Nghị định số 63/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 63/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn huyện lỵ các huyện Hương Sơn và Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 63/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 63/1999/N -CP Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 63/1999/N -CP NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M R NG THN TR N HUY N L CÁC HUY N HƯƠNG SƠN VÀ CAN L C, T NH HÀ TĨNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m r ng th tr n huy n l các huy n Hương Sơn và Can L c, t nh Hà Tĩnh như sau: 1. Sáp nh p toàn b di n tích và dân s c a xã Sơn Ph vào th tr n Ph Châu - th tr n huy n l huy n Hương Sơn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, th tr n Ph Châu có 422 ha di n tích t nhiên và 8.290 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Ph Châu: ông giáp xã Sơn Trung và xã Sơn Phú; Tây giáp xã Sơn Di m; Nam giáp xã Sơn Hàm; B c giáp xã Sơn Giang và xã Sơn Trung. 2. Sáp nh p toàn b di n tích và dân s c a xã i L c vào th tr n Can L c - th tr n huy n l huy n Can L c và i tên thành th tr n Nghèn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, th tr n Nghèo có 1.136 ha di n tích t nhiên và 11.824 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Nghèo: ông giáp xã Tùng L c và xã Thu n Thi n; Tây giáp xã Khánh L c và xã Xuân L c; Nam giáp xã Ti n L c và xã Xuân L c; B c giáp xã Vư ng L c và xã Thiên L c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b .
  2. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản