu c t ch 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung các lo i gi y t ho c c ý khai báo không đúng s th t trong h sơ đ ngh xin nh p, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam; h sơ đ ngh đăng ký gi qu c t ch Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng gi y t gi m o đ làm th t c v qu c t ch. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Đ ngh cơ quan có th m quy n thu h i gi y t xác nh n v đăng ký gi qu c t ch Vi t Nam, tr l i ho c thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này. b) Đ ngh cơ quan có th m quy n h y b Quy t đ nh cho nh p qu c t ch Vi t Nam đã c p chưa quá 05 năm đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 Đi u này. Đi u 16. Hành vi vi ph m các quy đ nh v c p và s d ng phi u lý l ch tư pháp, d li u và cơ s d li u đi n t v lý l ch tư pháp 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ làm th t c yêu c u c p phi u lý l ch tư pháp. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng gi y t gi m o đ làm th t c yêu c u c p phi u lý l ch tư pháp. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Khai thác, s d ng trái phép, h y ho i d li u lý l ch tư pháp; b) In, sao chép, thay đ i trái phép d li u lý l ch tư pháp; c) S d ng phi u lý t ch tư pháp c a ngư i khác trái pháp lu t; d) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung phi u lý l ch tư pháp; làm gi phi u lý l ch tư pháp ho c s d ng phi u lý l ch tư pháp gi . 4. Vi c x ph t đ i v i các hành vi vi ph m hành chính trong vi c khai thác thông tin v lý l ch tư pháp trong cơ s d li u đi n t đư c áp d ng theo quy đ nh t i Ngh đ nh quy đ nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c công ngh thông tin. 5. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, kho n 2, đi m d kho n 3 Đi u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Đ ngh cơ quan có th m quy n h y b phi u lý l ch tư pháp đã c p đ i v i trư ng h p vi ph m quy đ nh t i kho n 1, kho n 2 và đi m d kho n 3 Đi u này. M C 4. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG CÔNG CH NG Đi u 17. Hành vi vi ph m quy đ nh v công ch ng h p đ ng, giao d ch
 8. 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi gian d i, không trung th c khi th c hi n vi c làm ch ng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ công ch ng h p đ ng, giao d ch. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 4.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng gi y t gi m o, m o danh ch th đ đư c công ch ng h p đ ng, giao d ch. 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Công ch ng viên so n th o h p đ ng, giao d ch theo đ ngh c a ngư i yêu c u công ch ng mà n i dung, ý đ nh giao k t h p đ ng, giao d ch không xác th c, vi ph m pháp lu t, trái đ o đ c xã h i; b) Th c hi n vi c công ch ng ngoài tr s c a t ch c hành ngh công ch ng, tr trư ng h p ngư i yêu c u công ch ng là ngư i già y u không th đi l i đư c, ngư i đang b t m gi , t m giam, đang thi hành án ph t tù ho c có lý do chính đáng khác không th đ n tr s c a t ch c hành ngh công ch ng; c) Th c hi n vi c công ch ng không đúng th i h n theo quy đ nh; d) Th c hi n vi c s a l i k thu t văn b n công ch ng không đúng quy đ nh. 5. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi công ch ng viên th c hi n công ch ng h p đ ng, giao d ch v b t đ ng s n không đúng th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 37 Lu t Công ch ng. 6. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 2, 3 Đi u này. 7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : H y b h p đ ng, giao d ch đã th c hi n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 4 Đi u này. Đi u 18. Hành vi vi ph m quy đ nh v th t c công ch ng h p đ ng th ch p b t đ ng s n, di chúc, văn b n th a thu n phân chia tài s n, văn b n khai nh n di s n, văn b n t ch i nh n di s n và nh n lưu gi di chúc 1. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n công ch ng h p đ ng th ch p b t đ ng s n ngoài ph m vi t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi có m t trong s b t đ ng s n mà t ch c hành ngh công ch ng có tr s ; b) Th c hi n không đúng quy đ nh v công ch ng đ i v i b t đ ng s n đã đư c th ch p đ b o đ m th c hi n m t nghĩa v và h p đ ng th ch p đã đư c công ch ng mà sau đó đư c ti p t c công ch ng đ th ch p b o đ m cho m t nghĩa v khác. 2. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n công ch ng di chúc cho cá nhân không ph i là ngư i l p di chúc ho c ngư i l p di chúc b b nh tâm th n ho c m c b nh khác mà không th nh n th c và làm ch đư c hành vi c a mình ho c khi có căn c cho r ng vi c l p di chúc có d u hi u b l a d i, đe d a ho c cư ng ép; b) Th c hi n công ch ng văn b n th a thu n phân chia di s n không ki m tra tính xác th c v quy n s d ng đ t, quy n s h u tài s n c a ngư i đ l i di s n ho c không ki m tra đ xác đ nh ngư i yêu c u công ch ng đúng là ngư i đư c hư ng di s n ho c khi có căn c cho r ng vi c đ l i di s n và hư ng di s n là không đúng pháp lu t; c) Công ch ng viên nh n lưu gi di chúc không niêm phong b n di chúc trư c m t ngư i l p di chúc, không ghi gi y nh n lưu gi và không giao cho ngư i l p di chúc; d) T ch c hành ngh công ch ng nh n lưu gi di chúc trư c khi gi i th ho c ch m d t ho t đ ng không th a thu n v i ngư i l p di chúc v vi c chuy n cho t ch c hành ngh công ch ng khác lưu gi di chúc ho c không tr l i di chúc và phí lưu gi di chúc cho ngư i l p di chúc trong trư ng h p không th a thu n đư c. 3. Hình th c x ph t b sung:
 9. Tư c Th công ch ng viên t 06 tháng đ n 12 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, đi m a, b, c kho n 2 Đi u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n vi c công ch ng theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1, đi m c, d kho n 2 Đi u này. b) Thu h i văn b n đã công ch ng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b kho n 2 Đi u này. Đi u 19. Hành vi vi ph m quy đ nh v h sơ, th t c đ ngh b sung công ch ng viên 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i hành vi t ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung c a b n chính các gi y t do cơ quan có th m quy n c p trong h sơ đ ngh b nhi m Công ch ng viên, c p Th công ch ng viên. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi Th công ch ng viên, s d ng Th công ch ng viên gi ; làm gi ho c s d ng gi y t gi m o trong h sơ đ ngh b nhi m công ch ng viên. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t , Th công ch ng viên đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t , Th công ch ng viên gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này. Đi u 20. Hành vi vi ph m nghĩa v c a Công ch ng viên 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Ti t l thông tin các tài li u công ch ng mà không đư c s đ ng ý c a ch gi y t b ng văn b n tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác; b) S d ng thông tin, tài li u công ch ng đ xâm h i quy n, l i ích h p pháp c a ngư i khác; c) Sách nhi u, gây khó khăn cho ngư i yêu c u công ch ng; d) T ch i công ch ng h p đ ng, giao d ch không có lý do chính đáng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Nh n, đòi h i b t kỳ m t kho n ti n, l i ích nào khác t ngư i yêu c u công ch ng ngoài phí công ch ng, thù lao công ch ng và chi phí khác đã đư c xác đ nh, th a thu n; b) Th c hi n công ch ng trong trư ng h p m c đích và n i dung c a h p đ ng, giao d ch vi ph m pháp lu t, trái đ o đ c xã h i; c) Th c hi n công ch ng trong trư ng h p công ch ng liên quan đ n tài s n, l i ích c a b n thân mình ho c c a nh ng ngư i thân thích là v ho c ch ng, cha m đ , cha m v ho c cha m ch ng, cha m nuôi, con đ , con nuôi, con dâu, con r , ông bà n i, ông bà ngo i, anh ch em ru t c a mình, c a v ho c ch ng, cháu là con c a con trai, cao gái, con nuôi; d) S d ng Th công ch ng viên c a ngư i khác ho c cho ngư i khác s d ng Th công ch ng viên c a mình đ hành ngh công ch ng; đ) Không đ đi u ki n hành ngh công ch ng theo quy đ nh c a pháp lu t mà hành ngh công ch ng dư i b t kỳ hình th c nào. 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng Th công ch ng viên t 06 tháng đ n 12 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, c, d kho n 2 Đi u này; tư c quy n s d ng Th công ch ng viên không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n công ch ng h p đ ng, giao d ch đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d kho n 1 Đi u này; b) Bu c tr l i kho n ti n ho c l i ích khác đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u này. c) Thu h i văn b n công ch ng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m c kho n 2 Đi u này. Đi u 21. Hành vi vi ph m c a t ch c hành ngh công ch ng
 10. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không đăng báo ho c đăng báo không đ y đ n i dung, s l n theo quy đ nh v n i dung đăng ký ho t đ ng c a t ch c hành ngh công ch ng; b) Vi ph m các quy đ nh v ch đ báo cáo theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có th m quy n; không báo cáo b ng văn b n g i S Tư pháp nơi đăng ký ho t đ ng trong trư ng h p ch m d t h p đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t; không l p, qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u theo quy đ nh; c) Không niêm y t l ch làm vi c, th t c công ch ng, phí công ch ng, thù lao công ch ng, n i quy ti p ngư i yêu c u công ch ng t i tr s c a t ch c hành ngh công ch ng; d) Không th c hi n đ y đ th i gian làm vi c theo ngày, gi c a cơ quan hành chính nhà nư c; đ) Vi ph m quy đ nh v lưu tr h sơ công ch ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t trong h sơ đ ngh đăng ký ho t đ ng, h sơ đ ngh đăng ký thay đ i n i dung ho t đ ng, quy t đ nh cho phép thành l p Văn phòng công ch ng, Gi y đăng ký ho t đ ng; b) Văn phòng công ch ng không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho công ch ng viên c a t ch c mình theo quy đ nh c a pháp lu t v kinh doanh b o hi m. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm gi ho c s d ng gi y t gi m o trong h sơ đăng ký ho t đ ng, h sơ đ ngh đăng ký thay đ i n i dung ho t đ ng, quy t đ nh cho phép thành l p Văn phòng công ch ng, Gi y đăng ký ho t đ ng; b) Không đăng ký ho t đ ng v i cơ quan có th m quy n v ho t đ ng c a t ch c hành ngh công ch ng; c) Không đăng ký, thông báo vi c thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng, tên g i, tr s ho t đ ng c a t ch c hành ngh công ch ng; d) Ho t đ ng không đúng n i dung đăng ký ho t đ ng, tên g i, tr s ho t đ ng c a t ch c hàng ngh công ch ng; đ) Không đ đi u ki n ho t đ ng công ch ng theo quy đ nh c a pháp lu t mà ho t đ ng công ch ng dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 2, đi m a kho n 3 Đi u này. 5. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 1, đi m b, c và đ kho n 3 Đi u này. M C 5. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG GIÁM Đ NH TƯ PH P Đi u 22. Hành vi vi ph m c a ngư i giám đ nh tư pháp 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i ngư i giám đ nh tư pháp có m t trong các hành vi vi ph m sau: a) Không th c hi n giám đ nh theo đúng th i h n yêu c u mà không có lý do chính đáng; b) Không có m t theo gi y tri u t p c a cơ quan ti n hành t t ng mà không có lý do chính đáng; c) Không ghi nh n k p th i, đ y đ toàn b quá trình th c hi n giám đ nh b ng văn b n. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n giám đ nh tư pháp khi không đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t;
 11. b) Không b o qu n các m u v t, tài li u có liên quan đ n v vi c giám đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Ti t l k t qu , thông tin và tài li u liên quan đ n giám đ nh; d) Không lưu văn b n ghi nh n quá trình giám đ nh vào h sơ giám đ nh; đ) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung c a gi y t đ ngh b nhi m Giám đ nh viên; e) S d ng Th giám đ nh viên tư pháp c a ngư i khác ho c cho ngư i khác s d ng Th giám đ nh viên tư pháp c a mình đ hành ngh giám đ nh. 3. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i ngư i giám đ nh tư pháp th c hi n m t trong các hành vi sau: a) L i d ng vi c th c hi n giám đ nh c a mình đ tr c l i; b) Ti t l bí m t đi u tra mà mình bi t đư c khi tham gia t t ng hình s v i tư cách là ngư i giám đ nh tư pháp; ti t l bí m t thông tin mà mình bi t đư c khi ti n hành giám đ nh đ i v i các v án khác; c) T ch i k t lu n giám đ nh mà không có lý do chính đáng; d) C ý đưa ra k t lu n giám đ nh sai s th t; đ) Làm gi ho c s d ng gi y t gi m o trong h sơ đ ngh b nhi m giám đ nh viên; e) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch văn b n giám đ nh; g) C tình th c hi n giám đ nh trong trư ng h p ph i t ch i giám đ nh theo quy đ nh; h) Không ghi nh n trung th c k t qu trong quá trình giám đ nh; i) Không đ đi u ki n th c hi n giám đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t mà th c hi n giám đ nh dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m đ kho n 2, đi m đ kho n 3 Đi u này; b) T ch thu s l i b t h p pháp thu đư c đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u này; c) Tư c quy n s d ng Th giám đ nh viên trong th i h n t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b, d, g kho n 3 Đi u này. M C 6. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG HÀNH NGH LU T SƯ VÀ TƯ V N PHÁP LU T Đi u 23. Hành vi vi ph m quy đ nh v h sơ đ ngh c p Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung các gi y t trong h sơ đ ngh c p Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài; b) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng các gi y t gi m o trong h sơ đ ngh c p Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t , tài li u gi m o đư c s d ng đ th c hi n hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u này.
 12. Đi u 24. Hành vi vi ph m quy đ nh trong ho t đ ng hành ngh c a lu t sư 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không thông báo cho khách hàng v quy n, nghĩa v và trách nhi m ngh nghi p c a mình trong vi c th c hi n d ch v pháp lý cho khách hàng; b) Không thông báo b ng văn b n cho cơ quan có th m quy n, Đoàn lu t sư v vi c đư c c p Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân; thay đ i n i dung đăng ký hành ngh lu t sư; c) Lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân không th c hi n ch đ báo cáo theo đúng quy đ nh v tình hình t ch c ho t đ ng; không l p, qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u theo quy đ nh. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân ho t đ ng không theo đúng lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y đăng ký hành ngh lu t sư; b) Đ ng th i thành l p ho c tham gia thành l p hai hay nhi u t ch c hành ngh lu t sư; c) Cho ngư i khác s d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân ho c Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài đ hành ngh lu t sư; d) S d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư; Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân ho c Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài không ph i c a mình đ hành ngh lu t sư; đ) Chuy n giao v vi c mà mình đã nh n cho lu t sư khác làm thay khi chưa đư c s đ ng ý c a khách hàng, tr trư ng h p b t kh kháng. 3. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Th c hi n d ch v pháp lý mà không ký k t h p đ ng b ng văn b n ho c có ký k t h p đ ng nhưng n i dung không đúng quy đ nh; b) Sách nhi u, l a d i, ép bu c khách hàng đưa thêm ti n ho c l i ích v t ch t khác ngoài kho n thù lao và chi phí đã th a thu n trong h p đ ng d ch v pháp lý; c) T ch i th c hi n tr giúp pháp lý mi n phí theo quy đ nh c a pháp lu t khi đư c yêu c u; d) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung Gi y ch ng nh n tham gia t t ng, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài, Gi y phép hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân; đ) Làm gi Gi y ch ng nh n tham gia t t ng, Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài, Gi y phép hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân; e) Lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân không đăng ký hành ngh t i cơ quan có th m quy n; không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t v kinh doanh b o hi m; g) Lu t sư hành ngh khi chưa đư c c p Gi y phép đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân ho c Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài; h) Ho t đ ng không theo đúng lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y đăng ký hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân. 4. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Cung c p d ch v pháp lý cho khách hàng có quy n l i đ i l p nhau trong cùng m t v , vi c; b) C ý cung c p tài li u, v t ch ng gi , sai s th t; c) Xúi gi c khách hàng khai sai s th t ho c xúi gi c khách hàng khi u n i, t cáo, khi u ki n trái pháp lu t; d) Ti t l thông tin v v , vi c, v khách hàng mà mình bi t đư c trong khi hành ngh , tr trư ng h p đư c khách hàng đ ng ý b ng văn b n ho c pháp lu t có quy đ nh khác;
 13. đ) Móc n i, quan h v i ngư i ti n hành t t ng, ngư i tham gia t t ng, cán b , công ch c khác đ làm trái quy đ nh c a pháp lu t trong vi c gi i quy t v , vi c; e) L i d ng vi c hành ngh lu t sư, danh nghĩa lu t sư đ gây nh hư ng x u đ n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân; g) Lu t sư nư c ngoài ho t đ ng không theo đúng hình th c hành ngh c a lu t sư nư c ngoài đã đư c quy đ nh; h) Lu t sư nư c ngoài tư v n pháp lu t Vi t Nam khi chưa có b ng c nhân lu t c a Vi t Nam và chưa đáp ng đ y đ các yêu c u tương t như đ i v i m t lu t sư Vi t Nam; i) Lu t sư nư c ngoài tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i b o v quy n l i c a đương s , ngư i đ i di n, ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trư c cơ quan ti n hành t t ng c a Vi t Nam; k) Lu t sư nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam khi Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài đã h t h n; l) Không đ đi u ki n hành ngh lu t sư theo quy đ nh c a pháp lu t mà hành ngh lu t sư dư i b t kỳ hình th c nào. 5. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y phép hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân ho c Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài t 06 tháng đ n 12 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 2, đi m b, h kho n 3, đi m a, b, c, đ kho n 4 Đi u này. Tư c quy n s d ng Ch ng ch hành ngh lu t sư, Gi y phép hành ngh lu t sư v i tư cách cá nhân ho c Gi y phép hành ngh t i Vi t Nam c a lu t sư nư c ngoài không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m e, g kho n 4 Đi u này; b) T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m i đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d, đ kho n 3 Đi u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m c, e kho n 3 Đi u này; b) Bu c hoàn tr s l i b t h p pháp thu đư c đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u này. Đi u 25. Hành vi vi ph m quy đ nh v ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i t ch c hành ngh lu t sư có m t trong các hành vi sau: a) Không thông báo b ng văn b n ho c thông báo không đúng th i h n cho cơ quan có th m quy n, Đoàn lu t sư v vi c đ t cơ s hành ngh lu t sư nư c ngoài; ch m d t ho t đ ng c a cơ s hành ngh lu t sư nư c ngoài; b) Đăng ký thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng v i cơ quan có th m quy n không theo đúng th i h n quy đ nh. c) Không thông báo b ng văn b n ho c thông báo không đúng th i h n cho cơ quan có th m quy n, Đoàn lu t sư sau khi đư c Gi y đăng ký ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư, t m ng ng và ti p t c ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư; ch m d t ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư; Gi y đăng ký ho t đ ng Chi nhánh c a t ch c hành ngh lu t sư; vi c thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư; thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng c a Chi nhánh; đ a ch c a Văn phòng giao d ch; d) Không th c hi n ch đ báo cáo theo đúng quy đ nh v tình hình t ch c ho t đ ng; không l p, qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u theo quy đ nh; đ) Không công b ho c công b không đúng n i dung, th i h n, s l n, hình th c công b theo quy đ nh đ i v i n i dung đăng ký ho t đ ng, n i dung thay đ i ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư;
 14. e) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung Gi y đăng ký ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư, Gi y đăng ký ho t đ ng Chi nhánh c a t ch c hành ngh lu t sư. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i t ch c hành ngh lu t sư th c hi n m t trong các hành vi sau: a) Làm gi ho c s d ng các gi y t gi m o trong h sơ đ ngh đăng ký ho t đ ng, h sơ đ ngh đăng ký thay đ i n i dung ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư, Chi nhánh c a t ch c hành ngh lu t sư; h sơ đ nghi c p Gi y phép thành l p chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài t i Vi t Nam; Gi y phép thành l p chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài t i Vi t Nam; b) Cho ngư i không ph i là lu t sư th c hi n ho t đ ng hành ngh dư i danh nghĩa t ch c hành ngh lu t sư c a mình; c) Ho t đ ng không theo đúng lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y đăng ký ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư, Gi y phép thành l p c a Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài t i Vi t Nam ho c ho t đ ng không đúng tr s đã đăng ký; không có bi n hi u ho c s d ng bi n hi u trái v i quy đ nh c a pháp lu t; d) Văn phòng giao d ch c a t ch c hành ngh lu t sư th c hi n vi c cung c p d ch v pháp lý; đ) Không c lu t sư c a t ch c mình tham gia t t ng theo phân công c a Đoàn lu t sư; e) Không cho phép ho c không t o đi u ki n cho lu t sư c a t ch c mình th c hi n tr giúp pháp lý mi n phí; g) Không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p cho lu t sư c a t ch c mình theo quy đ nh c a pháp lu t v kinh doanh b o hi m. 3. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Thu thù lao lu t sư không đúng theo quy đ nh c a pháp lu t ho c h p đ ng d ch v pháp lý đã đư c ký k t; b) Cho cá nhân, t ch c khác s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng, Gi y phép thành l p, Gi y đăng lý ho t đ ng c a Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài t i Vi t Nam đ hành ngh lu t sư; c) Đ cá nhân, t ch c khác th c hi n d ch v pháp lý t i Văn phòng giao d ch c a mình; d) Thay đ i n i dung ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư; Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài khi chưa đư c c p l i Gi y đăng ký ho t đ ng theo quy đ nh; đ) Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài hành ngh t i Vi t Nam c lu t sư nư c ngoài tham gia t t ng v i tư cách là ngư i bào ch a, ngư i b o v quy n l i c a đương s , ngư i đ i di n, ngư i b o v quy n, l i ích h p pháp c a đương s trư c cơ quan ti n hành t t ng c a Vi t Nam. 4. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không đ đi u ki n hành ngh lu t sư theo quy đ nh c a pháp lu t mà hành ngh lu t sư dư i b t kỳ hình th c nào; b) Không đăng ký ho t đ ng v i cơ quan có th m quy n v ho t đ ng c a t ch c hành ngh lu t sư; Chi nhánh c a t ch c hành ngh lu t sư; Chi nhánh, Công ty lu t nư c ngoài; Chi nhánh c a Công ty lu t nư c ngoài t i Vi t Nam; c) Ho t đ ng khi chưa đư c c p Gi y đăng ký ho t đ ng; d) L i d ng vi c hành ngh lu t sư đ gây nh hư ng x u đ n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 5. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m e kho n 1, đi m a kho n 2 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b, c kho n 2, đi m b, c kho n 3, đi m b kho n 4 Đi u này. Tư c quy n s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d kho n 4 Đi u này.
 15. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b, c, d, đ kho n 1, đi m đ, e kho n 2 Đi u này; b) Bu c tr l i s ti n thu không đúng quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u này. Đi u 26. Hành vi vi ph m quy đ nh v qu n lý nhà nư c c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không báo cáo cơ quan có th m quy n v Đ án t ch c Đ i h i nhi m kỳ, phương án xây d ng Ban Ch nhi m, H i đ ng khen thư ng, k lu t nhi m kỳ m i trư c khi t ch c Đ i h i nhi m kỳ; b) Không g i cơ quan có th m quy n v báo cáo k t qu Đ i h i nhi m kỳ, các gi y t khác theo quy đ nh và báo cáo k t qu Đ i h i đ bãi nhi m và b u m i ho c b u thay th Ch nhi m, b u b sung y viên Ban Ch nhi m, H i đ ng khen thư ng, k lu t đ trình cơ quan có th m quy n phê duy t k t qu Đ i h i theo th m quy n; c) Không th c hi n báo cáo năm v tình hình t ch c, ho t đ ng c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư cho cơ quan có th m quy n, t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư. 2. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t s trong các hành vi sau: a) Không phân công t ch c hành ngh lu t sư c lu t sư ho c tr c ti p c lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân tham gia t t ng theo yêu c u c a cơ quan ti n hành t t ng; b) Không g i quy đ nh, quy t đ nh, ngh quy t đư c thông qua c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư cho cơ quan có th m quy n, t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư; c) Không g i cơ quan có th m quy n h sơ đ ngh phê duy t đi u l theo quy đ nh; d) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t trong h sơ đ ngh phê duy t đi u l , h sơ đ ngh phê chu n k t qu Đ i h i. 3. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm gi ho c s d ng các gi y t gi m o trong h sơ đ ngh phê duy t đi u l , h sơ đ ngh phê chu n k t qu Đ i h i; b) L i d ng danh nghĩa c a t ch c xã h i – ngh nghi p c a lu t sư đ gây nh hư ng x u đ n an ninh qu c gia, tr t t , an toàn xã h i, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, l i ích công c ng, quy n, l i ích h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân. 4. Hình th c x ph t b sung: T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d kho n 2, đi m a kho n 3 Đi u này. Đi u 27. Hành vi vi ph m quy đ nh v t ch c, ho t đ ng c a Trung tâm tư v n pháp lu t, Chi nhánh c a Trung tâm tư v n pháp lu t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không niêm y t m c thu thù lao tư v n pháp lu t t i tr s c a Trung tâm theo quy đ nh; b) Không th c hi n ch đ báo cáo, l p, qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u theo đúng quy đ nh; c) Không thông báo b ng văn b n cho cơ quan có th m quy n đ i v i trư ng h p thay đ i n i dung đăng ký ho t đ ng; đ t Chi nhánh c a Trung tâm tư v n pháp lu t; thay đ i tr s , Giám đ c Trung tâm, Trư ng Chi nhánh, Tư v n viên pháp lu t, Lu t sư; ch m d t ho t đ ng c a Trung tâm tư v n pháp lu t, Chi nhánh. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau:
 16. a) Phân công ngư i không ph i là tư v n viên pháp lu t, lu t sư hành ngh v i tư cách cá nhân làm vi c theo h p đ ng lao đ ng cho Trung tâm tư v n pháp lu t, c ng tác viên tư v n pháp lu t đ th c hi n tư v n pháp lu t; b) C đ i tư ng không đúng quy đ nh tham gia t t ng đ bào ch a, đ i di n, b o v quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c yêu c u tư v n pháp lu t đ i v i v vi c mà Trung tâm th c hi n tư v n pháp lu t. 3. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n tư v n khi chưa đư c c p Gi y đăng ký ho t đ ng; b) Không th c hi n th t c ch m d t h p đ ng lao đ ng đã ký v i lu t sư, c ng tác viên và nhân viên c a Trung tâm; th c hi n chưa xong các v vi c làm Trung tâm đã nh n trư c th i đi m ch m d t ho t đ ng; c) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t trong h sơ đ ngh c p Gi y đăng ký ho t đ ng ho c Gi y đăng ký ho t đ ng. 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm gi ho c s d ng các gi y t gi m o trong h sơ đ ngh c p Gi y đăng ký ho t đ ng ho c Gi y đăng ký ho t đ ng; b) Xúi gi c cá nhân, t ch c yêu c u tư v n pháp lu t cung c p thông tin, tài li u sai s th t, khi u n i, t cáo, kh i ki n trái pháp lu t. 5. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không ti n hành đăng ký ho t đ ng c a Trung tâm tư v n pháp lu t; Chi nhánh c a Trung tâm tư v n pháp lu t theo quy đ nh t i cơ quan có th m quy n; b) L i d ng ho t đ ng tư v n pháp lu t đ tr c l i; gây m t tr t t , an toàn xã h i; nh hư ng x u đ n đ o đ c, thu n phong m t c c a dân t c; xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c; c) Cho cá nhân, t ch c khác s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng c a mình; d) Ho t đ ng không theo đúng lĩnh v c hành ngh ghi trong Gi y đăng ký ho t đ ng ho c ho t đ ng không đúng tr s đã đăng ký; không có bi n hi u ho c s d ng bi n hi u trái v i quy đ nh c a pháp lu t; đ) Cho cá nhân, t ch c khác ho t đ ng tư v n dư i danh nghĩa c a t ch c mình; e) Không đ đi u ki n ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t mà ho t đ ng tư v n pháp lu t dư i b t kỳ hình th c nào. 6. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m c kho n 3, đi m a kho n 4 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 4, đi m c, đ, kho n 5 Đi u này. Tư c quy n s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 5 Đi u này. 7. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n đúng quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1, 2, đi m b kho n 3, đi m a kho n 5 Đi u này; Đi u 28. Hành vi vi ph m quy đ nh trong ho t đ ng tư v n pháp lu t c a ngư i th c hi n tư v n pháp lu t 1. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i các hành vi sau: a) C ý tư v n trái pháp lu t; b) Đòi thêm ti n ho c l i ích v t ch t khác ngoài kho n thù lao mà Trung tâm tư v n pháp lu t đã thu;
 17. c) L i d ng danh nghĩa Trung tâm tư v n pháp lu t, l m d ng danh nghĩa tư v n viên pháp lu t, lu t sư, c ng tác viên tư v n viên pháp lu t đ th c hi n tư v n pháp lu t nh m thu l i cho riêng mình ho c đ ti n hành các ho t đ ng khác trái pháp lu t; d) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung Th tư v n viên pháp lu t ho c gi y t trong h sơ đ ngh c p Th tư v n viên pháp lu t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i các hành vi sau: a) Làm gi Th tư v n viên pháp lu t, s d ng Th tư v n viên pháp lu t gi ; làm gi ho c s d ng gi y t gi m o trong h sơ đ ngh c p Th tư v n viên pháp lu t; b) Xúi gi c cá nhân, t ch c yêu c u tư v n pháp lu t cung c p thông tin, tài li u sai s th t, khi u n i, t cáo, kh i ki n trái pháp lu t; c) L i d ng ho t đ ng tư v n pháp lu t đ tr c l i; gây m t tr t t , an toàn xã h i nh hư ng x u đ n đ o đ c, thu n phong m t c c a dân t c, xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c; d) Tư v n pháp lu t cho các bên có quy n l i đ i l p trong cùng m t v vi c; đ) Ti t l thông tin v v vi c, cá nhân, t ch c yêu c u tư v n pháp lu t, tr trư ng h p cá nhân, t ch c yêu c u tư v n pháp lu t đ ng ý ho c pháp lu t có quy đ nh khác; e) Không đ đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t mà th c hi n tư v n pháp lu t dư i b t kỳ hình th c nào. 3. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu s l i b t h p pháp thu đư c đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b, c kho n 1 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng Th tư v n viên pháp lu t, Ch ng ch hành ngh lu t sư trong th i h n 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 1, đi m b, d, đ kho n 2 Đi u này. Tư c quy n s d ng Th tư v n viên pháp lu t, Ch ng ch hành ngh lu t sư không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m c kho n 2 Đi u này; c) T ch thu gi y t , Th tư v n viên pháp lu t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t , Th tư v n viên pháp lu t gi đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1, đi m a kho n 2 Đi u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c hoàn tr s ti n ho c l i ích v t ch t khác đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b, c kho n 1 Đi u này. M C 7. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG BÁN Đ U GIÁ TÀI S N Đi u 29. Hành vi vi ph m quy đ nh v trình t , th t c bán đ u giá tài s n 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không th c hi n ho c không th c hi n đúng quy đ nh v vi c niêm y t, thông báo công khai vi c bán đ u giá tài s n, xem tài s n bán đ u giá; b) Có hành vi gian d i đ tham gia ho c cho phép ngư i khác tham gia cu c bán đ u giá trái v i quy đ nh v ngư i không đư c tham gia đ u giá; c) Có hành vi c n tr , gây khó khăn đ i v i ngư i đăng ký tham gia bán đ u giá trong th i gian đăng ký mua tài s n bán đ u giá; d) L p danh sách kh ng v ngư i đăng ký mua tài s n bán đ u giá; đ) Không l p biên b n v cu c bán đ u giá tài s n ho c không ghi k t qu cu c bán đ u giá vào s đăng ký bán đ u giá tài s n; e) Không th c hi n vi c b o qu n tài s n bán đ u giá theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong vi hành vi sau: a) Cung c p thi u chính xác, thi u trung th c các thông tin, gi y t c n thi t liên quan đ n tài s n bán đ u giá;
 18. b) Không th c hi n ho c th c hi n không đúng các quy đ nh v xác đ nh giá kh i đi m c a tài s n bán đ u giá; c) Không th c hi n ho c th c hi n không đúng các quy đ nh c a pháp lu t v giám đ nh tài s n bán đ u giá trong trư ng h p tài s n ph i đư c giám đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t; d) Thu ti n đ t trư c c a ngư i tham gia đ u giá không theo đúng quy đ nh; đ) Không trưng bày ho c h n ch xem tài s n bán đ u giá, h sơ tài s n bán đ u giá trư c ngày m cu c bán đ u giá tài s n. 3. Hình th c x ph t b sung: T ch thu s l i b t h p pháp thu đư c đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) H y b k t qu bán đ u giá tài s n đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b, d kho n 1, đi m b, c kho n 2 Đi u này; b) Bu c hoàn tr s ti n đ t trư c đ i v i ph n thu vư t quá m c quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m d kho n 2 Đi u này. Đi u 30. Hành vi vi ph m c a ngư i tham gia đ u giá tài s n 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi gian l n v đi u ki n tham gia đ u giá tài s n, tr hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 29 Ngh đ nh này. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 20.000.000 đ ng đ i v i hành vi thông đ ng, dìm giá trong quá trình tham gia đ u giá. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : H y b k t qu bán đ u giá tài s n đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 31. Hành vi vi ph m quy đ nh v s d ng Th đ u giá viên 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Cho ngư i khác s d ng Th đ u giá viên c a mình đ đi u hành cu c bán đ u giá ho c s d ng Th đ u giá viên c a mình đ đi u hành cu c bán đ u giá t i t ch c không có ch c năng bán đ u giá; b) S d ng Th đ u giá viên c a ngư i khác đ đi u hành cu c bán đ u giá ho c không có Th đ u giá viên mà v n đi u hành cu c bán đ u giá tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác; c) Làm gi Th đ u giá viên, s d ng Th đ u giá viên gi ; làm gi ho c s d ng các gi y t gi m o trong h sơ đ ngh c p Th đ u giá viên; d) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung Th đ u giá viên ho c gi y t trong h sơ đ ngh c p Th đ u giá viên. 2. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng Th đ u giá viên trong th i h n t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này; b) T ch thu s l i b t h p pháp thu đư c đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này; c) T ch thu gi y t , Th đ u giá viên đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t , Th đ u giá viên gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m c, d kho n 1 Đi u này. Đi u 32. Hành vi vi ph m quy đ nh c a t ch c có ch c năng bán đ u giá tài s n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Trung tâm d ch v bán đ u giá tài s n và doanh nghi p bán đ u giá tài s n th c hi n ch đ báo cáo, l p, qu n lý ho c s d ng các lo i s sách, bi u m u không đúng quy đ nh; b) Không thông báo cho cơ quan có th m quy n nơi doanh nghi p đ t tr s chính v vi c đăng ký kinh doanh d ch v bán đ u giá tài s n. 2. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau:
 19. a) Cơ quan, t ch c không có ch c năng bán đ u giá tài s n theo quy đ nh c a pháp lu t mà v n ti n hành cu c bán đ u giá tài s n; b) Trung tâm d ch v bán đ u giá tài s n, doanh nghi p bán đ u giá tài s n không có đ u giá viên mà v n ti n hành cu c bán đ u giá tài s n; c) Thu các chi phí không đúng quy đ nh c a pháp lu t; d) Cho cá nhân, t ch c khác ti n hành ho t đ ng bán đ u giá tài s n dư i danh nghĩa c a mình. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n theo đúng quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b kho n 1 Đi u này; b) Bu c tr l i s ti n thu không đúng quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a, b, c kho n 2 Đi u này; c) H y b k t qu bán đ u giá đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 2 Đi u này. M C 8. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG TR NG TÀI THƯƠNG M I Đi u 33. Hành vi vi ph m quy đ nh v t ch c, ho t đ ng tr ng tài c a Trung tâm tr ng tài và tr ng tài viên 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Không th c hi n ch đ báo cáo, l p, qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u theo quy đ nh; b) Không thông báo b ng văn b n vi c thay đ i Ch t ch Trung tâm tr ng tài, đ a đi m đ t tr s ho c danh sách Tr ng tài viên c a Trung tâm tr ng tài, vi c thành l p ho c ch m d t ho t đ ng c a Chi nhánh, Văn phòng đ i di n v i các cơ quan có th m quy n trong th i h n quy đ nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t trong h sơ đ ngh đăng ký thành l p, h sơ đ ngh c p Gi y đăng ký ho t đ ng, Gi y phép thành l p, Gi y đăng ký ho t đ ng; b) Không đăng báo ho c đăng báo không đúng, không đ y đ n i dung, s l n quy đ nh khi thành l p Trung tâm tr ng tài ho c l p Chi nhánh, Văn phòng đ i di n c a Trung tâm tr ng tài; không niêm y t ho c niêm y t không đ y đ danh sách Tr ng tài viên và các n i dung ch y u v Trung tâm tr ng tài theo quy đ nh. 3. Ph t ti n t 2.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Ho t đ ng không đúng v i n i dung ghi trong Gi y phép thành l p Trung tâm tr ng tài; s a đ i, b sung Đi u l c a Trung tâm tr ng tài mà không đư c s phê chu n c a B Tư pháp; b) Ho t đ ng khi chưa đư c c p Gi y đăng ký ho t đ ng ho c Gi y đăng ký ho t đ ng đã h t h n; c) Cho cá nhân, t ch c khác s d ng Gi y đăng ký ho t đ ng c a mình; d) Không th c hi n các quy đ nh thông báo công khai vi c ch m d t ho t đ ng và hoàn t t th t c ch m d t ho t đ ng v i các cơ quan có th m quy n theo quy đ nh; đ) Làm gi ho c s d ng gi y t gi m o trong h sơ đ ngh c p Gi y phép thành l p, h sơ đ ngh c p Gi y đăng ký thay đ i n i dung ho t đ ng, Gi y phép thành l p, Gi y đăng ký ho t đ ng c a Trung tâm tr ng tài; e) Không đăng ký vi c thay đ i n i dung Gi y phép thành l p t i S Tư pháp nơi Trung tâm tr ng tài đăng ký ho t đ ng đúng th i h n quy đ nh; g) Không xây d ng quy t c t t ng c a Trung tâm tr ng tài ho c n i dung quy t c t t ng c a Trung tâm trái v i quy đ nh c a pháp lu t; h) Không th c hi n đúng ch đ lưu tr h sơ tr ng tài;
 20. i) Không cung c p b n sao quy t đ nh tr ng tài theo yêu c u c a các bên tranh ch p ho c cơ quan nhà nư c có th m quy n; k) Không xóa tên Tr ng tài viên trong danh sách Tr ng tài viên c a Trung tâm tr ng tài khi Tr ng tài viên vi ph m nghiêm tr ng Đi u l c a Trung tâm tr ng tài, quy đ nh c a pháp lu t. 4. Ph t ti n t 3.000.000 đ ng đ n 5.000.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) Ti t l thông tin bí m t liên quan đ n n i dung v tranh ch p mà Tr ng tài viên gi i quy t gây thi t h i cho các bên tham gia t t ng; b) Ép bu c khách hàng đưa thêm ti n ho c l i ích v t ch t khác ngoài kho n phí theo quy đ nh; c) Không đ đi u ki n th c hi n ho t đ ng tr ng tài theo quy đ nh c a pháp lu t mà ho t đ ng dư i b t kỳ hình th c nào. 5. Hình th c x ph t b sung: a) T ch thu gi y t đã b s a ch a, t y xóa, b làm sai l ch n i dung ho c gi y t gi m o đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 2, đi m đ kho n 3 Đi u này; b) Tư c quy n s d ng Gi y phép thành l p, Gi y đăng ký ho t đ ng c a Trung tâm tr ng tài t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u này; Tư c quy n s d ng Th tr ng tài viên t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m c kho n 3 Đi u này. 6. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c th c hi n đúng quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các hành vi quy đ nh t i kho n 1, đi m b kho n 2, đi m d, e, g, h, i, k kho n 3 Đi u này; b) Bu c thu h i s l i b t h p pháp đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 4 Đi u này. M C 9. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG PH BI N, GIÁO D C PHÁP LU T Đi u 34. Hành vi vi ph m quy đ nh v nghĩa v c a báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t, hòa gi i viên 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i hành vi l i d ng danh nghĩa báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t, hòa gi i viên đ th c hi n các ho t đ ng không thu c nhi m v đư c giao nh m m c đích v l i. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 2.000.000 đ ng đ i v i báo cáo viên, tuyên truy n viên pháp lu t l i d ng ho t đ ng ph bi n, giáo d c pháp lu t đ kích đ ng, gây phương h i đ n an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i, truy n th ng văn hóa, đ o đ c, thu n phong m t c c a dân t c nhưng chưa đ n m c truy c u trách nhi m hình s . 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng Th báo cáo viên pháp lu t, Th tuyên truy n viên pháp lu t t 03 tháng đ n 06 tháng đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; Tư c quy n s d ng Th báo cáo viên pháp lu t, Th tuyên truy n viên pháp lu t không th i h n đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. M C 10. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG HO T Đ NG TR GIÚP PHÁP LÝ Đi u 35. Hành vi vi ph m c a ngư i đư c tr giúp pháp lý 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 đ ng đ n 500.000 đ ng đ i v i m t trong các hành vi sau: a) C tình cung c p thông tin, tài li u, ch ng c sai s th t v v vi c tr giúp pháp lý gây h u qu nghiêm tr ng; b) T ý s a ch a, t y xóa ho c có hành vi khác làm sai l ch n i dung gi y t đ đ đi u ki n làm ngư i đư c tr giúp pháp lý. 2. Ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi làm gi ho c s d ng các gi y t gi m o đ đ đi u ki n làm ngư i đư c tr giúp pháp lý.
Đồng bộ tài khoản