Nghị định số 68/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
58
lượt xem
7
download

Nghị định số 68/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 68/2005/NĐ-CP về an toàn hoá chất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 68/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 68/2005/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 5 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 68/2005/N -CP NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2005 V AN TOÀN HÓA CH T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v an toàn trong s n xu t (bao g m các quá trình s n xu t, ch bi n, sang chai, óng gói), mua bán, v n chuy n, c t gi , s d ng, thu gom, tiêu hu và th i b các hóa ch t nguy hi m. 2. Vi c qu n lý an toàn i v i ch t phóng x , các ch t ma tuý, ch t hư ng th n và ti n ch t ư c quy nh trong các văn b n pháp lu t có liên quan, không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài ho t ng hoá ch t trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau : 1. Hoá ch t là các nguyên t hoá h c và các h p ch t c a chúng, t n t i d ng t nhiên ho c ư c t o ra trong các quá trình s n xu t, thông qua các ph n ng hoá h c, quá trình chi t tách và tinh ch các h p ch t s n có trong thiên nhiên.
 2. 2. Hoá ch t nguy hi m là hoá ch t c và hoá ch t có th gây n , gây cháy, gây ăn mòn m nh; nh hư ng x u n s c kho c a ngư i và tài s n, gây h i cho ng th c v t, môi trư ng và gây nh hư ng x u n an ninh qu c phòng. 3. Hoá ch t m i là hoá ch t l n u tiên ưa vào s d ng t i Vi t Nam. 4. Ngư ng nh lư ng hoá ch t nguy hi m là gi i h n kh i lư ng ho c n ng hoá ch t mà n u vư t quá gi i h n ó trong m t không gian gi i h n có th gây t vong, gây tai bi n, nh hư ng nghiêm tr ng n s c kho c a con ngư i trong môi trư ng ó. 5. Ho t ng hoá ch t là vi c th c hi n m t ho c m t s công o n c a quá trình s n xu t, mua bán, v n chuy n, c t gi , s d ng, thu gom, tiêu hu , th i b hoá ch t nguy hi m và các ho t ng có liên quan khác. 6. Ch t th i nguy h i là ch t th i có ch a m t ho c nhi u hoá ch t nguy hi m ho c các hoá ch t mà khi tương tác v i các ch t khác có th gây nguy h i t i môi trư ng, ng th c v t và s c kho con ngư i. 7. R i ro hoá ch t là kh năng xNy ra các tình hu ng có nguy cơ gây nh hư ng x u n s c kho c a ngư i và tài s n, gây h i cho ng th c v t, môi trư ng và có th gây nh hư ng x u n an toàn xã h i trong quá trình ho t ng hoá ch t. 8. ánh giá r i ro hoá ch t là quá trình xem xét, ánh giá m c ti m Nn nguy cơ xNy ra s c hóa ch t và kh năng áp d ng các gi i pháp ngăn ng a r i ro trong quá trình s n xu t, kinh doanh, v n chuy n, c t gi , s d ng, thu gom tiêu hu và th i b hóa ch t. Đi u 4.Trách nhi m m b o an toàn trong ho t ng hoá ch t 1. T ch c, cá nhân tham gia ho t ng hóa ch t có trách nhi m m b o an toàn trong ho t ng hoá ch t theo quy nh c a pháp lu t t i cơ s c a mình và cho b n thân; áp d ng các bi n pháp c n thi t nh m ngăn ng a các tác ng có th làm nh hư ng x u n s c kho và tài s n c a nhân dân, h sinh thái ng th c v t; b o v môi trư ng; m b o an ninh qu c phòng. 2. Ngư i lao ng, h c ngh , th c t p t i các cơ s ho t ng hoá ch t, tr c ti p tham gia vào công vi c qu n lý, s n xu t, mua bán, v n chuy n, c t gi , s d ng, thu gom, tiêu hu và th i b các hóa ch t nguy hi m ph i ư c hu n luy n n m v ng các quy nh c a pháp lu t có liên quan; hi u bi t v an toàn, v công ngh , v b o v s c kho trong vi c th c hi n ngh nghi p ang làm; hi u bi t v quy trình kh c ph c s c khNn c p; ph i thông qua ki m tra sát h ch v các n i dung trên trư c khi ư c giao m nhi m v trí công tác và ph i tuân th các quy nh v b o m an toàn lao ng. Chương 2: NH N D NG VÀ KHAI BÁO HOÁ CH T Đi u 5.Nh n d ng hoá ch t nguy hi m theo tên g i
 3. 1. Hoá ch t nguy hi m ư c xác nh theo tên g i và theo các tiêu chuNn quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t ho c quy ph m qu c t ã ư c Vi t Nam công nh n. 2. Tên c a hoá ch t nguy hi m ư c vi t theo danh pháp qu c t , công th c hoá h c và ph i d ch ra tên thư ng g i b ng ti ng Vi t (n u có). i u 6. Khai báo hoá ch t nguy hi m 1. T ch c, cá nhân ho t ng hoá ch t ph i khai báo b ng văn b n v i S qu n lý chuyên ngành theo nhóm hoá ch t nguy hi m. N i dung b n khai báo g m tên hoá ch t, c tính cơ - hoá - lý, thành ph n c a hoá ch t, ngu n g c xu t x c a hoá ch t, kh i lư ng và m c ích th c hi n ho t ng hoá ch t. 2. Các thông tin khai báo hoá ch t ph i b o m ki m tra ánh giá ư c m c nguy hi m c a hoá ch t và kh năng th c hi n các bi n pháp an toàn trong ho t ng hoá ch t. 3. Hoá ch t nguy hi m ư c s d ng cho m c ích nghiên c u, phát tri n khoa h c thu n tuý thì ư c mi n khai báo. 4. B Công nghi p ph i h p các B , ngành liên quan hư ng d n th t c khai báo hoá ch t nguy hi m. i u 7. ánh giá r i ro hóa ch t 1. ánh giá r i ro hoá ch t ph i ư c th c hi n i v i t t c các hoá ch t m i. T ch c, cá nhân trư c khi ưa hoá ch t m i vào lưu thông, s d ng ph i l p báo cáo ánh giá r i ro hoá ch t trình cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ưa vào danh m c trư c khi tri n khai các ho t ng hoá ch t ti p theo. 2. T ch c, cá nhân ưa vào s d ng t i Vi t Nam m t lo i hoá ch t m i c a nư c ngoài ph i có tài li u ánh giá r i ro hoá ch t do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét và quy t nh vi c công nh n ho c yêu c u ph i t ch c ánh giá l i ho c ánh giá b sung. 3. B Công nghi p hư ng d n th t c và n i dung chi ti t báo cáo ánh giá r i ro hóa ch t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 8. Phi u an toàn hoá ch tnguy hi m 1. Nhà s n xu t, nh p khNu hoá ch t nguy hi m ph i l p phi u an toàn hoá ch t khi giao hóa ch t cho t ch c, cá nhân ti p nh n. Phi u an toàn hoá ch t ph i luôn i kèm theo hoá ch t ó trong su t quá trình lưu thông hoá ch t. 2. Phi u an toàn hoá ch t ph i bao g m các thông tin sau ây : a) Tên hoá ch t, xu t x ; nơi s n xu t; b) Thành ph n, công th c hoá h c;
 4. c) c tính hoá lý, tính c; d) Tính n nh và ho t tính; )M c nguy hi m; e) M c r i ro i v i s c kho ; g) M c r i ro i v i môi trư ng; h) Tác ng lên ngư i và yêu c u v thi t b b o v cá nhân; i) Bi n pháp sơ c u v m t y t khi c n thi t; k) Bi n pháp x lý khi có ho ho n; l) Bi n pháp ngăn ng a r i ro, ngăn ng a tai n n; m) Bi n pháp c t gi ; n) Bi n pháp qu n lý ch t th i; o) Các yêu c u trong v n chuy n; p) Các tiêu chuNn Vi t Nam và quy nh lu t pháp ph i tuân th ; q) Các thông tin c n thi t khác. i u 9. Ghi nhãn hoá ch tnguy hi m 1. Nhãn s n phNm i v i hoá ch t nguy hi m ph i tuân th quy nh v ghi nhãn hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t và ph i có bi n c nh báo nguy hi m in lên m t ngoài bao bì phù h p v i tính ch t nguy hi m c a hoá ch t ch a bên trong. Nhãn hoá ch t nguy hi m ph i m b o b n cơ h c, hoá h c trong su t quá trình t n t i c a hoá ch t. 2. T ch c, cá nhân ho t ng hoá ch t ph i c p nh t các quy nh m i v m u nhãn, hình th c ghi nhãn i v i các hoá ch t nguy hi m theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, phù h p v i thay i theo Công ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. i u 10. Qu ng cáo hóa ch tnguy hi m 1. Vi c qu ng cáo cho s n phNm là hóa ch t ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v ho t ng qu ng cáo. 2. Qu ng cáo cho s n phNm là hoá ch t nguy hi m ph i có n i dung c nh báo v tính c, m c nguy hi m c a hoá ch t.
 5. 3. C m qu ng cáo hoá ch t thu c danh m c hoá ch t c m kinh doanh ã ư c quy nh trong các văn b n quy ph m pháp lu t. Chương 3: CÁC QUY NNH AN TOÀN TRONG HO T NG HOÁ CH T Đi u 11. m b o an toàn hoá ch t t giai o n chuNn b u tư 1. Trư c khi u tư m t cơ s s n xu t, c t gi hoá ch t nguy hi m, không phân bi t d án thu c nhóm A, B ho c C theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng, ch u tư ph i xây d ng k ho ch ngăn ng a, kh c ph c s c hoá ch t trình c p có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 25 phê duy t. 2. K ho ch ngăn ng a, kh c ph c s c hoá ch t i v i m t d án ph i ít nh t g m các tài li u và n i dung sau : a) Tóm t t Báo cáo nghiên c u kh thi c a d án; b) Các ch s v c tính v t lý và hoá h c c a hoá ch t d ng nguyên li u, bán thành phNm ho c s n phNm hoàn ch nh như i m b t cháy, i m t b c cháy, i m ch p cháy, gi i h n n , c tính; c) Yêu c u k thu t v bao gói, b o qu n và v n chuy n; d) ánh giá v m c an toàn, kh năng xNy ra các s c hoá ch t; ) Bi n pháp x lý khi s c khNn c p. 3. Sau khi nh n ư c h sơ h p l , B qu n lý chuyên ngành theo nhóm hóa ch t t ch c H i ng ánh giá, thNm nh và quy t nh phê duy t k ho ch ngăn ng a, kh c ph c s c hoá ch t c a cơ s ; trong trư ng h p k ho ch không ư c phê duy t ph i có công văn thông báo cho cơ s lý do không phê duy t. 4. Sau khi k ho ch ngăn ng a, kh c ph c s c hoá ch t ư c phê duy t, ch u tư m i ư c phép th c hi n vi c u tư. 5. Các quy nh t i kho n 1 n kho n 3 i u này cũng ư c áp d ng cho các cơ s s n xu t, c t gi hoá ch t nguy hi m khi có k ho ch c i t o, m r ng nhà xư ng tăng quy mô s n xu t ho c ph m vi ho t ng. i u 12. Kho ng cách an toàn 1. Tr các tr m bán xăng d u, khí t cho các phương ti n v n t i, kho ng cách gi a các trang thi t b c a cơ s s n xu t, c t gi hoá ch t nguy hi m n các v trí và a i m sau ây ph i m b o kho ng cách an toàn t ngư ng nh lư ng hoá ch t nguy hi m: a) Các i m dân cư, các trung tâm thương m i, công viên ho c các a i m ông dân khác;
 6. b) Trư ng h c, b nh vi n, r p chi u bóng, sân v n ng ho c các v trí công c ng khác; c) Các ngu n cung c p nư c, các nhà máy nư c và các khu b o t n ngu n nư c; d) Nhà ga, b n c ng (tr trư ng h p ư c quy nh là nhà ga, b n c ng chuyên d ng cho vi c b c d hoá ch t nguy hi m), sân bay, ư ng giao thông thu , b , ư ng s t; ) Vùng tr ng tr t ư c b o v , vùng chăn th súc v t, vùng nư c ánh b t, nuôi tr ng, cơ s ch bi n thu s n, tr i gi ng; e) Sông ngòi, h nư c, c nh quan và vùng thiên nhiên ư c b o v ; g) Vùng quân s ; h) Các vùng khác ư c b o v theo quy nh c a pháp lu t. 2. B qu n lý chuyên ngành i v i các nhóm hoá ch t quy nh t i kho n 1 i u 25 soát xét, xây d ng b sung các văn b n hư ng d n, quy nh kho ng cách an toàn gi a cơ s ho t ng hoá ch t v i các a i m quy nh t i kho n 1 i u này. 3. Trong trư ng h p các trang thi t b c a cơ s s n xu t, c t gi hoá ch t nguy hi m ư c l p t, xây d ng không áp ng quy nh t i kho n 1 i u này, S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S qu n lý chuyên ngành t i a phương có cơ s vi ph m ti n hành ki m tra, giám sát và có bi n pháp yêu c u cơ s l p và th c hi n phương án thay i áp ng quy nh t i kho n 1 i u này trong th i gian s m nh t; trong trư ng h p xét th y có nguy cơ gây nguy hi m cao thì áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t b o m an toàn. i u 13. i u ki n cơ s ho t ng hoá ch t Cơ s s n xu t, c t gi , v n chuy n hoá ch t nguy hi m thu c nhóm hoá ch t h n ch kinh doanh ph i có gi y phép theo quy nh c a pháp lu t và ph i duy trì các i u ki n ư c c p gi y phép trong quá trình ho t ng hoá ch t. Đi u 14.Nghĩa v c a cơ s ho t ng hoá ch tnguy hi m 1. Cơ s s n xu t, c t gi , s d ng hoá ch t nguy hi m căn c vào nhóm và c tính c a hoá ch t, ph i l p t các trang thi t b giám sát an toàn, các trang thi t b c n thi t làm gi m c tính nguy hi m c a hoá ch t như thông gió, i u ch nh nhi t , ch ng n ng, ch ng cháy, ch ng l a, x áp, phòng c, tNy u , trung hoà, ch ng Nm, ch ng sét, ch ng tĩnh i n, kh trùng, ch ng rò r và ph i thư ng xuyên b o trì trang thi t b ó, m b o áp ng y các yêu c u v an toàn v n hành. 2. Cơ s s n xu t, c t gi , s d ng hoá ch t nguy hi m ph i trang b y h th ng thông tin liên l c, h th ng báo ng và m b o h th ng làm vi c n nh. 3. Cơ s s n xu t, c t gi , s d ng hoá ch t có tính c m nh, hàng năm ph i t ch c ánh giá an toàn c a các trang thi t b t i cơ s ; cơ s s n xu t, c t gi , s d ng
 7. các lo i hoá ch t nguy hi m khác ph i ánh giá an toàn c a các trang thi t b hai năm m t l n. Báo cáo k t qu ánh giá an toàn ph i xu t ư c k ho ch kh c ph c, s a ch a các h ng hóc, thi u sót v m t an toàn i v i trang thi t b t i cơ s . Trong trư ng h p phát hi n th y có nh ng bi u hi n nguy hi m m t thi t b , ph i ình ch ngay ho t ng c a thi t b ó s a ch a, thay th và ph i th c hi n nh ng bi n pháp m b o an toàn theo quy nh. Báo cáo ánh giá an toàn ph i g i t i cơ quan qu n lý chuyên ngành theo nhóm hoá ch t. 4. Cơ s s n xu t, c t gi , s d ng hoá ch t có tính c m nh ph i có s sách ghi chép y hàng ngày các s li u v xu t, nh p, c t gi , s d ng hoá ch t c và ph i th c hi n các bi n pháp c n thi t tránh làm m t mát, bán nh m, s d ng nh m các hoá ch t có tính c m nh. Trư ng h p phát hi n có m t mát, bán nh m, s d ng nh m hoá ch t có c tính m nh ph i báo ngay cho công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và S qu n lý chuyên ngành theo nhóm hoá ch t t i a phương bi t tìm bi n pháp ngăn ng a các h u qu có th xNy ra. 5. Khi hoá ch t nguy hi m xu t xư ng, cơ s s n xu t ph i g n, treo ho c in lên m t ngoài bao bì nhãn an toàn hoá ch t phù h p các quy nh t i i u 9, ng th i ph i có phi u ghi ch tiêu k thu t c a s n phNm phù h p v i c tính nguy hi m c a hoá ch t ch a bên trong. 6. T ch c, cá nhân ho t ng hoá ch t ph i th c hi n úng theo hư ng d n ã ư c ghi trên phi u an toàn hoá ch t và phi u ghi các ch tiêu k thu t c a s n phNm. i u 15. Bao bì, thùng, b n ch a hoá ch t nguy hi m 1. Bao bì, thùng, b n ch a hoá ch t nguy hi m ph i tuân th quy nh c a các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c t ư c Vi t Nam công nh n. Bao bì, thùng, b n ch a hoá ch t nguy hi m ph i kín, lành l n, có ghi y tên và bi n c nh báo nguy hi m c a hóa ch t ch a trong ó. 2. Bao bì, thùng, b n ch a hoá ch t nguy hi m ph i ư c các doanh nghi p do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép s n xu t và ư c cơ quan do B Công nghi p ch nh ki m tra, xác nh n t yêu c u v ch t lư ng. i v i các lo i thùng, b n ch a hoá ch t nguy hi m ư c ch t o t i nư c ngoài, ph i ư c ki m nh v ch t lư ng phù h p tiêu chuNn Vi t Nam. Bao bì, thùng, b n ch a khi ư c s d ng l i ch a hoá ch t nguy hi m ph i ư c ki m tra, x lý và ph i có phi u ki m tra lưu l i trong th i gian ít nh t hai năm t i cơ s . 3. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan có trách nhi m ki m tra nh kỳ và ki m tra t xu t i v i ch t lư ng bao bì, thùng ch a hoá ch t nguy hi m t i cơ s s n xu t, c t gi và s d ng.
 8. 4. Quy nh t i kho n 3 i u này không áp d ng i v i các trư ng h p vì lý do bí m t v an ninh qu c phòng. Đi u 16.C t gi hoá ch tnguy hi m 1. Hoá ch t nguy hi m ph i ư c b o qu n trong kho, thi t b ch a chuyên d ng, do nhân viên có trình ư c ch nh qu n lý. Hình th c, phương pháp c t gi , s lư ng c t gi ph i tuân th các quy ph m an toàn và các văn b n pháp lu t có liên quan. Theo nh kỳ, ph i ki m tra tình tr ng hoá ch t b o qu n trong kho. 2. Kho b o qu n, thi t b ch a hoá ch t nguy hi m ph i áp ng các quy nh c a quy ph m pháp lu t v an toàn, phòng ch ng cháy, n . Ph i có b ng ghi nh ng quy nh và hư ng d n bi n pháp an toàn cho ngư i làm vi c trong kho; ph i có bi n báo nguy hi m treo nơi d nh n th y. Trang thi t b ch a cháy và kh c ph c các s c khác ph i phù h p v i quy mô kho và tính ch t c a hoá ch t, ư c nơi thu n ti n và c nh, các trang thi t b c a kho ph i ư c nh kỳ ki m tra m b o an toàn. 3. Ngư i ra vào kho ch a hoá ch t nguy hi m ph i ư c ki m tra và ăng ký vào s . 4. Các lo i hoá ch t có tính c m nh và các hoá ch t nguy hi m khác n u cùng ư c b o qu n chung mà có th tr thành ngu n gây nguy hi m m i ho c làm tăng m c nguy hi m thì ph i b o qu n riêng r các lo i hoá ch t này. 5. Vào gi a quý IV hàng năm, cơ s c t gi hoá ch t ph i l p báo cáo v s lư ng hoá ch t ư c b o qu n, a i m b o qu n, nhân viên qu n lý và các v n có liên quan n qu n lý an toàn hoá ch t, g i S qu n lý chuyên ngành t i a phương. i u 17. Tiêu hu và th i b hoá ch tnguy hi m 1. Vi c tiêu hu , th i b , x lý hoá ch t nguy hi m, bao bì ch a hoá ch t nguy hi m, hoá ch t t n ng quá h n s d ng, ch t c hoá h c do chi n tranh l i ph i th c hi n theo úng các quy nh v qu n lý ch t th i nguy h i và các quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t. 2. Trư ng h p có thay i lĩnh v c ho t ng ho c ng ng ho t ng, cơ s s n xu t, c t gi , s d ng hoá ch t nguy hi m ph i l p phương án và tri n khai th c hi n các bi n pháp c n thi t x lý các trang thi t b s n xu t, thi t b b o qu n, các s n phNm ư c c t gi , nguyên li u thô và ph i có báo cáo chi ti t v quá trình x lý g i S Tài nguyên và Môi trư ng, S qu n lý chuyên ngành theo nhóm hoá ch t t i a phương. Báo cáo ph i xác nh rõ các nguy cơ ti m tàng có th d n n s c hoá ch t. i u 18. X p d và v n chuy n hoá ch t nguy hi m 1. Vi c x p d , v n chuy n hoá ch t nguy hi m ph i tuân theo các quy ph m k thu t an toàn trong x p d , v n chuy n hàng nguy hi m và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan n v n chuy n hàng nguy hi m b ng ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, ư ng bi n và ư ng không.
 9. 2. Khi thuê v n chuy n hoá ch t nguy hi m, ch hàng ph i thông báo rõ cho cơ s v n t i bi t v tên, s lư ng, tính c h i c a hoá ch t, các bi n pháp khNn c p n u xNy ra s c và các thông tin c n thi t có liên quan khác. Trư ng h p c n ph i có các ch t h n ch ho t tính hay ch t làm n nh trong quá trình v n chuy n, ch hàng ph i c p y các ch t ó và ph i thông báo cho cơ s v n chuy n bi t rõ v yêu c u ó. Ch hàng không ư c bí m t g i hoá ch t nguy hi m v n chuy n kèm v i các lo i hàng thông d ng khác ho c c tình thông báo sai l ch, khai báo hoá ch t nguy hi m dư i d ng m t lo i hàng hoá thông d ng khác. 3. Khi v n chuy n hoá ch t nguy hi m, ch hàng ph i có nhân viên áp t i. Nhân viên áp t i có trách nhi m theo dõi, ki m soát hàng trong su t quá trình v n chuy n. Ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n, nhân viên x p d , nhân viên áp t i ph i bi t rõ tính ch t nguy hi m c a hoá ch t ư c v n chuy n, c tính s d ng c a bao bì và thùng ch a, bi n pháp an toàn phòng và gi i quy t s c . Nhân viên v n chuy n và áp t i ph i ư c trang b y phương ti n b o v cá nhân và x lý s c . 4. Hoá ch t nguy hi m khi chuyên ch ph i ư c bao gói theo úng yêu c u k thu t an toàn. Thùng, b n ch a ph i có kh năng ch u ư c s c ép bên ngoài và áp su t bên trong t o ra trong i u ki n v n t i bình thư ng, m b o cho hoá ch t không b rò r , không b tràn ra ngoài ho c gây ra các r i ro khác do thay i i u ki n nhi t , Nm, áp su t trong khi v n chuy n. Bình ch a hoá ch t b ng thu tinh ho c các bình ch u áp l c ph i có bi n pháp ch ng xô Ny, va p. C m v n chuy n hoá ch t nguy hi m chung v i ngư i, gia súc và các lo i hàng hoá khác, tr nhân viên v n chuy n, nhân viên áp t i. 5. Trư ng h p xNy ra m t mát, b tràn hay rò r hoá ch t có tính c m nh trong quá trình v n chuy n ho c t i nơi x p d , nhân viên v n chuy n và áp t i hàng ho c cơ s nơi xNy ra s c ph i th c hi n các bi n pháp c n thi t ngăn ch n kh năng xNy ra các r i ro hoá ch t; ng th i ph i báo ngay cho S Tài nguyên và Môi trư ng và công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi xNy ra s c bi t và ph i t ch c cách ly hi n trư ng. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i các S qu n lý chuyên ngành liên quan, c cán b chuyên môn n xem xét, x lý tri t tác h i do s c gây ra t i hi n trư ng. Cơ s ho t ng hoá ch t xNy ra s c có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan nêu trên x lý tri t các h u qu do s c gây ra, ng th i ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i. 6. C m m i t ch c, cá nhân g i hoá ch t nguy hi m b ng ư ng bưu i n. C m các hành vi gi u gi m, không khai báo hoá ch t nguy hi m có trong các bưu phNm ho c khai báo sai, khai báo hoá ch t nguy hi m dư i d ng m t v t phNm bình thư ng g i bưu i n. i u 19. Nhân viên x p d , v n chuy n, áp t i 1. Cơ s v n t i và ch hàng hoá ch t nguy hi m ph i t ch c ào t o cho ngư i i u khi n phương ti n v n chuy n, ngư i qu n lý và nhân viên x p d , nhân viên áp t i hàng n m v ng các ki n th c cơ b n v an toàn trong v n chuy n hoá ch t nguy hi m.
 10. 2. Ngư i i u khi n phương ti n v n t i, ngư i qu n lý, nhân viên x p d , nhân viên áp t i hoá ch t nguy hi m ph i ư c sát h ch nh ng ki n th c cơ b n v an toàn. Sau khi ư c c p gi y ch ng nh n t yêu c u qua sát h ch, ngư i i u khi n phương ti n v n t i, ngư i qu n lý, nhân viên x p d , nhân viên áp t i hoá ch t nguy hi m m i ư c giao làm vi c v trí công tác ư c ào t o. 3. Khi v n chuy n hoá ch t nguy hi m, ngư i v n chuy n, ngư i áp t i c n tránh nh ng khu ông dân cư và ph i bi t rõ các a ch ph i khai báo khi x y ra các s c trên ư ng v n chuy n theo quy nh t i kho n 5 i u 18 c a Ngh nh này. i u 20. Mua bán, xu t nh p khNu hoá ch t nguy hi m 1. T ch c, cá nhân mua bán, xu t nh p khNu hoá ch t nguy hi m thu c danh m c các hoá ch t h n ch kinh doanh ph i có gi y phép do B qu n lý chuyên ngành c p. Trong quá trình xem xét h sơ và c p gi y phép, B qu n lý chuyên ngành ph i tham kh o ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan. 2. T ch c, cá nhân không ư c phép th c hi n các hành vi sau : a) Mua hoá ch t nguy hi m thu c danh m c các hoá ch t h n ch kinh doanh c a cơ s không có gi y phép s n xu t, ch bi n hoá ch t nguy hi m; b) Bán các lo i hoá ch t nguy hi m mà không kèm theo phi u an toàn hoá ch t, phi u ghi ch tiêu k thu t c a s n phNm; c) Bán hoá ch t nguy hi m cho t ch c, cá nhân không ư c phép ch bi n, s d ng hoá ch t; d) Mua hoá ch t có tính c cao cho nhu c u cá nhân. Bán hoá ch t có tính c cao cho cá nhân hay cơ s không có gi y ch ng nh n cam k t do công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c p; ) Làm gi , t ý s a i, mua bán, chuy n như ng gi y ch ng nh n cam k t, gi y mua hoá ch t có tính c cao. 3. C a hàng bán hoá ch t ư c phép kinh doanh hoá ch t nguy hi m ch ư c phép c t gi s lư ng nh mua bán trong ngày. 4. Khi bán các hoá ch t có tính c cao cho khách hàng, cơ s mua bán hoá ch t ph i ghi l i và lưu gi trong th i gian ít nh t m t năm tên, a ch c a ngư i mua, c a cơ s mua cũng như s lư ng và m c ích s d ng c a ngư i mua. Cơ s ch bi n hoá ch t có tính c cao ph i ki m tra s lư ng bán ra hàng ngày. Trư ng h p phát hi n có hi n tư ng m t mát, bán nh m hoá ch t có tính c cao ph i báo ngay cho cơ quan công an g n nh t bi t, ng th i t ch c, cá nhân ph i có trách nhi m h p tác v i công an và cơ quan có liên quan gi i quy t tránh h u qu có th xNy ra. 5. Cơ s s n xu t, cơ quan nghiên c u khoa h c, y t và các cơ s khác khi có nhu c u s d ng thư ng xuyên các lo i hoá ch t c cao ph i xin c p gi y ch ng nh n ư c s d ng hoá ch t t i công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; trư ng h p t ch c, cá nhân có nhu c u mua t xu t hoá ch t có tính c cao, không có trong danh
 11. m c hoá ch t ã cam k t ph i xin phép Công an nơi ăng ký cam k t, thông báo rõ m c ích, tên, s lư ng, công d ng c a hoá ch t c n mua t xu t. B Công an quy nh hình th c, n i dung và th t c c p, thu h i gi y ch ng nh n s d ng hoá ch t có tính c cao. i u 21. An toàn hoá ch t trong phòng thí nghi m 1. Phòng thí nghi m hoá ch t ph i có n i quy an toàn phòng thí nghi m. B n n i quy an toàn ph i ư c t v trí d th y. 2. Phòng thí nghi m ph i ư c trang b các phương ti n, trang thi t b b o h phù h p v i tính ch t nguy hi m c a hoá ch t và tuân th quy nh v m b o an toàn phòng thí nghi m. 3. Nhân viên phòng thí nghi m ph i n m rõ các c tính nguy hi m c a các hoá ch t trong phòng thí nghi m và n m ư c các bi n pháp phòng ng a r i ro và x lý nh ng s c b t thư ng có th xNy ra trong phòng thí nghi m. Đi u 22. ình ch t m th i ho t ng hoá ch tnguy hi m 1. Trư ng h p phát hi n m t lo i hóa ch t trong danh m c ư c phép lưu thông trên th trư ng nhưng có bi u hi n gây nh hư ng nghiêm tr ng n s c kho , tài s n c a nhân dân, môi trư ng sinh thái ho c an ninh - qu c phòng, B qu n lý chuyên ngành ph i k p th i ra quy t nh ình ch t m th i ho t ng hoá ch t i v i lo i hoá ch t ó. 2. Sau khi ra quy t nh ình ch t m th i, B qu n lý chuyên ngành thông báo quy t nh c a mình n B Công nghi p, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Công an và các cơ quan liên quan th ng nh t các bi n pháp khNn trương kh c ph c r i ro trong khi ch nghiên c u ánh giá r i ro b sung và th c hi n các th t c i u ch nh Danh m c hóa ch t b c m. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ CV AN TOÀN HOÁ CH T i u 23. N i dung qu n lý nhà nư c v an toàn hoá ch t 1. Ban hành, hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn hoá ch t. 2. Quy nh tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, quy ph m an toàn áp d ng trong ho t ng hoá ch t và các d ch v có liên quan. 3. T ch c và qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c và công ngh v an toàn hoá ch t; t ch c, ch o vi c xây d ng quy ho ch và ào t o cán b khoa h c, cán b qu n lý, công nhân k thu t v an toàn hoá ch t. 4. T ch c h th ng thông tin v an toàn hoá ch t.
 12. 5. H p tác qu c t trong lĩnh v c an toàn hoá ch t. 6. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v an toàn hoá ch t; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m pháp lu t v an toàn hoá ch t. 7. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v an toàn hoá ch t. i u 24. Qu n lý nhà nư c v an toàn hoá ch t 1. Chính ph th ng nh t qu n lý v an toàn hoá ch t trong ph m vi c nư c. 2. B Công nghi p ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v an toàn hoá ch t, có trách nhi m t ch c và ch o các ho t ng an toàn hoá ch t trong ph m vi trách nhi m c a mình: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng, trình Th tư ng Chính ph ban hành các chính sách v an toàn hoá ch t; t ch c, hư ng d n tri n khai và ki m tra quá trình th c hi n; b) Xây d ng, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn hoá ch t; c) Xây d ng, qu n lý h th ng d li u v an toàn hoá ch t trong ph m vi qu n lý chuyên ngành; d) Quy nh, hư ng d n n i dung và th t c ánh giá r i ro hoá ch t; ) Quy nh, hư ng d n l p phi u an toàn hoá ch t, kho ng cách an toàn i v i cơ s s n xu t, c t gi hoá ch t; e) Ph i h p B Khoa h c và Công ngh quy nh i u ki n, hư ng d n ánh giá cơ s có i u ki n ho t ng hoá ch t; xây d ng tiêu chuNn bao bì, thùng ch a, b n ch a hoá ch t; t ch c và qu n lý nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , áp d ng ti n b k thu t trong lĩnh v c an toàn hoá ch t; g) Ph i h p B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh tiêu chuNn an toàn i v i các trang thi t b trong ho t ng hoá ch t; h) Ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành quy nh ngư ng nh lư ng hoá ch t nguy hi m; i) Ph i h p B Thương m i xây d ng danh m c hoá ch t thu c nhóm s n phNm hàng hoá h n ch kinh doanh; quy nh, hư ng d n ghi nhãn hoá ch t; k) ThNm nh trình Th tư ng Chính ph cho phép nh p khNu, s d ng hoá ch t thu c danh m c c m ư c s d ng cho m c ích nghiên c u khoa h c phát tri n công ngh ph c v s n xu t công nghi p; l) Ch trì, ph i h p v i các B qu n lý chuyên ngành, U ban nhân dân t nh và thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng trình Th tư ng Chính ph quy t nh, hư ng
 13. d n và t ch c th c hi n k ho ch phòng, ch ng, kh c ph c s c hoá ch t trong ph m vi c nư c; ki m tra, thanh tra v an toàn hoá ch t. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v và quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c nêu t i i u 23 Ngh nh này. 4. U ban nhân dân các c p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v an toàn hoá ch t t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. ThNm quy n xây d ng danh m c các nhóm hoá ch t nguy hi m 1. Các B qu n lý chuyên ngành, xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành danh m c chi ti t theo nhóm hoá ch t nguy hi m và ngư ng nh lư ng hoá ch t nguy hi m theo quy nh : a) B Khoa h c và Công ngh ph i h p B Công nghi p xây d ng danh m c hoá ch t thu c nhóm hoá ch t c và các s n phNm có hoá ch t c, danh m c hoá ch t c m s n xu t kinh doanh; b) B Thương m i xây d ng danh m c xăng d u, khí t; c) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng danh m c hoá ch t dùng làm thu c thú y, thu c b o v th c v t; d) B Y t xây d ng danh m c hoá ch t dùng trong lĩnh v c y t , hoá ch t di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng; ) B Thu s n xây d ng danh m c hoá ch t s d ng trong s n xu t, kinh doanh, nuôi tr ng thu s n. 2. Trư ng h p c n b sung, s a i danh m c, các B ph i có văn b n s a i, b sung và công b danh m c m i. i u 26. Ch báo cáo 1. T ch c, cá nhân ho t ng hóa ch t có trách nhi m báo cáo v an toàn hoá ch t t i ơn v mình cho cơ quan qu n lý chuyên ngành theo nhóm hoá ch t quy nh t i Ngh nh này. M u báo cáo do B Công nghi p quy nh. 2. B qu n lý chuyên ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ng h p tình hình an toàn hoá ch t hàng năm g i B Công nghi p t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . Chương 5: KI M TRA, THANH TRA VÀ X LÝ VI PH M
 14. Đi u 27.Ki m tra, thanh tra hoá ch tnguy hi m B qu n lý chuyên ngành ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ch u trách nhi m t ch c ki m tra, thanh tra vi c ch p hành các quy nh t i Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t v an toàn hoá ch t i v i các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng hoá ch t; ki n ngh x lý i v i t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v an toàn hoá ch t. i u 28. X lý vi ph m T ch c, cá nhân s n xu t, buôn bán, v n chuy n, c t gi , s d ng các lo i hoá ch t thu c danh m c hàng hoá c m kinh doanh,gây ra nh ng s c hoá ch t ho c có các hành vi vi ph m pháp lu t v an toàn hoá ch t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Khen thư ng, k lu t 1. T ch c, cá nhân ho t ng hóa ch t có thành tích trong công tác an toàn hóa ch t thì ư c khen thư ng theo các quy nh c a nhà nư c. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n vi ph m các quy nh c a pháp lu t v vi c qu n lý an toàn trong s n xu t, buôn bán, v n chuy n, c t gi , s d ng, tiêu hu và th i b các hóa ch t; sách nhi u ho c có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo các quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH Đi u 30.Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 31. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản