Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
95
lượt xem
23
download

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 69/2009/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH B SUNG V QUY HO CH S D NG T, GIÁ T, THU H I T, B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh b sung v quy ho ch, k ho ch s d ng t; thu h i t, b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; giá t; giao t, cho thuê t; c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t và gia h n s d ng t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cơ quan th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v t ai và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý t ai. 2. Ngư i s d ng t và t ch c, cá nhân có liên quan n vi c s d ng t. Chương 2. NH NG QUY NNH C TH M C 1. QUY HO CH S D NG T i u 3. N i dung quy ho ch s d ng t c p qu c gia 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p qu c gia bao g m:
 2. a) Xác nh di n tích t s d ng vào m c ích nông nghi p, trong ó làm rõ di n tích t lúa nư c, t r ng phòng h , t r ng c d ng, t khu b o t n thiên nhiên; b) Xác nh di n tích t s d ng vào m c ích phi nông nghi p, trong ó làm rõ di n tích t qu c phòng, t an ninh, t ô th , t x lý, chôn l p ch t th i nguy h i, t khu công nghi p, t phát tri n h t ng có t m quan tr ng qu c gia, t di tích danh th ng; c) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c p qu c gia; d) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. 2. Chính ph trình Qu c h i quy t nh các ch tiêu quy ho ch s d ng t c p qu c gia. i u 4. N i dung quy ho ch s d ng t c a c p t nh 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p t nh bao g m: a) Xác nh c th di n tích các lo i t trên a bàn t nh ã ư c phân b trong quy ho ch s d ng t c p qu c gia; b) Xác nh di n tích các lo i t áp ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a t nh, bao g m: t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t, t nuôi tr ng th y s n t p trung; t xây d ng tr s cơ quan, công trình s nghi p c p t nh; t phát tri n h t ng c p t nh; t x lý, chôn l p ch t th i nguy h i; t cho ho t ng khoáng s n; t tôn giáo, tín ngư ng; t nghĩa trang, nghĩa a do t nh qu n lý; t di tích danh th ng, t khu du l ch; c) Di n tích các lo i t chuy n m c ích s d ng ph i xin phép cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp ng nhu c u c a t nh; d) Xác nh di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng; ) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c p t nh; e) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. 2. y ban nhân dân c p t nh trình Chính ph xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c p t nh. i u 5. N i dung quy ho ch s d ng t c a c p huy n 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p huy n bao g m: a) Xác nh c th di n tích các lo i t trên a bàn huy n ã ư c phân b trong quy ho ch s d ng t c a c p t nh; b) Xác nh di n tích các lo i t áp ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a c p huy n, bao g m: t nuôi tr ng th y s n không t p trung; t làm mu i; t khu
 3. dân cư nông thôn; t tr s cơ quan, công trình s nghi p c p huy n; t x lý, chôn l p ch t th i nguy h i; t cơ s s n xu t kinh doanh; t s n xu t v t li u xây d ng g m s ; t phát tri n h t ng c p huy n; t có m t nư c chuyên dùng; t nghĩa trang, nghĩa a do huy n qu n lý; c) Di n tích các lo i t chuy n m c ích s d ng ph i xin phép cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp ng nhu c u c a huy n; d) Xác nh di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng; ) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c a c p huy n; e) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. 2. y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c p huy n. i u 6. N i dung quy ho ch s d ng t c a c p xã 1. N i dung quy ho ch s d ng t c p xã bao g m: a) Xác nh di n tích các lo i t trên a bàn xã ã ư c phân b trong quy ho ch s d ng t c a c p huy n; b) Xác nh di n tích các lo i t áp ng nhu c u phát tri n kinh t , xã h i c a xã, bao g m: t tr ng lúa nương, t tr ng cây hàng năm còn l i, t nông nghi p khác; t tr s cơ quan, công trình s nghi p c a xã; t nghĩa trang, nghĩa a do xã qu n lý; t sông su i; t phát tri n h t ng c a xã và t phi nông nghi p khác; c) Di n tích các lo i t chuy n m c ích s d ng ph i xin phép cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp ng nhu c u c a xã; d) Xây d ng b n quy ho ch s d ng t c p xã; ) Gi i pháp th c hi n quy ho ch s d ng t. 2. y ban nhân dân xã trình y ban nhân dân huy n xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c a xã không thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th . y ban nhân dân c p huy n trình y ban nhân dân c p t nh xét duy t các ch tiêu quy ho ch s d ng t c a phư ng, th tr n và xã thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th . i u 7. Quy ho ch, k ho ch s d ng t chi ti t c a khu công ngh cao, khu kinh t 1. Quy ho ch s d ng t chi ti t, k ho ch s d ng t chi ti t c a khu công ngh cao, khu kinh t ư c th hi n trong quy ho ch chi ti t xây d ng khu công ngh cao, khu kinh t .
 4. 2. B Xây d ng có trách nhi m ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n n i dung quy ho ch chi ti t xây d ng khu công ngh cao, khu kinh t quy nh t i kho n 1 i u này. i u 8. T ch c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t 1. T ch c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t c p qu c gia a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m xu t nhu c u s d ng t lúa nư c, t r ng c d ng, t r ng phòng h , t khu b o t n thiên nhiên và phân b n t ng t nh, thành ph trên cơ s quy ho ch c a ngành; b) B Qu c phòng, B Công an có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh xác nh nhu c u s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh trên a bàn t nh, thành ph ; c) Các B , ngành khác có trách nhi m xu t nhu c u s d ng t các công trình có t m quan tr ng qu c gia phân b n t ng t nh trên cơ s chi n lư c, quy ho ch phát tri n c a B , ngành mình; d) y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành xác nh nhu c u s d ng t theo lĩnh v c c a t ng B , ngành t i a phương; ) B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch s d ng t c p qu c gia trên cơ s cân i nhu c u s d ng t quy nh t i các i m a, b, c và d kho n này và phân b n t ng t nh. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t c p t nh, c p huy n và c p xã. 3. i v i các a phương không có t ch c H i ng nhân dân thì y ban nhân dân có trách nhi m l p quy ho ch, k ho ch s d ng t trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. i u 9. Th m nh quy ho ch, k ho ch s d ng t 1. B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t c p qu c gia trình Chính ph trình Qu c h i quy t nh ch tiêu quy ho ch s d ng t c p qu c gia. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì t ch c thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh và quy ho ch, k ho ch s d ng t c p t nh. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì t ch c thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c p huy n; quy ho ch, k ho ch s d ng t c a phư ng, th tr n và xã thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th . 4. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch trì t ch c thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các xã không thu c khu v c phát tri n ô th .
 5. 5. Cơ quan ch trì thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này có trách nhi m t ch c h i ng thNm nh ho c l y ý ki n các t ch c, các chuyên gia, các nhà khoa h c. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan ch trì thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t t ch c ki m tra, kh o sát th c a các khu v c d ki n chuy n m c ích s d ng t, c bi t là vi c chuy n m c ích s d ng t lúa nư c, t r ng phòng h , t r ng c d ng. 6. N i dung thNm nh quy ho ch s d ng t a) Cơ s pháp lý, cơ s khoa h c c a vi c l p quy ho ch s d ng t; b) M c phù h p c a các phương án quy ho ch s d ng t v i chi n lư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a c nư c; quy ho ch phát tri n c a các ngành và các a phương; c) Hi u qu kinh t , xã h i, môi trư ng; d) Tính kh thi c a phương án quy ho ch s d ng t; 7. N i dung thNm nh k ho ch s d ng t a) M c phù h p c a k ho ch s d ng t v i quy ho ch s d ng t; b) M c phù h p c a k ho ch s d ng t v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm (05) năm và hàng năm c a Nhà nư c; c) Tính kh thi c a k ho ch s d ng t. 8. Trư ng h p c bi t ph i chuy n t lúa nư c, t r ng c d ng, t r ng phòng h sang s d ng vào m c ích khác ph i báo cáo B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 9. Kinh phí t ch c thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c xác nh thành m t m c riêng trong kinh phí l p quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 10. Th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t 1. y ban nhân dân c p t nh ch o, ki m tra y ban nhân dân c p huy n, c p xã xác nh c th di n tích, ranh gi i t lúa nư c, t r ng c d ng, t r ng phòng h ngoài th c a. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph trong vi c b o v t lúa nư c, t r ng c d ng, t r ng phòng h ã ư c xác nh trong quy ho ch, k ho ch s d ng t. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c Chính ph trong vi c ki m tra th c hi n các ch tiêu quy ho ch, k ho ch s d ng t c p qu c gia và c p t nh.
 6. M C 2. GIÁ T i u 11. Xác nh l i giá t trong m t s trư ng h p c th 1. Khi Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t không thông qua hình th c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án có s d ng t, cho thuê t, phê duy t phương án b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hóa l a ch n hình th c giao t mà giá t do y ban nhân dân c p t nh quy nh t i th i i m giao t, cho thuê t, th i i m quy t nh thu h i t, th i i m tính giá t vào giá tr doanh nghi p c ph n hóa chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng trong i u ki n bình thư ng thì y ban nhân dân c p t nh căn c vào giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trên th trư ng xác nh l i giá t c th cho phù h p. 2. Giá t c th ư c xác nh l i theo quy nh t i kho n 1 i u này không b gi i h n b i các quy nh t i kho n 5 i u 1 Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t (sau ây g i là Ngh nh s 123/2007/N -CP). i u 12. ơn giá thuê t 1. ơn giá thuê t m t năm tính b ng 0,5% n 2% giá t theo m c ích s d ng t thuê do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. 2. t vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, h i o, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn thì y ban nhân dân c p t nh quy t nh ban hành ơn giá thuê t th p hơn ơn giá thuê t theo quy nh, nhưng m c giá cho thuê t th p nh t b ng 0,25% giá t theo m c ích s d ng t thuê do y ban nhân dân c p t nh quy t nh. 3. ơn giá thuê t trong trư ng h p u giá quy n s d ng t thuê ho c u th u d án có s d ng t thuê là ơn giá trúng u giá. i u 13. Ti n thuê t i v i trư ng h p tr ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê Ngư i ư c Nhà nư c cho thuê t tr ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê thì s ti n thuê t ph i n p m t l n ư c s d ng t trong trư ng h p này ư c tính b ng v i s ti n s d ng t ph i n p như trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t có cùng m c ích s d ng t và cùng th i h n s d ng t. M C 3. B I THƯ NG, H TR , TÁI NNH CƯ i u 14. Nguyên t c b i thư ng, h tr 1. Nhà nư c thu h i t c a ngư i ang s d ng có i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t (sau ây g i là Ngh nh s 197/2004/N -CP) và các i u 44, 45 và 46
 7. Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai (sau ây g i là Ngh nh s 84/2007/N -CP) thì ư c b i thư ng; trư ng h p không i u ki n ư c b i thư ng thì y ban nhân dân c p t nh xem xét h tr . 2. Nhà nư c thu h i t c a ngư i ang s d ng vào m c ích nào thì ư c b i thư ng b ng vi c giao t m i có cùng m c ích s d ng, n u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng giá tr quy n s d ng t tính theo giá t t i th i i m quy t nh thu h i t; trư ng h p b i thư ng b ng vi c giao t m i ho c giao t tái nh cư ho c nhà tái nh cư, n u có chênh l ch v giá tr thì ph n chênh l ch ó ư c thanh toán b ng ti n theo quy nh sau: a) Trư ng h p ti n b i thư ng, h tr l n hơn ti n s d ng t ho c ti n mua nhà t i khu tái nh cư thì ngư i tái nh cư ư c nh n ph n chênh l ch; b) Trư ng h p ti n b i thư ng, h tr nh hơn ti n s d ng t ho c ti n mua nhà tái nh cư thì ngư i tái nh cư ph i n p ph n chênh l ch, tr trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 19 Ngh nh này. 3. Trư ng h p ngư i s d ng t ư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i t mà chưa th c hi n nghĩa v tài chính v t ai i v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t thì ph i tr i kho n ti n ph i th c hi n nghĩa v tài chính vào s ti n ư c b i thư ng, h tr hoàn tr ngân sách nhà nư c. 4. Nhà nư c i u ti t m t ph n l i ích t vi c thu h i, chuy n m c ích s d ng t th c hi n các kho n h tr cho ngư i có t b thu h i quy nh t i i u 17 Ngh nh này. i u 15. Chi tr b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. T ch c, cá nhân trong nư c; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai n u th c hi n ng trư c ti n b i thư ng, h tr , tái nh cư và kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo phương án ã ư c xét duy t thì ư c ngân sách nhà nư c hoàn tr b ng hình th c tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t ph i n p. 2. T ch c, cá nhân trong nư c; ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t, giao t có thu ti n s d ng t, cho thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai mà ư c mi n ti n s d ng t, ti n thuê t thì ti n b i thư ng, h tr , tái nh cư và kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr , tái nh cư theo phương án ã phê duy t ư c tính vào v n u tư c a d án. i u 16. B i thư ng t nông nghi p
 8. 1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i ư c b i thư ng b ng t có cùng m c ích s d ng; n u không có t b i thư ng thì ư c b i thư ng b ng ti n tính theo giá t cùng m c ích s d ng. 2. H gia ình, cá nhân b thu h i t nông nghi p ang s d ng vư t h n m c thì vi c b i thư ng ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p di n tích t vư t h n m c do ư c th a k , t ng cho, nh n chuy n như ng t ngư i khác, t khai hoang theo quy ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ư c b i thư ng; b) Di n tích t vư t h n m c c a các trư ng h p không thu c quy nh t i i m a kho n này thì không ư c b i thư ng v t, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 3. Trư ng h p t thu h i là t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n thì không ư c b i thư ng v t, ngư i thuê t công ích c a xã, phư ng, th tr n ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 4. H gia ình, cá nhân ang s d ng t do nh n giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n (không bao g m t r ng c d ng, r ng phòng h ) c a các nông, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i thì ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 5. t nông nghi p s d ng chung c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i thì ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i, n u chi phí này là ti n không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. i u 17. H tr Các kho n h tr khi Nhà nư c thu h i t bao g m: 1. H tr di chuy n, h tr tái nh cư i v i trư ng h p thu h i t ; 2. H tr n nh i s ng và s n xu t, h tr ào t o chuy n i ngh và t o vi c làm i v i trư ng h p thu h i t nông nghi p; 3. H tr khi thu h i t nông nghi p trong khu dân cư; t vư n, ao không ư c công nh n là t ; 4. H tr khác. i u 18. H tr di chuy n 1. H gia ình, cá nhân khi Nhà nư c thu h i t mà ph i di chuy n ch thì ư c h tr kinh phí di chuy n. 2. T ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ho c ang s d ng t h p pháp khi Nhà nư c thu h i mà ph i di chuy n cơ s s n xu t, kinh doanh thì ư c h tr kinh phí tháo d , di chuy n và l p t.
 9. 3. Ngư i b thu h i t mà không còn ch khác thì trong th i gian ch t o l p ch m i (b trí vào khu tái nh cư) ư c b trí vào nhà t m ho c h tr ti n thuê nhà . 4. y ban nhân dân c p t nh quy nh m c h tr c th quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 i u này. i u 19. H tr tái nh cư 1. Nhà , t tái nh cư ư c th c hi n theo nhi u c p nhà, nhi u m c di n tích khác nhau phù h p v i m c b i thư ng và kh năng chi tr c a ngư i ư c tái nh cư. i v i h gia ình, cá nhân khi Nhà nư c thu h i t mà không có ch nào khác thì ư c giao t ho c nhà tái nh cư. H gia ình, cá nhân nh n t , nhà tái nh cư mà s ti n ư c b i thư ng, h tr nh hơn giá tr m t su t tái nh cư t i thi u thì ư c h tr kho n chênh l ch ó; trư ng h p không nh n t , nhà t i khu tái nh cư thì ư c nh n ti n tương ương v i kho n chênh l ch ó. 2. H gia ình, cá nhân khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch mà t lo ch thì ư c h tr m t kho n ti n b ng su t u tư h t ng tính cho m t h gia ình t i khu tái nh cư t p trung trư ng h p ã ư c nh n kho n ti n h tr tái nh cư quy nh t i kho n 1 i u này. 3. y ban nhân dân c p t nh căn c vào i u ki n c th t i a phương quy nh v su t tái nh cư t i thi u và m c h tr theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này. i u 20. H tr n nh i s ng và n nh s n xu t 1. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p (k c t vư n, ao và t nông nghi p quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 21 Ngh nh này) thì ư c h tr n nh i s ng theo quy nh sau ây: a) Thu h i t 30% n 70% di n tích t nông nghi p ang s d ng thì ư c h tr n nh i s ng trong th i gian 6 tháng n u không ph i di chuy n ch và trong th i gian 12 tháng n u ph i di chuy n ch ; trư ng h p ph i di chuy n n các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì th i gian h tr t i a là 24 tháng; b) Thu h i trên 70% di n tích t nông nghi p ang s d ng thì ư c h tr n nh i s ng trong th i gian 12 tháng n u không ph i di chuy n ch và trong th i gian 24 tháng n u ph i di chuy n ch ; trư ng h p ph i di chuy n n các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì th i gian h tr t i a là 36 tháng;
 10. c) M c h tr cho m t nhân khNu quy nh t i các i m a và b kho n này ư c tính b ng ti n tương ương 30 kg g o trong 01 tháng theo th i giá trung bình t i th i i m h tr c a a phương. 2. Khi Nhà nư c thu h i t c a t ch c kinh t , h s n xu t, kinh doanh có ăng ký kinh doanh, mà b ng ng s n xu t, kinh doanh, thì ư c h tr cao nh t b ng 30% m t năm thu nh p sau thu , theo m c thu nh p bình quân c a ba năm li n k trư c ó ư c cơ quan thu xác nh n. 3. H gia ình, cá nhân ang s d ng t do nh n giao khoán t s d ng vào m c ích nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n (không bao g m t r ng c d ng, r ng phòng h ) c a các nông, lâm trư ng qu c doanh khi Nhà nư c thu h i mà thu c i tư ng là cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng qu c doanh ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng, thôi vi c ư c hư ng tr c p ang tr c ti p s n xu t nông, lâm nghi p; h gia ình, cá nhân nh n khoán ang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p thì ư c h tr b ng ti n. M c h tr cao nh t b ng giá t b i thư ng tính theo di n tích t th c t thu h i, nhưng không vư t h n m c giao t nông nghi p t i a phương. 4. H gia ình, cá nhân ư c b i thư ng b ng t nông nghi p thì ư c h tr n nh s n xu t, bao g m: h tr gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi cho s n xu t nông nghi p, các d ch v khuy n nông, khuy n lâm, d ch v b o v th c v t, thú y, k thu t tr ng tr t chăn nuôi và k thu t nghi p v i v i s n xu t, kinh doanh d ch v công thương nghi p. 5. y ban nhân dân c p t nh quy t nh m c h tr , th i gian h tr , nh kỳ chi tr h tr quy nh t i i u này cho phù h p v i th c t t i a phương. i u 21. H tr iv i t nông nghi p trong khu dân cư và t vư n, ao không ư c công nh n là t 1. H gia ình, cá nhân khi b thu h i t vư n, ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân cư nhưng không ư c công nh n là t ; t vư n, ao trong cùng th a t có nhà riêng l ; t vư n, ao trong cùng th a t có nhà d c kênh mương và d c tuy n ư ng giao thông thì ngoài vi c ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p tr ng cây lâu năm còn ư c h tr b ng 30% - 70% giá t c a th a t ó; di n tích ư c h tr không quá 05 l n h n m c giao t t i a phương. 2. H gia ình, cá nhân khi b thu h i t nông nghi p trong a gi i hành chính phư ng, trong khu dân cư thu c th tr n, khu dân cư nông thôn; th a t nông nghi p ti p giáp v i ranh gi i phư ng, ranh gi i khu dân cư thì ngoài vi c ư c b i thư ng theo giá t nông nghi p còn ư c h tr b ng 20% - 50% giá t trung bình c a khu v c có t thu h i theo quy nh trong B ng giá t c a a phương; di n tích ư c h tr không quá 05 l n h n m c giao t t i a phương. 3. y ban nhân dân c p t nh quy nh c th t l h tr , di n tích t ư c h tr và giá t trung bình tính h tr cho phù h p v i i u ki n th c t t i a phương. i u 22. H tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm
 11. 1. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p không thu c trư ng h p quy nh t i i u 21 Ngh nh này mà không có t b i thư ng thì ngoài vi c ư c b i thư ng b ng ti n quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh này còn ư c h tr chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm theo m t trong các hình th c b ng ti n ho c b ng t ho c nhà ho c t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p như sau: a) H tr b ng ti n t 1,5 n 5 l n giá t nông nghi p i v i toàn b di n tích t nông nghi p b thu h i; di n tích ư c h tr không vư t quá h n m c giao t nông nghi p t i a phương. b) H tr m t l n b ng m t su t t ho c m t căn h chung cư ho c m t su t t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p. Vi c áp d ng theo hình th c này ư c th c hi n i v i các a phương có i u ki n v qu t , qu nhà và ngư i ư c h tr có nhu c u v t ho c căn h chung cư ho c t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p mà giá tr ư c h tr theo quy nh t i i m a kho n này l n hơn ho c b ng giá tr t ho c căn h chung cư ho c t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p; ph n giá tr chênh l ch ư c h tr b ng ti n. 2. y ban nhân dân c p t nh quy t nh c th hình th c h tr và m c h tr quy nh t i kho n 1 i u này cho phù h p v i th c t c a a phương. 3. Trư ng h p ngư i ư c h tr theo quy nh t i kho n 1 i u này có nhu c u ư c ào t o, h c ngh thì ư c nh n vào các cơ s ào t o ngh và ư c mi n h c phí ào t o cho m t khóa h c i v i các i tư ng trong tu i lao ng. Kinh phí h tr chuy n i ngh cho các i tư ng chuy n i ngh n m trong phương án ào t o, chuy n i ngh và ư c tính trong t ng kinh phí c a d án u tư ho c phương án b i thư ng, h tr tái nh cư ư c duy t. y ban nhân dân c p t nh ch o l p và t ch c th c hi n phương án ào t o ngh , t o vi c làm cho các i tư ng b thu h i t nông nghi p. Phương án ào t o, chuy n i ngh ư c l p và phê duy t ng th i v i phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư. Trong quá trình l p phương án ào t o, chuy n i ngh ph i l y ý ki n c a ngư i b thu h i t thu c i tư ng chuy n i ngh . 4. B Lao ng – Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh cơ ch , chính sách gi i quy t vi c làm và ào t o ngh cho ngư i b thu h i t nông nghi p theo quy nh t i i u này. i u 23. H tr khác 1. Ngoài vi c h tr quy nh t i các i u 18, 19, 20, 21 và 22 Ngh nh này, căn c vào tình hình th c t t i a phương, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh bi n pháp h tr khác b o m có ch , n nh i s ng và s n xu t cho ngư i b thu h i t; trư ng h p c bi t trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p có ngu n s ng chính t s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i t nông nghi p ang s d ng mà không
 12. i u ki n ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và i u 44, 45 và 46 Ngh nh s 84/2007/N -CP c a Chính ph quy nh b sung v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai thì y ban nhân dân c p có thNm quy n xem xét h tr phù h p v i th c t c a a phương. i u 24. B i thư ng nhà, công trình xây d ng trên t 1. i v i nhà , công trình ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân, ư c b i thư ng b ng giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương do B Xây d ng ban hành. Giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình ư c tính theo di n tích xây d ng c a nhà, công trình nhân v i ơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình do y ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph . 2. i v i nhà, công trình xây d ng khác không thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u này ư c b i thư ng như sau: a) M c b i thư ng nhà, công trình b ng t ng giá tr hi n có c a nhà, công trình b thi t h i và kho n ti n tính b ng t l ph n trăm theo giá tr hi n có c a nhà, công trình; Giá tr hi n có c a nhà, công trình b thi t h i ư c xác nh b ng t l ph n trăm ch t lư ng còn l i c a nhà, công trình ó nhân v i giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương do B qu n lý chuyên ngành ban hành. Kho n ti n tính b ng t l ph n trăm theo giá tr hi n có c a nhà, công trình do y ban nhân dân c p t nh quy nh, nhưng m c b i thư ng t i a không l n hơn 100% giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i nhà, công trình b thi t h i. b) i v i nhà, công trình xây d ng khác b phá d m t ph n, mà ph n còn l i không còn s d ng ư c thì ư c b i thư ng cho toàn b nhà, công trình; trư ng h p nhà, công trình xây d ng khác b phá d m t ph n, nhưng v n t n t i và s d ng ư c ph n còn l i thì ư c b i thư ng ph n giá tr công trình b phá d và chi phí s a ch a, hoàn thi n ph n còn l i theo tiêu chuNn k thu t tương ương c a nhà, công trình trư c khi b phá d . 3. i v i công trình h t ng k thu t, h t ng xã h i ang s d ng thì m c b i thư ng tính b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t cùng c p theo tiêu chuNn k thu t do B qu n lý chuyên ngành ban hành; n u công trình không còn s d ng thì không ư c b i thư ng. Trong trư ng h p công trình h t ng thu c d án ph i di chuy n mà chưa ư c x p lo i vào c p tiêu chuNn k thu t ho c s nâng c p tiêu chuNn k thu t thì y ban nhân dân c p t nh th ng nh t v i cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư ho c ch u tư d án xác nh c p tiêu chuNn k thu t b i thư ng.
 13. 4. Tài s n g n li n v i t thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i các kho n 4, 6, 7 và 10 i u 38 c a Lu t t ai thì không ư c b i thư ng. 5. Tài s n g n li n v i t thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i các kho n 2, 3, 5, 8, 9, 11 và 12 i u 38 c a Lu t t ai thì vi c x lý tài s n theo quy nh t i i u 35 Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai (sau ây g i là Ngh nh s 181/2004/N -CP). i u 25. Giao nhi m v b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. Căn c vào tình hình th c t a phương, y ban nhân dân c p t nh giao vi c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư cho T ch c làm nhi m v b i thư ng g m: a) H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n; b) T ch c phát tri n qu t. 2. H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n do lãnh o y ban nhân dân c p huy n làm Ch t ch H i ng, các thành viên g m: a) i di n cơ quan Tài chính; b) i di n cơ quan Tài nguyên và Môi trư ng; c) i di n cơ quan K ho ch và u tư; d) Ch u tư; ) i di n y ban nhân dân c p xã có t b thu h i; e) i di n c a nh ng h gia ình b thu h i tt m t n hai ngư i; g) M t s thành viên khác do Ch t ch H i ng quy t nh cho phù h p v i th c t a phương. 3. Th c hi n các d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng: H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c p huy n ho c T ch c phát tri n qu t ư c thuê doanh nghi p th c hi n các d ch v v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. i u 26. Chi phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư 1. T ch c ch u trách nhi m t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư có trách nhi m l p d toán chi phí cho công tác này c a t ng d án như sau: a) i v i các kho n chi ã có nh m c, tiêu chuNn, ơn giá do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh thì th c hi n theo quy nh hi n hành; b) i v i các kho n chi chưa có nh m c, tiêu chuNn, ơn giá thì l p d toán theo th c t cho phù h p v i c i m c a t ng d án và th c t a phương;
 14. c) Chi in n tài li u, văn phòng phNm, xăng xe, h u c n ph c v và các kho n ph c v cho b máy qu n lý ư c tính theo nhu c u th c t c a t ng d án. 2. Kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c trích không quá 2% t ng s kinh phí b i thư ng, h tr c a d án. i v i các d án th c hi n trên các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c c bi t khó khăn, d án xây d ng công trình h t ng theo tuy n thì t ch c ư c giao th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư ư c l p d toán kinh phí t ch c b i thư ng, h tr , tái nh cư c a d án theo kh i lư ng công vi c th c t , không kh ng ch m c trích 2%. Cơ quan có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng quy t nh kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư cho t ng d án theo quy nh c a pháp lu t. M C 4. TRÌNH T , TH T C THU H I T, GIAO T, CHO THUÊ T i u 27. Căn c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t Căn c quy t nh giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t g m: 1. Quy ho ch s d ng t, k ho ch s d ng t ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. Trư ng h p chưa có quy ho ch s d ng t ho c k ho ch s d ng t ư c duy t thì căn c vào quy ho ch xây d ng ô th ho c quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t. 2. Nhu c u s d ng t ư c th hi n trong văn b n sau: a) i v i các t ch c thì nhu c u s d ng t th hi n trong d án u tư ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t ho c c p gi y ch ng nh n u tư; i v i các d án không ph i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n xét duy t ho c không ph i c p Gi y ch ng nh n u tư thì ph i th hi n nhu c u s d ng t trong ơn xin giao t, thuê t và có văn b n c a S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh v nhu c u s d ng t. b) i v i h gia ình, cá nhân thì nhu c u s d ng t th hi n trong ơn xin giao t, thuê t, chuy n m c ích s d ng t và ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi có t v nhu c u s d ng t. Trư ng h p h gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t th c hi n d án u tư thì ph i có văn b n c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh v nhu c u s d ng t; c) i v i c ng ng dân cư thì nhu c u s d ng t th hi n trong ơn xin giao t và ph i có xác nh n c a y ban nhân dân c p xã nơi có t v nhu c u s d ng t;
 15. d) i v i cơ s tôn giáo thì nhu c u s d ng t th hi n trong báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình tôn giáo. i u 28. Áp d ng th t c thu h i t, giao t, cho thuê t i v i d án u tư 1. Trình t , th t c th c hi n i v i trư ng h p Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng, phát tri n kinh t : a) Trư ng h p không th c hi n theo hình th c u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t thì trình t , th t c th c hi n theo quy nh t i các i u 29, 30 và 31 Ngh nh này; b) Trư ng h p theo hình th c u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t thì th c hi n thu h i t giao cho T ch c phát tri n qu t th c hi n gi i phóng m t b ng và t ch c u giá quy n s d ng t, u th u d án có s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. Căn c vào văn b n công nh n k t qu u giá c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và gi y xác nh n ã n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t c a ngư i trúng u giá, cơ quan tài nguyên và môi trư ng làm th t c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v i t. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n không ph i ra quy t nh giao t, cho thuê t. 2. i v i d án u tư s d ng t không thu c trư ng h p Nhà nư c thu h i t thì không ph i làm th t c thu h i t; sau khi ư c gi i thi u a i m, ch u tư và ngư i s d ng t th a thu n theo hình th c chuy n như ng, cho thuê, góp v n b ng quy n s d ng t và làm th t c chuy n m c ích s d ng t i v i trư ng h p thay i m c ích s d ng t. i u 29. Gi i thi u a i m và thông báo thu h i t 1. Ch u tư ho c cơ quan ư c giao nhi m v chuNn b d án u tư n p h sơ t i cơ quan ti p nh n h sơ v u tư t i a phương. Cơ quan ti p nh n h sơ có trách nhi m t ch c l y ý ki n các cơ quan có liên quan n d án u tư xem xét gi i thi u a i m theo thNm quy n ho c trình y ban nhân dân c p t nh xem xét gi i thi u a i m. 2. y ban nhân dân c p t nh thông báo thu h i t ho c y quy n cho y ban nhân dân c p huy n thông báo thu h i t ngay sau khi gi i thi u a i m u tư; trư ng h p thu h i t theo quy ho ch thì th c hi n thông báo sau khi quy ho ch, k ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây d ng ô th , quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn ã ư c xét duy t và công b . N i dung thông báo thu h i t g m: lý do thu h i t, doanh thu và v trí khu t thu h i trên cơ s h sơ a chính hi n có ho c quy ho ch chi ti t xây d ng ư c duy t và d ki n v k ho ch di chuy n. Vi c thông báo thu h i t ư c th c hi n trên phương ti n thông tin i chúng c a a phương và niêm y t t i tr s y ban nhân dân c p xã nơi có t, t i a i m sinh ho t chung c a khu dân cư có t thu h i.
 16. 3. Cho phép kh o sát l p d án u tư a) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh cho phép ch u tư ti n hành kh o sát, o c l pb n khu v c d án ngay sau khi ư c ch p thu n ch trương u tư ph c v vi c l p và trình duy t quy ho ch chi ti t xây d ng, thu h i t và l p phương án b i thư ng t ng th , h tr , tái nh cư và ch o y ban nhân dân c p huy n, c p xã tri n khai th c hi n các công vi c t i i m b, i m c kho n này; b) Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m thành l p H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư và phương án ào t o, chuy n i ngh nghi p. i v i các a phương ã thành l p T ch c phát tri n qu t thì y ban nhân dân c p có thNm quy n có th giao nhi m v l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; phương án ào t o, chuy n i ngh nghi p cho T ch c phát tri n qu t; c) Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ph i h p v i ch u tư ph bi n k ho ch kh o sát, o c cho ngư i s d ng t trong khu v c d án và yêu c u ngư i s d ng t t o i u ki n ch u tư th c hi n vi c i u tra, kh o sát, o c xác nh di n tích t l p d án u tư. 4. i v i d án quan tr ng qu c gia sau khi ư c Qu c h i quy t nh ch trương u tư; d án nhóm A, d án xây d ng h th ng giao thông, th y l i, ê i u phù h p v i quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t thì không ph i th c hi n các công vi c quy nh t i kho n 1 i u này. 5. Th i h n ra văn b n gi i thi u a i m u tư; thông báo thu h i t; thành l p H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này không quá 30 ngày, k t ngày ti p nh n h sơ v u tư h p l . 6. Sau khi ã ư c gi i thi u a i m, ch u tư l p d án u tư theo quy nh c a pháp lu t v u tư và xây d ng; l p h sơ xin giao t, thuê t theo quy nh c a pháp lu t v t ai. N i dung d án u tư ph i th hi n phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư. i u 30. L p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư Sau khi d án u tư ư c xét duy t ho c ch p thu n thì H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c T ch c phát tri n qu t có trách nhi m l p và trình phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh t i Ngh nh s 197/2004/N -CP và Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n (sau ây g i là Ngh nh s 17/2006/N -CP) và theo quy nh sau ây: 1. N i dung phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư g m: a) Tên, a ch c a ngư i b thu h i t; b) Di n tích, lo i t, v trí, ngu n g c c a t b thu h i; s lư ng, kh i lư ng, t l ph n trăm ch t lư ng còn l i c a tài s n b thi t h i;
 17. c) Các căn c tính toán s ti n b i thư ng, h tr như giá t tính b i thư ng, giá nhà, công trình tính b i thư ng, s nhân khNu, s lao ng trong tu i, s lư ng ngư i ư c hư ng tr c p xã h i; d) S ti n b i thư ng, h tr ; ) Vi c b trí tái nh cư; e) Vi c di d i các công trình c a Nhà nư c, c a t ch c, c a cơ s tôn giáo, c a c ng ng dân cư; g) Vi c di d i m m . 2. L y ý ki n v phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư: a) Niêm y t công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư t i tr s y ban nhân dân c p xã và t i các i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i ngư i b thu h i t và nh ng ngư i có liên quan tham gia ý ki n; b) Vi c niêm y t ph i ư c l p thành biên b n có xác nh n c a i di n y ban nhân dân c p xã, i di n y ban M t tr n T qu c c p xã, i di n nh ng ngư i có t b thu h i; c) Th i gian niêm y t và ti p nh n ý ki n óng góp ít nh t là hai mươi (20) ngày, k t ngày ưa ra niêm y t. 3. Hoàn ch nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư: a) H t th i h n niêm y t và ti p nh n ý ki n, T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng có trách nhi m t ng h p ý ki n óng góp b ng văn b n, nêu rõ s lư ng ý ki n ng ý, s lư ng ý ki n không ng ý, s lư ng ý ki n khác i v i phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; hoàn ch nh và g i phương án ã hoàn ch nh kèm theo b n t ng h p ý ki n óng góp n cơ quan tài nguyên và môi trư ng thNm nh; b) Trư ng h p còn nhi u ý ki n không tán thành phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư thì T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng c n gi i thích rõ ho c xem xét, i u ch nh trư c khi chuy n cơ quan tài nguyên và môi trư ng thNm nh. 4. Cơ quan tài nguyên và môi trư ng ch trì, ph i h p v i cơ quan có liên quan thNm nh phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư và chuNn b h sơ thu h i t theo quy nh sau: a) S Tài nguyên và Môi trư ng chuNn b h sơ thu h i t trình y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh thu h i t i v i t ch c, cơ s tôn giáo, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài; b) Phòng Tài nguyên và Môi trư ng chuNn b h sơ thu h i t trình y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh thu h i t i v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư.
 18. i u 31. Quy t nh thu h i t, phê duy t và th c hi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư, giao t, cho thuê t 1. ThNm quy n quy t nh thu h i t, giao t ho c cho thuê t th c hi n theo quy nh t i i u 37 và i u 44 c a Lu t t ai. Trư ng h p thu h i t và giao t ho c cho thuê t thu c thNm quy n c a m t c p thì vi c thu h i t và giao t ho c cho thuê t ư c th c hi n trong cùng m t quy t nh. Trư ng h p khu t thu h i có c t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t thì y ban nhân dân c p huy n quy t nh thu h i t i v i h gia ình, cá nhân, c ng ng dân cư; trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày y ban nhân dân c p huy n quy t nh thu h i t, y ban nhân dân c p t nh quy t nh thu h i t i v i t ch c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài và giao t, cho thuê t theo d án cho ch u tư trong cùng m t quy t nh. 2. Trong th i h n không quá 05 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh thu h i t, giao t ho c cho thuê t, cơ quan tài nguyên và môi trư ng trình y ban nhân dân cùng c p phê duy t và công b công khai phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh sau: a) S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân c p t nh phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i trư ng h p thu h i t liên quan t hai qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên; b) Phòng Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân c p huy n phê duy t phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i trư ng h p không thu c quy nh t i i m a kho n này; c) Trong th i h n không quá ba (03) ngày, k t ngày nh n ư c phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư ã ư c phê duy t, T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân c p xã ph bi n và niêm y t công khai quy t nh phê duy t phương án b i thư ng t i tr s y ban nhân dân c p xã và a i m sinh ho t khu dân cư nơi có t b thu h i; g i quy t nh b i thư ng, h tr và tái nh cư cho ngư i có t b thu h i, trong ó nêu rõ v m c b i thư ng, h tr , v b trí nhà ho c t tái nh cư (n u có), th i gian, a i m chi tr ti n b i thư ng, h tr và th i gian bàn giao t ã b thu h i cho T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. 3. H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư ho c T ch c phát tri n qu t th c hi n chi tr b i thư ng, h tr , b trí tái nh cư. 4. Trong th i h n hai mươi (20) ngày, k t ngày T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng thanh toán xong ti n b i thư ng, h tr cho ngư i b thu h i t theo phương án ã ư c xét duy t thì ngư i có t b thu h i ph i bàn giao t cho T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng.
 19. Trư ng h p vi c b i thư ng ư c th c hi n theo ti n thì ch u tư ư c nh n bàn giao ph n di n tích m t b ng ã th c hi n xong vi c b i thư ng, h tr tri n khai d án. 5. Trư ng h p ch u tư và nh ng ngư i b thu h i t ã th a thu n b ng văn b n th ng nh t v phương án b i thư ng v t và tài s n g n li n v i t ho c khu t thu h i không ph i gi i phóng m t b ng thì y ban nhân dân c p có thNm quy n ra quy t nh thu h i t, giao t ho c cho thuê t mà không ph i ch n h t th i h n thông báo thu h i t. i u 32. Cư ng ch thu h i t 1. Vi c cư ng ch thu h i t theo quy nh t i kho n 3 i u 39 c a Lu t t ai ch ư c th c hi n khi có các i u ki n sau ây: a) Th c hi n úng trình t , th t c v thu h i t, b i thư ng, h tr , tái nh cư quy nh t i các i u 27, 28, 29 và 38 Ngh nh này; b) Quá ba mươi (30) ngày, k t th i i m ph i bàn giao t quy nh t i kho n 6 i u 29 Ngh nh này mà ngư i có t b thu h i không bàn giao t cho T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng; c) Sau khi i di n c a T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng, y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c c p xã nơi có t thu h i ã v n ng thuy t ph c nhưng ngư i có t b thu h i không ch p hành vi c bàn giao t ã b thu h i cho Nhà nư c; d) Có quy t nh cư ng ch c a y ban nhân dân c p có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t ã có hi u l c thi hành; ) Ngư i b cư ng ch ã nh n ư c quy t nh cư ng ch . Trư ng h p ngư i b cư ng ch t ch i nh n quy t nh cư ng ch thì T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng ph i h p v i y ban nhân dân c p xã niêm y t công khai quy t nh cư ng ch t i tr s y ban nhân dân c p xã nơi có t thu h i. 2. Sau mư i lăm (15) ngày, k t ngày giao tr c ti p quy t nh cư ng ch ho c ngày niêm y t công khai quy t nh cư ng ch quy nh t i i m kho n 1 i u này mà ngư i b cư ng ch không bàn giao t thì y ban nhân dân c p huy n ch o, t ch c l c lư ng cư ng ch thu h i t theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Vi c tách n i dung b i thư ng, h tr và tái nh cư thành ti u d án riêng và trách nhi m t ch c thu h i t, b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i d án u tư thu c các B , ngành. 1. Căn c quy mô thu h i t th c hi n d án u tư, cơ quan có thNm quy n phê duy t d án u tư có th quy t nh tách n i dung b i thư ng, h tr và tái nh cư thành ti u d án riêng và t ch c th c hi n c l p. 2. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch o t ch c thu h i t, b i thư ng, h tr và tái nh cư i v i d án u tư thu c di n nhà nư c thu h i t c a các B ,
 20. cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , T p oàn kinh t , T ng công ty, ơn v s nghi p thu c Trung ương (trong i u này g i là B , ngành). B , ngành có d án u tư ph i ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh và T ch c làm nhi m v b i thư ng, gi i phóng m t b ng trong quá trình t ch c th c hi n; b o m kinh phí cho vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh. M C 5. PHÁT TRI N QU T, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T, QUY N S H U NHÀ VÀ TÀI S N KHÁC G N LI N V I T, S D NG T CÔNG TRÌNH NG M VÀ GIA H N S D NG T i u 34. Qu phát tri n t 1. y ban nhân dân c p t nh ư c trích t 30% n 50% ngu n thu hàng năm t ti n s d ng t, ti n thuê t, ti n u giá quy n s d ng t l p Qu phát tri n t. Qu phát tri n t ư c s d ng vào các m c ích sau: a) ng v n cho T ch c phát tri n qu t phát tri n t; b) ng v n u tư t o qu t, qu nhà tái nh cư theo quy ho ch; c) ng v n th c hi n vi c thu h i t, b i thư ng, gi i phóng m t b ng theo quy ho ch t o qu t ph c v phát tri n kinh t , xã h i, giáo d c – ào t o, d y ngh , y t , văn hóa, th d c th thao, môi trư ng và các nhu c u khác c a a phương; d) H tr th c hi n các án ào t o ngh , chuy n i ngh nghi p; ) H tr xây d ng khu tái nh cư; h tr xây d ng các công trình h t ng t i a phương có t b thu h i; e) H tr kho n chênh l ch cho h gia ình, cá nhân vào khu tái nh cư quy nh t i kho n 1 i u 22 Ngh nh này. y ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c s d ng Qu phát tri n t h tr cho các trư ng h p quy nh t i các i m d, và e kho n này. 2. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph giao ch tiêu trích ngu n thu ngân sách nhà nư c t t ai cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hình thành Qu phát tri n t và ban hành quy ch m u v qu n lý, s d ng Qu phát tri n t theo các nguyên t c sau ây: a) Qu phát tri n t là t ch c tài chính nhà nư c ho t ng theo nguyên t c b o toàn v n, bù p chi phí phát sinh trong quá trình ho t ng và không vì m c ích l i nhu n; b) Qu phát tri n t có tư cách pháp nhân, ho t ng h ch toán c l p, có con d u riêng, có b ng cân i k toán riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các t ch c tín d ng ho t ng theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản