Nghị định số 63/2009/NĐ- CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
154
lượt xem
19
download

Nghị định số 63/2009/NĐ- CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều1. Bãi bỏ nghị định số 30/2003/ NĐ- CP ngày 1 tháng 4 năm 2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hẹn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ, Điều 2. Các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của mình theo quy định tại Nghị định của Chính phủ đối với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 63/2009/NĐ- CP của Chính phủ

  1. ChÝnh phñ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 63/2009/N§-CP Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2009 NGHÞ §ÞNH B·i bá NghÞ ®Þnh sè 30/2003/N§-CP nguy 01 th¸ng 4 n¨m 2003 quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vu c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Néi vô, NghÞ ®Þnh §iÒu 1. B∙i bá NghÞ ®Þnh sè 30/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2003 quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan thuéc ChÝnh phñ. §iÒu 2. C¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña m×nh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ ®èi víi tõng c¬ quan ®ã; chÞu sù qu¶n lý nhµ n−íc cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé t−¬ng øng vÒ ngµnh, lÜnh vùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 2009. C¸c Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./. tm. ChÝnh phñ thñ t−íng NguyÔn TÊn Dòng
Đồng bộ tài khoản