Nghị định số 64/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
240
lượt xem
11
download

Nghị định số 64/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 64/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 64/2009/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 NGHN NNH V CHÍNH SÁCH I V I CÁN B , VIÊN CH C Y T CÔNG TÁC VÙNG CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I C BI T KHÓ KHĂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v y m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kho nhân dân; Xét ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh ch ph c p ưu ãi, ph c p thu hút, tr c p và các ưu ãi khác i v i cán b , viên ch c y t , lao ng h p ng và cán b , nhân viên quân y tr c ti p làm công tác chuyên môn y t t i các cơ s y t c a Nhà nư c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cán b , viên ch c y t , lao ng h p ng tr c ti p làm công tác chuyên môn y t (sau ây g i chung là cán b , viên ch c y t ) trong các cơ s y t c a nhà nư c bao g m: tr m y t xã, phư ng, th tr n; tr m y t cơ quan, trư ng h c; phòng khám a khoa khu v c; nhà h sinh; trung tâm y t ; b nh vi n và các cơ s y t khác t c p xã tr lên. 2. Cán b , nhân viên quân y (sau ây g i chung là cán b quân y) ang công tác t i các Tr m y t k t h p quân dân y vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 3. Vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, bao g m: các xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu thu c di n u tư Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi (Chương trình 135 giai o n II), các xã
  2. c bi t khó khăn vùng bãi ngang ven bi n và h i o ư c quy nh t i các Quy t nh hi n hành c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Nguyên t c áp d ng và cách tính các lo i ph c p 1. Cán b , viên ch c y t ư c hư ng ph c p ưu ãi quy nh t i Ngh nh này thì không hư ng ph c p ưu ãi quy nh t i Quy t nh s 276/2005/Q -TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch ph c p ưu ãi theo ngh i v i cán b , viên ch c t i các cơ s y t c a Nhà nư c. 2. Các lo i ph c p ưu ãi, ph c p thu hút ư c quy nh t i i u 5, i u 6 c a Ngh nh này là ch ph c p ư c tính theo t l ph n trăm (sau ây g i là theo m c t l %) trên m c lương theo ng ch, b c hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung (n u có) c a i tư ng ư c hư ng. i u 4. Ngu n kinh phí chi tr 1. Ngu n kinh phí th c hi n ch ph c p, tr c p quy nh t i Ngh nh này t ngu n ngân sách nhà nư c, ư c b trí trong d toán ngân sách nhà nư c hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 2. Ngu n thu c a các cơ s y t ho t ng theo ch tài chính áp d ng i v i ơn v s nghi p công l p. 3. Ngu n kinh phí h p pháp khác. Chương 2. CHÍNH SÁCH I V I CÁN B , VIÊN CH C Y T CÔNG TÁC VÙNG CÓ I U KI N KINH T - XÃ H I C BI T KHÓ KHĂN i u 5. Ph c p ưu ãi Cán b , viên ch c y t , cán b quân y ang công tác t i các cơ s y t thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c hư ng ph c p ưu ãi m c 70% m c lương theo ng ch, b c hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung (n u có). i u 6. Ph c p thu hút 1. Cán b , viên ch c y t , cán b quân y hi n ang công tác ho c ư c i u ng n công tác t i các cơ s y t thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c hư ng ph c p thu hút b ng 70% m c lương theo ng ch, b c hi n hư ng c ng v i ph c p ch c v lãnh o, ph c p thâm niên vư t khung (n u có). 2. Th c hi n cán b , viên ch c y t , cán b quân y ư c hư ng ph c p thu hút không quá 5 năm. Th i i m các i tư ng ư c hư ng ch ph c p thu hút ư c xác nh như sau:
  3. a. Tính t ngày nh n quy t nh i u ng i v i các cán b , viên ch c y t , cán b quân y ư c i u ng t các a phương khác n k t ngày Ngh nh này có hi u l c. b. Tính t ngày Ngh nh này có hi u l c i v i các cán b , viên ch c y t , cán b quân y ang công tác vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 7. Tr c p tham quan, h c t p, b i dư ng chuyên môn, nghi p v 1. Cán b , viên ch c y t , cán b quân y ang công tác t i các cơ s y t thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c c i h c b i dư ng v chuyên môn, nghi p v , ngo i ng , tham quan, h c t p trao i kinh nghi m thì ư c h tr ti n mua tài li u h c t p và h tr 100% ti n h c phí và ti n ph c p i l i, ti n thuê nhà . 2. Cán b , viên ch c y t , cán b quân y công tác t i các vùng dân t c ít ngư i thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn t h c ti ng dân t c ph c v công tác khám, ch a b nh và chăm sóc s c kho nhân dân ư c h tr ti n mua tài li u và ti n b i dư ng cho vi c t h c ti ng dân t c b ng s ti n h tr cho vi c h c t p các trư ng, l p chính quy. i u 8. Tr c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và s ch 1. Hàng năm, i v i nh ng vùng thi u nư c ng t và s ch theo mùa, cán b , viên ch c y t ư c gi i quy t tr c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và s ch ph c v nhu c u sinh ho t hàng ngày sau khi ã tr ph n chi phí nư c ng t sinh ho t ư c tính trong ti n lương. 2. y ban nhân dân các t nh có vùng thi u nư c ng t và s ch căn c vào tình hình c th c a các xã, h i o thi u nư c ng t và s ch quy t nh th i gian và m c tr c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và s ch cho phù h p v i t ng a phương. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 9. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. i u 10. Trách nhi m thi hành 1. B Y t ch trì, ph i h p v i B N i v và B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  4. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản