Nghị định số 64-CP về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Nghị định số 64-CP về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 64-CP về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 64-CP về việc thành lập các phường mới thuộc thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Hưng do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 64-CP Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNHPH S 64-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 1996 V VI C THÀNH L P CÁC PHƯ NG M I THU CTHN XÃ H I DƯƠNG, T NH H I HƯNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cchính ph ngày 30-9-1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh H i Hưng và B trư ng Trư ng Ban t ch c - Cán b Chính ph ; NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p phư ng m i thu cth xã H i Dương, t nh H i Hưng như sau: 1- Thành l p phư ng Ng c Châu trên cơ s toàn b di n tíchvà dân s c a xã Ng c Châu. - Phư ng Ng c Châu có di n tích t nhiên 654 ha và 13.379nhân khNu. a gi i phư ng Ng c châu: ông và B c giáp huy n Nam Thanh;Tây giáp phư ng Tr n Phú, phư ng Bình Hàn, phư ng Quang Trung và phư ng Tr nHưng o; Nam giáp phư ng H i Tân. 2- Thành l p phư ng Thanh Bình trên c toàn b di n tích vàdân s c a xã Thanh Bình. - Phư ng Thanh Bình có di n tích t nhiên 365 ha và 15.378nhân khNu. a gi i phư ng Thanh Bình: ông giáp phư ng Ph m Ngũ Lão vàphư ng Lê Thanh Ngh và Bình Hàn; Tây giáp phư ng H i Tân và huy n Gia L c xãT Minh; Nam giáp huy n T L c; B c giáp phư ng CNm Thư ng và xã Vi t Hoà. 3- Thành l p phư ng H i Tân trên cơ s toàn b di n tích vàdân s c a xã H i Tân. - Phư ng H i Tân có di n tích t nhiên 254 ha và 6.603 nhânkhNu. a gi i phư ng H i Tân: ông giáp phư ng Ng c Châu; Tây giáp phư ngThanh Bình và huy n Gia L c; Nam giáp huy n T Kỳ và huy n Gia L c; B c giápphư ng Tr n Phú và Lê Thanh Ngh .
  2. 4- Thành l p phư ng CNm Thư ng trên cơ s toàn b di n tíchvà dân s c a xã CNm Thư ng. - Xã CNm Thư ng có di n tích t nhiên 250 ha và 4.682 nhânkhNu. a gi i phư ng CNm Thư ng: ông giáp phư ng Bình Hàn; Tâygiáp xã Vi t Hoà; Nam giáp phư ng Thanh Bình; B c giáp huy n Nam Thanh. 5- Thành l p phư ng Bình Hàn trên cơ s toàn b di n tích vàdân s c a xã Bình Hàn. Phư ng Bình Hàn có di n tích t nhiên 307 ha và 9.639 nhânkhNu. a gi i phư ng Bình Hàn: ông giáp phư ng Ng c Châu vàphư ng Nguy n Trãi; Tây giáp phư ng CNm Thư ng và phư ng Thanh Bình; Nam giápphư ng Thanh Bình phư ng Ph m Ngũ Lão và phư ng Quang Trung; B c giáp huy n NamThanh. 6- Thành l p phư ng Lê Thanh Ngh trên cơ s 140 ha di ntích t nhiên và 8.100 nhân khNu c a phư ng Tr n Phú. - Phư ng Lê Thanh Ngh : ông giáp phư ng Tr n Phú; Tây giápphư ng Thanh Bình; Nam giáp phư ng H i Tân; B c giáp phư ng Ph m Ngũ Lão. - Phư ng Tr n Phú còn l i di n tích t nhiên 110 ha và10.025 nhân khNu. a gi i phư ng Tr n Phú: ông giáp phư ng Ng c Châu; Tâygiáp phư ng Lê Thanh Ngh và phư ng Ph m Ngũ Lão; Nam giáp phư ng H i Tân; B cgiáp phư ng Tr n Hưng o và phư ng Ph m Ngũ Lão. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhH i Hưng và B trư ng - Trư ng Ban t ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi mthi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản