Nghị định số 66/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
6
download

Nghị định số 66/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 66/2005/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 66/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 66/2005/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 66/2005/N -CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2005 V M B O AN TOÀN CHO NGƯ I VÀ TÀU CÁ HO T NG THU S N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Thu s n, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1.Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng thu s n các vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác c a Vi t Nam, bao g m: trách nhi m c a ch tàu, thuy n trư ng và thuy n viên; ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá và thuy n viên; trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c v m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng thu s n. i u 2. i tư ng áp d ng T ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng thu s n trên các vùng bi n và các vùng nư c t nhiên khác c a Vi t Nam u ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3.Gi i thích thu t ng 1. Ch tàu cá: là t ch c, cá nhân s h u, qu n lý, s d ng tàu cá.
  2. 2. Thuy n trư ng: là ngư i ch huy trên tàu cá i v i lo i tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 20 s c ng a tr lên ho c không l p máy có chi u dài ư ng nư c thi t k t 15 mét tr lên. 3. Ngư i l i tàu cá: là ngư i tr c ti p i u khi n tàu cá i v i lo i tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính dư i 20 s c ng a ho c không l p máy có chi u dài ư ng nư c thi t k dư i 15 mét. 4. Thuy n viên tàu cá: là nh ng ngư i thu c nh biên c a tàu, bao g m thuy n trư ng, các sĩ quan và các ch c danh khác ư c b trí làm vi c trên tàu. 5. Ngư i làm vi c trên tàu cá: là nh ng ngư i không thu c biên ch thuy n viên: cán b thi hành công v , cán b nghiên c u khoa h c, sinh viên th c t p. i u 4.Nguyên t c m b o an toàn ho t ng cho ngư i và tàu cá 1. m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ph i ư c ti n hành ng b các công vi c: th c hi n các quy nh m b o an toàn k thu t tàu cá ngay t khâu óng tàu; xây d ng và hoàn thi n các cơ s h t ng ph c v ngh cá (c ng cá, b n cá, khu neo u trú bão và h th ng thông tin liên l c...); tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t cho ngư dân và c ng ng. 2. m b o an toàn cho ngư i và tàu cá là trách nhi m c a ngư dân và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CH TÀU, THUY N TRƯ NG VÀ THUY N VIÊN TÀU CÁ TRONG VI C M B O AN TOÀN i u 5. i v i ch tàu cá 1. m b o tàu cá luôn tr ng thái an toàn. 2. Trang b y các thi t b an toàn, c u n n, thông tin, phương ti n b o v cá nhân cho ngư i và tàu cá theo tiêu chuNn quy nh. Xây d ng và ban hành n i quy, quy trình s d ng các trang thi t b an toàn trên tàu cá. 3. Ký k t h p ng lao ng v i thuy n viên, ngư i làm vi c theo quy nh c a pháp lu t; thư ng xuyên n m s lư ng thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá, vùng bi n ho t ng c a tàu cá và báo cáo cơ quan qu n lý thu s n a phương nơi cư trú khi có yêu c u; s n sàng cho tàu cá i làm nhi m v phòng, ch ng l t, bão và tìm ki m c u n n khi có l nh i u ng c a c p có thNm quy n. 4. i v i các tàu khai thác h i s n s n xa b , ch tàu cá ph i mua b o hi m tai n n thuy n viên, ph i thông báo cho cơ quan qu n lý thu s n nơi ăng ký tàu cá v t n s liên l c c a tàu. 5. ôn c thuy n trư ng trư c khi r i b n ph i ki m tra tr ng thái an toàn c a tàu, c a các trang thi t b an toàn, c u n n cho ngư i và tàu, th c hi n nghiêm ch nh ch
  3. khai báo khi ra và vào c ng, b n u và m b o an toàn giao thông ư ng thu n i a, an toàn hàng h i. 6. T ch c b i dư ng, ph bi n ki n th c nghi p v m b o an toàn cho thuy n viên và ngư i làm vi c trên tàu cá. i u 6. i v i Thuy n trư ng và ngư i lái tàu cá 1. Trách nhi m thư ng xuyên: a) Ph bi n, hư ng d n, ôn c thuy n viên và ngư i làm vi c trên tàu cá th c hi n các quy nh v an toàn khi làm vi c trên tàu cá; phân công nhi m v cho t ng thuy n viên và t ch c cho thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu th c t p các phương án m b o an toàn; b) Ki m tra thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá và tàu cá v trang thi t b hàng h i, trang b an toàn, các gi y t c a tàu cá và thuy n viên trư c khi r i b n; c) Thông báo vùng ho t ng, s thuy n viên, ngư i làm vi c th c t có trên tàu cá và xu t trình các gi y t v i các cơ quan có thNm quy n khi có yêu c u; 2. Trách nhi m trong trư ng h p có bão, lũ: a) ôn c thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá tr c tàu và s n sàng i u ng tàu ng phó v i bão, lũ và h tr các tàu cá khác khi có tai n n x y ra; b) Khi bão xa: thông báo cho thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá bi t ng th i ki m tra các trang thi t b an toàn và thư ng xuyên theo dõi di n bi n th i ti t trên ài Ti ng nói Vi t Nam; liên l c ch t ch v i ài thông tin duyên h i và thông tin cho các tàu cá khác ang ho t ng trong cùng khu v c; c) Khi bão g n: thông báo cho thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá bi t, nhanh chóng ra l nh thu lư i và r i kh i ngư trư ng v nơi an toàn g n nh t; thông tin cho các tàu cá khác ang ho t ng trong cùng khu v c; d) Khi có tin bão khNn c p: ph i ra l nh cho thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá m c áo phao cá nhân, ưa trang thi t b c p c u vào v trí s n sàng ng c u và ưa tàu cá n nơi an toàn g n nh t; i u ng tàu cá và thuy n viên, ngư i làm vi c trên tàu cá c a mình ng c u khi phát hi n có ngư i và tàu cá khác b n n; Trong trư ng h p b t kh kháng, thuy n trư ng có quy n quy t nh s d ng các bi n pháp c p bách k p ưa tàu cá n nơi an toàn. ) Khi tàu cá ang trong vùng bão: ph i tr c ti p i u khi n và ch huy phương ti n c a mình; s d ng m i bi n pháp và kinh nghi m m b o an toàn cho ngư i và tàu cá. K p th i thông báo cho ài thông tin duyên h i và các tàu cá g n nh t bi t v v trí tàu cá c a mình ang ho t ng và phát tín hi u c p c u khi phương ti n b tai n n; tham gia ng c u khi phát hi n ngư i và tàu cá khác b n n;
  4. e) Khi bão tan: ph i báo cáo k p th i v i ch tàu, chính quy n a phương nơi cư trú ho c nơi tàu cá di chuy n n v tình tr ng ngư i và tàu cá c a mình, ng th i t ki m tra l i i u ki n an toàn c a tàu cá trư c khi ho t ng tr l i. 3. Trách nhi m trong các trư ng h p khác: a) Khi phát hi n tàu cá khác b tai n n ph i ưa tàu n h tr ng c u k p th i và thông báo cho ài thông tin duyên h i g n nh t; b) Ch p hành nghiêm ch nh các l nh i u ng tàu i làm nhi m v tìm ki m c u n n c a các c p có thNm quy n; c) Khi tàu b tai n n ph i có các bi n pháp ng phó k p th i, ng th i thông báo cho ài thông tin duyên h i g n nh t. i u 7. i v i thuy n viên 1. Thuy n viên làm vi c trên tàu cá ph i có i u ki n sau: a) Có tiêu chuNn s c kho ; b) Có b ng ho c ch ng ch chuyên môn phù h p v i ch c danh tương ng v i c lo i tàu cá theo quy nh c a B Thu s n; c) Thuy n viên làm vi c trên lo i tàu cá theo quy nh ph i có gi y ch ng nh n b o hi m tai n n thuy n viên. 2. Trách nhi m và quy n c a thuy n viên: a) Ch p hành các quy nh v an toàn cho ngư i và tàu cá, tuân th m nh l nh c a thuy n trư ng khi có bão và các quy nh khác c a pháp lu t; b) Khi phát hi n tai n n xNy ra trên tàu cá c a mình ho c trên các tàu cá khác, ph i báo cáo ngay cho thuy n trư ng; c) Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v h p ng lao ng; d) Có quy n t ch i làm vi c trên tàu cá n u tàu cá ó không i u ki n m b o an toàn. i u 8. i v i ngư i làm vi c trên tàu cá 1. Ngư i làm vi c trên tàu cá ph i có i u ki n sau: a) Có tiêu chuNn s c kho ; b) Có quy t nh, gi y gi i thi u làm vi c trên tàu cá c a cơ quan có thNm quy n; c) Có hi u bi t v quy nh m b o an toàn.
  5. 2. Trách nhi m và quy n c a ngư i làm vi c: a) Ch p hành các quy nh v an toàn cho ngư i và tàu cá; b) Ch p hành m nh l nh c a thuy n trư ng và các quy nh khác c a pháp lu t; c) Khi phát hi n tai n n xNy ra trên tàu cá c a mình ho c trên các tàu cá khác, ph i báo cáo ngay cho thuy n trư ng; d) Có quy n t ch i làm vi c trên tàu cá n u tàu cá ó không i u ki n m b o an toàn. i u 9. m b o an toàn i v i tàu cá 1. Tàu cá khi ho t ng ph i th c hi n các quy nh: a) Có các trang thi t b an toàn; b) Có biên ch trên tàu v i các ch c danh; c) Có các lo i gi y t c a tàu và ngư i i trên tàu; d) Ch ư c ho t ng theo úng n i dung ghi trong gi y phép ho c ã ăng ký; ) Nghiêm ch nh th c hi n các quy t c an toàn giao thông ư ng thu n i a, an toàn hàng h i. 2. Tàu cá thu c di n ăng ki m ch ư c ho t ng khi ã ư c ăng ki m, ăng ký tàu cá, thuy n viên và ư c các cơ quan có thNm quy n c p các lo i gi y t theo quy nh. 3. i v i các tàu cá không thu c di n b t bu c ph i ăng ki m thì ch tàu cá t ch u trách nhi m v an toàn k thu t c a tàu cá. Chương 3: ĂNG KI M TÀU CÁ, ĂNG KÝ TÀU CÁ VÀ THUY N VIÊN i u 10. ăng ki m tàu cá 1. Các lo i tàu cá dư i ây thu c di n ph i ăng ki m: a) Tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 20 s c ng a tr lên ho c không l p máy có chi u dài ư ng nư c thi t k t 15 mét tr lên; b) Bè cá và các c u trúc n i khác ph c v ho t ng thu s n trên h , sông, bi n có t ng dung tích t 50 m3 tr lên. 2. Các trang thi t b l p t trên tàu thu c di n ph i ăng ki m:
  6. a) Các trang thi t b an toàn hàng h i và an toàn sinh m ng; b) Các trang thi t b khai thác thu s n; c) Các trang thi t b òi h i nghiêm ng t v an toàn. i u 11. ăng ký tàu cá 1. T t c các lo i tàu cá u ph i ăng ký. 2. Tàu cá ch ư c ăng ký t i m t cơ quan ăng ký, nơi ch tàu cá t tr s ho c nơi ăng ký h khNu thư ng trú. 3. Các lo i tàu cá dư i ây ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký tàu cá: a) Tàu cá l p máy có t ng công su t máy chính t 20 s c ng a tr lên ho c không l p máy có chi u dài ư ng nư c thi t k t 15 m tr lên; b) Bè cá và các c u trúc n i khác ph c v ho t ng thu s n trên h , sông, bi n có t ng dung tích t 50 m3 tr lên. 4. Các lo i tàu cá khác, tr các lo i tàu cá nêu t i kho n 3 i u này, sau khi ăng ký, cơ quan ăng ký vào s ăng ký tàu cá qu n lý. 5. i u ki n ăng ký tàu cá: a) Tàu cá có ngu n g c h p pháp; có văn b n ch p thu n óng m i, c i hoán tàu cá c a cơ quan qu n lý th y s n có thNm quy n; b) m b o an toàn k thu t theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tàu cá ư c ăng ký l i khi chuy n quy n s h u, thay i tính năng k thu t ho c ch tàu cá thay i tr s , chuy n nơi ăng ký h khNu sang t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác. 7. Ch tàu cá ph i khai báo xoá ăng ký tàu cá trong nh ng trư ng h p: tàu cá b m t tích, chìm m ho c hu b . i u 12. ăng ký thuy n viên 1. Thuy n viên làm vi c trên các tàu cá quy nh t i kho n 3 i u 11 c a Ngh nh này ph i th c hi n ch ăng ký thuy n viên. 2. Thuy n viên làm vi c trên các lo i tàu cá dư i ây ph i có s thuy n viên tàu cá: a) Tàu cá có t ng công su t máy chính t 90 s c ng a tr lên; b) Tàu ki m ngư , tàu i u tra ngu n l i, tàu nghiên c u bi n.
  7. 3. Thuy n viên trên các tàu cá ho t ng tuy n l ng (g n b ) và khơi (xa b ) ph i có tên trong s danh b thuy n viên. 4. Thuy n viên trên các tàu cá khác ngoài các lo i tàu nói t i kho n 2, kho n 3 i u này, ch tàu t l p danh sách thuy n viên khai báo và mang theo tàu. i u 13.Trách nhi m c a các cơ quan, cá nhân trong công tác ăng ki m, ăng ký tàu cá và thuy n viên. 1. Ch tàu cá có trách nhi m: a) ăng ki m, ăng ký tàu cá và thuy n viên theo quy nh c a pháp lu t; b) ưa tàu cá vào ki m tra theo úng kỳ h n quy nh c a ăng ki m; c) m b o duy trì tình tr ng k thu t, tiêu chuNn an toàn c a tàu cá theo các tiêu chuNn quy nh gi a hai kỳ ki m tra. 2. Cơ quan ăng ki m tàu cá ph i th c hi n ki m tra an toàn k thu t tàu cá theo úng các quy ph m, tiêu chuNn ngành, tiêu chuNn Vi t Nam. Ngư i ng u cơ quan ăng ki m tàu cá và ngư i tr c ti p th c hi n vi c ki m tra an toàn k thu t ph i ch u trách nhi m v k t qu ki m tra. 3. Cơ quan ăng ki m, ăng ký tàu cá và thuy n viên, theo thNm quy n có trách nhi m ăng ki m, ăng ký tàu cá và thuy n viên theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V MB O AN TOÀN CHO NGƯ I VÀ TÀU CÁ HO T NG THU S N i u 14.Trách nhi m c a B Thu s n 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v m b o an toàn i v i ngư i và tàu cá ho t ng khai thác thu s n; t ch c th c hi n vi c ăng ki m tàu cá, ăng ký tàu cá, ăng ký thuy n viên và c p gi y phép khai thác thu s n theo thNm quy n; hư ng d n U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n vi c ăng ký, ăng ki m i v i các lo i tàu cá và thuy n viên theo thNm quy n. 2. B Thu s n quy nh c th : a) T ch c, ho t ng, thNm quy n c a cơ quan ăng ki m, ăng ký tàu cá và thuy n viên; b) Trình t , th t c ăng ki m, ăng ký tàu cá và thuy n viên; thay i tên tàu; tái ăng ký và chuy n ăng ký; xoá ăng ký; ăng ký c m c , th ch p và c m gi hàng h i tàu cá; c) H sơ, bi u m u gi y t dùng trong công tác ăng ký, ăng ki m tàu cá và thuy n viên;
  8. d) C p gi y (s ) ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá; c p s thuy n viên tàu cá; ) M u bi n s ăng ký tàu cá trong ph m vi toàn qu c; e) Tiêu chuNn ch c danh, ch c trách, s lư ng thuy n viên cho t ng lo i tàu cá, tiêu chuNn ngành áp d ng cho tàu cá; g) Ch ào t o, sát h ch và c p ch ng ch thuy n viên v i t ng lo i tàu cá tương ng; h) i u ki n an toàn cho ngư i và tàu cá i v i lo i tàu không thu c di n ph i ăng ki m. 3. Ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c, ch o các ho t ng m b o an toàn ngư i và tàu cá; phòng, ch ng, l t bão, tìm ki m c u n n và kh c ph c h u qu , ng th i góp ph n gi gìn an ninh tr t t trên các vùng nư c. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng và t ch c th c hi n chương trình v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ho t ng thu s n. i u 15.Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan 1. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Thu s n hư ng d n th c hi n công tác m b o an toàn hàng h i, an toàn giao thông ư ng thu ; thư ng xuyên ki m tra, duy tu, b o dư ng lu ng c ng bi n và h th ng phao tiêu báo hi u trong vùng nư c c ng bi n, vùng nư c ư ng thu n i a, èn bi n m b o an toàn hàng h i; ch o t ch c b o m an toàn hàng h i Vi t Nam th c hi n vi c treo tín hi u báo bão, áp th p nhi t i trên các èn bi n khi có d báo bão, áp th p nhi t i. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i U ban Qu c gia tìm ki m, c u n n và Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương t ch c b n pháo hi u báo bão các c a l ch, c ng, b n cá, ngư trư ng tr ng i m khi có bão; ch o l c lư ng Biên phòng, C nh sát bi n, ph i h p v i l c lư ng Công an, Thanh tra b o v ngu n l i thu s n và chính quy n a phương ki m soát ch t ch , kiên quy t không cho ngư i và tàu cá i ho t ng n u chưa có trang b an toàn; k p th i ng c u ngư i và tàu cá trong các trư ng h p c n thi t. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng, B Văn hoá - Thông tin, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và các ài Phát thanh và Truy n hình i phương có trách nhi m thu nh n, theo dõi và thông báo k p th i các thông tin v khí tư ng thu văn liên quan n ho t ng thu s n. i u 16.Trách nhi m cu U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Tuyên truy n, giáo d c cho ngư dân và các ch tàu cá hi u rõ l i ích và t m quan tr ng c a vi c trang b y các thi t b an toàn và mua b o hi m tai n n thuy n viên m b o an toàn cho ngư i và tàu cá khi ho t ng thu s n; tăng cư ng t p hu n ki n th c và nghi p v m b o an toàn i bi n cho ngư dân.
  9. 2. Ch o các cơ quan chuyên môn t ch c th c hi n: ăng ký tàu cá, ăng ký thuy n viên; ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các tàu cá theo quy nh; c p gi y phép khai thác thu s n. 3. T ch c, ch o phát tri n s n xu t, ng th i m b o an toàn cho ngư i và tàu cá, gi gìn an ninh tr t t trên các vùng nư c ư c phân công qu n lý. 4. Tri n khai k p th i các m nh l nh c a Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và U ban qu c gia tìm ki m c u n n; n m v ng s lư ng ngư i, tàu cá và khu v c ho t ng; k p th i thông báo v tình hình th i ti t cho ngư i và tàu cá ang ho t ng trên vùng nư c ư c phân công qu n lý; t ch c vi c tìm ki m, c u n n, giúp ngư dân nhanh chóng kh c ph c h u qu n nh i s ng và s n xu t. 5. Quy ho ch và t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng c ng cá, b n cá, các khu neo u trú bão cho tàu thuy n ngh cá, h th ng thông tin báo bão c a a phương. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 17.Hi u l c thi hành Ngh nh này thay th Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n, Ngh nh s 80/2002/N -CP ngày 15 tháng 10 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph và các quy nh v ăng ký, ăng ki m i v i tàu cá quy nh t i Ngh nh s 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch ăng ký tàu bi n và thuy n viên. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 18.Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản