Nghị định số 62/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
3
download

Nghị định số 62/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 62/1998/NĐ-CP về Quy chế đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh- chuyển giao, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh và hợp đồng xây dựng - chuyển giao áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 62/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/1998/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 62/1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 1998 BAN HÀNH QUY CH U TƯ THEO H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO, H P NG XÂY D NG -CHUY N GIAO - KINH DOANH VÀ H P NG XÂY D NG - CHUY N GIAO ÁP D NG CHO U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Qu c h i thông qua ngày 12 tháng 11 năm 1996; Nh m khuy n khích u tư xây d ng, phát tri n các công trình k t c u h t ng t i Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch u tư theo H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao, H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh và H p ng xây d ng - chuy n giao áp d ng cho u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh s 87/CP ngày 23 tháng 11 năm 1993 c a Chính ph ban hành Quy ch u tư theo hình th c H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH U TƯ THEO H P NG XÂY D NG - KINH DOANH - CHUY N GIAO, H P NG XÂY D NG - CHUY N GIAO - KINH DOANH VÀ H P NG
 2. XÂY D NG - CHUY N GIAO ÁP D NG CHO U TƯ NƯ C NGOÀI T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Ngh nh s 62/1998/N -CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "H p ng xây d ng - kinh doanh - chuy n giao" (vi t t t theo ti ng Anh là BOT) là văn b n ký k t gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và Nhà u tư nư c ngoài xây d ng công trình k t c u h t ng (k c m r ng, nâng c p, hi n i hóa công trình) và kinh doanh trong m t th i h n nh t nh thu h i v n u tư và có l i nhu n h p lý; h t th i h n kinh doanh Nhà u tư nư c ngoài chuy n giao không b i hoàn công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam. 2. "H p ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh" (vi t t t theo ti ng Anh là BTO) là văn b n ký k t gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và Nhà u tư nư c ngoài xây d ng công trình k t c u h t ng (k c m r ng, nâng c p, hi n i hóa công trình); sau khi xây d ng xong, Nhà u tư nư c ngoài chuy n giao công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam, Chính ph Vi t Nam dành cho Nhà u tư nư c ngoài quy n kinh doanh công trình ó trong m t th i h n nh t nh thu h i v n u tư và có l i nhu n h p lý. 3. "H p ng xây d ng - chuy n giao" (vi t t t theo ti ng Anh là BT) là văn b n ký k t gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam và Nhà u tư nư c ngoài xây d ng công trình k t c u h t ng (k c m r ng, nâng c p, hi n i hóa công trình); sau khi xây d ng xong, Nhà u tư nư c ngoài chuy n giao công trình ó cho Nhà nư c Vi t Nam, Chính ph Vi t Nam t o i u ki n cho Nhà u tư nư c ngoài th c hi n d án khác thu h i v n u tư và có l i nhu n h p lý. 4. "Doanh nghi p BOT", "Doanh nghi p BTO", "Doanh nghi p BT" (sau ây g i là Doanh nghi p BOT) là Doanh nghi p liên doanh ho c Doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài, ư c thành l p theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam th c hi n H p ng BOT, BTO, BT. 5. "Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t H p ng BOT, BTO, BT" (sau ây g i là Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n) là B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c Th tư ng Chính ph ch nh ký k t và th c hi n H p ng BOT, BTO, BT v i Nhà u tư nư c ngoài. 6. "Nhà u tư nư c ngoài ký k t H p ng BOT, BTO, BT" là t ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n d án BOT, BTO, BT (sau ây g i là Nhà u tư nư c ngoài) và ch u trách nhi m toàn b v nh ng cam k t c a mình trong H p ng BOT, BTO, BT. 7. "Nhà th u ph " là Nhà th u Vi t Nam ho c Nhà th u nư c ngoài ký k t h p ng v i Doanh nghi p BOT tham gia th c hi n t ng ph n d án BOT, BTO, BT.
 3. 8. "H p ng ph " là H p ng ký k t gi a Doanh nghi p BOT v i các Nhà th u ph tham gia th c hi n t ng ph n d án BOT, BTO, BT. 9. "D án khác" là d án g n li n v i d án BT, do Nhà u tư nư c ngoài ư c phép th c hi n theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thu h i v n u tư vào công trình BT. i u 2. 1. Chính ph Vi t Nam khuy n khích các t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư theo H p ng BOT, BTO, BT trong lĩnh v c giao thông, s n xu t và kinh doanh i n, c p thoát nư c, x lý ch t th i và các lĩnh v c khác do Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Chính ph Vi t Nam b o h quy n s h u i v i v n u tư và các quy n l i h p pháp khác c a t ch c, cá nhân nư c ngoài u tư theo H p ng BOT, BTO, BT t i Vi t Nam; ng th i t o i u ki n thu n l i và quy nh th t c ơn gi n, nhanh chóng cho vi c th c hi n các d án này. 3. Chính ph Vi t Nam dành ưu ãi cho Doanh nghi p BOT và Nhà th u ph theo quy nh t i Chương II c a Quy ch này. i u 3. 1. th c hi n d án BOT, BTO, BT, Nhà u tư nư c ngoài thành l p Doanh nghi p BOT. 2. Doanh nghi p BOT ư c thành l p và ho t ng k t ngày ư c c p Gi y phép u tư; ch u trách nhi m th c hi n các quy nh t i Gi y phép u tư, các cam k t c a Nhà u tư nư c ngoài theo H p ng BOT, BTO, BT. Chương 2: CÁC ƯU ÃI VÀ MB O U TƯ i u 4. 1. Thu i v i Doanh nghi p BOT ư c quy nh như sau: - Thu su t thu l i t c b ng 10% l i nhu n thu ư c và ư c áp d ng trong su t th i h n th c hi n d án. Mi n thu l i t c trong 4 năm k t khi kinh doanh có lãi và gi m 50% trong 4 năm ti p theo. Trong trư ng h p u tư vào a bàn khuy n khích u tư, ư c mi n thu l i t c trong 8 năm k t khi kinh doanh có lãi. Th i h n mi n, gi m thu ư c tính liên t c k t năm u tiên kinh doanh có lãi. Thu su t thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài b ng 5% l i nhu n chuy n ra nư c ngoài.
 4. Ngoài các lo i thu nêu trên, Doanh nghi p BOT ph i n p các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Các Nhà th u ph nư c ngoài tham gia d án BOT, BTO, BT n p các lo i thu và hư ng ưu ãi v mi n, gi m thu theo quy nh hi n hành áp d ng i v i Nhà th u nư c ngoài. Các Nhà th u ph Vi t Nam tham gia d án BOT, BTO, BT th c hi n các nghĩa v thu theo quy nh hi n hành áp d ng i v i Doanh nghi p Vi t Nam. i u 5. 1. Doanh nghi p BOT và Nhà th u ph ư c mi n thu nh p khNu th c hi n d án BOT, BTO, BT i v i: Thi t b , máy móc nh p khNu t o tài s n c nh (k c thi t b , máy móc, ph tùng s d ng cho vi c kh o sát, thi t k , thi công, xây d ng công trình); Phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh nh p khNu t o tài s n c nh và phương ti n v n chuy n dùng ưa ón công nhân (ô tô t 24 ch ng i tr lên, phương ti n th y); Linh ki n, chi ti t, b ph n r i, ph tùng, gá l p, khuôn m u, ph ki n i kèm v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng, phương ti n v n chuy n nêu trên c a kho n này, k c trư ng h p s d ng cho vi c thay th , b o hành, b o dư ng trong quá trình v n hành công trình; Nhiên li u, nguyên li u, v t tư nh p khNu th c hi n d án BOT, BTO, BT, k c nhiên li u, nguyên li u, v t tư ph c v s n xu t, v n hành công trình. 2. Vi c mi n thu nh p khNu i v i thi t b , máy móc, phương ti n v n t i và nguyên li u, v t tư nêu t i kho n 1 c a i u này ư c áp d ng cho c trư ng h p m r ng quy mô d án, thay th , i m i công ngh . 3. Hàng hoá nh p khNu nói t i kho n 1, 2 c a i u này không ư c như ng bán t i th trư ng Vi t Nam. Trư ng h p như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i ư c B Thương m i ch p thu n và ph i n p thu nh p khNu, thu doanh thu ho c thu tiêu th c bi t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 4. Trong trư ng h p th c hi n các D án khác kèm theo H p ng BT, thì vi c nh p khNu và n p thu nh p khNu ư c th c hi n theo quy nh t i i u 63 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và i u 10 Ngh nh s 10/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o m ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam. 5. Các i tư ng s h u công nghi p ang trong th i h n b o h , bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t th c hi n d án ư c mi n các lo i thu có liên quan n chuy n giao công ngh .
 5. i u 6. 1. Vi c chuy n như ng v n trong Doanh nghi p BOT ư c th c hi n theo quy nh t i i u 34 c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và i u 64 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Vi c chuy n như ng v n ch có hi u l c sau khi Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n và Cơ quan c p Gi y phép u tư chuNn y H p ng chuy n như ng v n. i u 7. 1. Doanh nghi p BOT và các Nhà th u ph ư c m tài kho n ngo i t , tài kho n ti n Vi t Nam, tài kho n v n vay theo quy nh t i i u 71 Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n liên quan v qu n lý ngo i h i. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam b o m cho Doanh nghi p BOT ư c chuy n i ti n Vi t Nam thu ư c do th c hi n d án BOT, BTO, BT và D án khác ra ti n nư c ngoài áp ng nhu c u ho t ng kinh doanh, tr v n và lãi các kho n vay, chuy n l i nhu n và v n ra nư c ngoài. Doanh nghi p BOT ư c s d ng các kho n thu nh p h p pháp b ng ti n Vi t Nam do th c hi n d án BOT, BTO, BT mua hàng hóa xu t khNu ho c ch bi n tr c ti p xu t khNu theo quy nh c a B Thương m i nh m t o ngu n ngo i t áp ng nhu c u ho t ng kinh doanh c a Doanh nghi p BOT. i u 8. 1.Trong quá trình th c hi n d án, Doanh nghi p BOT ư c c m c , th ch p các tài s n sau theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam: a) Thi t b , nhà xư ng, công trình ki n trúc và các b t ng s n ư c mua s m, xây d ng b ng v n u tư c a Doanh nghi p BOT; b) Các tài s n khác thu c s h u c a Doanh nghi p BOT; c) Giá tr quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; d) Các quy n tài s n c a Doanh nghi p BOT. 2. Vi c c m c , th ch p c a Doanh nghi p BOT ph i ư c s ch p thu n c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và không làm thi t h i n vi c th c hi n m c tiêu, ti n và ho t ng c a d án quy nh trong H p ng, phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3.Văn b n c m c , th ch p ph i l p theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và ư c sao g i cho Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 9.
 6. 1. Chính ph b o m cho Doanh nghi p BOT ư c s d ng t ai, ư ng giao thông và các công trình ph tr công c ng khác th c hi n d án BOT, BTO, BT. 2. Doanh nghi p BOT ư c mi n ti n thuê t trong th i gian th c hi n d án. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có d án u tư có trách nhi m t ch c vi c n bù, gi i phóng m t b ng và hoàn thành các th t c giao t cho Doanh nghi p BOT theo quy nh c a pháp lu t và th i h n ã cam k t. Chi phí n bù, gi i phóng m t b ng do Nhà u tư nư c ngoài tr và ư c tính vào t ng v n u tư, tr trư ng h p trong H p ng BOT, BTO, BT có quy nh khác. i u 10. 1. Doanh nghi p Vi t Nam tham gia d án BOT, BTO, BT khi ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n. 2. Trong trư ng h p c n thi t, tùy theo tính ch t d án, Chính ph Vi t Nam y quy n cho Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thay m t Chính ph b o lãnh vi c th c hi n các cam k t v nghĩa v tài chính c a doanh nghi p Vi t Nam tham gia th c hi n d án ư c xác nh trong H p ng BOT, BTO, BT; b o lãnh các nghĩa v c a doanh nghi p Vi t Nam trong vi c bán nguyên li u, mua s n phNm, d ch v ch y u th c hi n d án BOT, BTO, BT. i u 11. Trong quá trình th c hi n d án, m i t ch c, cá nhân ph i tuân theo các quy nh v qu n lý ngo i h i, xu t nh p khNu, chuy n giao công ngh , môi trư ng, quan h lao ng, k toán, th ng kê, xu t nh p c nh và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 3: PHƯƠNG TH C TH C HI N D ÁN BOT, BTO, BT i u 12. 1. Căn c vào quy ho ch, nh hư ng phát tri n kinh t -xã h i trong t ng th i kỳ, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c các d án u tư theo H p ng BOT, BTO, BT. 2. Th tư ng Chính ph có th ch p thu n các d án BOT, BTO, BT ngoài Danh m c ã ư c công b sau khi có ý ki n c a các B , ngành liên quan và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi d ki n tri n khai d án. 3. Các d án u tư theo H p ng BOT, BTO, BT trình Th tư ng Chính ph nêu t i kho n 1 và 2 c a i u này ph i nêu rõ s c n thi t, a i m, công su t thi t k , v n u tư d ki n; ki n ngh v Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, hình th c l a ch n Nhà u tư nư c ngoài ký k t H p ng BOT, BTO, BT. i u 13.
 7. 1. Trên cơ s Danh m c d án BOT, BTO, BT và hình th c l a ch n Nhà u tư nư c ngoài ký H p ng BOT, BTO, BT ư c phê duy t, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch o l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi làm cơ s cho vi c l p h sơ l a ch n Nhà u tư nư c ngoài. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c vi c xem xét và thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi. Chi phí l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi thu c kinh phí c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ư c duy t theo quy nh. N u d án ư c th c hi n, chi phí l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi ư c h ch toán vào v n u tư c a công trình và Doanh nghi p BOT có trách nhi m hoàn tr cho ngân sách Nhà nư c. 2. Nhà u tư nư c ngoài l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi i v i các d án BOT, BTO, BT nêu t i kho n 2 i u 12, trình Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét và thông qua. Trong trư ng h p báo cáo ti n kh thi ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n thông qua, Nhà u tư nư c ngoài ư c l p h sơ trình xin c p Gi y phép u tư. i u 14. 1. Th t c, th th c l a ch n Nhà u tư nư c ngoài ký H p ng BOT, BTO, BT ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v u th u c a Vi t Nam. 2. K t qu l a ch n Nhà u tư nư c ngoài ký H p ng BOT, BTO, BT ph i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u 15. 1. Sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t k t qu l a ch n Nhà u tư nư c ngoài ký k t H p ng BOT, BTO, BT, Nhà u tư nư c ngoài ư c ch n ph i l p Báo cáo nghiên c u kh thi g i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch trì ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan t ch c xem xét, thông qua Báo cáo nghiên c u kh thi. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau ho c có nh ng v n vư t quá thNm quy n thì Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 16. 1. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch trì àm phán, ký k t H p ng BOT, BTO, BT v i Nhà u tư nư c ngoài ã ư c ch n. i v i nh ng d án quan tr ng do Chính ph quy t nh, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph thông qua các nguyên t c làm cơ s cho vi c àm phán ký k t H p ng BOT, BTO, BT. 2. D th o H p ng BOT, BTO, BT sau khi ư c các bên àm phán, tho thu n và ký t t ư c n p cho B K ho ch và u tư cùng các tài li u khác có liên quan n vi c xin c p Gi y phép u tư t ch c thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. H p ng BOT, BTO, BT ch ư c ký chính th c sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
 8. i u 17. 1. H sơ xin c p Gi y phép u tư g m: ơn xin u tư; H p ng BOT, BTO, BT ã ư c ký t t; H p ng liên doanh (n u là Doanh nghi p BOT liên doanh); i u l Doanh nghi p BOT; Báo cáo nghiên c u kh thi; H p ng ã ư c ký t t ho c th a thu n sơ b v vi c mua nguyên li u, bán s n phNm (n u có); Văn b n xác nh n tư cách pháp lý và tình hình tài chính c a nhà u tư. 2. i v i d án BT, ngoài quy nh trên, c n g i kèm các h sơ c a D án khác theo quy nh hi n hành. 3. H p ng BOT, BTO, BT và H p ng mua nguyên li u, bán s n phNm (n u có) sau khi ký chính th c ph i g i cho B K ho ch và u tư. i u 18. 1.B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư cho d án BOT, BTO, BT trong th i h n 15 ngày, k t ngày Th tư ng Chính ph phê duy t d án BOT, BTO, BT. 2. Gi y phép u tư g m nh ng n i dung ch y u sau: Các i u ki n chính c a H p ng; Quy mô v n u tư, m c tiêu và th i h n ho t ng c a d án; Yêu c u v thi t k , k thu t, tình tr ng và i u ki n b o m v n hành bình thư ng c a công trình khi ư c chuy n giao cho Nhà nư c Vi t Nam; Các nghĩa v v thu , tài chính; Quy n s d ng t và các công trình ph tr ; Các i u ki n v m b o môi trư ng; Các nguyên t c xác nh, i u ch nh giá và các kho n thu khác; Quy nh vi c chuy n i ti n Vi t Nam ra ti n nư c ngoài; Vi c xu t nh p khNu thi t b , máy móc, hàng hóa;
 9. Quy n và i u ki n kinh doanh công trình i v i d án BOT, BTO; vi c kinh doanh các D án khác do th c hi n d án BT; Các nguyên t c xác nh giá tr tài s n khi chuy n giao; Các cam k t c a Chính ph và các Cơ quan Nhà nư c có liên quan. i u 19. 1. Doanh nghi p BOT l p thi t k k thu t trình Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch trì ph i h p v i B Xây d ng, B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan thNm nh thi t k k thu t công trình trư c khi th c hi n. Sau khi thi t k k thu t công trình ư c ch p thu n, Doanh nghi p BOT ư c thi công công trình. 2. Nhà u tư và Doanh nghi p BOT ư c quy n ch n Nhà th u ph ho c t ch c u th u th c hi n d án BOT, BTO, BT và có trách nhi m báo cáo k t qu ch n th u ho c u th u cho Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 3. Các Nhà th u ph sau khi ký H p ng ph v i Doanh nghi p BOT ph i ăng ký ho t ng v i Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 20. 1. Các nguyên t c xác nh giá, m c giá, phí và các kho n thu khác c a các d án BOT, BTO ph i ư c quy nh trong H p ng BOT, BTO. 2. Vi c tăng giá, phí và các kho n thu khác ph i ư c th a thu n và quy nh trong H p ng BOT, BTO. Khi i u ch nh giá, phí và các kho n thu, ph i thông báo trư c 30 ngày cho Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Vi c i u ch nh giá, phí và các kho n thu ngoài ph m vi ã ư c d ki n và th a thu n trư c trong H p ng ph i ư c Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch p thu n trư c khi th c hi n. i u 21. 1. Th i h n c a H p ng BOT, BTO, BT, th i h n chuy n giao công trình BOT, BTO, BT và th i h n kinh doanh công trình BTO, do các bên th a thu n và ư c xác nh rõ trong Gi y phép u tư phù h p pháp lu t v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. H t th i h n kinh doanh công trình BOT, Nhà u tư nư c ngoài chuy n giao không b i hoàn công trình cho Nhà nư c Vi t Nam. i v i công trình BTO, BT, sau khi xây d ng xong, Nhà u tư nư c ngoài chuy n giao công trình cho Nhà nư c Vi t Nam theo các i u ki n quy nh trong H p ng BTO, BT.
 10. 3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ti p nh n chuy n giao công trình BOT, BTO, BT theo quy nh t i i u 22 và i u 23 c a Quy ch này. i u 22. Khi chuy n giao công trình cho Nhà nư c Vi t Nam, Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và Doanh nghi p BOT ph i i chi u v i nh ng i u kho n ã quy nh trong Gi y phép u tư và H p ng BOT, BTO, BT. H sơ bàn giao công trình g m các n i dung chính sau ây: - Tình tr ng c a công trình khi chuy n giao; - Danh m c các tài s n ư c chuy n giao, k c nh ng tài li u liên quan n kh o sát, thi t k , xây d ng, l p t, v n hành, b o dư ng, qu n lý công trình; - Văn b n giám nh giá tr , ch t lư ng công trình ư c chuy n giao; - Trách nhi m c a các Bên i v i vi c v n hành ti p t c công trình ư c chuy n giao; - Th i h n, i u ki n b o dư ng, b o hành công trình sau khi ư c chuy n giao; - Các H p ng và i u ki n c n thi t khác duy trì, v n hành công trình sau khi ư c chuy n giao. i u 23. Trư c khi chuy n giao công trình BOT, BTO, BT, Doanh nghi p BOT ph i ti n hành vi c b o dư ng, s a ch a và th c hi n các tác nghi p c n thi t chuy n giao công trình như ã tho thu n trong H p ng BOT, BTO, BT. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ch nh n bàn giao công trình theo nh ng i u ki n ã quy nh trong H p ng BOT, BTO, BT và Gi y phép u tư. Chương 4: H P NG BOT, BTO, BT VÀ H P NG PH i u 24. 1. H p ng BOT, BTO, BT ph i có nh ng n i dung ch y u sau: Qu c t ch, a ch , i di n có thNm quy n c a các Bên tham gia ký k t H p ng; M c tiêu và ph m vi ho t ng; V n u tư, ti n th c hi n; Công su t, công ngh và trang thi t b , yêu c u thi t k và tiêu chuNn k thu t công trình; tiêu chuNn ch t lư ng và giám sát, ki m tra ch t lư ng công trình; Các quy nh v b o v môi trư ng; i u ki n v s d ng t, công trình k t c u h t ng, công trình ph tr c n thi t cho xây d ng v n hành;
 11. Ti n xây d ng công trình, th i h n ho t ng c a Doanh nghi p BOT và th i i m chuy n giao công trình; Quy n và nghĩa v c a các Bên và các cam k t b o lãnh, chia s r i ro c a các Bên; Nh ng quy nh v giá, phí và các kho n thu; Nghĩa v duy trì ho t ng bình thư ng c a các công trình; Tư v n, giám nh thi t k , thi t b , thi công, nghi m thu, v n hành, b o dư ng; i u ki n k thu t, tình tr ng ho t ng, ch t lư ng công trình khi chuy n giao. Các nguyên t c xác nh giá tr công trình và trình t chuy n giao công trình; Hi u l c H p ng và các trư ng h p ch m d t H p ng trư c th i h n, nh ng quy nh v chuy n như ng H p ng; Cơ quan và phương th c gi i quy t tranh ch p gi a các Bên ký k t H p ng, vi c phân chia r i ro gi a Doanh nghi p BOT v i cơ quan c a Chính ph ; X lý các vi ph m do các bên gây ra d n n không th c hi n ư c các i u kho n c a H p ng; Các trư ng h p b t kh kháng và nguyên t c x lý; Các quy nh v vi c h tr , cam k t c a cơ quan c a Chính ph ; i u ki n th c hi n d án khác iv iH p ng BT. 2. th c hi n d án BOT, BTO, BT, Doanh nghi p BOT ư c ký k t nh ng H p ng v s d ng t, xây d ng, l p t máy móc, thi t b , d ch v tư v n, giám nh, mua nguyên li u, bán s n phNm, d ch v ch y u, cung c p d ch v k thu t, vay v n, c m c , th ch p tài s n và các H p ng khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Trong trư ng h p pháp lu t Vi t Nam chưa có quy nh i u ch nh các quan h liên quan n u tư theo H p ng BOT, BTO, BT thì các Bên có th th a thu n trong H p ng vi c áp d ng pháp lu t nư c ngoài, nhưng nh ng tho thu n ó không ư c trái v i các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 25. 1. Các tranh ch p phát sinh gi a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v i Nhà u tư nư c ngoài trong quá trình th c hi n H p ng BOT, BTO, BT trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng, hòa gi i. N u v tranh ch p không gi i quy t ư c b ng thương lư ng, hòa gi i, các Bên có th gi i quy t tranh ch p t i m t H i ng tr ng tài do các Bên th a thu n thành l p. Th t c tr ng tài và pháp lu t áp d ng gi i quy t tranh ch p do các Bên tranh ch p th a thu n trong H p ng. 2. Các tranh ch p phát sinh gi a các Bên trong Doanh nghi p BOT trong quá trình th c hi n H p ng ư c gi i quy t theo kho n 1 i u 102 c a Ngh nh s 12/CP
 12. ngày 18 tháng 12 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Các tranh ch p phát sinh gi a Doanh nghi p BOT v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài trong quá trình th c hi n H p ng trư c h t ph i ư c gi i quy t thông qua thương lư ng và hòa gi i. Trong trư ng h p các Bên tranh ch p không thương lư ng, hòa gi i ư c v i nhau thì có th th a thu n ưa v tranh ch p ra gi i quy t t i t ch c Tr ng tài Vi t Nam ho c m t H i ng tr ng tài do các Bên th a thu n thành l p ho c Tr ng tài ư c thành l p và ho t ng nư c th ba. Các tranh ch p phát sinh gi a Doanh nghi p BOT v i các t ch c kinh t Vi t Nam trong quá trình th c hi n H p ng ư c gi i quy t theo kho n 2 i u 102 c a Ngh nh s 12/CP ngày 18 tháng 02 năm 1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 4. Vi c thi hành các quy t nh c a Tr ng tài tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. Chương 5: QUY N H N VÀ TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C CÓ TH M QUY N i u 26. Quy n h n c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n: Xác nh các ch tiêu kinh t , k thu t c a d án; ch trì t ch c vi c xem xét, thông qua Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, Báo cáo nghiên c u kh thi; àm phán, th a thu n và quy t nh n i dung H p ng BOT, BTO, BT; Ch trì ph i h p v i B Xây d ng, B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, thNm nh thi t k k thu t công trình; T ch c vi c giám sát thi công và tham gia nghi m thu ch t lư ng công trình trong quá trình xây d ng; Thông qua các H p ng mua nguyên li u và bán s n phNm, d ch v ch y u ký k t gi a Doanh nghi p BOT và các t ch c kinh t chuyên ngành Vi t Nam trong trư ng h p các H p ng trên c n có s b o lãnh nêu t i kho n 2 i u 10 c a Quy ch này; Giám sát các Bên th c hi n các nghĩa v ã cam k t trong H p ng BOT, BTO, BT và các H p ng ph ; Ti p nh n vi c chuy n giao công trình theo quy nh. i u 27. Trách nhi m c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n: H tr Nhà u tư nư c ngoài trong vi c l p và th c hi n d án BOT, BTO, BT;
 13. H tr Doanh nghi p BOT hoàn thành các th t c chuNn b u tư, xây d ng và kinh doanh (n u có) theo úng H p ng BOT, BTO, BT và các H p ng ph ; Ch trì ho c ph i h p v i các cơ quan khác c a Nhà nư c xem xét và gi i quy t các yêu c u h p pháp c a Doanh nghi p BOT trong quá trình th c hi n d án BOT, BTO, BT; Th c hi n các nghĩa v cam k t trong H p ng BOT, BTO, BT. Th c hi n các nhi m v khác liên quan n qu n lý i u hành ho t ng c a các d án BOT, BTO, BT theo quy nh c a pháp lu t. i u 28. Các chi phí liên quan n vi c th c hi n quy n h n và trách nhi m c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n nêu t i i u 26 và 27 c a Quy ch này ư c trích t ngân sách Nhà nư c trên cơ s ngh c a Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và B Tài chính. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 29. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản