Nghị định số 66/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
120
lượt xem
6
download

Nghị định số 66/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 66/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 66/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 66/2009/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 08 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 142/2003/N -CP NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 C A CHÍNH PH QUY NNH VI C ÁP D NG BI N PHÁP X LÝ HÀNH CHÍNH ƯA VÀO TRƯ NG GIÁO DƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 142/2003/N -CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng, như sau: 1. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 2. ưa vào trư ng giáo dư ng 1. ưa vào trư ng giáo dư ng là bi n pháp x lý hành chính do Ch t ch y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) quy t nh i v i ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t quy nh t i kho n 2 i u này h c văn hóa, giáo d c hư ng nghi p, h c ngh , lao ng, cai nghi n ma túy, sinh ho t dư i s qu n lý, giáo d c c a trư ng. Th i h n áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng là t sáu tháng n hai năm 2. i tư ng b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng bao g m: a) Ngư i t 12 tu i n dư i 14 tu i th c hi n hành vi có d u hi u c a m t t i ph m r t nghiêm tr ng ho c c bi t nghiêm tr ng quy nh t i B lu t Hình s ; b) Ngư i t 12 tu i n dư i 16 tu i th c hi n hành vi có d u hi u c a m t t i ph m ít nghiêm tr ng ho c t i ph m nghiêm tr ng quy nh t i B lu t Hình s mà trư c ó ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c chưa b áp d ng bi n pháp này nhưng không có nơi cư trú nh t nh;
 2. c) Ngư i t 14 tu i n dư i 18 tu i nhi u l n th c hi n hành vi tr m c p v t, l a o nh , ánh b c nh , gây r i tr t t công c ng mà trư c ó ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c chưa b áp d ng bi n pháp này nhưng không có nơi cư trú nh t nh; d) Ngư i t 12 tu i n dư i 18 tu i nghi n ma túy thu c lo i côn hung hãn, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ho c chưa n tu i ch u trách nhi m hình s th c hi n hành vi gây r i tr t t công c ng; càn qu y, gây g ánh nhau; s d ng vũ l c hành hung ngư i khác ho c ch ng ngư i thi hành công v ; t ch c ua xe trái phép t hai l n tr lên trong mư i hai tháng; ) Ngư i t 14 tu i n dư i 18 tu i ang ch p hành quy t nh t i cơ s ch a b nh, trong giai o n c t cơn, ph c h i mà có hành vi tr m c p v t, l a o nh , ánh b c nh , s d ng vũ l c ch ng ngư i thi hành công v , gây r i tr t t t i cơ s ch a b nh t hai l n tr lên trong mư i hai tháng. Căn c pháp lý xác nh tu i là Gi y khai sinh. N u không có Gi y khai sinh thì ph i căn c vào Ch ng minh nhân dân; s h khNu ho c s h t ch. Trong trư ng h p không có các gi y t nêu trên, thì căn c vào l i khai và tài li u có giá tr khác xác nh tu i. tu i nêu t i các i m a, b, c, d, kho n 2 i u này là tu i khi i tư ng th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t. N u vào th i i m ký quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng mà ngư i ó ã 18 tu i tr lên thì không áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng mà xem xét, l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c n u thu c i tư ng b áp d ng bi n pháp này. 3. Trư ng h p ngư i chưa thành niên th c hi n các hành vi vi ph m pháp lu t v a thu c i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng, v a thu c i tư ng ưa vào cơ s ch a b nh thì cơ quan có thNm quy n áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh. Cơ quan ã th lý h sơ có trách nhi m chuy n toàn b h sơ v ngư i ó cho H i ng tư v n v vi c ưa vào cơ s ch a b nh ti n hành các th t c ti p theo theo quy nh c a pháp lu t. 4. Không áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i nư c ngoài”. 2. i u 3 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 3. Nguyên t c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng 1. M i hành vi vi ph m ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này u ph i ư c phát hi n k p th i, x lý nhanh chóng, công minh theo úng quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. 2. Ngư i chưa thành niên ch b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng n u th c hi n m t trong các hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i các i m a, b, c, d, kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này. 3. Vi c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ph i b o m úng ngư i, úng th t c, thNm quy n quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 ( ư c s a i, b sung năm 2008) và các văn b n hư ng d n thi hành Pháp l nh nêu trên.
 3. 4. Khi quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ph i căn c vào các quy nh c a pháp lu t, tính ch t, m c vi ph m, nhân thân c a ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng trách nhi m hành chính quy t nh cho phù h p. 5. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m tính m ng, s c kh e, danh d , nhân phNm, tài s n c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng”. 3. i u 4 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 4. Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng Th i hi u áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng ư c quy nh như sau: 1. M t năm k t khi th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này. 2. Sáu tháng k t khi th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i các i m b, d, ho c k t khi th c hi n l n cu i m t trong nh ng hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này. 3. N u trong th i h n quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, ngư i có hành vi vi ph m c tình tr n tránh vi c truy c u trách nhi m hành chính, thì th i gian tr n tránh không ư c tính và th i hi u quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ư c tính l i k t khi ngư i ó ra u thú ho c b b t gi ”. 4. i u 5 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 5. Thành l p và qu n lý trư ng giáo dư ng 1. B Công an quy t nh vi c thành l p các trư ng giáo dư ng theo khu v c; sáp nh p ho c gi i th các trư ng giáo dư ng. Trong trư ng h p a phương có nhu c u thì Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) ph i xây d ng án c th và ngh B Công an thành l p trư ng giáo dư ng t i a phương mình. Trư ng giáo dư ng ư c quy ho ch, thi t k , xây d ng theo quy nh th ng nh t c a B Công an, b o m phù h p v i c i m yêu c u c a công tác qu n lý, giáo d c, h c t p, cai nghi n ma túy, ch a b nh, d y ngh , th d c, th thao, vui chơi gi i trí cho h c sinh và b o m các tiêu chuNn v phòng cháy, ch a cháy, v sinh môi trư ng. 2. B Công an th ng nh t qu n lý các trư ng giáo dư ng trong ph m vi c nư c; ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và các cơ quan, t ch c h u quan trong vi c t ch c giáo d c, d y ngh , cai nghi n ma túy, phòng b nh, ch a b nh và khám s c kh e nh kỳ cho h c sinh trư ng giáo dư ng phù h p v i l a tu i t 12 tu i n dư i 15 tu i và t 15 tu i n dư i 18 tu i”. 5. i u 6 ư c s a i, b sung như sau:
 4. “ i u 6. Nhi m v c a trư ng giáo dư ng 1. Trư ng giáo dư ng là nơi ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này. 2. Trư ng giáo dư ng có nhi m v ti p nh n ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và qu n lý, giáo d c o c, pháp lu t, hư ng nghi p, t ch c cai nghi n ma túy, tuyên truy n, chăm sóc, tư v n, i u tr cho h c sinh b nghi m HIV/AIDS, ch a b nh, d y văn hóa, d y ngh , t ch c lao ng, sinh ho t phù h p v i l a tu i c a h nh m giúp h s a ch a nh ng vi ph m c a mình, h c t p, rèn luy n ti n b , phát tri n lành m nh v th ch t, tinh th n, trí tu tr thành công dân lương thi n, có ích cho xã h i. 3. T ch c và ho t ng c a trư ng giáo dư ng ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan”. 6. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. Trách nhi m c a ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng Ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng ph i ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c, n i quy c a trư ng giáo dư ng, ch u s qu n lý, giáo d c c a trư ng giáo dư ng, ph i cai nghi n ma túy ( i v i ngư i nghi n ma túy), h c t p, rèn luy n, lao ng, sinh ho t dư i s qu n lý, hư ng d n c a cán b , giáo viên trư ng giáo dư ng”. 7. i u 8 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 8. Kinh phí b o m cho vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Kinh phí b o m cho u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n, t ch c ho t ng c a trư ng giáo dư ng; kinh phí l p h sơ, qu n lý i tư ng trong th i gian l p h sơ, t ch c ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng; truy tìm i tư ng b tr n; t ch c cai nghi n ma túy; i u tr cho h c sinh b nhi m HIV/AIDS; kinh phí b o m ăn, m c, , h c t p, h c ngh , ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c, th thao, phòng b nh, khám, ch a b nh c a h c sinh; kinh phí t ch c ưa h c sinh dư i 16 tu i, h c sinh b m khi ch p hành xong quy t nh ra trư ng v a phương không có thân nhân n ón do ngân sách trung ương b o m và t ngu n h tr c a a phương, các cơ quan nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; t k t qu lao ng c a trư ng giáo dư ng. Ph n ngân sách trung ương b o m cho vi c áp d ng bi n pháp x lý hành chính ưa vào trư ng giáo dư ng ư c b trí vào d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. 2. Trư ng giáo dư ng ư c tr c ti p nh n s giúp v v t ch t c a y ban nhân dân a phương; các cơ quan nhà nư c; các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c s d ng vào vi c d y văn hóa, hư ng nghi p, d y ngh , mua s m trang thi t b , phương ti n, dùng ph c v h c t p, sinh ho t, khám, ch a b nh và t ch c cai nghi n ma túy cho ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng”.
 5. 8. i u 9 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 9. L p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng 1. i v i ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t ư c quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 2 i u 2 c a Ngh nh này c n ưa vào trư ng giáo dư ng thì Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) nơi ngư i ó cư trú l p h sơ g i Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. H sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng g m có: a) B n tóm t t lý l ch; b) Biên b n, tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; c) K t qu xét nghi m ch t ma túy ( i v i ngư i nghi n ma túy); d) B n trích l c ti n án, ti n s (n u có); ) Văn b n v các bi n pháp giáo d c ã áp d ng; e) Nh n xét c a cơ quan Công an, ý ki n c a nhà trư ng nơi ngư i chưa thành niên h c t p, y ban M t tr n T qu c, oàn thanh niên, H i ph n , Ban Lao ng – Thương binh và Xã h i c p xã, cha m ho c ngư i giám h c a ngư i ó; g) Báo cáo c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã ngh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng; 2. i v i ngư i chưa thành niên không có nơi cư trú nh t nh thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó có hành vi vi ph m pháp lu t l p biên b n, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. Trong trư ng h p i tư ng do cơ quan Công an c p t nh, c p huy n tr c ti p phát hi n, i u tra, th lý trong các v vi ph m pháp lu t, nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ho c ngư i vi ph m chưa tu i ch u trách nhi m hình s mà thu c i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng thì cơ quan Công an ang th lý ph i xác minh, thu th p tài li u, l p h sơ g i Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xét duy t ưa vào trư ng giáo dư ng. i v i nh ng i tư ng c n ưa vào trư ng giáo dư ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 2 i u này, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m ch o cơ quan Công an cùng c p t ch c qu n lý ch t ch các i tư ng này trong th i gian l p h sơ ưa h vào trư ng giáo dư ng. Trư ng h p i tư ng không có nơi cư trú nh t nh có d u hi u b tr n, gây khó khăn cho vi c l p h sơ ưa vào trư ng giáo dư ng thì Trư ng Công an c p huy n ra quy t nh qu n lý h t i Công an c p huy n trong th i h n không quá 15 ngày l p h sơ ưa vào trư ng giáo dư ng. Th i gian qu n lý i tư ng l p h sơ t i cơ quan Công an c p huy n ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng.
 6. Ch ăn, c a ngư i có quy t nh qu n lý t i Công an c p huy n ư c hư ng như ch ăn, c a h c sinh trong trư ng giáo dư ng. Cơ quan Công an c p huy n ph i b trí nơi dành riêng cho vi c qu n lý ngư i ã có quy t nh nêu trên trong th i gian h b qu n lý t i Công an c p huy n. B Công an hư ng d n c th vi c qu n lý i tư ng và vi c l p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng trong trư ng h p nêu trên. H sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng thu c các trư ng h p nêu t i kho n 2 i u này g m có: a) B n tóm t t lý l ch; b) Biên b n, tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó; c) K t qu xét nghi m ch t ma túy ( i v i ngư i nghi n ma túy); d) B n trích l c ti n án, ti n s (n u có); ) Văn b n v bi n pháp giáo d c ã áp d ng (n u có); e) Báo cáo c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m pháp lu t ngh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. 3. Cơ quan Công an có trách nhi m giúp Ch t ch y ban nhân dân cùng c p trong vi c thu th p tài li u và l p h sơ ngh ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng. 4. Trư ng h p ngư i t 14 tu i n dư i 18 tu i ang ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh, trong giai o n c t cơn, ph c h i mà có hành vi tr m c p v t, l a o nh , ánh b c nh , s d ng vũ l c ch ng ngư i thi hành công v , gây r i tr t t t i cơ s ch a b nh t hai l n tr lên trong mư i hai tháng, thì Giám c cơ s ch a b nh có trách nhi m l p h sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh xem xét, quy t nh vi c áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng theo th t c chung quy nh t i kho n 5 i u 9 và các i u 10, 13, 14 Ngh nh này. H sơ trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n thu c trư ng h p nêu t i kho n 4 i u này, g m có: a) Toàn b h sơ khi ưa vào cơ s ch a b nh; b) Tài li u v các vi ph m pháp lu t c a ngư i ó trong th i gian ch p hành quy t nh t i cơ s ch a b nh (các tài li u, ch ng c có liên quan n hành vi vi ph m c a i tư ng, biên b n v hành vi vi ph m trong giai o n c t cơn, ph c h i); c) Văn b n v các bi n pháp giáo d c ã áp d ng (n u có); d) Gi y khám s c kh e c a ngư i ó;
 7. ) Báo cáo c a cơ s ch a b nh ngh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng; e) Các tài li u khác liên quan n vi c ngh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i ó (n u có). Trong th i gian xét duy t h sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, i tư ng v n ph i ch p hành quy t nh t i cơ s ch a b nh. 5. Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ho c biên b n quy nh t i các kho n 1, 2 và kho n 4 i u này, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n giao cho Trư ng Công an cùng c p. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m thNm tra, thu th p tài li u, hoàn ch nh h sơ và g i h sơ n các thành viên H i ng tư v n. H sơ cũng ư c g i cho thư ng tr c H i ng nhân dân c p huy n”. 9. i u 10 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 10. H i ng tư v n v vi c ưa vào trư ng giáo dư ng 1. H i ng tư v n v vi c ưa vào trư ng giáo dư ng do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh thành l p giúp Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xét duy t h sơ ưa i tư ng vào trư ng giáo dư ng. H i ng tư v n g m Trư ng Công an, Trư ng phòng Tư pháp, Trư ng phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n; Trư ng Công an là thư ng tr c H i ng tư v n. Thành viên c a H i ng tư v n làm vi c theo ch kiêm nhi m. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m c p kinh phí cho H i ng tư v n ho t ng. 2. Trong th i h n b y ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, H i ng tư v n có trách nhi m xem xét h sơ và t ch c cu c h p xét duy t h sơ. 3. Thư ng tr c H i ng tư v n có trách nhi m chuNn b tài li u, t ch c và ch trì các cu c h p c a H i ng tư v n. H i ng tư v n làm vi c theo ch t p th , xét duy t và bi u quy t t ng i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng. Căn c vào các ý ki n và s phi u bi u quy t c a các thành viên trong cu c h p H i ng tư v n, thư ng tr c H i ng tư v n k t lu n theo a s phi u v t ng i tư ng. Cu c h p c a H i ng tư v n ph i ư c ghi biên b n. Các ý ki n khác nhau ph i ư c ghi vào biên b n cu c h p g i kèm theo báo cáo do thư ng tr c H i ng tư v n trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh. 4. i di n thư ng tr c H i ng nhân dân c p huy n ư c m i tham d phiên h p c a H i ng tư v n. Ý ki n phát bi u c a i di n thư ng tr c H i ng nhân dân c p huy n ư c ghi vào biên b n cu c h p nêu t i kho n 3 i u này, báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p huy n”. 10. i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 13. Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng
 8. 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo c a H i ng tư v n, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh vi c ưa vào trư ng giáo dư ng. i v i trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh t i cơ s ch a b nh, trư c khi ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t quy nh t i i m kho n 2 i u 2 Ngh nh này, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh ình ch vi c ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh i v i ngư i ó. 2. Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng có hi u l c thi hành k t ngày ký và ph i ư c g i ngay cho ngư i b ưa vào trư ng giáo dư ng, cha m ho c ngư i giám h c a ngư i ó, cơ quan Công an c p huy n, H i ng nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú, cơ s ch a b nh i v i trư ng h p i tư ng b ưa vào trư ng giáo dư ng là ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào cơ s ch a b nh”. 11. i u 15 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 15. Thi hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày ra quy t nh, cơ quan Công an c p huy n có trách nhi m ph i h p v i gia ình ho c ngư i giám h ưa ngư i ph i ch p hành quy t nh vào trư ng giáo dư ng. 2. Khi nh n ư c quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi i tư ng cư trú có trách nhi m ch o cơ quan Công an cùng c p có k ho ch qu n lý, giám sát ngư i ư c ưa vào trư ng giáo dư ng, ng th i ph i h p v i cơ quan Công an c p huy n vi c t ch c thi hành quy t nh. Trư ng h p c n ph i có th i gian ti n hành các th t c c n thi t trư c khi ưa ngư i có quy t nh vào trư ng giáo dư ng và t ch c ưa h n trư ng giáo dư ng thì Trư ng Công an c p huy n ra quy t nh qu n lý h t i cơ quan Công an c p huy n trong th i h n không quá mư i ngày. Th i gian qu n lý h t i cơ quan Công an c p huy n ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. Ch ăn, c a ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trong th i gian b qu n lý t i Công an c p huy n ư c hư ng như ch ăn, c a h c sinh trong trư ng giáo dư ng. Cơ quan Công an c p huy n ph i b trí nơi dành riêng cho vi c qu n lý ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trong th i gian h b qu n lý t i Công an c p huy n. 3. i v i trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh t i cơ s ch a b nh có quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ quan Công an c p huy n nơi xét duy t h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng có trách nhi m chuy n ngư i ó t cơ s ch a b nh n trư ng giáo dư ng. 4. Th i h n ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ư c tính t ngày ngư i ph i ch p hành quy t nh ư c ưa i trư ng giáo dư ng”.
 9. 12. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 18. H sơ, th t c kèm theo khi ưa ngư i ã có quy t nh vào trư ng giáo dư ng 1. Khi ưa ngư i vào trư ng giáo dư ng ph i có h sơ kèm theo. H sơ g m có: a) Quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng; b) B n tóm t t lý l ch và hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng; c) Danh b n c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng; d) B n sao các quy t nh giáo d c ã áp d ng (n u có); ) Các quy t nh qu n lý t i Công an c p huy n (n u có); e) Nh ng tài li u khác liên quan n nhân thân c a ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng (n u có). 2. Khi giao, nh n ngư i có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng ph i l p biên b n giao nh n. Trư ng giáo dư ng ph i i chi u, ki m tra ngư i ư c giao nh n v i h sơ và l p biên b n giao nh n ghi rõ nh ng tài li u có trong h sơ, tình tr ng s c kh e hi n t i c a ngư i ư c giao nh n; tư trang, dùng cá nhân mang theo và nh ng v n khác có liên quan n vi c giao nh n i tư ng. 3. Ngư i ang ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng t i trư ng giáo dư ng ư c g i là h c sinh”. 13. i u 19 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 19. Truy tìm ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng trong trư ng h p b tr n 1. Trong trư ng h p ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng b tr n trư c khi ư c ưa vào trư ng giáo dư ng, thì Trư ng Công an c p huy n nơi ngư i ó cư trú ra quy t nh truy tìm i tư ng. i v i ngư i không có nơi cư trú nh t nh thì Trư ng Công an c p huy n nơi l p h sơ ra quy t nh truy tìm. 2. Trong trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng b tr n thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ra quy t nh truy tìm i tư ng. Th i gian tr n kh i trư ng giáo dư ng không ư c tính vào th i gian thi hành quy t nh. 3. Cơ quan Công an c p huy n ho c trư ng giáo dư ng ã ra quy t nh truy tìm có trách nhi m t ch c truy tìm, b t gi i tư ng b tr n. Khi b t gi mà i tư ng có hành vi ch ng i thì ư c áp d ng nh ng bi n pháp cư ng ch c n thi t theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a B Công an bu c i tư ng ph i ch p hành.
 10. 4. y ban nhân dân và cơ quan Công an các c p có trách nhi m ph i h p, giúp các cơ quan nêu t i kho n 3 i u này trong vi c truy tìm, b t gi i tư ng b tr n. Khi phát hi n i tư ng có quy t nh truy tìm, m i ngư i có trách nhi m báo ngay cho cơ quan Công an, y ban nhân dân nơi g n nh t ho c b t và d n gi i ngay i tư ng n các cơ quan nêu trên 5. Khi b t ư c i tư ng b tr n ho c nh n bàn giao i tư ng, cơ quan Công an ph i l p biên b n, l y l i khai c a ngư i ó, ng th i thông báo ngay cho cơ quan ã ra quy t nh truy tìm bi t n nh n i tư ng. Trư ng h p c n thi t thì ngư i có thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính quy nh t i i u 45 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ra quy t nh t m gi hành chính và ưa h v nơi t m gi hành chính c a cơ quan Công an. Nghiêm c m vi c t m gi i tư ng trong các phòng t m gi , t m giam hình s ho c nh ng nơi không b o m v sinh, an toàn cho ngư i b t m gi . Khi nh n ư c thông báo, cơ quan ã ra quy t nh truy tìm ph i c ngư i n ngay nơi ang t m gi i tư ng nh n và ưa h vào trư ng giáo dư ng. Vi c giao nh n i tư ng ph i l p biên b n theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. i v i ngư i ã có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, nhưng chưa ch p hành mà b tr n, n u khi b t l i mà ngư i ó ã 18 tu i tr lên thì Trư ng Công an c p huy n nơi ã l p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng ngh Ch t ch y ban nhân dân cùng c p h y quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c theo úng trình t , th t c ưa vào cơ s giáo d c. Trư ng Công an c p huy n có trách nhi m t ch c qu n lý ch t ch i tư ng t i Công an c p huy n trong th i gian l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c. i v i h c sinh ang ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng mà b tr n, n u khi b t l i mà ngư i ó ã 18 tu i tr lên thì Trư ng Công an c p huy n nơi ã l p h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng ph i h p v i Hi u trư ng trư ng giáo dư ng nơi h c sinh b tr n ngh Ch t ch y ban nhân dân cùng c p h y quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng và l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c theo úng trình t , th t c ưa vào cơ s giáo d c. Trư ng Công an c p huy n có trách nhi m qu n lý ch t ch i tư ng t i Công an c p huy n trong th i gian l p h sơ ngh ưa vào cơ s giáo d c. Cơ quan Công an c p t nh có trách nhi m ưa ngư i ã có quy t nh vào cơ s giáo d c”. 14. i u 21 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 21. T ch c, b máy trư ng giáo dư ng 1. T ch c, b máy trư ng giáo dư ng g m có Hi u trư ng, các Phó hi u trư ng, Trư ng phân hi u, Phó trư ng phân hi u, i trư ng, i phó các i chuyên môn, nghi p v ; sĩ quan, h sĩ quan nghi p v ; sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t; sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ vũ trang b o v và công nhân viên. 2. B trư ng B Công an quy nh vi c b nhi m, mi n nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng, Trư ng phân hi u, Phó trư ng phân hi u, i trư ng, i phó; t ch c, b máy và biên ch c a trư ng giáo dư ng.
 11. 3. Quy mô m i trư ng giáo dư ng ư c qu n lý t 500 n 1.500 h c sinh. Căn c vào tình hình và i u ki n c th , B trư ng B Công an quy t nh quy mô c a t ng trư ng và a i m xây d ng trư ng giáo dư ng. Trư ng giáo dư ng có trên 1.000 h c sinh có th thành l p các phân hi u theo quy nh c a B Công an. N u s h c sinh vư t quá quy mô c a trư ng ho c vì lý do chính áng, c n thi t khác mà ph i i u chuy n h c sinh t trư ng giáo dư ng này sang trư ng giáo dư ng khác thì C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ra quy t nh i u chuy n theo quy nh c a B Công an. Quy t nh i u chuy n ph i ư c g i cho y ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, y ban nhân dân c p xã nơi h c sinh cư trú, cha m ho c ngư i giám h c a h c sinh”. 15. i u 23 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 23. Tiêu chu n b nhi m Hi u trư ng, Phó hi u trư ng, Trư ng phân hi u trư ng giáo dư ng Hi u trư ng, Phó hi u trư ng, Trư ng phân hi u trư ng giáo dư ng ph i là ngư i t t nghi p m t trong các trư ng: H c vi n An ninh nhân dân, H c vi n C nh sát nhân dân, i h c Lu t, i h c Khoa h c xã h i và Nhân văn ho c i h c Sư ph m; có kinh nghi m qu n lý, giáo d c h c sinh; có phNm ch t chính tr t t; có ý th c t ch c k lu t; hi u bi t chuyên môn, nghi p v và pháp lu t. i v i trư ng h p Hi u trư ng, Phó hi u trư ng, Trư ng phân hi u trư ng giáo dư ng t t nghi p i h c Lu t, i h c Khoa h c xã h i và Nhân văn, i h c Sư ph m, thì trong th i h n m t năm, k t khi ư c b nhi m, ph i ư c h c nghi p v an ninh ho c c nh sát”. 16. i u 24 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 24. Tiêu chu n c a Phó trư ng phân hi u, i trư ng, i phó, sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ, công nhân viên trư ng giáo dư ng 1. Phó trư ng phân hi u, i trư ng, i phó, sĩ quan, h sĩ quan nghi p v và sĩ quan vũ trang b o v ph i là ngư i ã t t nghi p Trung h c An ninh; Trung h c C nh sát ho c tương ương tr lên. 2. Sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t ph i là ngư i ã t t nghi p trung h c chuyên nghi p tr lên thu c lĩnh v c chuyên môn mà mình ư c giao th c hi n. 3. Sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ làm nhi m v qu n lý, d n gi i h c sinh, b o v ph i là ngư i ã ư c ào t o, hu n luy n v nghi p v công tác b o v theo quy nh c a B trư ng B Công an. 4. Công nhân viên ph i là ngư i ư c ào t o, b i dư ng ki n th c v lĩnh v c chuyên môn mà mình ư c giao th c hi n. 5. Nh ng cán b là giáo viên c a trư ng giáo dư ng ư c hư ng các ch ưu ãi, ph c p khác dành cho cán b giáo d c và ư c phong các danh hi u theo quy nh chung c a Nhà nư c i v i các nhà giáo”.
 12. 17. i u 27 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 27. Ch ăn c a h c sinh 1. Tiêu chuNn ăn c a m i h c sinh trong m t tháng quy nh như sau: a) G o 17 kg; b) Th t 01 kg; c) Cá 01 kg; d) ư ng 0,5 kg; ) Nư c m m 1 lít; e) B t ng t 0,1 kg; g) Mu i 0,8 kg; h) Rau xanh 15 kg; i) Ch t t tương ương 15 kg than. 2. Ngày l , T t dương l ch h c sinh ư c ăn thêm không quá 3 l n tiêu chuNn ngày thư ng; các ngày T t nguyên án h c sinh ư c ăn thêm không quá 5 l n tiêu chuNn ăn c a ngày thư ng. Các tiêu chuNn ăn ư c tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 3. Ch ăn i v i h c sinh m au do y sĩ ho c bác sĩ ch nh. 4. Ngu n nư c s d ng vào vi c ăn, u ng và sinh ho t c a h c sinh ph i là ngu n nư c s ch theo quy nh c a ngành y t . Trư ng giáo dư ng ph i b o m tiêu chuNn ăn t i thi u c a h c sinh theo úng quy nh c a pháp lu t và b o m v sinh, an toàn th c phNm”. 18. i u 28 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 28. Ch m c và dùng sinh ho t c a h c sinh 1. M i năm, m i h c sinh ư c c p 2 b qu n áo dài, 2 b qu n áo lót, 1 b qu n áo dài ng ph c, 3 khăn m t, 2 ôi dép nh a, 3 bàn ch i ánh răng, 1 áo mưa nilông, 1 mũ c ng; 1 mũ v i; i v i h c sinh các trư ng giáo dư ng phía B c, m i h c sinh ư c c p thêm 1 áo m, 2 ôi t t và 1 mũ len trong 1 năm. M i quý, m i h c sinh ư c c p 1 tuýp kem ánh răng 150 g lo i thông thư ng, 1 kg xà phòng, 1 l nư c g i u 200ml lo i thông thư ng. 2. i v i các trư ng giáo dư ng phía Nam, m i h c sinh ư c c p m t t m p. i v i các trư ng giáo dư ng phía B c, m i h c sinh ư c c p m t chăn bông 2 kg, có
 13. v . Màn, chăn bông, t m p hai năm ư c c p m t l n. M i năm, m i h c sinh ư c c p hai chi c chi u. 3. H c sinh ư c mang vào trư ng giáo dư ng nh ng dùng cá nhân thi t y u s d ng theo quy nh c a B Công an. 4. H c sinh n ư c c p thêm m i tháng m t kho n ti n tương ương v i 3kg g o t lo i thư ng tính theo giá th trư ng c a t ng a phương mua nh ng dùng c n thi t cho v sinh cá nhân”. 19. i u 30 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 30. Ch h c t p c a h c sinh 1. H c sinh trư ng giáo dư ng ư c h c văn hóa theo chương trình c a B Giáo d c và ào t o. Vi c h c văn hóa i v i h c sinh chưa ph c p giáo d c là b t bu c. i v i nh ng h c sinh khác thì tùy theo kh năng và i u ki n th c t c a trư ng mà t ch c h c t p. i v i h c sinh trư ng giáo dư ng, trư c khi vào trư ng ã b h c, không có h sơ, h c b thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i h p v i Phòng giáo v c p huy n nơi trư ng giáo dư ng óng t ch c ki m tra ki n th c hai môn văn và toán b ng hình th c ki m tra vi t. Căn c vào k t qu ki m tra ki n th c, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng quy t nh x p l p h c văn hóa cho phù h p. Quy t nh này thay cho h c b nh ng năm trư c ã m t xét t t nghi p cho h c sinh. Ngoài vi c h c văn hóa, h c sinh ph i ư c h c t p chương trình giáo d c công dân, giáo d c hư ng nghi p, h c ngh và các chương trình giáo d c khác do B Công an quy nh. Kinh phí chi cho vi c d y – h c ngh c a m i h c sinh hàng tháng tương ương v i 5 kg g o tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. 2. Kinh phí dùng cho vi c mua s m sách, v , dùng h c t p cho m i h c sinh hàng tháng tương ương v i 7 kg g o t lo i thư ng tính theo giá th c a t ng a phương. 3. Trư ng giáo dư ng có trách nhi m t ch c cho h c sinh thi h c kỳ, k t thúc năm h c, chuy n c p, thi tuy n ch n h c sinh gi i, thi vào l p chuyên và c p ch ng ch ho c b ng t t nghi p tương ng v i chương trình h c cho h c sinh theo úng quy nh c a B Giáo d c và ào t o. 4. S i m, h c b , h sơ và các bi u m u liên quan n vi c gi ng d y và h c t p trư ng giáo dư ng ph i theo m u chung th ng nh t c a B Giáo d c và ào t o và B Công an. 5. Văn b ng, ch ng ch h c văn hóa, h c ngh trong các trư ng giáo dư ng có giá tr như văn b ng, ch ng ch c a các trư ng ph thông”. 20. i u 33 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 33. Ch sinh ho t c a h c sinh
 14. 1. Ngoài gi h c văn hóa, h c ngh , lao ng, trư ng giáo dư ng ph i t ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c, th thao, c sách, báo, xem truy n hình và các ho t ng vui chơi gi i trí khác cho h c sinh. 2. M i trư ng giáo dư ng ư c thành l p m t thư vi n, m i phân hi u c a trư ng ư c thành l p m t phòng c sách, báo, khu vui chơi, nhà luy n t p th d c, th thao, sân th thao h c sinh rèn luy n th l c; ư c trang b h th ng truy n thanh, truy n hình cáp n i b . M i phòng t p th ư c trang b m t vô tuy n truy n hình màu 21 inches, ư c phát m t t báo thanh niên và m t báo hoa h c trò”. 21. i u 34 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 34. Ch khám b nh, ch a b nh cho h c sinh và vi c t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i trư ng giáo dư ng 1. Trư ng giáo dư ng ph i nh kỳ t ch c khám s c kh e cho t t c h c sinh sáu tháng m t l n và thư ng xuyên có bi n pháp phòng d ch b nh; th c hi n các bi n pháp cai nghi n ma túy, phòng, ch ng lây nhi m HIV/AIDS và các b nh truy n nhi m cho h c sinh. Ti n thu c khám, ch a b nh hàng tháng cho m i h c sinh ư c c p tương ương v i 4 kg g o t lo i thư ng tính theo giá th trư ng c a t ng a phương. Kinh phí t ch c cai nghi n ma túy, i u tr HIV/AIDS cho h c sinh theo nh m c kinh phí như Nhà nư c c p cho các Trung tâm cai nghi n ma túy, trên cơ s ngh c a B Công an. 2. H c sinh b m ư c i u tr t i cơ s y t c a trư ng giáo dư ng. Trư ng h p h c sinh b m n ng vư t quá kh năng i u tr t i cơ s y t c a trư ng giáo dư ng thì ưa i b nh vi n i u tr , n u gia ình có ơn b o lãnh xin ưa v gia ình i u tr , thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo, ngh C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c ngh c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng, C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có trách nhi m xem xét, ra quy t nh t m ình ch ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. Trư ng h p h c sinh ư c t m ình ch ưa v gia ình i u tr , thì gia ình ph i chi tr toàn b kinh phí khám, ch a b nh cho h c sinh. 3. Trư ng h p h c sinh b m n ng ph i ưa n b nh vi n i u tr lâu dài, thì trong th i h n b y ngày, k t ngày ưa h c sinh n b nh vi n, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo cáo C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng bi t. Kinh phí khám, ch a b nh cho h c sinh do ngân sách nhà nư c c p. Trư ng giáo dư ng tr c ti p thanh toán ti n vi n phí cho b nh vi n nơi h c sinh ư c chuy n n i u tr . Trong th i gian h c sinh i u tr t i b nh vi n, trư ng giáo dư ng có trách nhi m chăm sóc h c sinh, n u h c sinh có gia ình thì ph i h p v i gia ình chăm sóc h ; trư ng giáo dư ng có trách nhi m qu n lý ch t ch , không h c sinh có i u ki n tr n ho c vi ph m pháp lu t.
 15. Trư ng h p h c sinh có bi u hi n không bình thư ng v th n kinh thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có văn b n g i B nh vi n tâm th n trung ương theo khu v c, ng th i, c cán b ưa h c sinh n giám nh tâm th n. Các b nh vi n tâm th n trung ương theo khu v c có trách nhi m giám nh cho h c sinh theo ngh c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng và có k t lu n b ng văn b n g i Hi u trư ng trư ng giáo dư ng làm th t c theo quy nh c a pháp lu t. Th i gian h c sinh i u tr b nh quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này ư c tính vào th i gian thi hành quy t nh. M t ngày i u tr b nh ư c tính b ng m t ngày ch p hành quy t nh. N u sau khi s c kh e ư c ph c h i mà th i h n ch p hành quy t nh còn l i t sáu tháng tr lên thì h c sinh ph i ti p t c ch p hành quy t nh t i trư ng giáo dư ng. N u th i gian còn l i dư i sáu tháng, thì Hi u trư ng trư ng giáo dư ng báo cáo ngh C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng xem xét, ra quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i cho h c sinh ó. 4. i v i trư ng h p h c sinh m c b nh hi m nghèo ho c ph n có thai thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c ngh xét mi n c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng, C c trư ng C c Qu n lý tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng có trách nhi m xem xét và ra quy t nh mi n ch p hành ph n th i gian còn l i cho h c sinh ó. 5. Các quy t nh t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i quy nh t i kho n 2 và kho n 4 i u này ư c g i cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, y ban nhân dân c p xã nơi l p h sơ và h c sinh ư c t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i”. 22. i u 35 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 35. Gi i quy t trư ng h p h c sinh b ch t 1. Khi có h c sinh b ch t, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng ph i báo ngay cho Cơ quan C nh sát i u tra, Vi n Ki m sát nhân dân, cơ s y t g n nh t n l p biên b n xác nh nguyên nhân ch t, có h c sinh c a trư ng giáo dư ng làm ch ng và làm th t c khai t v i chính quy n a phương. Sau ó, ph i g i gi y ch ng t cho thân nhân h c sinh b ch t bi t và thông báo cho y ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh ưa ngư i ó vào trư ng giáo dư ng, y ban nhân dân c p xã nơi l p h sơ ngh ưa ngư i ó vào trư ng giáo dư ng. Trư ng h p h c sinh b ch t khi ang i u tr t i cơ s y t nhà nư c t c p huy n tr lên thì cơ s y t có trách nhi m thông báo và g i gi y ch ng t cho trư ng giáo dư ng. 2. Trong th i h n 24 gi , k t khi làm xong các th t c quy nh t i kho n 1 i u này, Hi u trư ng trư ng giáo dư ng có trách nhi m t ch c mai táng t thi, g i gi y báo t cho thân nhân h c sinh b ch t và y ban nhân dân c p xã nơi h c sinh cư trú. Kinh phí mai táng do ngân sách nhà nư c c p. 3. Trong trư ng h p thân nhân ngư i ch t có ơn ngh ưa t thi v mai táng ho c ngh ư c ưa hài c t ã ư c a táng t 3 năm tr lên v mai táng, thì Hi u
 16. trư ng trư ng giáo dư ng có th xem xét, quy t nh cho thân nhân ngư i ch t ưa t thi ho c hài c t v mai táng. ơn ngh ưa t thi ho c hài c t v mai táng ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và ph i cam oan th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t v an ninh, tr t t , v sinh môi trư ng”. 23. i u 36 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 36. Ch thăm g p ngư i thân; nh n, g i thư, nh n ti n, quà 1. H c sinh ư c g p ngư i thân t i nhà ón ti p c a trư ng giáo dư ng, ư c liên l c v i thân nhân b ng i n tho i và ph i ch p hành úng nh ng quy nh t i Ngh nh này và hư ng d n c a B Công an v thăm g p và liên l c b ng i n tho i. 2. Ngư i n thăm h c sinh ph i xu t trình Ch ng minh nhân dân và ơn xin thăm có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi cư trú ho c ơn v nơi công tác c a mình. Trư ng h p ng l i qua êm t i trư ng giáo dư ng ph i ư c s ng ý c a Hi u trư ng trư ng giáo dư ng. 3. H c sinh ư c nh n và g i thư, nh n ti n, quà (tr rư u bia, thu c lá, các ch t kích thích, v t và các lo i văn hóa phNm b c m). Trư ng giáo dư ng có trách nhi m ki m tra thư, giám sát n i dung các cu c nói chuy n i n tho i và các gói quà trư c khi trao cho h c sinh. Riêng ti n ho c gi y t có giá, h c sinh ph i g i vào b ph n lưu ký c a trư ng giáo dư ng và ư c s d ng theo quy nh c a B Công an”. 24. i u 44 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 44. Trách nhi m c a B Công an 1. Th ng nh t qu n lý các trư ng giáo dư ng và t ch c ch o Công an các ơn v , a phương, các trư ng giáo dư ng trong ph m vi c nư c th c hi n bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. 2. Ban hành các văn b n hư ng d n, n i quy trư ng giáo dư ng, các bi u m u c n thi t t ch c th c hi n bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng. 3. Thư ng xuyên ôn c, ki m tra, giám sát vi c th c hi n bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, b o m cho các ho t ng ó theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. Ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính, B Y t , B Giáo d c và ào t o và các B , ngành khác có liên quan, y ban nhân dân c p t nh, các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i, t ch c kinh t , t ch c xã h i th c hi n t t bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng”. 25. i u 46 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 46. Trách nhi m c a B Y t 1. Ph i h p v i B Công an hư ng d n vi c phòng, ch ng d ch b nh, khám, ch a b nh và khám s c kh e nh kỳ cho h c sinh; hư ng d n th t c xác nh ngư i nghi n ma túy và phương pháp cai nghi n ma túy;
 17. 2. Ch o vi c h tr v ngư i, chuyên môn k thu t y t cai nghi n ma túy cho h c sinh trư ng giáo dư ng”. 26. i u 48 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 48. Trách nhi m c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Ch o các Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i c p huy n ph i h p v i cơ quan Công an th c hi n t t vi c xét duy t h sơ ngh ưa vào trư ng giáo dư ng; ch o các cơ s ch a b nh th c hi n t t vi c xét duy t h sơ ngh áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng i v i i tư ng ang ch p hành quy t nh t i cơ s ch a b nh có hành vi vi ph m pháp lu t theo quy nh chung. 2. Ph i h p v i B Công an trong vi c xây d ng chương trình giáo d c hư ng nghi p, hư ng d n vi c t ch c d y ngh ; quan tâm n i s ng tinh th n và v t ch t cho h c sinh, h tr trang thi t b , phương ti n h c ngh cho h c sinh, giúp các trư ng giáo dư ng th c hi n t t các quy n tr em trong th i gian trư ng; giúp các em n nh cu c s ng, gi i thi u vi c làm cho h c sinh sau khi ra trư ng”. 27. i u 52 ư c s a i như sau: “ i u 52. Hư ng d n thi hành B trư ng B Công an hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này”. i u 2. Bãi b i u 49 quy nh v trách nhi m c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em. i u 3. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 9 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
 18. - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản