Nghị định số 71/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
647
lượt xem
19
download

Nghị định số 71/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chi tiết về việc đánh giá cán bộ,công chức, viên chức hàng năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 71/1998/NĐ-CP

 1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Số: Đà Nẵng, ngày /QĐ-UBND tháng năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chi tiết về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 05 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm; Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TU ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc triển khai “Năm công tác cán bộ và cải cách thủ tục hành chính”; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Ban TV Thành ủy, - TT. HĐND TP; - Lưu VP UBND TP, Sở Nội vụ TT\D\QD\QD DGCC
 2. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh 1. Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và hợp đồng lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý (giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ, không áp dụng theo quy định này); 2. Cán bộ, công chức đang công tác tại UBND các xã, phường; Điều 2. Mục đích, yêu cầu, căn cứ 1. Mục đích Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; làm căn cứ để các cấp quản lý tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. 2. Yêu cầu a) Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá, phân loại phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ảnh đúng năng lực và phẩm chất; làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; b) Đánh giá công chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm thực hiện theo quy trình, thời gian quy định; c) Bản thân cán bộ, công chức, viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận, đánh giá. 3. Căn cứ đánh giá a) Trách nhiệm, nghĩa vụ cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức; 2
 3. b) Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức; c) Nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị phân công; d) Kết quả công tác, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức. Chương II NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI Điều 3. Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước: a) Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình; b) Việc thực hiện các nghĩa vụ cán bộ, công chức và những điều cán bộ, công chức không được làm quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức; Phân loại: - Tố t : + Chủ động và gương mẫu chấp hành, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú và cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; + Gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức, có uy tín trong đơn vị; + Chủ động nghiên cứu, vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào thực tiễn. - Khá: + Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ, công chức; - Trung bình: + Chấp hành đầy đủ các nội dung trên nhưng còn hạn chế một số mặt; - Yếu: + Có khuyết điểm trong việc thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. 2. Kết quả công tác: 2.1. Đối với cán bộ, công chức lãnh đạo a) Khối lượng và chất lượng, hiệu quả công tác trong lĩnh vực được phân công phụ trách; b) Năng lực quản lý, điều hành; tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; c) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quản lý, những đề xuất, kiến nghị giải pháp đổi mới phương thức quản lý được chấp nhận; d) Kết quả xây dựng ngành, cơ quan, đơn vị: đổi mới, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc; cải cách thủ tục hành chính; Quy chế thực hiện dân chủ 3
 4. ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính được giao; đ) Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định; Phân loại: - Tố t : Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt và toàn diện các nội dung nêu trên; - Khá: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các nội dung nêu trên nhưng chưa toàn diện; - Trung bình: Thực hiện các nội dung nêu trên nhưng còn hạn chế một số mặt; - Yếu: Thực hiện công việc ở mức độ thấp, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc vi phạm khuyết điểm liên quan đến các nội dung đã nêu trên. 2.2. Đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao: a) Khối lượng, chất lượng công việc đã thực hiện (chủ trì hoặc tham gia soạn thảo; tham gia nghiên cứu); b) Sáng kiến cải tiến trong công việc; c) Những tham mưu, đề xuất được chấp nhận và thực hiện; d) Trách nhiệm giải quyết các đề nghị của tổ chức và công dân; đ) Tổ chức và quản lý các công việc được giao. Phân loại: - Tố t : + Hoàn thành tốt về khối lượng, đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả công việc; có sáng kiến cải tiến trong công việc; + Chủ động tham mưu đề xuất, tự giác thực hiện công việc; + Giải quyết tốt các đề nghị hợp lý, hợp pháp của tổ chức và công dân. - Khá: Hoàn thành tốt công việc được giao cả về khối lượng và chất lượng nhưng có lúc chưa thật sự chủ động trong công việc, chưa toàn diện các nội dung trên; - Trung bình: Hoàn thành công việc được giao với mức độ bình thường; tổ chức, quản lý công việc còn một số hạn chế; - Yếu: Chưa hoàn thành công việc được giao; tham mưu đề xuất không đảm bảo quy định, sai sót, chậm trễ, bị động trong xử lý công việc, tổ chức quản lý công việc yếu. 3. Tinh thần kỷ luật: 4
 5. a) Trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định có liên quan tại Pháp lệnh cán bộ, công chức; quy chế làm việc, nội quy cơ quan; b) Chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công của cấp trên. Phân loại: - Tố t : + Gương mẫu thực hiện tốt nội quy, quy chế; ý kiến chỉ đạo của cấp trên; + Đảm bảo ngày công và tập trung thời gian có chất lượng cao cho công việc; + Có tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật tốt; - Khá: + Chấp hành đúng nội quy, quy chế và có ý thức tổ chức kỷ luật; + Bảo đảm thời gian làm việc theo quy định; - Trung bình: + Chấp hành nội quy, quy chế và ý thức kỷ luật có mặt chưa nghiêm túc; + Có thời gian nghỉ quá 20 ngày cộng dồn trong năm (trừ những ngày nghỉ theo quy định); - Yếu: + Vi phạm nội quy, quy chế nhiều lần; + Ý thức tổ chức kỷ luật yếu; + Có thời gian nghỉ không có lý do chính đáng nhiều lần trong năm; 4. Tinh thần phối hợp trong công tác: a) Phối hợp công tác trong và ngoài cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; b) Phối hợp công tác với đồng nghiệp; c) Kết quả công việc do sự phối hợp. Phân loại: - Tốt: + Chủ động phối hợp, tương trợ để giải quyết công việc trong và ngoài cơ quan; không để chậm trễ hoặc không thực hiện các đề nghị của các cơ quan chức năng có liên quan được phép yêu cầu phối hợp theo quy định; + Quan hệ phối hợp phục vụ công tác có kết quả cụ thể, rõ nét; - Khá: + Có tinh thần phối hợp tương trợ để giải quyết công việc trong và ngoài cơ quan; + Có quan hệ phối hợp phục vụ công tác nhưng chưa thường xuyên; - Trung bình: + Phối hợp trong công tác chưa tốt, còn hạn chế hoặc chậm trễ khi giải quyết các đề nghị của các cơ quan, cá nhân có liên trong trong phối hợp giải quyết công việc. - Yếu: 5
 6. Bị động trong quan hệ phối hợp công tác; gây khó khăn, trở ngại trong giải quyết công việc. 5. Tính trung thực trong công tác: a) Báo cáo đầy đủ và trung thực với cấp trên; b) Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời; c) Trung thực, khách quan trong giải quyết công việc. Phân loại - Loại tốt: + Cung cấp tình hình thông tin trung thực, đầy đủ, kịp thời, chính xác với tinh thần trách nhiệm cao và có tính thuyết phục; + Khách quan, công tâm trong giải quyết công việc. - Loại khá: Cung cấp tình hình thông tin, số liệu trung thực, đầy đủ, kịp thời, chính xác; - Trung bình: Chất lượng thông tin còn hạn chế, có lúc thiếu sự phối hợp trong xử lý thông tin; - Yếu: Thiếu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến kết quả công tác của cơ quan, đơn vị. 6. Đạo đức lối sống: a) Quan hệ trong gia đình, cơ quan, nhân dân và chính quyền địa phương nơi cư trú; b) Tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị; quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; c) Lối sống, tác phong, sinh hoạt; d) Quản lý, sử dụng tài sản công, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phân loại - Loại tốt: Gương mẫu chấp hành, chủ động tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung trên; Gương mẫu trong lối sống, tác phong sinh hoạt lành mạnh, giản dị; - Loại khá: Chấp hành và thực hiện tốt các nội dung nêu trên; - Trung bình: Chấp hành và thực hiện các nội dung trên nhưng có mặt còn hạn chế; - Yếu: Có vi phạm trong việc thực hiện các nội dung trên, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan đơn vị và bản thân. 7. Tinh thần học tập: 6
 7. a) Tinh thần tự giác học tập nâng cao trình độ phục vụ công tác; b) Kết quả học tập. Phân loại: - Loại tốt: + Có tinh thần học tập, nghiên cứu, phục vụ thiết thực và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, có kết quả cụ thể; + Tham gia các lớp học đạt kết quả tốt; - Loại khá: + Có tinh thần học tập, nghiên cứu; + Tham gia các lớp học đạt kết quả; - Trung bình: + Thiếu tinh thần học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ. - Yếu: + Không chấp hành quyết định cử đi học của cơ quan có thẩm quyền; + Tham gia học tập không đạt yêu cầu. 8.Tinh thần và thái độ phục vụ: a) Tinh thần, thái độ phục vụ tận tình, lịch sự, chu đáo; xử lý công việc đúng thời gian; b) Không cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu; không gây khó khăn, phiền hà khi giải quyết công việc. Phân loại: - Tố t : + Nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong việc phục vụ và xử lý công việc; + Chất lượng phục vụ tốt; - Khá: Có trách nhiệm trong việc phục vụ và xử lý công việc; - Trung bình: Trong tiếp xúc, xử lý công việc còn một số mặt hạn chế; - Yếu: Thiếu trách nhiệm, gây khó khăn phiền hà trong xử lý công việc làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chương III PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI Điều 4. Phương pháp, quy trình đánh giá 7
 8. 1. Cán bộ, công chức, viên chức tự đánh giá phân loại (tốt, khá, trung bình, yếu) theo 8 nội dung tại Điều 3, Quy định này; 2. Tập thể nơi cán bộ, công chức, viên chức làm việc tham gia ý kiến vào bản nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm bằng phương pháp bỏ phiếu kín để phân loại; 3. Thủ trưởng trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức căn cứ vào kết quả tự đánh giá và ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân (nếu có) để quyết định phân loại; 4. Kết quả đánh giá hàng năm được thông báo chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày có ý kiến đánh giá, phân loại của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 5. Cán bộ, công chức, viên chức được quyền trình bày ý kiến, bảo lưu những nội dung không nhất trí về đánh giá, nhận xét đối với bản thân mình nhưng phải chấp hành kết luận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có khiếu nại về kết quả đánh giá, phân loại thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét xử lý theo quy định. Điều 5. Một số trường hợp xem xét cụ thể 1. Cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 1, Quy định này nếu trong năm công tác bị xử lý vi phạm kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì kết quả đánh giá, phân loại chỉ xếp từ trung bình trở xuống; 2. Khi nội dung đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức trong năm xếp loại yếu thì không được xếp loại tốt đối với nội dung kết quả công tác; 3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật thì chỉ phân loại 01 lần vào thời điểm nhận xét, đánh giá trong năm. Điều 6. Phân loại 1. Loại tốt: Có kết quả đánh giá 5/8 nội dung xếp loại tốt, trong đó nội dung về đạo đức lối sống và kết quả công tác phải đạt loại tốt hoặc có một trong hai nội dung trên đạt loại khá, tốt; không có nội dung xếp loại trung bình, yếu. 2. Loại khá: Có kết quả đánh giá 4/8 nội dung xếp loại tốt, trong đó nội dung về đạo đức lối sống và kết quả công tác phải đạt loại khá, tốt và không có nội dung xếp loại yếu. 3. Loại trung bình: Có kết quả đánh giá 4/8 nội dung xếp loại khá, tốt, trong đó nội dung về đạo đức lối sống và kết quả công tác phải đạt từ loại khá trở lên. 4. Loại yếu: Có kết quả đánh giá 5/8 nội dung xếp loại yếu hoặc có nội dung về đạo đức, lối sống và kết quả công tác xếp loại yếu. 8
 9. Điều 7. Thời gian đánh giá 1. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện định kỳ hàng năm (trừ viên chức ngành Giáo dục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ). 2. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại, các đơn vị trực thuộc tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để tổng hợp và xem xét phân loại cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện quản lý; sau đó tổng hợp báo cáo cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 15 tháng 01 năm sau; Điều 8. Thẩm quyền, trách nhiệm đánh giá, phân loại 1. Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp (phòng, ban, khoa, trạm, trại, trung tâm; UBND xã, phường...) trực tiếp hoặc tham gia nhận xét, đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc đơn vị mình theo phân cấp quản lý; 2. Thủ trưởng cấp trên quản lý trực tiếp nhận xét, đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý: a) Giám đốc Sở (tương đương), Chủ tịch UBND quận, huyện nhận xét, đánh giá, phân loại đối với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, xã; b) Chủ tịch UBND thành phố nhận xét, đánh giá, phân loại đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố quản lý; 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải trên cơ sở ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Điều 9. Hồ sơ và quản lý hồ sơ đánh giá 1. Hồ sơ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức: a) Phiếu tự đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm (theo mẫu); b) Biên bản tổng hợp ý kiến nhận xét đánh giá của tập thể đơn vị; c) Bản tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức (gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp). 2. Quản lý hồ sơ đánh giá: a) Hồ sơ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị quản lý, lưu giữ trong hồ sơ gốc của cán bộ, công chức, viên chức; b) Hồ sơ đánh giá, phân loại Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, huyện; Giám đốc, Phó Giám đốc, 9
 10. Kế toán trưởng doanh nghiệp nhà nước gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND thành phố đánh giá, phân loại. Điều 10. Thực hiện chính sách cán bộ thông qua việc đánh giá Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở để xem xét thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, khen thưởng, nâng bậc lương trước thời hạn… đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức kết quả đánh giá xếp loại trung bình và yếu thì không đưa vào đối tượng quy hoạch cán bộ kế cận, dự nguồn; 2. Việc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn chỉ được xem xét đối với cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá, phân loại hàng năm đạt từ loại khá trở lên; 3. Xem xét cho thôi giữ chức vụ hoặc luân chuyển, điều động bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức xếp loại yếu hoặc 3 năm liền xếp loại trung bình; 4. Cán bộ, công chức, viên chức xếp loại trung bình và yếu thì không được xét các danh hiệu thi đua khen thưởng trong năm. Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 11. Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo việc áp dụng quy định này và tổng hợp hồ sơ đánh giá đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng báo cáo UBND thành phố (qua Sở Nội vụ thành phố). Điều 12. Giám đốc Sở Nội vụ thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH 10
 11. Phụ lục số 1B/ĐGCBCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ Năm ………….. Họ và tên:…………………………..…Số hiệu công chức:……………. ….. Chức vụ:…………………………………………………………………. …. Đơn vị công tác: …………………………………………………………….. Ngạch công chức:…………………… Bậc ………. Hệ số: ………………... I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN: 1. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 2. Kết quả công tác: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 3. Tinh thần kỷ luật: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
 12. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 4.Tinh thần phối hợp trong công tác: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 5.Tính trung thực trong công tác Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 6. Đạo đức lối sống: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 7. Tinh thần học tập: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại:……………… 8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: 12
 13. Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tự đánh giá, xếp loại:……………… Tự xếp loại chung cho cả 8 nội dung (Tốt, khá, trung bình, yếu):…………….. … Ngày ….. tháng …… năm………. Người tự nhận xét (Ký tên) II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: Nội dung Phân loại TT Ghi chú Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà 1 nước Kết quả công tác 2. Tinh thần kỷ luật 3. Tinh thần phối hợp trong công tác 4. Tính trung thực trong công tác 5. Lối sống, đạo đức 6. Tinh thần học tập nâng cao trình độ 7. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân 8. Kết luận: Công chức đạt loại: ……………..… Ngày … tháng …… năm……… Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký, ghi rõ họ, tên) 13
 14. Phụ lục số 1A/HDĐGCBCC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO Năm ………….. Họ và tên:…………………………..…Số hiệu công chức:……………. ….. Chức vụ:…………………………………………………………………. …. Đơn vị công tác: …………………………………………………………….. Ngạch công chức:…………………… Bậc ………. Hệ số: ………………... TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN: 1. Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… 2. Kết quả công tác 1.1. Kết quả công tác của cá nhân: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… 14
 15. 1.2. Kết quả công tác của đơn vị, bộ phận phụ trách và chịu trách nhiệm chính: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tự đánh giá, xếp loại………… 3. Tinh thần kỷ luật: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… 4.Tinh thần phối hợp trong công tác: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… 5.Tính trung thực trong công tác: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… 6. Đạo đức lối sống: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: 15
 16. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… 7. Tinh thần học tập: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Tự đánh giá, xếp loại………… 8.Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Hạn chế: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tự đánh giá, xếp loại………… Tự xếp loại chung cho cả 8 nội dung (Tốt, khá, trung bình, yếu):…………….. … Ngày ….. tháng …… năm………. Người tự nhận xét (Ký tên) II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ: III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC: Nội dung Xếp loại TT Ghi chú Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà 1 nước Kết quả công tác 2. Tinh thần kỷ luật 3. 16
 17. Tinh thần phối hợp trong công tác 4. Tính trung thực trong công tác 5. Lối sống, đạo đức 6. Tinh thần học tập nâng cao trình độ 7. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân 8. Kết luận: Công chức đạt loại: ……………..… Ngày … tháng …… năm……… Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (Ký, ghi rõ họ, tên) 17
Đồng bộ tài khoản