Nghị định số 65/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
94
lượt xem
4
download

Nghị định số 65/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 65/2002/NĐ-CP về việc công tác phòng không nhân dân do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 65/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2002/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 7 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 65/2002/N -CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2002 V CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c, nâng cao trách nhi m c a các cơ quan, t ch c i v i công tác phòng không nhân dân; nâng cao c nh giác, s n sàng phòng, ch ng các hành ng xâm nh p, ti n công ư ng không c a ch, góp ph n b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng, ph m vi i u ch nh c a ngh nh Ngh nh này quy nh nguyên t c, n i dung và t ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân; chuNn b , tri n khai công tác phòng không nhân dân và ch , chính sách i v i công tác phòng không nhân dân. i u 2. V trí, vai trò và m c ích c a công tác phòng không nhân dân Công tác phòng không nhân dân là m t n i dung quan tr ng trong xây d ng n n qu c phòng toàn dân, là m t b ph n c a th tr n chi n tranh nhân dân trên m t tr n i không nh m th c hi n phòng, tránh, ánh tr và kh c ph c h u qu các hành ng xâm nh p, ti n công ư ng không c a ch, góp ph n b o v v ng ch c c l p, ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th c a T qu c, b o v tài s n nhà nư c, tính m ng và tài s n c a nhân dân. i u 3. Nguyên t c t ch c và ho t ng phòng không nhân dân 1. Công tác phòng không nhân dân t dư i s lãnh o c a ng, ư c t ch c i u hành t p trung th ng nh t t Trung ương n a phương theo s hư ng d n c a B Qu c phòng.
  2. 2. Công tác phòng không nhân dân do b i a phương và dân quân t v làm nòng c t, k t h p v i t ch c, v n ng nhân dân tham gia. 3. Ho t ng phòng không nhân ân ư c chuNn b trong th i bình và tri n khai th c hi n khi có hành ng xâm nh p, ti n công ư ng không c a ch. N i dung ho t ng và t ch c phù h p v i yêu c u phòng, tránh, ánh tr , kh c ph c h u qu t ng lo i a bàn. i u 4. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, chính quy n các c p trong công tác phòng không nhân dân 1. Các cơ quan, t ch c, ơn v l c lư ng vũ trang và chính quy n a phương các c p có trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v công tác phòng không nhân dân và tích c c tham gia công tác phòng không nhân dân. 2. Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n, có trách nhi m ph i h p và t o i u ki n M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n v n ng nhân dân tham gia công tác phòng không nhân dân. Chương 2: N I DUNG VÀ T CH C TH C HI N CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN i u 5. N i dung công tác phòng không nhân dân 1. Tuyên truy n, giáo d c v công tác phòng không nhân dân. 2. T ch c trinh sát, thông báo, báo ng phòng không nhân dân, quan sát di n bi n các v ánh phá c a ch, v trí bom n chưa n . 3. T ch c ngu trang, sơ tán, phòng, tránh ti n công ư ng không c a ch. 4. T ch c ánh ch xâm nh p, ti n công ư ng không và ph c v chi n u. 5. T ch c kh c ph c h u qu thi t h i do ch ánh phá. i u 6. Phân lo i vùng phòng không nhân dân 1. Vùng phòng không nhân dân chia làm hai lo i như sau: a) Vùng tr ng i m phòng không nhân dân ư c xác nh d a trên v trí chính tr , kinh t , văn hoá, an ninh, qu c phòng ho c có nh ng công trình, m c tiêu tr ng i m. T i vùng tr ng i m phòng không nhân dân có t ch c Ban Ch o công tác phòng không nhân dân và ph i tri n khai y n i dung công tác phòng không nhân dân ư c quy nh t i i u 5 Ngh nh này. b) Vùng phòng không khác (ngoài vùng tr ng i m phòng không nhân dân): theo hư ng d n c a B Qu c phòng, chính quy n các c p tri n khai th c hi n nh ng n i dung công tác phòng không nhân dân c n thi t, phù h p v i th c t ; ng th i ph i
  3. chuNn b s n sàng tri n khai y các n i dung công tác phòng không nhân dân ư c quy nh t i i u 5 Ngh nh này. 2. ThNm quy n xác nh các vùng phòng không nhân dân: a) Trong th i bình, B trư ng B Qu c phòng ngh Th tư ng Chính ph quy t nh các vùng tr ng i m v phòng không nhân dân trong ph m vi c nư c. Trong th i chi n tuỳ theo tình hình ánh phá c a ch, B trư ng B Qu c phòng i u ch nh các vùng tr ng i m và vùng phòng không khác cho phù h p v i th c t , tri n khai công tác phòng không nhân dân; b) Căn c vào quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Qu c phòng ch o B Tư l nh Quân khu xác nh các vùng phòng không nhân dân trong ph m vi t ng t nh, thành ph . i u 7. T ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân Trung ương 1. Trung ương, ư c t ch c Ban Ch o công tác phòng không nhân dân Trung ương do m t phó Th tư ng Chính ph làm trư ng ban. Ban ch o công tác phòng không nhân dân Trung ương có cơ quan giúp vi c t t i B qu c phòng. 2. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u, t ch c c th c a Ban ch o công tác phòng không nhân dân Trung ương do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 8. T ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân các vùng tr ng i m. 1. c p t nh, huy n, xã thu c vùng tr ng i m phòng không nhân dân t ch c ban ch o công tác phòng không nhân dân t t i cơ quan quân s a phương, do m t Phó ch t ch U ban nhân dân làm Trư ng ban, ch huy trư ng cơ quan quân s a phương là Phó trư ng Ban thư ng tr c, u viên là i di n các ban, ngành chuyên môn có liên quan. Các thành viên Ban ch o công tác phòng không nhân dân làm vi c theo ch kiêm nhi m. Trư ng h p vùng tr ng i m phòng không nhân dân thu c a bàn c a nhi u xã, huy n ho c t nh khác nhau thì Ban ch o công tác phòng không nhân dân ho c U ban nhân dân c p trên tr c ti p c a các ơn v hành chính ó có trách nhi m ch o ph i h p hi p ng th c hi n công tác phòng không nhân dân. 2. Ban ch o công tác phòng không nhân dân các vùng tr ng i m có nhi m v , quy n h n sau ây: a) L p k ho ch phòng không nhân dân; b) T ch c xây d ng l c lư ng phòng không nhân dân; c) T ch c th c hi n và i u hành các ho t ng phòng không nhân dân; d) Hư ng d n, ki m tra th c hi n công tác phòng không nhân dân c p mình và các ơn v thu c c p trên óng t i a phương.
  4. T ch c nhi m v c th c a Ban ch o công tác phòng không nhân dân do Ch t ch U ban nhân dân cùng c p quy t nh. 3. T ch c, nhi m v , quy n h n c a l c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân. a) L c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân ư c t ch c t các t ch c nghi p v s n có c a cơ quan chuyên môn và l c lư ng chi n u c a dân quân t v ; b) ư c biên ch thành các t , i phòng không nhân dân th c hi n các nhi m v quan sát, kh c ph c h u qu , ph c v chi n u và b o m phòng không nhân dân; c) Ch t ch U ban nhân dân các c p và ngư i ng u cơ quan, t ch c s d ng l c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân quy t nh thành l p các t , i phòng không nhân dân; d) L c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân t i các vùng tr ng i m là l c lư ng nòng c t th c hi n các nhi m v chuyên môn v phòng không nhân dân. Các cơ quan, t ch c có trách nhi m t ch c, v n ng nhân dân cùng tham gia. Vi c hu n luy n nghi p v cho l c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân do B trư ng B Qu c phòng qui nh. i u 9. T ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân các vùng phòng không khác (ngoài vùng tr ng i m phòng không). 1. i v i các vùng phòng không khác, cơ quan quân s a phương cùng c p ph i h p v i Ban, ngành có liên quan giúp Ch t ch U ban nhân dân t ch c th c hi n công tác phòng không nhân dân. 2. Cơ quan quân s a phương có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Tham mưu cho c p u , chính quy n v công tác phòng không nhân dân; b) Xây d ng k ho ch t ng th phòng không nhân dân trình Ch t ch U ban nhân dân phê duy t; c) Thư ng xuyên nghiên c u tình hình ho t ng c a ch trên không, xu t các bi n pháp i phó k p th i, có hi u qu ; d) Ph i h p v i các ban, ngành giúp U ban nhân dân cùng c p, xây d ng qu n lý, i u hành các l c lư ng th c hi n công tác phòng không nhân dân. 3. S n sàng tri n khai các n i dung công tác phòng không nhân dân như các vùng tr ng i m và h tr cho các vùng tr ng i m tri n khai công tác phòng không nhân dân trong trư ng h p c n thi t. i u 10. T ch c, nhi m v , quy n h n c a l c lư ng phòng không nhân dân ánh tr ch xâm nh p, ti n công ư ng không.
  5. 1. L c lư ng phòng không nhân dân ánh tr ch xâm nh p ti n công ư ng không ư c t ch c t l c lư ng chi n u c a dân quân t v trên t t c các vùng theo ch o c a B Qu c phòng. T ch c, biên ch , trang b , ho t ng chi n u c a l c lư ng phòng không nhân dân ư c th c hi n theo qui nh c a pháp l nh v dân quân t v và yêu c u nhi m v . 2. L c lư ng phòng không nhân dân ánh tr ch xâm nh p ti n công có nhi m v , quy n h n sau ây: a) Ph i h p ch t ch v i l c lư ng vũ trang trong khu v c, t ch c trinh sát phát hi n ch trên không k p th i thông báo, báo ng cho các l c lư ng ánh tr và phòng tránh; b) S n sàng chi n u và chi n u ánh tr ch xâm nh p và ti n công ư ng không; c) Nh n và hoàn thành nhi m v khác do c p trên giao ánh tr ch xâm nh p, ti n công ư ng không. Chương 3: CHU N BN VÀ TRI N KHAI CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN M C I: CHU N BN VÀ TRI N KHAI CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TH I BÌNH i u 11. N i dung chuN n b công tác phòng không nhân dân th i bình 1. T ch c Ban ch o công tác phòng không nhân dân các c p theo qui nh t i i u 7 và i u 8 Ngh nh này. 2. Xây d ng k ho ch t ng th v phòng không nhân dân theo s ch o th ng nh t c a Chính ph , hư ng d n c a B Qu c phòng và k p th i i u ch nh, b sung khi tình hình thay i. 3. T ch c b i dư ng ki n th c ph thông phòng không nhân dân trong chương trình giáo d c qu c phòng; hu n luy n nghi p v , chuyên môn cho l c lư ng phòng không nhân dân, t ch c di n t p, luy n t p k ho ch phòng không nhân dân. 4. T ch c s n sàng tri n khai l c lư ng ánh tr và l c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân ch ng phòng, ch ng xâm nh p, ti n công ư ng không. 5. T ch c xây d ng các công trình phòng, tránh tr ng i m. 6. T ch c tri n khai h th ng trinh sát, thông báo, báo ng phòng không các vùng tr ng i m. i u 12. Xây d ng k ho ch phòng không nhân dân
  6. 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch t ng th v phòng không nhân dân trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. K ho ch t ng th v phòng không nhân dân ư c xây d ng d a vào căn c sau ây: a) ư ng l i xây d ng n n qu c phòng toàn dân; th tr n chi n tranh nhân dân; b) Qui ho ch, k ho ch phát tri n t nư c theo yêu c u an toàn phòng không; c) D báo qui mô, m c tiêu ánh phá c a ch trong t ng giai o n, t ng th i kì; d) Th c l c trang b c a quân i và kh năng huy ng c a các B , ngành và các a phương. 3. Các b , cơ quan ngang b thu c Chính ph căn c vào k ho ch t ng th , xây d ng k ho ch phòng không nhân dân cho ngành mình, b o m s cân i phù h p v i k ho ch t ng th . 4. U ban nhân dân các a phương ch o, t ch c xây d ng k ho ch phòng không nhân dân c a a phương theo s ch o hư ng d n c a B Qu c phòng. i u 13. B i dư ng ki n th c ph thông trong chương trình giáo d c qu c phòng, hu n luy n nghi p v và t ch c di n t p phòng không nhân dân. 1. B giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng t ch c ưa n i dung ki n th c ph thông v phòng không nhân dân vào trong chương trình giáo d c qu c phòng c a các c p h c, b c h c. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan và U ban nhân dân c p t nh ch o cơ quan quân s a phương t ch c hu n luy n nghi p v chuyên môn cho l c lư ng phòng không nhân dân. 3. Th tư ng Chính ph phê duy t vi c t ch c di n t p v phòng không nhân dân có qui mô t c p t nh tr lên; B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b và các a phương có liên quan l p k ho ch di n t p và t ch c ch o th c hi n. B Qu c phòng ch o B Tư l nh quân khu th ng nh t v i U ban nhân dân c p t nh quy t nh qui mô t ch c di n t p phòng không nhân dân c p huy n. 4. Di n t p phòng không nhân dân g m các n i dung cơ b n sau ây: a) Di n t p ch huy - tham mưu các c p; b) T ch c trinh sát, thông báo, báo ng phòng không; c) T ch c ngu trang, sơ tán, phòng tránh; d) T ch c ánh tr ch xâm nh p ti n công ư ng không;
  7. ) T ch c kh c ph c h u qu ; i u 14. T ch c xây d ng l c lư ng ánh tr và l c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân. B Qu c phòng ch o các quân khu, U ban nhân dân c p T nh t ch c xây d ng l c lư ng ánh tr và l c lư ng chuyên môn phòng không nhân dân ch ng phòng, ch ng ch xâm nh p ti n công ư ng không; xây d ng các phương án s n sàng tri n khai l c lư ng ánh tr m b o an toàn, bí m t, k p th i trong các tình hu ng. i u 15. T ch c xây d ng các công trình phòng tránh tr ng i m, tri n khai h th ng trinh sát, thông báo, báo ng phòng không nhân dân m t s t nh, thành ph tr ng i m 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B xây d ng có k ho ch xây d ng và hư ng d n các B , ngành và a phương xây d ng các công trình phòng không nhân dân; xác nh vi c xây d ng các công trình phòng tránh tr ng i m trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. B trư ng B Qu c phòng quy t nh l a ch n tri n khai t ch c h th ng trinh sát, thông báo, báo ng phòng không nhân dân m t s t nh, thành ph tr ng i m. i u 16. Trách nhi m c a các b , cơ quan ngang B , cơ quan thu c chính ph , U ban nhân dân các c p 1. B k ho ch và u tư: Nghiên c u và ch o vi c l p quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i theo yêu c u, tiêu chuN n an toàn v phòng không; ph i h p v i B Qu c phòng, các B , ngành có liên quan xây d ng k ho ch t ng th v phòng không nhân dân. 2. B Công an: Nghiên c u ban hành các quy nh và t ch c l c lư ng, phương ti n m b o tr t t , tr an khi th c hi n k ho ch phòng không nhân dân trong các tình hu ng; t ch c hu n luy n, ki m tra ch p hành các quy nh v m b o tr an trong công tác phòng không nhân dân. 3. B Tài chính: ch trì nghiên c u c p có thN m quy n ban hành ho c ban hành theo c p có thN m quy n các văn b n v qu n lý, s d ng ngân sách th c hi n công tác phòng không nhân dân; xây d ng k ho ch và ch o d tr lương th c, th c phN m và các phương ti n c n thi t khác b o m cho công tác phòng không nhân dân. 4. B xây d ng: ch o xây d ng công trình, d án u tư theo các yêu c u, tiêu chuN n an toàn v phòng không. Ch o t ch c xây d ng các công trình phòng tránh tr ng i m. 5. B giao thông v n t i: Xây d ng k ho ch, b o m trang b và ch o, t ch c v n chuy n ngư i, phương ti n, tài s n th c hi n công tác phòng không nhân dân. 6. B y t : ch o t ch c các tuy n c p c u, c u ch a ngư i b thương, hu n luy n cho l c lư ng dân quân t v và l c lư ng chuyên môn phòng không v k thu t c p
  8. c u chuy n thương. Ph i h p v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng t ch c phòng, ch ng d ch b nh; phòng ch ng, phóng x và tN y c, kh trùng, làm s ch môi trư ng. 7. T ng c c bưu i n: Có k ho ch m b o quy n ưu tiên s d ng các phương ti n thông tin liên l c cho nhi m v thông báo, báo ng phòng không nhân dân và th c hi n công tác phòng không nhân dân. 8. U ban nhân dân các c p: Ch o, t ch c xây d ng l c lư ng, k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n công tác phòng không nhân dân trên a bàn c a a phương. a) Ch o t ch c xây d ng l c lư ng, k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n các n i dung công tác phòng không nhân dân. b) Th c hi n m i ch trương, ch , chính sách phòng không nhân dân theo phân c p; c) Qu n lý s d ng kinh phí do Nhà nư c c p và m b o ngu n ngân sách a phương th c hi n công tác phòng không nhân dân; d) K p th i báo cáo b tư l nh quân khu ho c B Qu c phòng các d án quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i a phương có liên quan n công tác phòng không nhân dân trư c khi trình c p có thN m quy n phê duy t; M C II: TRI N KHAI CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN TH I CHI N i u 17. N i dung ho t ng công tác phòng không nhân dân th i chi n 1. T ch c tri n khai th c hi n k ho ch công tác phòng không nhân dân ã ư c c p có thN m quy n phê duy t. 2. B sung và i u ch nh k ho ch phòng không nhân dân cho phù h p v i di n bi n th c t c a tình hình. 3. Huy ng, i u hành ho t ng c a l c lư ng phòng không nhân dân, l c lư ng ph c v chi n u và b o m phòng không theo yêu c u nhi m v . 4. T ch c ti n hành sơ tán và phân tán phòng tránh. i u 18. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c và UBND các c p 1/ Trách nhi m c a B Qu c phòng. B Qu c phòng là cơ quan thư ng tr c giúp Chính Ph , Th Tư ng Chính Ph và ban ch o công tác phòng không nhân dân trung ương t ch c ch o, tri n khai th c hi n k hoach công tác phòng không nhân dân các c p và các bi n pháp phòng không nhân dân khác cho phù h p v i tình hình th c t t ng vùng. 2/ Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c và UBND các c p.
  9. Các cơ quan, t ch c và UBND các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình t ch c ch o, tri n khai th c hi n k hoach công tác phòng không nhân dân; ch o và kiêm tra ôn c vi c th c hi n công tác phòng không nhân dân t i các cơ quan, ơn v tr c thu c; Huy ng l c lư ng, phương ti n c a cơ quan, t ch c, a phương ph c v cho công tác phòng không nhân dân. Chương 4: CÔNG TÁC B O M VÀ CH CHÍNH SÁCH CHO CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN i u 19. B o m kinh phí. 1/ Kinh phí b o m cho công tác phòng không nhân dân các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c chính ph và các a phương ư c tính vào ngân sách thư ng xuyên hàng năm theo quy nh v phân c p nhi m v chi ngân sách nhà nư c. 2/ Kinh phí b o m cho công tác phòng không nhân dân các t ch c kinh t do các t ch c kinh t t m b o. i u 20. B o m trang b . B qu c phòng b o m vũ khí, trang b k thu t cho l c lư ng ánh tr và m t s trang b , thi t b chuyên d ng ph c v cho công tác phòng không nhân dân. Các cơ quan, t ch c b o m các phương ti n, trang thi t b cho các t , i chuyên môn phòng không nhân dân thu c quy n qu n lý theo yêu c u nhi m v . i u 21. Ch chính sách 1/ Nh ng ngư i không hư ng lương t ngân sách nhà nư c trong th i gian ư c huy ng tham gia công tác phòng không nhân dân và i hu n luy n, di n t p thì ư c hư ng ch như quy nh hi n hành i v i cán b , chi n sĩ dân quân t v không ư c hư ng lương t ngân sách nhà nư c theo pháp l nh v dân quân t v . 2/ Nh ng ngư i tr c ti p tham gia th c hi n phòng không nhân dân mà b thương, hy sinh trong chi n u thì ư c hư ng các ch theo quy nh c a pháp l nh v dân quân t v . Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 22. Khen thư ng t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác phòng không nhân dân ư c khen thư ng theo quy nh c a nhà nư c. i u 23. X lý vi ph m. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m v công tác phòng không nhân dân, tuỳ theo m c , tính ch t vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  10. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Hi u l c thi hành. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký, thay th Ngh nh s 112/CP ngày 25/7/1963 c a h i ng Chính Ph v t ch c công tác phòng không nhân dân. Các quy nh trư c ây v công tác phòng không nhân dân trái v i Ngh nh này u b bãi b i u 25. Trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh. B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i th trư ng các cơ quan có liên quan hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 26. Trách nhi m thi hành Ngh nh. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản