Nghị định số 63/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
4
download

Nghị định số 63/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 63/2009/NĐ-CP về việc bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 63/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 63/2009/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2009 NGHN NNH BÃI B NGHN NNH S 30/2003/N -CP NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN THU C CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH i u 1. Bãi b Ngh nh s 30/2003/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan thu c Chính ph . i u 2. Các cơ quan thu c Chính ph th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a mình theo quy nh t i ngh nh c a Chính ph i v i t ng cơ quan ó; ch u s qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B tương ng v ngành, lĩnh v c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 20 tháng 9 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
  2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản